Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2012-09-27

Sammanträde 2012-09-27

Datum
Klockan
15.00
Plats
Drätselnämndens sessionssal

2 Anmälan av föregående protokoll

5 Tertialrapport 2, Kulturförvaltningen

6 Remissvar rörande samråd om Den gröna promenadstaden - strategi för utveckling av Stockholms parker och natur

Remisstid 19 oktober. Omedelbar justering

Dnr 4.1/3000/2012

7 Remissvar rörande motion av Tomas Rudin och Karin Gustafsson (S) om nya samlingslokaler, ett folkets hus, i Hammarby sjöstad

8 Svar på skrivelse om kultur för förskolorna inom ramen för projektet Kulan samt fördelning av subventioner

9 Svar på skrivelse inlämnad på nämnd 2012-08-30 Säkra stödet till Cyklopenprojektet - lös den byråkratiska knuten!

10 Svar på skrivelse inlämnad på nämnd 2012-08-30 Bibliotekens öppethållande under sommaren

11 Förslag om det särskilda stödet till Barn och Unga

12 Information och inkomna skrivelser.

Regionalt resurscenter. Hantering av nämndledamöternas allmänna handlingar.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (120 kb)

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

Beslut

Kulturnämnden beslutar att godkänna anmälan av protokoll nr 6/2012 från nämn­dens sammanträde den 30 augusti 2012, som justerats den 11 september 2012.

§3 Anmälningsärenden

Dnr 1.1/4502/2011

Beslut

Kulturnämnden beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna.

Anmälan görs av:

a) Till kulturnämnden inkomna handlingar

b) Anmälan av protokoll från kulturnämndens arkivutskott 2012-08-30

c) Anmälan av protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2012-08-22

d) Anmälan av beslut om bifall 200 00 – 350000 kronor fattade på delegation under första halvåret 2012

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens redovisning.

§4 Tertialrapport 2 2012, Stadsarkivet

Dnr 1.2-14788/12

Beslut

Enligt Stadsarkivets förslag:

1. att godkänna Stadsarkivets förslag till tertialrapport och

2. att överlämna rapporten till kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet

Uppföljning av budget 2012 – Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Sammanfattning

Stadsarkivet bidrar i hög grad till uppfyllelse av Kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdet. Samtliga nämndmål bedöms komma att uppfyllas och de i verksamhetsplanen beslutade aktiviteterna genomföras i huvudsak utan avvikelser. Antalet besökare till Stadsarkivet fortsätter på samma relativt sett höga nivå som föregående år. Totalt har Stadsarkivet tagit emot 15 400 besök på plats och haft ca 130 000 webbesök.

Även antalet förfrågningar med begäran om information ur arkiven, totalt 13 800, ligger på samma nivå som föregående år.

Tillgängligheten till arkivinformationen har ökat genom publicering av 775 000 digitala poster och bilder. Samtidigt skannades och registrerades 1 029 000 nya bilder och databasposter som ska bearbetas för publicering.

Stadsarkivet fick en budgetförstärkning med anledning av ökningen av förfrågningsärenden kopplade till Vanvårdsutredningen (SOU 2011:61).

Förstärkningen medgav anställning av två handläggare på nio månader och resultatet är att handläggningen är i balans och att svarstider hålls.

Stadsarkivet arbetar under hela 2012 med att utveckla metoder och förhållningssätt för att kunna anpassa tillgängligheten till Stadsarkivets information till PSI-lagen, ett arbete kallat PSI-labb (Public Service Information).

Arbetet har tydlig koppling till stadens arbete med öppen data. I detta arbete har under perioden externa intressenter involverats.

Utfallet för tertial 2 visar att Stadsarkivet har en ekonomi i balans och prognosen för helåret är att budgeten kommer att hållas.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet)

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M), Ann Mari Engel (V), Anna Greta Leijon (S) samt Mats Berglund (MP) enligt följande:

Stadsarkivet och dess personal bedriver ett proaktivt och innovativt arbete vilket vi ser flera goda resultat av i tertialrapporten. Inte minst gäller det naturligtvis att samlingarna av bygglovshandlingar blev upphöjda till världsminne av Unesco, och att arbetet med det arkivmaterialet nu går vidare liksom arbetet med PSI-labbet. Samarbetet med omvärlden och den akademiska världen är omfattande. Vi ser även att antalet besök, både på Kungsklippan och på webben, är fortsatt högt i en tid då arkiv- och bibliotekssektorn i övrigt brottas med minskade besökssiffror. Genom de inlämnade synpunkterna ser vi att besökarna också är nöjda med Stadsarkivet. Vi noterar vidare med glädje att Stadsarkivet fortsätter att upprätthålla en god, levande och planenlig verksamhet och att budgeten är i god balans.

