Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2016-04-12

Sammanträde 2016-04-12

Datum
Klockan
15:30
Plats
Birgittarummet, Medeltidsmuseet

2 Anmälan av föregående protokoll

4 Kulturförvaltningens underlag för budget 2017 med inriktning 2018-2019

5 Stadsarkivets underlag för budget 2017 med inriktning 2018- 2019

6 Kulturförvaltningens delegationsordning 2016

7 Utbetalning av verksamhetsstöd till studieförbund Ibn Rushd 2016

8 Remissvar på remissen om promemorian några frågor om offentlighet och sekretess

Remisstid 2016-04-13 Omedelbar justering Dnr 1.1/851/2016

9 Svar på motion om att utreda en vattenpark vid Slussen Remisstid 2016-05-15

10 Svar på motion om streaming av Stadsteaterns repertoar Remisstid 2016-04-29

11 Svar på motion om att bättre ta tillvara döda ytor - så kallade wasted spaces, i staden

12 Kulturförvaltningens yttrande på projektrapport 4/2016 - Idrott, kultur och mångfald - barn och ungdomar

14 Kulturskolelokal i Vällingby Centrum - inriktningsbeslut


Omedelbar justering

Dnr 1.1/1157/2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Förvärv av bergrum för nytt arkiv - reviderat inriktningsbeslut HEMLIGT enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - utsändes separat

16 Förslag om ytterligare referensperson till kultur- och utvecklingsstödet

17 Förslag till mottagare av Stockholms stads hederspriser, Bellmanpris och Cullbergpris 2016 - utsändes separat

Dnr 6.3/974/2016

Omedelbar justering

Kulturnämndens beslut är konfidentiellt fram till dess att kommunstyrelsen fattat det slutgiltiga beslutet

18 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§3 Anmälningsärenden Dnr 1.1/29/2016

§4 Kulturförvaltningens underlag för budget 2017 med inriktning 2018 och 2019 Dnr 1.1/1003/2016

§5 Stadsarkivets underlag för budget 2017 med inriktning 2018 och 2019 Dnr 1.1/1158/2016

§6 Kulturförvaltningens delegationsordning 2016 Dnr 1.1/1119/2016

§7 Utbetalning av verksamhetsstöd till studieförbund Ibn Rushd 2016 Dnr 1.1/1063/2016

§8 Svar på remissen Promemorian Några frågor om offentlighet och sekretess

§9 Svar på motion om att utreda en vattenpark vid Slussen Dnr 1.1/4620/2015

§10 Svar på motion om streaming av Stadsteaterns repertoar Dnr 1.1/4567/2015

§11 Svar på motion om att ta bättre tillvara på döda ytor- så kallade wasted spaces, i staden Dnr 1.1/4612/2015

§12 Kulturförvaltningens yttrande på projektrapport 4/2016- Idrott, kultur och mångfald- barn och ungdomar Dnr 1.1/847/2016

§13 Utredning ateljéer Dnr 1.1/838/2016

§14 Kulturskolelokal i Vällingby Centrum- inriktningsbeslut Dnr 1.1/1157/2016

§15 Förvärv av bergrum för nytt arkiv- reviderat inriktningsbeslut HEMLIGT enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sektretesslagen (2009:400) Dnr 1.1/1224/2016

§16 Förslag om ytterligare referensperson till kultur- och utvecklingsstödet Dnr 1.1/1109/2016

§17 Förslag till mottagare av Stockholm stads hederspriser, Bellmanpris och Cullbergpris 2016 Dnr 6.3/974/2016

§18 Information och övriga frågor