Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2017-08-23

Sammanträde 2017-08-23

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen

1 Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering


Omedelbar justering gäller där det framgår av det skriftliga underlaget

Nya ärenden, Borgarrådet Wanngård

2 Rapport över inkomna ärenden

9 juni 2017 - 15 juni 2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 PM: Riktlinjer för stadens hedersbelöningar

Skrivelse av Anna König Jerlmyr (M) och
Lotta Edholm (L)
Dnr 108-714/2017

4 PM: Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 2017:10)

Remiss från Utbildningsdepartementet
Remisstid den 7 september 2017
Dnr 110-767/2017

Borgarrådet Bjuggren

5 Idrottskluster i Södra Skanstull

Motion (2016:119) av Mikael Valier (KD)
Dnr 106-1733/2016

Borgarrådet Burell

6 Vidareutbildning för lärare

Motion (2016:121) av Lotta Edholm (L)
Dnr 106-1835/2016

Borgarrådet Helldén

7 Demokratitorg

Motion (2016:52) av Karin Ernlund (C)
Dnr 106-777/2016

Borgarrådet Lindblom

8 PM: Boendeplan 2018 med utblick mot 2040

Borgarrådet Wanngård

9 Rapport över inkomna ärenden

16 juni 2017 - 10 augusti 2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 PM: Anmälan av delegationsbeslut fattade inom stadsledningskontoret, rotlar och partikanslier under tertial 1, år 2017

11 PM: Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken om spänningshöjning av elförbindelse, 400 kV Skanstull-Örby

Remiss från Svenska kraftnät
Remisstid den 24 augusti 2017
Dnr 133-1065/2017

12 PM: Granskning av järnvägsplanehandlingar för utbyggnaden av tunnelbanan till Arenastaden

Remiss från förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Stockholms läns landsting
Remisstid den 24 augusti 2017
Dnr 123-947/2017

13 PM: Valkretsindelningen för landstingsval perioden 2018-2022

Remiss från Stockholms läns landsting
Dnr 111-1003/2017

14 PM: Anmälan om svar på remiss "En omreglerad spelmarknad" (SOU 2017:30)

Remiss från Finansdepartementet
Dnr 110-896/2017

15 PM: Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut den 29 maj 2017, § 16 att beakta hållbarhetskommissionens rapporter i upprättande av förslag till budget för 2018 och att godkänna lägesrapporten av hållbarhetskommissionens arbete

Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 13234-17
Svarstid den 24 augusti 2017
Dnr 159-1936/2016

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 PM: Delningsekonomi - På användarnas villkor (SOU 2017:26)

Remiss från Finansdepartementet
Dnr 110-906/2017

18 PM: Anmälan om och godkännande av tillägg till tidigare svar på remiss Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession, ansökan avser en ny 400 kV markförlagd kraftledning mellan terminalplats Örby och en planerad station Snösätra i södra Stockholm

Remiss från Energimarknadsinspektionen
Tillägg till tidigare remissvar, dnr 133-329/2017
Dnr 133-1160/2017

19 PM: Anmälan om svar på remiss över ansökan om nätkoncession avseende en 220 kV ledning mellan ledningen Nacka-Ekudden och station Högdalen i Stockholms stad, Stockholms län

Remiss från Energimarknadsinspektionen
Dnr 133-948/2017

20 PM: Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36)

Remiss från Justitiedepartementet
Remisstid den 24 augusti
Dnr 110-974/2017

21 PM: EU-rättsakt COM(2017) 256: Förslag till förordning om en Digital Portal

Remiss från Utrikesdepartementet
Remisstid den 24 augusti 2017
Dnr 110-900/2017

22 PM: Ny dataskyddslag - kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:39)

Remiss från Justitiedepartementet
Remisstid den 1 september 2017
Dnr 110-924/2017

23 PM: Anmälan om deltagande i Bloomberg Harvard City Leadership Initiative

24 Bostäder inom Västberga 1:1 m.fl. i Solberga

Reviderat genomförandebeslut
Dnr 123-989/2017

26 Försäljning avseende fastigheten Stiftelsen 1 (Södermalm)

Inriktningsbeslut
Hemställan från fastighetsnämnden
Dnr 122-938/2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Tilläggsavtal till överenskommelse om exploatering med försäljning av mark inom fastigheterna Ulvsunda 1:1 och Ordlistan 1 i Bromma med Byggnads AB Abacus, Viktor Hanson Fastigheter AB, Äppelviken Utvecklings AB och Garageföreningen Västerled, ekonomisk förening

Hemställan från exploateringsnämnden
Dnr 123-1106/2017

29 Komplettering av Stockholms stads program för upphandling och inköp med riktlinjer för allmänhetens insyn samt klausul om meddelarfrihet och meddelarskydd

30 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden

31 Arbetsordning för Stockholms kommunfullmäktige

32 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för tiden 1 januari 2018 - 15 oktober 2018