Ersättaryttrande

Cecilia Önfelt (C) instämmer i särskilt uttalande från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M), Ann Mari Engel (V), Anna Greta Leijon m.fl. (S) samt Mats Berglund (MP).

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§5 Tertialrapport 2, Kulturförvaltningen

Dnr 1.1/2325/2012

1. att godkänna tertialrapport 2 2012 med bilagor och översända rapporten med bilagor till kommunstyrelsen och

2. att besluta om omslutningsförändringar om 20,6 mnkr och anmäla detta till kommunstyrelsen

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

Handlingar i ärendet

Uppföljning av budget 2012 – Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Kulturnämnden bidrar i hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena. Samtliga nämndmål bedöms komma att uppfyllas. I stort sett alla årsmål för indikatorerna bedöms komma att uppnås under året. Aktiviteter beslutade i verksamhetsplanen fortgår enligt plan, inga avvikelser noteras.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet)

Särskilt uttalande

1. Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M):

Tertialrapport 2 för kulturförvaltningen är i många avseenden ett styrkebesked för det förändringsarbete som har initierats av nämnden i syfte att tillgängliggöra kultur för fler. Fonden för innovativ kultur genomgår just nu en regionalisering och fyra kommuner samt Stockholms läns landsting har visat ett intresse för att utveckla fonden. Fonden har också mottagit fem miljoner kronor från Stiftelsen framtidens kultur. Det nya subventionssystemet har inneburit att fler barn och unga kan ta del av scenkonst, inom musikområdet har besöken ökat med drygt 50 procent. Det nya kulturstödet har hitintills inneburit att det redan efter första halvåret inkommit fler ansökningar och beviljats fler stöd än under hela 2011. Den nya strukturplanen för Stockholms stadsbibliotek fortsätter att implementeras. Flera publika aktiviteter som förvaltningen har genomfört har fått ett starkt gensvar från stockholmarna. Här kan nämnas bland annat att Kulturnatten med 94000 besök, Liljevalchs Vårsalong med 62500 besök, Kulturfestivalen med minst 362000 besök och Ung 08-festivalen med 178000 besök alla innebar nya publikrekord

2. Särskilt uttalande lämnas av Ann Mari Engel (V):

Vi konstaterar att kulturförvaltningen och deras många medarbetare gör ett mycket gott arbete, trots bristande resurser på flera områden.

Många stockholmare tar i hög grad del av kulturutbudet. Vi vill dock gärna att detta ska kunna gälla alla och oroas därför över att ökade priser utesluter den växande andelen stockholmare med knappa ekonomiska resurser. Ett exempel är den avskaffade fria entrén på Stadsmuseet, som har lett till minskat antal besök. Därmed uppnås inte heller budgeterade intäkter, vilket drabbar museets verksamhet.

Vi vill också uttrycka en oro över att allt större del av resurserna används för projektledare, workshops, förstudier och olika tjänstemannaprodukter. Även en del av kulturstödet går till projektledningar och utredningar, medan resurserna för lokaler och det direkta stödet till kulturutövarna och kulturverksamheter inte ökar.

Det kan naturligtvis vara motiverat att utreda behov och möjligheter på skilda områden men vi ser en fara för att ”medan gräset växer dör kon”.

De välbehövliga resurserna som budgeterades 2012 för att kulturen ska kunna växa i några ytterstadsområden presenteras som ett växtplatsprojekt som hittills bara är en plan. Samtidigt finns en rad angelägna kulturverksamheter i olika förorter som saknar stadens stöd, till exempel har man stängt biblioteket i Akalla.

3. Särskilt uttalande lämnas av Anna Greta Leijon m.fl. (S):

Vi tackar förvaltningen för redovisningen och ett gott arbete hittills under 2012. De flesta av förvaltningens verksamheter visar prov på goda resultat trots de otillräckliga förutsättningarna som förvaltningen har till sitt förfogande för att nå

de höga och viktiga ambitionerna. Vi kan se konsekvenserna av en alltför snäv budgetram. Det gäller t.ex. kulturskolan om att nå fler barn och orealistiska intäktskrav som satts avseende entréavgifterna för stadsmuseet och medeltidsmuseet där förväntade effekter har uteblivit.

Biblioteksnedläggningen i Akalla är ett annat exempel. När en underfinansierad budget ska räcka till för att säkra tillgängligheten och generösa öppettider i samband med nya strukturplanen för biblioteken i Stockholm blev det snarast fokus på effektiviteten. Vi anser att en riktig bibliotekssatsning på det lokala biblioteket hade varit att öka tillgängligheten i områden där socioekonomiska faktorer t.ex. frågor såsom att öka läsviljan och utlåningen av böcker är lågt, behov av läxläsningshjälp, spontana besök är stort och att tillfredställa behovet av en öppen och tillgänglig mötesplats.

