Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2012-10-25

Sammanträde 2012-10-25

Datum
Klockan
15.00
Plats
Lokal: Bråvallasalen

2 Anmälan av föregående protokoll

4 Remissvar om en mer positiv attityd till gatukonst och graffiti. Remisstid 2012-11-30

5 Remissvar om samråd för ny begravningsplats i Järva friområde, stadsdelen Spånga-Tensta, Dp 2006-16107-54

6 Svar på skrivelse om Stockholms innerstads kulturhistoriskt intressanta bensinstationer

8 Sammanträdestider för Kulturnämnden 2013

9 Information Kulturskolans e-tjänst

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (139 kb)

§1 Justering av dagens protokoll

Beslut

Kulturnämnden utser vice ordföranden Ann Mari Engel (V) att tillsammans med ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) justera dagens protokoll.

Justering sker måndagen den 5 november 2012.

§2 Anmälan av justerat protokoll

Beslut

Kulturnämnden beslutar att godkänna anmälan av protokoll nr 7/2012 från nämn­dens sammanträde den 27 september 2012 som justerats den 11 oktober 2012.

§3 Anmälningsärenden

Dnr 1.1/4503/2011

Beslut

Kulturnämnden beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna.

Anmälan görs av:

a) Till kulturnämnden inkomna handlingar

b) Månadsrapport för Kulturförvaltningen

c) Anmälan av protokoll från Stockholms Konstråd 2012-09-05

d) Svar på skrivelse rörande medborgarförslag om Fryshus i S:t Görans f.d gymnasium

e) Anmälan av bonus 2012

f) Revisionsrapport Stadens och nämndernas arbete för att säkerställa att FNs barnkonvention tillämpas

g) Svar på skrivelse rörande medborgarförslag om brandmuseum i Midsommarkransen

h) Protokollsutdrag Kommunstyrelsens ekonomiutskott 20120912, §5, Utveckling och upprustning av fastigheterna Stadsgården 1 och del av Södermalm 6:38, Stockholms stadsmuseum

i) Protokollsutdrag Kommunstyrelsens ekonomiutskott 20120912, §5, Upprustning av fastigheten Spelbomskan 16, 3 och 13, Stockholms stadsbibliotek

§4 Remissvar på motion om en mer positiv syn på gatukonst och graffiti

Dnr 1.1/3259/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det svar på remissen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 15 oktober 2012.

Sammanfattning

Mats Berglund argumenterar i motionen för en mer positiv attityd till gatukonst och graffiti och föreslår kommunfullmäktige att ompröva den så kallade nolltoleransen mot graffiti, stryka eller omformulera §9 i stadens policy mot klotter och liknande skadegörelse i Stockholm samt omarbeta eller stryka övriga paragrafer utifrån vad som anförs i motionen, införa lagliga väggar för graffitikonstnärer och att staden intar en allmänt positiv attityd till ung konst och unga konstnärer.

Kulturförvaltningen bedömer i sitt svar att det även fortsatt behövs regler för att motverka klotter och illegal gatukonst men också möjligheter att stödja ett legalt utövande som ger positiva bidrag till stadens offentliga miljöer och ger utlopp för unga stockholmares konstnärliga kreativitet. Motionens förslag om förändringar av policyn mot klotter och liknande skadegörelse har så många politiska bottnar att förvaltningen avstår från att ta ställning till de konkreta förslagen. Mot bakgrund av den pågående debatten förutser förvaltningen dock förbättrade möjligheter för de utövare och arrangörer som verkar för en laglig, kreativ och förskönande gatukonst.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Ann Mari Engel (V), Anna Greta Leijon m.fl. (S) och Mats Berglund (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:

Att kulturnämnden tillstyrker motionen.

Att kulturförvaltningen tar aktiv del i tillkomsten och utformningen av de nya öppna väggarna för graffitikonstnärer.

Att därutöver anföra:

Graffiti är en konstform och ska betraktas som en konstform. Frågan om graffiti ska därmed inte beblandas med frågor om skadegörelse. Det torde vara uppenbart för alla att staden inte kan bibehålla en nolltolerant policy mot en konstform. Policyn måste således skrivas om eller helt utgå.

En förändrad inställning, där staden intar en positiv attityd till ung konst och unga konstnärer, innebär en viktig riktningsförändring mot ett tolerant Stockholm som bejakar och vill stärka den kreativa tillväxten.

