Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2022-02-22

Sammanträde 2022-02-22

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen, Stockholms stadshus

3 Anmälningsärenden

Dnr: 1.1/26/2022

a) Handlingar inkomna till kulturnämnden 2021 - 12-03 – 2022 - 02-11
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2022 - 02 - 15 (publiceras senare)
c) Protokoll arkivutskottet 2022-02-16 (publiceras senare)
d) Protokoll förvaltningsgruppen 2022-02-14 (publiceras senare)
e) Protokoll Stockholms konstråd 2021-12-02
f) Delegationsbeslut fattade vid kulturförvaltningen
g) Delegationsbeslut fattade vid Stadsarkivet
h) Återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft – återstart för kulturen (SOU 2021:77). Kontorsyttrande som svar på remiss från kommunstyrelsen. Dnr 1.1/3808/2021
i) Samråd om betydande miljöpåverkan för Spårväg Syd (Flemingsberg - Skärholmen - Älvsjö) (KS 2021/1674). Anmälan av gemensamt tjänsteutlåtande. Dnr 4.1/4047/2021
j) Information om Kulan och Stöd till ungas egna kulturprojekt 2021. Dnr 6.4/175/2022
k) Anmälan av ordförandebeslut i brådskande ärende – Kulturnämndens deltagande i Folk och Kultur 2022 (reviderat beslut efter ändrade förutsättningar)
l) Anmälan av ordförandebeslut i brådskande ärende – Ansökan om
utvecklingsbidrag från Kulturrådet för läsåret 2022/2023
m) Förvaltningschefens beslut om vidaredelegation från och med
2022-02-01

6 Samråd om förslag till revidering av Program för City, stadsdelen Norrmalm och del av Östermalm (SBK 2017 - 06022 ). Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr: 4.1/3527/2021

Samrådshandlingar finns tillgängliga på https://vaxer.stockholm/aktuellt/2021/11/09/samrad-program-for-city/
Remisstid förlängd till 2022-02 - 23
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Upphandling av lokalvårdstjänster för kulturförvaltningen, avtalsområde 1 och 3

Dnr: 2.6/144/2022

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Museet mitt i medeltiden. Omlokalisering av Medeltidsmuseet. Inriktningsbeslut

10 Nya referenspersoner för bedömning av kulturstöd

11 Tillfällig justering av Kulanpremien samt justerade villkor för återbetalningskrav på beviljade stöd 2022

Dnr: 6.1/690/2022

Publiceras senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§6 Samråd om förslag till revidering av Program för City, stadsdelen Norrmalm och del av Östermalm (SBK 2017-06022). Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

§7 Upphandling av lokalvårdstjänster för kulturförvaltningen, avtalsområde 1 och 3

§8 Museet mitt i medeltiden. Omlokalisering av Medeltidsmuseet. Inriktningsbeslut

§10 Nya referenspersoner för bedömning av kulturstöd

§11 Tillfällig justering av Kulanpremien samt justerade villkor för återbetalningskrav på beviljade stöd 2022

§12 Information och övriga frågor