Den nya e-tjänsten och anmälan på nätet stärker Kulturskolans möjligheter att på ett enkelt sätt nå ut i hela staden med sitt utbud. Utbudet ska vara behovsstyrt och närhetsprincipen ska gälla. För att säkerställa detta behöver e-tjänsten utvecklas ytterligare.

4. Särskilt uttalande lämnas av Mats Berglund (MP):

Vi tackar för en omfattande och läsvänlig redogörelse av kulturförvaltningens verksamhet så här långt under året. Vi vet hur viktig kulturen och hela den kulturella sektorn är för Stockholm och stockholmarna. Kulturen är en motor i det växande Stockholm, och när staden växer måste även kulturen växa med. Utvecklingen de senaste åren på flera områden inom kulturnämndens ansvarsområden har dessvärre inte varit helt tillfredställande. Vi ser att kulturskolan minskar, tilldelningen av resurser till centrala verksamheter som Kulturhuset och Stadsmuseet likaså. Entréavgifterna till stadens museer har tvingats återtas efter några mycket lyckade år med fri entré. Antalet utbildade bibliotekarier och skolbibliotekarier är fortsatt oklart liksom vinsten med det så kallade bonussystemet för fri kultur. Med en grön kulturpolitik skulle kulturlivet kunna växa och växa starkt utifrån sina egna förutsättningar.

Ersättaryttrande

Cecilia Önfelt (C) instämmer i särskilt uttalande från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M)

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§6 Remissvar rörande samråd om Den gröna promenadstaden - strategi för utveckling av Stockholms parker och natur

Dnr 4.1/3000/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

Remissvaret godkänns och överlämnas till Stadsbyggnadskontoret.

Handlingar i ärendet

Samrådsunderlaget kan läsas i sin helhet på www.stockholm.se/gronapromenadstaden

Sammanfattning

Den gröna promenadstaden är ett tematiskt tillägg till Stockholms översiktsplan Promenadstaden. Dokumentet innehåller övergripande mål, strategier och vägledning för planering, utveckling och skötsel av Stockholms parker och natur. Till Den gröna promenadstaden ska Stockholms parkprogram kopplas.

Sammantaget anser förvaltningen att Den gröna promenadstaden är ett ambitiöst dokument som tillsammans med andra strategier kan verka mycket positivt i staden. Det är även positivt att dialog och medverkan från Stockholmarna lyfts fram som en nyckelfråga. Förvaltningen vill understryka betydelsen av att goda kunskapsunderlag tas fram så att varje förändring kan värderas i förhållande till helheten. Det är viktigt att se tidsdjup i framtidsvisioner och betrakta stadsbyggnadshistoria som en helhet av bebyggelse, kulturlandskap och grönytor i ett sammanhang. En vägledning för stadens kulturhistoriska infrastruktur är önskvärd. Utvecklingen av gröna samband bör göras nyanserat så att inte dessa bidrar till en barriäreffekt. Förvaltningen ställer sig frågande till begreppet ”stadspark” i ytterstaden och menar att varje tyngdpunkt måste analyseras separat för att se vilket behov som bäst överensstämmer med den befintliga strukturen. En intern samverkan av skötselfrågorna i staden behöver utvecklas och förvaltningen menar att stadsdelsförvaltningarnas ansvar för skötseln av natur- och kulturreservaten samt fornlämningar måste förtydligas och samordnas bättre. Förvaltningen anser vidare att behov av miljöbedömning enligt miljöbalken inte föreligger från ett kulturhistoriskt perspektiv.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M) föreslår (se beslutet).

2) Anna Greta Leijon m.fl. (S) föreslår nämnden:

att godkänna förvaltningens förslag med följande tillägg:

Stockholm växer, stockholmarna blir fler och behovet av att bygga bostäder är större än på mycket länge. Staden har som mål att under mandatperioden 2010-2014 höja takten i byggandet. Det är en bra och viktig ambition. Den ställer stora krav på stadens planering, inte bara för att bostäderna och arbetsplatserna måste bli fler, utan också för att vi måste värna och utveckla de kvaliteter som utmärker Stockholm och ger vår stad dess särprägel. En given del i detta är och måste vara att bevara och utveckla stadens gröna miljöer.

Vi delar i mångt och mycket ambitionerna i Den gröna promenadstaden. Att Stockholms grönområden ska tillgängligöras och inbjuda till ett aktivt fritidsliv, att sammanhängande strandpromenader ska tillskapas eller värnas och att gröna och tydliga promenadstråk också mellan ytterstadens stadsdelar skapas är målsättningar vi fullt ut delar. Att se till att dessa målsättningar premieras också i praktiken är därför ett absolut måste.

