Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2018-03-06

Sammanträde 2018-03-06

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen, Stockholms stadshus

2 Anmälan och rättelse av föregående protokoll

4 Stockholms stad program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2018-2021. Svar på remiss från kommunstyrelsen

5 Motion (2017:70) av Jonas Naddebo m.fl. (C) om mer kultur för äldre. Svar på remiss från kommunstyrelsen

6 Ansökan om tillstånd om avveckling av fideikomiss (avvecklingslagen) att få tillskjuta fast egendom tillhörande Petersenska fideikomissboet (Munkbron och Erstavik) till ett aktiebolag. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Remisstid 2018-03-07
Omedelbar justering
Dnr 4.0/1151/2018

7 Förslag till kommunal medfinansiering till Boverket

8 Upphandling av transporter av konst och museiföremål

Omedelbar justering
Dnr 2.6/2336/2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Ramavtal för musikinstrument, Kulturskolan

Omedelbar justering
Dnr 2.6/2723/2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Upphandling av ramavtal för scen- och teaterteknik

Omedelbar justering
Dnr 2.6/1050/2018
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Förslag på förändringar av verksamheten vid Villa Bergshyddan

12 Fyllnadsval av ledamot till kulturnämndens kulturmiljöutskott

13 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§4 Stockholms stad program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2018-2021. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§5 Motion (2017:70) av Jonas Naddebo m.fl. (C) om mer kultur för äldre. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§6 Ansökan om tillstånd om avveckling av fideikomiss (avvecklingslagen) att få tillskjuta fast egendom tillhörande Petersenska fideikomissboet (Munkbron och Erstavik) till ett aktiebolag. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§7 Förslag till kommunal medfinansiering till Boverket

§8 Upphandling av transporter av konst och museiföremål

§9 Ramavtal för musikinstrument, Kulturskolan

§10 Upphandling av ramavtal för scen- och teaterteknik

§11 Förslag på förändringar av verksamheten vid Villa Bergshyddan

§12 Fyllnadsval av ledamot till kulturnämndens kulturmiljöutskott

§13 Information och övriga frågor