Kulturförvaltningen bör genom sin kompetens inom konstområdet och kulturmiljöområdet, samt vad gäller ung kreativitet, vara en självklar part när staden inför öppna och lagliga väggar för graffiti och gatukonst.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M).

Reservation

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V), Anna Greta Leijon m.fl. (S) och Mats Berglund (MP) reserverar sig med hänvisning till sitt förslag.

§5 Remissvar rörande planprogram för ny begravningsplats i Järva friområde, stadsdelen Spånga-Tensta, Dp 2006-16107-54

Dnr 4.1/3393/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden tillstyrker i huvudsak föreslaget program och överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2 Kulturnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 14 oktober 2012.

Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har påbörjat planarbete för en ny begravningsplats i Järva friområde och upprättat ett program för planeringen. 2010 hölls en arkitekttävling och planarbetet bedrivs utifrån det vinnande bidraget ”Öar”. Avsikten är att säkra tillgången på mark för begravningsändamål på lång sikt men också att anlägga en lokal begravningsplats för de närmaste årens behov. Utbyggnaden ska ske etappvis under en period på minst 30 år.

Begravningsplatsen föreslås ligga inom Igelbäckens kulturreservat. Här finns ett av Stockholms mest välbevarade kulturlandskap med mycket höga och delvis unika kulturhistoriska värden som även innefattar ett stort antal fornlämningar.

Kulturförvaltningen anser att intentionerna i programförslaget är lovvärda. Avsikten att bevara så mycket som möjligt av det värdefulla kulturlandskapet är tydlig. Detta kommer att ställa mycket stora krav på utformningen av förslagets olika delar vilka måste inordna sig i kulturlandskapet på ett sätt så att landskapets olika nyanser fortfarande kan avläsas och att det kan upplevas som en helhet. Några kollisioner med fornlämningar finns i förslaget men förvaltningen förutsätter att detta kommer att kunna rättas till i det fortsatta arbetet. Förvaltningen anser att en eventuell påverkan på yt- och markvattenförhållandena måste utredas vidare för att undvika påverkan på fornlämningar och växtlighet.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M) Anna Greta Leijon m.fl. (S) och Mats Berglund (MP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:

Att överlämna Stadsmuseets synpunkter.

Att avslå programförslaget.

Vi anser att Stadsmuseet framför viktiga synpunkter på de kulturhistoriskt omistliga värden som finns i kulturlandskapet i Järva friområde. Man framhåller också att förslaget innebär kollisioner med fornlämningar och att en begravningsplats på denna plats ställer mycket stora krav på utformningen. Förslaget innebär att begravningsplatsen ska bestå av ett antal ”öar” omgivna av murar, vilka förvaltningen anser är alltför dominanta. Man pekar också på att en del av det föreslagna begravningsområdet kommer att förläggas på mark som tillhör Hästa Gård, vilken är Stockholms enda bondgård som fortfarande är i bruk.

Stadsmuseets synpunkter ger ytterligare stöd för vår åsikt att den föreslagna platsen är synnerligen olämplig för en kyrkogård. Det är en av Järvaborna mycket uppskattat plats som utgör en unik tillgång för de boende. Det finns alternativa områden för en kyrkogård som inte har utretts ordentligt. Ett område som har föreslagits av lokala föreningar och boende är Crossbanan vid Hägerstalund. Denna plats och andra tänkbara platser bör utredas och lösningar sökas i samarbeten med grannkommuner, eftersom denna begravningsplats är tänkt att svara för behov i hela norra Storstockholm.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M), Anna Greta Leijon m.fl. (S) och Mats Berglund (MP).

Reservation

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) reserverar sig med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mats Berglund (MP) enligt följande:

Det finns ett behov av en begravningsplats i den del Stockholm som samrådsremissen avser. Det är rimligt att anhöriga inte ska behöva resa alltför långt för att kunna besöka och hedra sina nära och käras gravar.

Det finns dock en rad problem med förslaget:

- Kultur- och föreningslivet på Järva måste kompenseras för eventuella inskränkningar.

- De grönområden som tas i anspråk måste även de kompenseras med nya grönområden i närområdet. Hur det ska gå till nämns inte i underlaget.

- En exploatering av den anförda platsen på Järva friområde medför vissa miljörisker. Begravningsplatsen tänks bli uppbyggd över en tidigare soptipp, som därmed måste omdeponeras någon annan stans, samt därefter återfyllas med stora jordmassor. Likaså måste den del av området som består av sankmark fyllas ut med upp till fyra meter ny jord för att kunna användas som begravningsplats.