Dokumentet Den gröna promenadstaden måste vara ett användbart verktyg i stadens planering. Därför bör följande utvecklas:

Trygga grönområden för alla stockholmare i hela Stockholm

Stockholms grönområden ska vara tillgängliga, i såväl ytterstad som innerstad. Stockholms grönområden ska kännas trygga, för män och kvinnor, för yngre och äldre.

Det handlar om något så grundläggande som vem som tar och tillåts ta plats i våra gemensamma rum. En nyckel för en både mer jämställd och mer jämlik stad är att få alla människor, oavsett kön, etnicitet, klass eller sexuell läggning, att känna sig hemma och trygga, i stadens gemensamma rum. Vi vill givetvis kunna ha lummiga grönområden i Stockholm, men vi vill också att de ska vara tillgängliga för fler. En aktiv och använd grön yta upplevs av fler som trygg än en oanvänd. Våra parker, torg och grönområden, precis som våra kvarter, tjänar på att vara multifunktionella och de bör planeras för att främja möten mellan människor som är på platsen av olika skäl. En trygg stadsmiljö handlar ur ett stadsbyggnadsperspektiv om att bygga bostadsområden med trygghets- och synlighetsperspektiv men det handlar också om att skapa offentliga rum och miljöer där vi inte bara passerar utan också lever. Gemensam odling är ett typiskt stadsplaneringselement som kan bidra till att ett grönområde blir en levande mötesplats. De rummen blir tryggare, främst för de som idag känner sig otrygga. För att veta vilka gemensamma rum som upplevs som trygga respektive otrygga och kunna analysera vilka element som skapar trygghet och vilka som skapar otrygghet behöver staden skapa en trygghetskarta, ger en annan typ av detaljerad geografisk trygghetsinformation än vad vi idag har tillgång till genom exempelvis ”Trygg i Stockholm-rapporterna”. Det kan till exempel vara så att en park som upplevs som otrygg i allmänhet på vissa ställen upplevs som trygg. Det är den typen av information som kan ligga till grund för hur just den parken ska utvecklas till en tryggare plats. En sådan trygghetskarta skulle kunna bidra till att Den gröna promenadstaden blev ett mer användbart dokument.

Ekologisk hållbarhet

Dokumentet fastslår vikten av att biologisk mångfald. Internationellt såväl som nationellt har fastslagits att städerna har ett tungt ansvar liksom att den minskande biologiska mångfalden är en av de största klimatutmaningarna vi gemensamt står inför.

Att värna den biologiska mångfalden innebär att inte i alla lägen gynna tillgängliggörandet av naturtområden. Det finns områden i Stockholmsområdet som är så pass ekologiskt känsliga att en ökad belastning, i form av exempelvis fler människor rör sig, kan resultera i att rödlistade arter försvinner. Därför krävs att stadens strategier tydligt undersöker och tydliggör vilka natur- och grönområden som ska bevaras och utvecklas såsom mötesplatser, och vilka som ska bevaras och skyddas för den biologiska mångfaldens skull.

Stockholms grönområden utanför Stockholm

Stockholms stad äger fortfarande en del mark utanför stadens gränser. Många av dessa grönområden fungerar både som viktiga gröna lungor, viktiga för luftkvalitet såväl som rekreation, och många är viktiga frilufts- och idrottsområden som nyttjas av stockholmare från Stockholm såväl som kranskommuner. En grönmarksstiftelse för regionen, med tydligt syfte att värna och utveckla dessa bör snarast utvecklas.

Felplacerade parker och gröna ytor

Dokumentet lyfter delvis behovet av att skapa nya gröna mötesplatser. Den tanken måste utvecklas vidare. De flesta av Stockholms parker är anlagda i en annan tid med andra behov, och även om behovet av parker och grönområden är stort kan en del parker och grönområden vara felplacerade. Den gröna promenadstaden får inte bara bli ett dokument som värnar och vill bevara, utan ska vara en grönstrategi med nya och moderna lösningar. Ibland innebär det att felplacerade grönområden och parker måste byta plats och/eller utformning.

Särskilt uttalande

1) Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Ariane Bucquet-Pousette m.fl. (M)

Tillägget till Stockholms översiktsplan, Den gröna promenadstaden, belyser vikten och nödvändigheten av att tydligare samband mellan olika delar av ytterstaden skapas och barriärerna minskar så att dessa områden kan bli mer sammankopplade. Denna positiva ambition kring hur ytterstaden ska utvecklas står i samklang med Stockholms översiktsplans ambition om att bygga samman ytterstadens olika områden. Tillägget belyser också vikten av grönområden och parker när staden förtätas.

