Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2018-03-06

Sammanträde 2018-03-06

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen, Stockholms stadshus

2 Anmälan och rättelse av föregående protokoll

4 Stockholms stad program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2018-2021. Svar på remiss från kommunstyrelsen

5 Motion (2017:70) av Jonas Naddebo m.fl. (C) om mer kultur för äldre. Svar på remiss från kommunstyrelsen

6 Ansökan om tillstånd om avveckling av fideikomiss (avvecklingslagen) att få tillskjuta fast egendom tillhörande Petersenska fideikomissboet (Munkbron och Erstavik) till ett aktiebolag. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Remisstid 2018-03-07
Omedelbar justering
Dnr 4.0/1151/2018

7 Förslag till kommunal medfinansiering till Boverket

8 Upphandling av transporter av konst och museiföremål

Omedelbar justering
Dnr 2.6/2336/2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Ramavtal för musikinstrument, Kulturskolan

Omedelbar justering
Dnr 2.6/2723/2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Upphandling av ramavtal för scen- och teaterteknik

Omedelbar justering
Dnr 2.6/1050/2018
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Förslag på förändringar av verksamheten vid Villa Bergshyddan

12 Fyllnadsval av ledamot till kulturnämndens kulturmiljöutskott

13 Information och övriga frågor