Borgarråden Wanngård och Lindhagen

33 Barnombudsmannens rapport 2017

34 PM: Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande som fyller 18 år

Borgarråden Wanngård och Livh

35 AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Banken, Hägerstensåsen

Borgarrådet Mogert

36 Detaljplan för del av fastigheterna Åkeshov 1:1 och Nockeby 1:1 Nockebyskogen i stadsdelarna Nockeby och Nockebyhov i Stockholm, Dp 2010-06964-54

Borgarrådet Bjuggren

38 PM: Anmälan om svar på remiss Förslag till föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiestartsstöd, förslag till ändring av föreskrifter om beviljning av studiemedel (CSNFS 2001:1) och återbetalning av studielån (CSNFS 2001:5)

Remiss från Centrala studiestödsnämnden
Dnr 143-923/2017

Borgarrådet Luhr

39 PM: Naturvårdsverkets förslag till genomförande i Sverige av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2193 av den 25 november 2015 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar

Remiss från Miljö- och energidepartementet
Remisstid den 28 augusti 2017
Dnr 110-940/2017

Borgarrådet Helldén

40 Nya cykelbanor och upprustning av Vasagatan

Hemställan från trafiknämnden
Genomförandebeslut
Dnr 124-1099/2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Borgarrådet Lindblom

41 Förslag till överenskommelse till särskilda boende (SÄBO) mellan kommunerna i Stockholms län

Remiss från Kommunerna i Stockholms län (KSL)
Remisstid den 31 augusti 2017
Dnr 111-855/2017

Valärenden

42 Valärende i kommunfullmäktige

43 Valärende i kommunstyrelsen

Avsägelser och fyllnadsval
23 augusti 2017

Övrigt

44 PM: Remittering av motioner väckta till och med den 16 augusti 2017

Borgarrådet Mogert

45 PM: Samråd om nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad

Remiss från Sundbybergs stad
Dnr 123-945/2017

46 PM: Överklagande i fråga om detaljplan för del av fastigheten Norrmalm 3:43 m.fl. (Nobel Center på Blasieholmen) i stadsdelen Norrmalm i Stockholm, Stockholms kommun (4031-22308-2016)

Återkallande av överklagande till mark- och miljööverdomstolen
Dnr 120-514/2016

Borgarrådet Helldén

47 PM: Promemorian Cykelregler

Remiss från Näringsdepartementet
Remisstid den 31 augusti 2017
Dnr 110-785/2017

§2 Rapport över inkomna ärenden

9 juni 2017 - 15 juni 2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20170823.pdf (262 kb)

§3 PM: Riktlinjer för stadens hedersbelöningar

Skrivelse av Anna König Jerlmyr (M) och Lotta Edholm (L)

Dnr 108-714/2017

§4 PM: Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 2017:10)

Remiss från Utbildningsdepartementet

Remisstid den 7 september 2017

Dnr 110-767/2017

§5 Idrottskluster i Södra Skanstull

Motion (2016:119) av Mikael Valier (KD)

Dnr 106-1733/2016

§6 Vidareutbildning för lärare

Motion (2016:121) av Lotta Edholm (L)

Dnr 106-1835/2016

§7 Demokratitorg

Motion (2016:52) av Karin Ernlund (C)

Dnr 106-777/2016

§9 Rapport över inkomna ärenden

16 juni 2017 - 10 augusti 2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§9_prot_20170823.pdf (261 kb)

§10 PM: Anmälan av delegationsbeslut fattade inom stadsledningskontoret, rotlar och partikanslier under tertial 1, år 2017

§11 PM: Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken om spänningshöjning av elförbindelse, 400 kV Skanstull-Örby

Remiss från Svenska kraftnät

Remisstid den 24 augusti 2017

Dnr 133-1065/2017

§12 PM: Granskning av järnvägsplanehandlingar för utbyggnaden av tunnelbanan till Arenastaden

Remiss från förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Stockholms läns landsting

Remisstid den 24 augusti 2017

Dnr 123-947/2017

§13 PM: Valkretsindelningen för landstingsval perioden 2018-2022

Remiss från Stockholms läns landsting
Dnr 111-1003/2017

§14 PM: Anmälan om svar på remiss "En omreglerad spelmarknad" (SOU 2017:30)

Remiss från Finansdepartementet

Dnr 110-896/2017

§15 PM: Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut den 29 maj 2017, § 16 att beakta hållbarhets-kommissionens rapporter i upprättande av förslag till budget för 2018 och att godkänna lägesrapporten av hållbarhetskommissionens arbete

Yttrande til Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 13234-17

Svarstid den 24 augusti 2017

Dnr 159-1936/2016

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§15_prot_20170823.pdf (261 kb)

§16 PM: Delningsekonomi - På användarnas villkor (SOU 2017:26)