- De stora kulturhistoriska värdena och de fornminnen som finns i området måste skyddas och säkras på lång sikt.

§6 Svar på skrivelse om Stockholms innerstads kulturhistoriskt intressanta bensinstationer

Dnr 4.2/4081/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden godkänner och överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 14 oktober 2012.

Sammanfattning

Rådet till skydd för Stockholms skönhet framför i en skrivelse daterad 2012-09-03 att ett stort antal bensinstationer i Stockholms innerstad har lagts ner under den senaste tioårsperioden. Rådet framför att stationerna är ett viktigt uttryck för Stockholms moderna historia och anser att miljöerna bör bevaras och lyftas fram. Orsaken till att bensinstationer försvunnit är att miljöerna utgör en säkerhetsrisk. Risk för brand uppstår framför allt i samband med lossning av bensin.

Förvaltningen ser positivt på att bilismens kulturhistoriskt värdefulla miljöer lyfts fram och bevaras för framtiden. I Stockholm finns en mängd olika typer av miljöer som fått sin form och funktion i bilsamhälle. Kulturhistoriskt värdefulla bensinstationer finns både i innerstaden och i ytterstaden. Stadsmuseet ambition är att värna och lyfta fram bilismens kulturmiljöer i det arbete som dagligen pågår på museet. Ambitionen på längre sikt är även att innerstadens värdefulla miljöer från tidsperioden 1960-1990 ska läggas in i museets kulturhistoriska klassificeringskarta. I den gruppen ingår även bensinstationer i innerstaden.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet)

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§7 Fördelning av kultur- och utvecklingsstöd till det fria kulturlivet för 2013

Dnr 6.1/4164/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M) och Anna-Greta Leijon m.fl. (S):

1 Kulturnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.

2 Kulturnämnden beslutar att föra över stödet till KKV från utvecklingsstöd till kulturstöd.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 16 oktober 2012.

Rättelse till tjänsteutlåtandet från den 25 oktober 2012. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Kulturnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag om kultur- och utvecklingsstöd.

Sammanfattning

I föreliggande tjänsteutlåtande redovisar förvaltningen underlag till beslut om kultur- och utvecklingsstöd till det fria kulturlivet för 2013. Några av förslagen innefattar stöd upp till tre år. För dessa föreslås kulturnämnden fatta beslut för år ett samt intentionsbeslut för resterande år. Innan utbetalning av stöd för år två och tre ska första året redovisas och godkännas av förvaltningen.

För de verksamheter som föreslås en stödnivå som överstiger 350 tkr fattas beslut av kulturnämnden. I enlighet med gällande delegationsordning fattas övriga beslut av kulturdirektör eller avdelningschef. Förvaltningen föreslår nämnden att fatta beslut om sammanlagt 94 050 305 kronor i kultur- och utvecklingsstöd till 50 ansökanden. Beslutet omfattar 68 250 305kr för budgetår 2013 och 25800 000 kr för budgetåren 2014 och 2015.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M) och Anna-Greta Leijon m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) föreslår följande:

Att avslå de föreslagna sänkningarna från föregående års bidrag och bevilja samma bidrag som 2012 till Teater Giljotin, Teater Galeasen, Stiftelsen K.A. Almgrens Sidenväveri, Teater Tre och Latinamerikanska Folkteatern.

Att återställa bidraget för Fria Teatern till samma nivå som före ”omställningsbidraget” 2012.

Att flytta KKV:s bidrag från utvecklingsstöd till kulturstöd.

Att stödet till RfoD på 280 000 kr och Barnens underjordiska scen på 0 kr omprövas och bestäms till en högre nivå .

Att kulturnämnden beviljar kulturstöd för år 2013 till Strindbergs Intima teater med det belopp som sökts (2700 tkr).

Att överföra resurser från bonussystemet till kulturstödet.

Att i övrigt godkänna förslaget till kulturstöd och utvecklingsstöd samt att anföra följande:

Den nya modellen för kultur- och utvecklingsstöd ställer stora krav på ansökningarna, som ska passa de kriterier som förvaltningen har skapat. Den ställer också stora krav på genomsiktlighet och tydlighet gentemot bidragstagarna, nämnden och offentligheten.

