Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2017-11-29

Sammanträde 2017-11-29

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen

1 Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering

Omedelbar justering gäller där det framgår av det skriftliga underlaget

Nya ärenden, Borgarrådet Wanngård

2 Rapport över inkomna ärenden

3 november 2017 - 9 november 2017

3 Rapport över inkomna ärenden

10 november 2017 - 16 november 2017

4 PM: Utvärdering av Stockholms stads centrala krislednings hantering av terrordådet i centrala Stockholm den 7 april 2017

5 Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022

6 Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 januari 2017, som inte behandlats av kommunstyrelsen

7 Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022

8 Förstärkt gemensam upphandlings- och inköpsorganisation

9 Stockholms Terminal AB, org. nr 556255-1928, överlåtelse av samtliga aktier till Jernhusen AB

10 PM: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Remiss från Näringsdepartementet
Remisstid den 30 november 2017
Dnr 124-1320/2017

11 PM: Förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029

Remiss från Länsstyrelsen
Remisstid den 30 november 2017
Dnr 124-1318/2017

12 PM: Förlängning av förordnande som förvaltningschef

Borgarråden Wanngård, Mogert och Räihä

13 Upprustning och utveckling av Medborgarhuset

Borgarråden Wanngård och Räihä

14 Utomhusbad på Järvafältet

Borgarrådet Mogert

15 Utveckling av Kungsträdgården

Motion (2016:99) av Joakim Larsson (M)
Dnr 106-1418/2016

Borgarrådet Burell

16 Säker hantering av allergikost i Stockholms skolor

Motion (2017:44) av Lars Jilmstad och Jennyfer Redin (båda M)
Dnr 106-1038/2017

Borgarrådet Luhr

17 Pilotprojekt för sopsugar i innerstaden

Motion (2017:43) av Lars Svärd (M)
Dnr 106-1037/2017

Borgarrådet Helldén

18 PM: Anmälan om svar på remiss av revidering av järnvägsplan Mälarbanan, sträckan Duvbo-Spånga

Remiss från Trafikverket
Dnr 123-1541/2017

Borgarråden Lindhagen och Lindblom

19 PM: Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa - Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa (SOU 2017:47)

Remiss från Socialdepartementet
Remisstid den 30 november 2017
Dnr 110-1334/2017

Valärenden

20 Valärende i kommunfullmäktige

21 Valärende i kommunstyrelsen

Fyllnadsval och avsägelser
29 november 2017

22 Valärende i kommunfullmäktige

Ny mandatperiod: val av ledamöter och ersättare i nämnder, val av ledamöter, suppleanter och revisorer i stiftelser
11 december 2017

Övrigt

23 Anmälan om justering av arvoden 2018

Borgarrådet Wanngård

24 PM: Samråd gällande vattenverksamhet i samband med utbyggnad av Tvärbanan Kistagrenen, till Helenelund

Remiss från Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting
Remisstid den 30 november 2017
Dnr 133-1643/2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Borgarrådet Luhr

25 Förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2018

Förslag från avfallsnämnden
Dnr 133-1699/2017

26 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen

Borgarrådet Lindblom

27 Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg

Handläggning av bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS till personer 65 år och äldre
Förslag från äldrenämnden
Dnr 105-1044/2017

Borgarrådet Valeskog

28 PM: Lantmäteriets rapport Föreskriftsrätt om gemensamma standarder för information i grundkartor (2017:2) Boverkets rapport Digitala detaljplaner - Reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt (2017:21)

Remiss från Näringsdepartementet
Remisstid den 4 december 2017
Dnr 110-1359/2017

29 PM: Förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20111:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar, H, och i Boverkets allmänna råd (2016:16) om ersättning för provningskostnader vid markkontroll av byggprodukter, EMK

Remiss från Boverket
Remisstid den 1 december 2017
Dnr 123-1379/2017

Borgarrådet Wanngård

30 Arvodering av förtroendevald

§2 Rapport över inkomna ärenden

3 november - 9 november 2017

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20171129.pdf (201 kb)