Remiss från Finansdepartementet

Dnr 110-906/2017

§18 PM: Anmälan om och godkännande av tillägg till tidigare svar på remiss Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession, ansökan avser en ny 400 kV markförlagd kraftledning mellan terminalplats Örby och en planerad station Snösätra i södra Stockholm

Remiss från Energimarknadsinspektionen

Tilägg till tidigare remissvar, dnr 133-329/2017

Dnr 133-1160/2017

§19 PM: Anmälan om svar på remiss över ansökan om nätkoncession avseende en 220 kV ledning mellan ledningen Nacka-Ekudden och station Högdalen i Stockholms stad, Stockholms län

Remiss från Energimarknadsinspektionen

Dnr 133-948/2017

§20 PM: Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36)

Remiss från Justitiedepartementet

Remisstid den 24 augusti

Dnr 110-974/2017

§21 PM: EU-rättsakt COM(2017) 256: Förslag till förordning om en Digital Portal

Remiss från Utrikesdepartementet

Remisstid den 24 augusti 2017

Dnr 110-900/2017

§22 PM: Ny dataskyddslag - kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:39)

Remiss från Justitiedepartementet

Remisstid den 1 september 2017

Dnr 110-924/2017

§23 PM: Anmälan om deltagande i Bloomberg Harvard City Leadership Initiative

§24 Bostäder inom Västberga 1:1 m.fl. m.fl. i Solberga

Reviderat genomförandebeslut

Dnr 123-989/2017

§26 Försäljning avseende fastigheten Stiftelsen 1 (Södermalm) Inriktningsbeslut

Hemställan från fastighetsnämnden

Dnr 122-938/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§26_prot_20170823.pdf (261 kb)

§28 Tilläggsavtal till överenskommelse om exploatering med försäljning av mark inom fastigheterna Ulvsunda 1:1 och Ordlistan 1 i Bromma med Byggnads AB Abacus, Viktor Hanson Fastigheter AB, Äppelviken Utvecklings AB och Garageföreningen Västerled, ekonomisk förening

Hemställan från exploateringsnämnden

Dnr 123-1106/2017

§29 Komplettering av Stockholms stads program för upphandling och inköp med riktlinjer för allmänhetens insyn samt klausul om meddelarfrihet och meddelarskydd

§30 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden

§31 Arbetsordning för Stockholms kommunfullmäktige

§32 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för tiden 1 januari 2018 - 15 oktober 2018

§33 Barnombudsmannens rapport 2017

§34 PM: Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande som fyller 18 år

§35 AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Banken, Hägerstensåsen

§36 Detaljplan för del av fastigheterna Åkeshov 1:1 och Nockeby 1:1 Nockebyskogen i stadsdelarna Nockeby och Nockebyhov i Stockholm, Dp 2010-06964-54

§38 PM: Anmälan om svar på remiss Förslag till föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiestartsstöd, förslag till ändring av föreskrifter om beviljning av studiemedel (CSNFS 2001:1) och återbetalning av studielån (CSNFS 2001:5)

Remiss från Centrala studiestödsnämnden

Dnr 143-923/2017

§39 PM: Naturvårdsverkets förslag till genomförande i Sverige av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2193 av den 25 november 2015 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar

Remiss från Miljö- och energidepartementet

Remisstid den 28 augusti 2017

Dnr 110-940/2017

§40 Nya cykelbanor och upprustning av Vasagatan

Hemställan från trafiknämnden

Genomförandebeslut

Dnr 124-1099/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§40_prot_20170823.pdf (263 kb)

§41 PM: Förslag till överenskommelse till särskilda boende (SÄBO) mellan kommunerna i Stockholms län

Remiss från Kommunerna i Stockholms län (KSL)

Remisstid den 31 augusti 2017

Dnr 111-855/2017

§42 Valärende i kommunfullmäktige

Fyllnadsval 4 september 2017

Beslut/Protokollsutdrag
§42_prot_20170823.pdf (238 kb)

§43 Valärende i kommunstyrelsen

Avsägelser och fyllnadsval 23 augusti 2017

Beslut/Protokollsutdrag
§43_prot_20170823.pdf (298 kb)

§44 PM: Remittering av motioner väckta till och med den 16 augusti 2017

§45 PM: Samråd om nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad

Remiss från Sundbybergs stad

Dnr 123-945/2017

§46 PM: Återkallande av överklagande av mark- och miljödomstolens deldom den 10 juli 2017 i fråga om detaljplan för del av fastigheten Norrmalm 3:43 m.fl. (Nobel Center på Blasieholmen) i stadsdelen Norrmalm i Stockholm, Stockholms kommun Återkallande av överklagande till mark- och miljööverdomstolen, deldom 1535-17

Svarstid den 31 augusti 2017
Dnr 120-514/2016

§47 PM: Cykelregler Remiss från Näringsdepartementet

Remisstid den 31 augusti 2017

Dnr 110-785/2017