Förslaget saknar trots goda ambitioner denna genomsiktlighet. Enligt samstämmiga uppgifter har verksamheterna inte fått besked i förväg om föreslagna nedskärningar, något som tidigare alltid varit praxis i staden. I förslaget till nämnden saknas beslut om avslag, liksom uppgifter om föregående års verksamhet. Underlaget är svårtolkat, då referensgruppens synpunkter anges i vissa fall, medan det utelämnas i andra.

När beslutet togs om den nya modellen, ansåg Vänsterpartiet att den borde omarbetas på flera punkter, bl. a. beträffande den förhandsgranskning av programvalet, som innebär risk för godtycke, krav på anpassning och ett ingrepp i den konstnärliga friheten. Tyvärr besannas nu dessa farhågor, då förslaget i vissa fall innebär en detaljstyrning av verksamheternas innehåll genom att man utpekar exakt hur verksamheterna ska genomföras och till vilka produktioner av flera planerade som ska äga rum. Det förefaller vara viktigare att kunna formulera en visionär ansökan än att kunna peka på en väldokumenterad verksamhet av hög konstnärlig kvalitet. I förslaget redovisas inte som tidigare föregående års publiksiffror, utan den publik man tror sig kunna få 2013- en klen grund för bedömning.

Förslaget till kulturstöd för 2013 innehåller också flera positiva förändringar av anslagsnivåer, liksom bidrag till några verksamheter som tidigare inte har fått stöd. Positivt är möjligheten till 3-åriga bidrag, som dock har tillfallit mycket få verksamheter. Vi anser att fler verksamheter i staden med varaktig och högkvalitativ verksamhet borde ha kunnat beviljas treårigt stöd.

Samtidigt föreslås sänkningar av kulturstödet för flera verksamheter, Motiveringarna som ges för detta är alltför knapphändiga, innehåller svepande påståenden och bygger i några fall på felaktiga uppgifter. Vi anser därför att inga av dessa sänkningar bör genomföras och att den sammanlagda summan bör höjas med de ca 2 miljoner kronor som krävs. Dessa bör i första hand tas ut av medlen för bonussystemet, som vi tidigare avvisat som ovärdigt och till föga nytta för verksamheterna då det är omöjligt att förutse och utbetalas i efterhand. I andra hand bör medel för att avvisa de föreslagna sänkningarna tas från de medel inom kulturstödet som ännu inte fördelats.

Vi anser att de konstnärligt mycket intressanta och i Stockholm väl etablerade teatergrupperna Giljotin och Galeasen bör ha samma stöd som tidigare. Motiveringarna för sänkta bidrag präglas av bristande kunskap om de aktuella verksamheterna och bristande insikt i förutsättningarna för konstnärligt arbete vid en fri scen. Latinamerikanska Folkteatern har en unik roll som tvåspråkig teater och har haft många konstnärliga framgångar, inte minst på senare tid genom att involvera invandrarungdomar. Bidraget till Fria Teatern har hanterats mycket egendomligt från förvaltningen, som först genom ”omställningsstöd” aviserade indraget bidrag och nu behåller samma låga nivå trots att den bidragsrubriken har försvunnit. Fria Teatern, en av Stockholms få förortsteatrar, måste få möjlighet att genomföra de förslagna projekten under 2013, vilket inte är möjligt med den föreslagna bidragsnivån. Att sänka bidraget till Teater Tre, som framgångsrikt spelar för små barn framstår som obegripligt då deras verksamhet värderas mycket högt i underlaget. Vi vill understryka att en fri teater med egen scen har stora fasta utgifter och måste ha en planering och framförhållning som gör det mycket svårt att hantera nedskärningar i budget för kommande år som inte har förutsetts.

Beträffande K.A. Almgrens Sidenväveri står i underlaget att de inte har verksamhet i väveriet vilket är felaktigt – detta har varit öppet för allmänheten i 20 år och används för 4-5 utställningar per år. Almgrens Sidenväveri utgör ett kulturarv som lyfter fram kvinnors arbete och villkor, och är stadens, länets och landets äldsta bevarade industrimiljö, dessutom i bruk och möjligt att besöka. Hela deras verksamhet hotas av den föreslagna nedskärningen. Under många år fick detta museum sitt stöd direkt från stadens centrala medelsreserv och det är mycket olyckligt om flyttningen till kulturnämnden medför att verksamheten inte kan fortleva.