§3 Rapport över inkomna ärenden

10 november - 16 november 2017

Beslut/Protokollsutdrag
§3_prot_20171129.pdf (252 kb)

§4 PM: Utvärdering av Stockholms stads centrala krislednings hantering av terrordådet i centrala Stockholm den 7 april 2017

§5 Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022

§6 Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 januari 2017, som inte behandlats av kommunstyrelsen

§7 Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022

§8 Förstärkt gemensam upphandlings- och inköps-organisation

§9 Stockholms Terminal AB, org. nr 556255-1928, överlåtelse av samtliga aktier till Jernhusen AB

§10 PM: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Remiss från Näringsdepartementet
Remisstid den 30 november 2017
Dnr 124-1320/2017

§11 PM: Förslag till Länsplan för regional transport-infrastruktur i Stockholms län 2018-2029

Remiss från Länsstyrelsen
Remisstid den 30 november 2017
Dnr 124-1318/2017

§12 PM: Förlängning av förordnande som förvaltningschef

§13 Upprustning och utveckling av Medborgarhuset Reviderat genomförandebeslut

§14 Utomhusbad på Järvafältet Genomförandebeslut

§15 Utveckling av Kungsträdgården

Motion (2016:99) av Joakim Larsson (M)
Dnr 106-1418/2016

§16 Säker hantering av allergikost i Stockholms skolor

Motion (2017:44) av Lars Jilmstad och Jennyfer Redin (båda M)
Dnr 106-1038/2017

§17 Pilotprojekt för sopsugar i innerstaden

Motion (2017:43) av Lars Svärd (M)
Dnr 106-1037/2017

§18 PM: Anmälan om svar på remiss av revidering av järnvägsplan Mälarbanan, sträckan Duvbo-Spånga

§19 PM: Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa ­ Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa (SOU 2017:47)

Remiss från Socialdepartementet
Remisstid den 30 november 2017
Dnr 110-1334/2017

§20 Valärende i kommunfullmäktige

Fyllnadsval 11 december 2017

Beslut/Protokollsutdrag
§20_prot_20171129.pdf (199 kb)

§21 Valärende i kommunstyrelsen

Avsägelser och fylnadsval
29 november 2017

Beslut/Protokollsutdrag
§21_prot_20171129.pdf (199 kb)

§22 Valärende i kommunfullmäktige

Ny mandatperiod: val av ledamöter och ersättare i nämnder, val av ledamöter, suppleanter och revisorer i stiftelser 11 december 2017

Beslut/Protokollsutdrag
§22_prot_20171129.pdf (198 kb)

§24 PM: Samråd gällande vattenverksamhet i samband med utbyggnad av Tvärbanan Kistagrenen, till Helenelund

Remiss från Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting
Remisstid den 30 november 2017
Dnr 133-1643/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§24_prot_20171129.pdf (249 kb)

§25 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2018

Inklusive taxa för skrymmande hushållsavfall med mera samt slam och latrin
Förslag från avfallsnämnden
Dnr 133-1699/2017

§26 Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet år 2018 enligt miljöbalken och livsmedels-lagstiftningen

§27 Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg

Handläggning av bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS til personer 65 år och äldre
Ändrat reglemente för servicenämnden
Förslag från äldrenämnden Dnr 105-1044/2017

§28 PM: Lantmäteriets rapport Föreskriftsrätt om gemensamma standarder för information i grundkartor (2017:2) Boverkets rapport Digitala detaljplaner - Reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt (2017:21)

Remiss från Näringsdepartementet
Remisstid den 4 december 2017
Dnr 110-1359/2017

§29 Förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20111:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar, H, och i Boverkets allmänna råd (2016:16) om ersättning för provningskostnader vid markkontroll av byggprodukter, EMK

Remiss från Boverket
Remisstid den 1 december 2017
Dnr 123-1379/2017

§30 Arvodering av förtroendevald