Det är även positivt att Den gröna promenadstaden lyfter fram den offentliga konstens plats i utvecklingen av stadens gröna offentliga rum.

2) Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Ann Mari Engel (V) enligt följande:

Vi anser att förvaltningen ger många bra synpunkter i svaret. Vi vill särskilt understryka att behovet av grönområden och parker ser olika ut i olika delar av staden. Vi ifrågasätter starkt den borgerliga majoritetens syn att grönområden utgör otrevliga ”barriärer” och bör omvandlas till ”stadsparker”. Vi vet att många invånare i staden vill värna sina grönområden och ser dem som en stor tillgång.

Det mycket stora behovet av nya bostäder ska inte lösas genom att bebygga grönområden, utan genom lämplig förtätning, på i första hand hårdgjorda ytor. Genom dialog med lokalbefolkningen finns stor potential att hitta lämpliga områden att bygga på, utan att förstöra de viktiga gröna lungorna runtom i staden.

3) Särskilt uttalande lämnas av Mats Berglund (MP) enligt följande:

Stockholm växer nu i hög hastighet. Inflyttningen till staden tycks enligt prognoser inte mattas av. En av attraktionskrafterna och en viktig orsak till att flytta till Stockholm är de stora stadsparkerna och stadens många tätortsnära grönområden. För att Stockholm även i framtiden ska vara en attraktiv stad måste utgångspunkten i det framtida Stockholm vara att värna och förstärka stadens grönområden och parker och skapa fler gröna oaser.

Därför är det oroande och motsägelsefullt att det i strategidokumentet Den gröna promenadstaden anges att ett växande Stockholm innebär att grönområden kommer att behöva ”tas i anspråk för nya bostäder, arbetsplatser, service och infrastruktur” (s. 7).

Tvärtom måste stadens gröna kvaliteter uppgraderas till att utgöra en av stadens absolut viktigaste utgångspunkter vid fortsatt stadsplanering. I ett framtida Stockholm måste grönområden och parker värderas högre än infrastruktur avsedd för biltrafik. Grönytor som förloras vid exploatering ska ovillkorligen återskapas på annan plats. Grönskans betydelse inte minst ur ett klimatperspektiv måste lyftas upp. Vi vet hur värdefulla ekosystemtjänsterna är för den långsiktigt hållbara staden. Ambitionen i det fortsatta arbetet måste därför vara att staden arbetar fram ett dokument som belyser och undanröjer konflikterna mellan exploatering och stadens gröna kvaliteter.

Ersättaryttrande

Cecilia Önfelt (C) instämmer i särskilt uttalande från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M)

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§7 Remissvar på motion om nya samlingslokaler, ett folkets hus, i Hammarby sjöstad

Dnr 1.1/2889/2012

Beslut

Remissen besvaras genom detta tjänsteutlåtande

Handlingar i ärendet

Motion av Tomas Rudin (S) och Karin Gustafsson (S) om nya samlingslokaler, ett nytt Folkets Hus i Hammarby Sjöstad.

Sammanfattning

Remissen på en motion av Tomas Rudin (S) och Karin Gustafsson (S) vill belysa möjligheten att skapa utrymme för kultur- och samlingslokaler i Hammarby Sjöstad och i synnerhet möjligheten att planera för ett Folkets hus i kv. Påsen eller kv. Godsvagnen.

Kulturförvaltningen anser generellt att det är av stort värde för en hållbar stadsutveckling att redan i planeringsarbete skapa utrymme för människor att mötas, ges möjlighet att organisera sig i föreningar och att ta del av lokalt kulturutbud.

Förvaltningen prioriterar för närvarande inte nyetableringen av en samlingslokal i Hammarby Sjöstad mot bakgrunden att det redan finns ett flertal samlings- och möteslokaler på Södermalm eller i dess närhet. Föreningen har möjlighet att söka kulturstöd för sin publika verksamhet.

Under vintern 2012 presenteras en översyn av samlingslokalerna där stödområdets behov och möjligheter presenteras.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:

att tillstyrka motionen

att därutöver anföra

Den nya stadsdelen Hammarby sjöstad präglas av att den borgerliga majoriteten valt att sälja marken och låta privata byggherrar dominera stort. Redan från början saknades lokaler för förskolor och skolor, pga. ett ideologiskt motiverat motstånd mot kommunala lokaler och invånarna har därför tåligt fått dras med många provisorier.