Vi anser att bidraget till Konstnärerna kollektivverkstad inte ska vara ett ”utvecklingsstöd”. Detta motiveras med att ”ansökningar om kulturstöd ska presentera en publik verksamhet”. Detta är ett exempel på att ett regelverk med samma krav på all verksamhet inte är ett bra redskap för att kunna hantera den mångfald av kulturverksamheter i Stockholm som på olika sätt bidrar till att berika vårt kulturliv. KKV:s verksamhet är inte primärt publik men de ca 800 konstnärer som är verksamma där arbetar med verk som ska visas publikt, i många fall permanent i form av offentlig utsmyckning.

Två verksamheter som tidigare erhöll ett högre årligt kulturstöd är Riksförbundet för Musik och dans och Barnens Underjordiska Scen, som nu finns med listan över delegationsbeslut med 280 000 respektive 0 kr. Vi anser att deras verksamhet är mycket värdefull för Stockholm och att deras ansökningar bör behandlas av nämnden inom kulturstödet.

Vi konstaterar att av utdelade 67 miljoner kronor föreslås drygt 59 miljoner kronor stanna innanför tullarna. Inget bidrag utom det halverade bidraget till Latinamerikanska Folkteatern går till en verksamhet som inte är svenskspråkig. Av förteckningarna över de medel som fördelas av förvaltningen på delegation framgår att många verksamheter med anknytning till andra språkområden och till ytterstaden har fått avslag på sina ansökningar. Vi anser att den kulturella segregationen är ett växande problem och att kulturstödet måste specificeras så att en högre andel gynnar verksamheter för andra språkgrupper än svenska och för andra kulturverksamheter än dem som är verksamma i innerstaden.

I Vänsterpartiets förslag till budget för 2013 ökar medlen för kulturstödet till det fria kulturlivet med 15 miljoner kronor, plus medlen från bonussystemet. Detta skulle möjliggöra ytterligare nödvändiga satsningar på Stockholms fria kulturliv som behövs om vi ska möjliggöra fortsatt verksamhet, stödja nya initiativ och möta kraven från en växande befolkning.

3) Mats Berglund (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:

Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut.

Att kulturnämnden beviljar kulturstöd för år 2013 till Strindbergs Intima teater med det belopp som sökts (2700 tkr).

Att därutöver anföra:

Stiftelsen Strindbergsmuseet har för år 2013 ansökt om kulturstöd enligt följande

- Intima teatern 2700000 kronor

I Kulturförvaltningens förslag till kulturstöd upptas följande belopp

- Intima teatern 2350000 kronor

Stiftelsen har sökt kulturstöd med samma belopp som beviljats för år 2012.

År 2012 fick museet och teatern 250 000 kronor vardera i extra stöd. Dessa pengar var välbehövliga och förvaltades väl i form av extra påkostade förställningar och utställningar. Extra personal togs in för att möta den ökande besökstillströmningen på båda ställena. Det har gett gott resultat. Strindberg finns nu i de flesta stockholmares medvetande. Många skolklasser besöker museet och även helgbesöken har ökat med det flerdubbla detta Strindbergsår.

Teatern har visat många extraföreställningar - bland annat skolföreställningen Strindbergs värld och fortsätter med den även vårterminen 2013. Likaså har alla vuxenföreställningar gått för nästan fulla hus.

Förslaget till kulturstöd 2013 innehåller inte den extra tilldelningen om 250000 kr för teatern. Detta innebär stora påfrestningar. Mycket beroende på den höga hyran men också inför ambitionen att fortsätta svara på det nyvaknade intresset för Strindbergs fantastiska verk genom högkvalitativa föreställningar för framför allt barn och unga. Dessutom har den höga besöksfrekvensen inneburit stort slitage på både inventarier och personal.

Teatern förvaltar ett internationellt känt kulturarv. Teaterns lokaler är unika och utgör en förutsättning för verksamheten. Genom att den är centralt belägen påverkas hyreskostnaderna på ett sätt som stiftelsen inte har rådighet över.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M) och Anna-Greta Leijon m.fl. (S).

Reservation

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) reserverar sig mot beslutet i alla delar utom den delen om att föra över stödet till KKV från utvecklingsstöd till kulturstöd, med hänvisning till sitt förslag.

Anna Greta Leijon m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till att kulturnämnden även bör bevilja Fria Teatern stöd om 1520000 kr samt anför följande:

Utöver de föreslagna bifallen som vi stödjer, vill vi ge Fria teatern ett rejält stöd för sin viktiga och mycket uppskattade verksamhet som till största delen bedrivs lokalt i ytterstaden med att involvera närsamhället och nå nya grupper.

