Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2017-04-05

Sammanträde 2017-04-05

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen

1 Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering


Omedelbar justering gäller där det framgår av det skriftliga underlaget

Nya ärenden, Borgarrådet Wanngård

2 Rapport över inkomna ärenden

3 PM: Mötesplatser för nyanlända

Skrivelse av Lotta Edholm (L)
Dnr 108-122/2017

Borgarrådet Bjuggren

4 Ett jobbtorg för validering

Motion (2016:111) av Gulan Avci och Lotta Edholm (båda L)
Dnr 106-1590/2016

Borgarrådet Burell

5 Minska smittoriskerna i förskolan

Motion (2016:109) av Jonas Naddebo (C)
Dnr 106-1588/2016

Borgarrådet Helldén

6 Stombusslinje till Norra Djurgårdsstaden

Motion (2015:40) av Karin Ernlund och Christina Linderholm (båda C)
Dnr 106-926/2015

Borgarrådet Wanngård

7 Rapport över inkomna ärenden

8 PM: Del av Boverkets rapport (2014:33) Etableringshinder på bostadsmarknaden samt Boverkets komplettering

Remiss från Näringsdepartementet
Remisstid den 12 april 2017
Dnr 110-68/2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 PM: Underlag för budget 2018 med inriktning 2019 och 2020 för kommunstyrelsen

10 Projekt Stadshagen

Anläggande av en 11-spels- och 7-spelsplan på Stadshagens IP och 11-spelsplan inom Fredhäll 1:4
Reviderade inriktningsbeslut
Dnr 123-321/2017

Borgarråden Wanngård och Mogert

11 Upprustning av tekniska installationer för Kulturhuset och Teaterhuset inom fastigheten Skansen 23

Borgarråden Wanngård och Burell

12 Skolfastigheter i Stockholm AB:s (SISAB) om-, till- och nybyggnad av Rödabergsskolan och Rödabergshallen

Borgarråden Wanngård och Luhr

13 Stockholms framtida avloppsrening

Reviderat genomförandebeslut
Återremiss från kommunfullmäktige den 20 mars 2017
Dnr 112-11/2017

Borgarrådet Luhr

14 Indexering av stadens miljömål

Motion (2016:117) av Jonas Naddebo och Karin Ernlund (båda C)
Dnr 106-1731/2016

Borgarråden Lindhagen och Lindblom

15 PM: Nationell läkemedelslista (Ds 2016:44)

Remiss från Socialdepartementet
Remisstid den 13 april 2017
Dnr 110-85/2017

Borgarrådet Helldén

16 Hastighetsplaner

Trafiksäkerhetsåtgärder i delområde 1 (Hägersten med del av Liljeholmen, Spånga-Tensta och Kungsholmen)
Inriktningsbeslut
Dnr 123-306/2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Borgarrådet Lindblom

17 Låt äldre som tillfälligt vistas i Stockholm välja hemtjänst

Motion (2016:92) av Ann-Katrin Åslund (L)
Dnr 106-1333/2016

Valärenden

18 Valärende i kommunfullmäktige

Avsägelser
Lekmannarevisor i Stockholms kooperativa bostadsförening
24 april 2017

19 Valärende i kommunstyrelsen

Avsägelser och fyllnadsval
5 april 2017

Övrigt

20 PM: Remittering av motioner väckta till och med den 29 mars 2017

Borgarrådet Wanngård

21 PM: Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession, ansökan avser en ny 400 kV markförlagd kraftledning mellan terminalplats Örby och en planerad station Snösätra i södra Stockholm

Remiss från Energimarknadsinspektionen
Dnr 133-329/2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 PM: Ansvaret för tillsyn över lagen och förordningen om krav på installationer för alternativa drivmedel

Remiss från Näringsdepartementet
Remisstid den 6 april 2017
Dnr 110-151/2017

23 PM: Förslag om ändringar i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen samt förordning (EG) nr 987/2009 om tillämplighetsbestämmelser om förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, KOM (2016) 815.

Remiss från Socialdepartementet
Remisstid den 14 mars 2017
Dnr 110-2065/2016


Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 PM: Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut den 25 april 2016 § 19, Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för Nobel Center inom del av fastigheten Norrmalm 3:43 m.fl. på Norrmalm med Nobelhuset AB (Utl. 2016:47); nu fråga om yttrande över överklagande av förvaltningsrättens dom

Yttrande till Kammarrätten i Stockholm, mål nr. 8276-16
Dnr 120-514/2016, 123-485/2016

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 PM: S:t Eriksmedaljörer 2017

26 Arvodering av förtroendevalda

Borgarrådet Helldén

27 PM: Samråd för järnvägsplan för Mälarbanan delen Huvudsta - Duvbo i Solna, Stockholm och Sundbyberg, Stockholms län

Remiss från Trafikverket
Remisstid den 6 april 2017
Dnr 123-336/2017

§2 Rapport över inkomna ärenden 10 mars - 16 mars 2017

§3 PM: Mötesplatser för nyanlända

Skrivelse av Lotta Edholm (L)