Ända sedan de första invånarna flyttade in har man saknat en gemensam samlingslokal för förenings- och kulturlivet, en mycket viktig funktion för en fungerande demokrati. Invånarna själva har initierat en förening, som står för olika aktiviteter. Det är dock omöjligt att i längden bedriva sådan verksamhet utan tillgång till en lokal. Vi anser därför att motionen bör tillstyrkas.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) reserverar sig med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

1) Särskilt uttalande lämnas av Anna Greta Leijon m.fl. (S):

Samlingslokalerna och hemgårdarna utgör en lokal bas i stadens närområden där de ofta fungerar som infrastruktur för kreativ verksamhet, samtal och möten. Samlingslokalerna i Stockholm har under lång tid minskat kraftigt och idag finns endast 20 stycken kvar. I takt med stadens expansion blir också behovet av mötesplatser större. 2008 bildades den sista samlingslokalen att ingå i stadens Allmänna Samlingslokalsystem. Som all annan stadsplanering ska allmänna mötesplatser som fyller en angelägen funktion för medborgarna, planeras in i nya bostadsprojekt.

Ända sedan Hammarby Sjöstad planerades och byggdes har man saknat en gemensam samlingslokal för förenings- och kulturlivet. Nu inväntar vi den översyn som ska göras av Allmänna samlingslokalssystemet och vad den kommer visa i form av behov och åtgärder. Men en viktig lärdom är att fortsättningsvis planera in lokaler för kulturen i de delar där staden nu växer i hög hastighet. Det gäller såväl de nya stadsdelarna: Västra Kungsholmen, Hagastaden, Norra Djurgården som de befintliga stadsdelarna som växer genom förtätning, exempelvis området rund Midsommarkransen och Hägersten.

2) Särskilt uttalande lämnas av Mats Berglund (MP) enligt följande:

Kulturlivet behöver lokaler för att kunna verka och växa. Samtidigt har lokalhyrorna stigit kraftigt sedan det borgerliga maktövertagandet 2006 vilket på sikt har urholkat det kulturella innehållet i verksamheterna. Det är därför viktigt att staden tar sitt ansvar för att se till att kulturlivet försörjs med lokaler över hela staden och staden samtidigt har en politik för att dessa lokaler har rimliga hyresnivåer.

När Hammarby Sjöstad planerades glömdes den kulturella infrastrukturen bort. Vi har därför i efterhand fått komplettera med ett bibliotek. Men behovet är större än så. En samlingslokal eller lokalt kulturhus behövs i Sjöstaden.

Låt oss nu lära av misstaget, och fortsättningsvis planera in lokaler för kulturen i de delar där staden nu växer i hög hastighet. Det gäller såväl de nya stadsdelarna: Västra Kungsholmen, Hagastaden, Norra Djurgården som de befintliga stadsdelarna som växer genom förtätning, exempelvis området rund Midsommarkransen och Hägersten.

§8 Svar på skrivelse om kultur för förskolorna inom ramen för projektet Kulan samt fördelning av subventioner

Dnr 1.1/2992/2012

Beslut

Skrivelserna besvaras genom detta tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Bilaga 1: Halvårsavstämning av subventionen 2012,

Bilaga 2: Skrivelse från Marja Sandin-Wester (MP) och Mats Berglund (MP) Bilaga 3: Skrivelse rörande fördelning av subvention 2011 av Anna-Greta Leijon (S)

Sammanfattning

I en skrivelse den 2012-06-14 föreslår Anna-Greta Leijon (S) att kulturförvaltningen i tertialrapport 2/2012 och i verksamhetsberättelsen för 2012 redovisar antal och andel besök av förskola och skola till fri scenkonst med subvention. Kulturstrategiska staben redovisar utfallet i tertialrapport 2/2012 och avser att redovisa dito i verksamhetsberättelsen för 2012. Därutöver redovisas halvårsavstämning av subventionen januari–augusti 2012 i bilaga 1. Avstämningen visar att subventionen har nått ca 7,5 procent fler barn och unga jämfört med samma period året innan.

I en skrivelse den 2012-06-14 föreslår Marja Sandin-Wester (MP) och Mats Berglund (MP) att kulturförvaltningen återupptar de s.k. höstsamlingar som tidigare genomfördes med förskolan som målgrupp på Kulturhuset. Kulturförvaltningen svarar på skrivelsen genom att lyfta fram att i utbildningsförvaltningens och kulturförvaltningens gemensamma uppdrag Kulan ingår att utveckla samverkan mellan förskola, skola och kulturlivet bl.a. genom att arrangera inspirerande och fortbildande möten.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet)

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

1) Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Ann Mari Engel (V) och Anna Greta Leijon m.fl. (S) enligt följande:

Vi tackar förvaltningen för redovisningen och vi ser det som mycket positivt att den negativa utvecklingen av antalet besök tycks bruten. Men även om den negativa trenden är bruten kan vi konstatera att man inte lyckats återhämta verksamheten till den nivå som rådde innan detdrastiska tappet. Vi ser också fram emot en ny redovisning. Då önskar vi få en bredare redogörelse som inte bara visar det kvantitativa resultatet, utan också över kvaliteten samt konsekvenser för yrkesutövarna, både positiva och eventuella negativa sådana samt den geografiska spridningen.