Kulturlivet i Stockholm är rikt, men en mycket stor del av stadens satsningar görs i innerstaden. Inte minst för barn och unga är den geografiska närheten till teatern av stor vikt och till detta måste stadens politiker bidra.

Mats Berglund (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M), vice ordförande Ann Mari Engel (V), Anna Greta Leijon m.fl. (S) och Mats Berglund (MP) enligt följande:

Kontinuitet och långsiktighet är viktigt för utveckling av kvalitet. En stor fördel med det nya kulturstödet är möjligheten att söka stöd för tre år. I det förslag som nu föreligger föreslås emellertid bifall till ett långsiktigt stöd endast för ett fåtal sökande. I framtiden måste strävan vara att i betydligt större utsträckning använda denna möjlighet.

Grundläggande är att upprätthålla principen om armlängds avstånd, d.v.s. att staden skall stödja men inte styra kulturen. Vid utformningen av det nya kulturstödet diskuterades risker för att de nya bedömningskriterierna skulle kunna leda till att denna princip träds förnär och att förtroendet för oväld i bedömningarna rubbas. En del av de motiveringar som finns i förvaltningens underlag t.ex. utpekandet av vissa pjäsval leder till risker för en styrning från stadens sida. Självfallet måste sökande räkna med att få reducerat - i vissa fall väsentligt reducerat stöd för sin verksamhet - men detta måste kunna motiveras principiellt och inte genom en detaljstyrning av verksamheten.

Effekterna av sådana förändringar måste sedan återspeglas i kommunikationen från förvaltningen och bedömningen av redovisningar från kulturutövarna.

Öppenhet och transparens måste prägla arbetet i förvaltning, referensgrupp och nämnd. Referensgruppens motiveringar måste alltid finnas med i beslutsunderlaget till nämnden. Tyvärr finns det brister i det nu aktuella underlaget från förvaltningen.

Särskilt uttalande lämnas av Mats Berglund (MP) enligt följande:

Ett par verksamheter har fått utvecklingsstöd trots att det inte primärt är utvecklingsarbete som stödet syftar till. Orsaken är en lucka i det nya stödsystemet som bör åtgärdas i framtida revisioner.

Ett sätt att komma tillrätta med problemet är att omformulera utvecklingsstödet till ett infrastrukturellt stöd. Miljöpartiet föreslår i sitt förslag till kommunfullmäktiges budget för 2013 att den så kallade kulturbonusen går in i ordinarie kulturstöd såsom ett infrastrukturellt stöd, som därutöver förstärks med ytterligare tre miljoner kronor.

Det nya infrastrukturella stödet syftar till att stimulera en tillväxt inom den kulturella och kreativa sektorn i Stockholm. Genom det nya stödet tillåts kulturen växa på kulturens egna villkor, utan det nuvarande bonussystemets politiska pekpinnar.

§8 Sammanträdestider för Kulturnämnden 2013

Dnr 1.1/4316/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar att bordlägga ärendet.

§9 Information om Kulturskolans e-tjänst

Förvaltningschefen Berit Svedberg informerar om att Kulturskolan nu har mer än 16000 avgiftsbelagda kursplatser. Så många har det aldrig varit tidigare. Mer information om kulturskolans e-tjänst kommer att ges vid nämndens sammanträde i november eller december 2012.

§10 Övriga frågor information och ärenden för beredning

Inkomna skrivelser
Anmälan görs av inkomna skrivelser till kulturnämnden enligt följande:

1 Redogörelse för bonussystemet, från Anna-Greta Leijon (S), Ann Mari Engel (V) och Mats Berglund (MP). Dnr 6.1/4580/2012

2 Inrätta ett parlamentariskt utskott för beredning av kultur- och utvecklingsstöd till det fria kulturlivet, från Anna-Greta Leijon (S), Ann Mari Engel (V) och Mats Berglund (MP). Dnr 6.1/4584/2012

3 Bibliotekarier inom Stockholms stadsbibliotek, från Mats Berglund (MP).
Dnr 3.4/4585/2012

4 Allhuset i Hässelby Gård, från Mats Berglund (MP), Ann Mari Engel (V) och Anna-Greta Leijon (S). Dnr 6.1/4586/2012

Beslut

Kulturnämnden överlämnar skrivelserna till kulturförvaltningen för beredning.