Dnr 108-122/2017

§4 Ett jobbtorg för validering

Motion (2016:111) av Gulan Avci och Lotta Edholm (båda L)

Dnr 106-1590/2016

§5 Minska smittoriskerna i förskolan

Motion (2016:109) av Jonas Naddebo (C)

Dnr 106-1588/2016

§6 Stombusslinje till Norra Djurgårdsstaden

Motion (2015:40) av Karin Ernlund och Christina Linderholm (båda C)

Dnr 106-926/2015

§7 Rapport över inkomna ärenden 17 mars - 23 mars 2017

§8 PM: Del av Boverkets rapport (2014:33) Etableringshinder på bostadsmarknaden samt Boverkets komplettering

Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 12 april 2017

Dnr 110-68/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§8_prot_20170405.pdf (260 kb)

§9 PM: Underlag för budget 2018 med inriktning 2019 och 2020 för kommunstyrelsen

§10 Projekt Stadshagen Anläggande av en 11-spels- och 7-spelsplan på Stadshagens IP och 11-spelsplan inom Fredhäll 1:4 Reviderade inriktningsbeslut

§11 Upprustning av tekniska installationer för Kulturhuset och Teaterhuset inom fastigheten Skansen 23

§12 Skolfastigheter i Stockholm AB:s (SISAB) om-, till- och nybyggnad av Rödabergsskolan och Rödabergshallen

§13 Stockholms framtida avloppsrening

Reviderat genomförandebeslut

Återremiss från kommunfullmäktige den 20 mars 2017

Dnr 112-11/2017

§14 Indexering av stadens miljömål

Motion (2016:117) av Jonas Naddebo och Karin Ernlund (båda C)

Dnr 106-1731/2016

§15 PM: Nationell läkemedelslista (Ds 2016:44)

Remiss från Socialdepartementet

Remisstid den 13 april 2017

Dnr 110-85/2017

§16 Hastighetsplaner Trafiksäkerhetsåtgärder i delområde 1 (Hägersten med del av Liljeholmen, Spånga-Tensta och Kungsholmen)

Inriktningsbeslut

Dnr 123-306/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§16_prot_20170405.pdf (294 kb)

§17 Låt äldre som tillfälligt vistas i Stockholm välja hemtjänst

Motion (2016:92) av Ann-Katrin Åslund (L)

Dnr 106-1333/2016

§18 Valärende i kommunfullmäktige

Avsägelser

Lekmannarevisor i Stockholms kooperativa bostadsförening

24 april 2017

Beslut/Protokollsutdrag
§18_prot_20170405.pdf (236 kb)

§19 Valärende i kommunstyrelsen

Avsägelser och fyllnadsval

5 april 2017

Beslut/Protokollsutdrag
§19_prot_20170405.pdf (294 kb)

§20 PM: Remittering av motioner väckta till och med den 29 mars 2017

§21 PM: Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession, ansökan avser en ny 400 kV markförlagd kraftledning mellan terminalplats Örby och en planerad station Snösätra i södra Stockholm

Remiss från Energimarknadsinspektionen

Remisstid den 18 april 2017

Dnr 133-329/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§21_prot_20170405.pdf (260 kb)

§22 PM: Ansvaret för tillsyn över lagen och förordningen om krav på installationer för alternativa drivmedel

Remiss från Näringsdepartementet

Remisstid den 6 april 2017

Dnr 110-151/2017

§23 PM: KOM (2016) 815 Förslag om ändringar i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen samt förordning (EG) nr 987/2009 om tillämplighetsbestämmelser om förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen

Remiss från Socialdepartementet

Remisstid den 3 april 2017

Dnr 110-2065/

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§23_prot_20170405.pdf (258 kb)

§24 PM: Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut den 25 april 2016 § 19, Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för Nobel Center inom del av fastigheten Norrmalm 3:43 m.fl. på Norrmalm med Nobelhuset AB (Utl. 2016:47); nu fråga om yttrande över överklagande av förvaltningsrättens dom

Yttrande till Kammarrätten i Stockholm, mål nr. 8276-16
Dnr 120-514/2016, 123-485/2016

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§24_prot_20170405.pdf (259 kb)

§25 PM: S:t Eriksmedaljörer 2017

§26 Arvodering av förtroendevalda

§27 PM: Samråd för järnvägsplan för Mälarbanan delen Huvudsta - Duvbo i Solna, Stockholm och Sundbyberg, Stockholms län

Remiss från Trafikverket

Remisstid den 6 april 2017

Dnr 123-336/2017

§28 Skrivelse om åtgärder för att stoppa oacceptabel könsuppdelning i Stockholms skolor