2) Särskilt uttalande lämnas av Mats Berglund (MP) enligt följande:

Vi tackar för svaret och redovisningen av antalet och andelen besök av förskola och skola till den fria scenkonsten. Vi väntar besked i skrivelsens del angående att återuppta höstsamlingarna samt angående resultatet från den arbetsgrupp som tillsats för att uppdatera samarbetsplanen mellan kultur och skola. Vi vill dock även påpeka vikten av att uppdatera samarbetet mellan kultur och förskola.

§9 Svar på skrivelse inlämnad på nämnd 2012-08-30 Säkra stödet till Cyklopenprojektet - lös den byråkratiska knuten!

Dnr 6.1/3768/2012

Beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande godkänns.

Handlingar i ärendet

Skrivelsen ) ”Säkra stödet till Cyklopenprojektet - lös den byråkratiska knuten!” inlämnad på nämnd 2012-08-30 från Madeleine Sjöstedt m.fl (FP), Ann Mari Engel m.fl (V), Ariane Bucquet Pousette m.fl (M), Cecilia Önfelt (C), Tony Nilsson m.fl (S), Marja Sandin-Wester (MP

Sammanfattning

Skrivelsen, som undertecknats av samtliga partier i kulturnämnden, tar upp problem kring finansieringen av föreningen Kulturkampanjens kulturhus Cyklopen i Högdalen. Föreningen har sökt pengar från Allmänna Arvsfonden för etableringen och har möjlighet att få 1,5 miljoner kronor i stöd. En förutsättning är dock ett tioårigt bygglov vilket Stockholms stad inte kan medge av lagtekniska orsaker. I skrivelsen föreslås att nämnden tillsammans med exploateringsnämnden och föreningen Kulturkampanjen går igenom vilka möjligheter som finns för att säkra finansieringen av kulturhuset.

Kulturförvaltningen har varit i kontakt med berörda parter i detta ärende för att få en samlad bild av läget och svar på de enskilda knäckfrågor som skrivelsen tar upp. Med ledning av den dialogen bedöms att de angivna formella knutarna kommer att kunna lösas upp under den fortsatta processen liksom att ett möte mellan Allmänna Arvsfonden och exploateringskontoret kommer att bidra till lösningar som tillgodoser fondens krav på kulturhusets långsiktiga etablering.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet)

§10 Svar på skrivelse inlämnad på nämnd 2012-08-30 Bibliotekens öppethållande under sommaren

Dnr 1.1/3769/2012

Beslut

Skrivelsen besvaras genom detta tjänsteutlåtande

Handlingar i ärendet

Skrivelse inlämnad på nämnd 2012-08-30 av Ann Mari Engel och Mårten Andersson (V) Bibliotekens öppethållande under sommaren

Sammanfattning

Stockholms stadsbiblioteks öppettider är under ständig utveckling i syfte att skapa så angelägna, tillgängliga och effektiva bibliotek som möjligt. Under juni-augusti 2012 ökades det totala antalet öppna timmar jämfört med samma period 2011. Tillskillnad från tidigare år då sommaröppettider i större utsträckning påverkade såväl juni, juli som augusti var biblioteken i år främst stängda under juli månad. Detta utifrån erfarenheten att juli är den månad minst antal personer väljer att besöka stadens öppna bibliotek. Årets omstrukturering av öppethållande har resulterat i ett ökat antal besökare jämfört med 2011.

Med utgångspunkt i den av Kulturnämnden i mars antagna strukturplanen ses under hösten bibliotekens ordinarie öppettider över. Bland annat kommer samtliga bibliotek att vara öppna minst fyra dagar i veckan, varav minst en av dagarna är lördag eller söndag.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) och Anna Greta Leijon m.fl. (S) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:

att godkänna rapporten

att i framtiden särskilt beakta att biblioteken ska vara öppna under sommaren i stadsdelar med brist på övrig kulturverksamhet

att anföra följande

Vi tackar för svaret och är övertygade om att ambitionen är att hålla biblioteken öppna så mycket som möjligt. Vi saknar dock en redovisning av vilka filialer som hållits stängda under sommaren. Vi har kunnat konstatera genom stadsbibliotekets hemsida att flera av de sommarstängda biblioteken finns i områden som dels saknar annan kostnadsfri och tillgänglig kulturverksamhet, dels har en befolkning som i stor utsträckning inte lämnar staden under sommaren. Vi föreslår därför att man i framtiden särskilt beaktar behovet av öppethållande i dessa stadsdelar.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från förvaltningen.

Reservation

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) och Anna Greta Leijon m.fl. (S) reserverar sig med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

1. Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M) enligt följande:

Av förvaltningens svar på skrivelsen inlämnad till nämnden den 30 augusti angående bibliotekens öppettider framkommer att Stockholms stadsbibliotek under sommaren 2012 har haft öppet 12906 timmar jämfört med 11967 timmar 2011. Det ökade öppethållandet har inneburit 25000 fler besök 2012 jämfört med föregående år.

Det är tillfredsställande att nämndens ambition om att stadens bibliotek ska vara mer tillgängliga både har genomförts och fått önskat resultat, det vill säga generera fler besök.

2. Särskilt uttalande lämnas av Mats Berglund (MP) enligt följande:

Biblioteken utgör en stomme i kulturens infrastruktur, och det är viktigt att tillgängligheten till biblioteken är mycket hög för alla stockholmare året runt. Vi emotser därför en detaljerad plan över bibliotekens sommaröppettider så snart den är lagd.

Ersättaryttrande

Cecilia Önfelt (C) instämmer i särskilt uttalande från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M).

§11 Förslag om det särskilda stödet till Barn och Unga

Dnr 6.1/3517/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

Sammanfattning

Förvaltningschefen Berit Svedberg och stabschef Patrik Liljegren föreslår att nämnden beslutar att det särskilda stödet för barn och unga om totalt 6 mnkr får användas enligt följande inom förvaltningen:

Förstudie El Sistema 250000 kr

Kulturhuset flyger 150000 kr

Children on the move, pilotstudie 150000 kr

Kartläggning barns och ungas kulturliv 500000 kr

Summa: 1050000 kr

Av det särskilda stödet har tidigare beslutats om bidrag till danskonsulent, filmkonsulent samt Läsning Pågår Stockholm om sammanlagt 900000 kr samt en förstärkning av Dans i Stan med 349000 kr. Kvarvarande medel 3701 00 kr föreslås användas i form av ett tillfälligt kulturstöd respektive utvecklingsstöd riktat mot barn och unga under 2012. Kulturförvaltningen avser att återkomma till Kulturnämnden med en inriktningsplan för dessa medel för 2013 och framåt.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:

  1. Kulturnämnden beslutar att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag
  2. Förslaget att ta 500000 kr av det särskilda stödet till en kartläggning avslås
  3. Därutöver vill vi anföra följande

Vi anser att resurser för en eventuell kartläggning bör tas från ordinarie medel, eftersom verksamhetspengarna direkt bör komma kulturverksamheten till del.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från förvaltningen.

Reservation

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) reserverar sig med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Anna Greta Leijon m.fl. (S) och Mats Berglund (MP) enligt följande:

Vi delar kommunfullmäktiges uppfattning om behovet av en kartläggning av barns och ungas kulturliv i Stockholm. Dock borde uppdraget som beslutades i fullmäktige till Kulturnämnden inte bekostas av det särskilda stödet för barn och unga.

Kartläggningen är absolut nödvändig men vi beklagar att 500 000 kr nu tas från dessa medel. Den här typen av klartläggningar borde rymmas inom förvaltningens ordinarie verksamhet.

§12 Övrig fråga

Efter en fråga ställd av Anna Greta Leijon (S) diskuteras redovisningen till nämnden av förvaltningens delegationsbeslut med belopp under 250000 kr. Beslutas att kulturförvaltningen i sin återkommande verksamhetsberättelse ger en samlad redovisning av föregående års delegationsbeslut inklusive samtliga avslag.

§13 Information och inkomna skrivelser

Skrivelser för beredning

Inga skrivelser inkommer till mötet.

Information om Romafestival

Stadsmuseichefen informerar om en festival för den romska kulturen som pågår i helgen och nämnden bjuds in till invigningen efter dagens sammanträde.

Stöd till romska projekt

Chefen för kulturstrategiska staben, Patrik Liljegren, informerar om de stöd om totalt 1 miljon kronor som kulturförvaltningen fördelat till romska projekt under 2012 och att det återstår 400000 kr att fördela.

Regionalt resurscentrum

Patrik Liljegren informerar om arbetet med att bygga upp ett regionalt resurscentrum i samverkan med fonden Innovativ kultur, Stockholms läns landsting och fyra kommuner i länet.

Rutiner för överföring av post

Tf nämndsekreteraren Mats Sylwan informerar om rutiner för överföring av post till och från nämndens ledamöter och ersättare.

Uppgradering av iPad

Mats Sylwan informerar om de problem som uppstått i samband med uppgradering av iPad och att han återkommer med besked om hur dessa problem kan lösas. Tills vidare ska nämndens iPad-användare inte försöka uppgradera på egen hand.