Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2018-05-22

Sammanträde 2018-05-22

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen, Stockholms stadshus

Sammanträdet inleds kl 15.30 med kulturnämndens årliga möte med kulturnämndens funktionshi Läs mer...nderråd. Därefter följer ordinarie sammanträde.

Ärenden med personalrepresentation

1 Val av protokolljusterare

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

Dnr 1.1/30/2018
a) Till kulturnämnden inkomna handlingar 2018-04-06 - 2018-05-09
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2018-05-15 - publiceras senare
c) Protokoll arkivutskottet 2018-05-16 - publiceras senare
d) Protokoll kulturmiljöutskottet 2018-04-11
e) Protokoll Stockholms konstråd 2018-04-12
f) Anmälan av kulturdirektörens beslut enligt delegation
g) Anmälan av ordförandes beslut på delegation i brådskande ärende: Lämna anbud i upphandling av bibliotekstjänster, Karolinska universitetssjukhuset, dnr 2.6/1767/2018

6 Yttrande över revisorernas årsrapport 2017 avseende KuN/Kulturförvaltningen.

7 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2017 avseende KuN/Stadsarkivet

8 Detaljplan - Tidigt samråd om förslag till strukturplan för Lövholmen 12 m.fl., Liljeholmen 2017-13571. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

9 Dataskyddsombud för kulturförvaltningen

Dnr 1.1/1384/2018 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Dataskyddsombud för Stadsarkivet

Dnr 1.3-6665/2018 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nya referenspersoner för bedömning av kultur- och utvecklingsstöd

Dnr 6.0/1814/2018 Omedelbar justering Konfidentiella ärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Konfidentiella ärenden

12 Mottagare av Stockholms stads kulturstipendium 2018

Dnr 6.2/569/2018
Omedelbar justering
Konfidentiellt ärende

13 Anmälan av mottagare av Stockholms stads folkbildningsstipendier 2018

Dnr 6.2/571/2018
Omedelbar justering
Konfidentiellt ärende

14 Information och övriga frågor

§1 Val av protokolljusterare

§2 Anmälan av föregående protokoll

§6 Yttrande över revisorernas årsrapport 2017 avseende KuN/Kulturförvaltningen.

§7 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2017 avseende KuN/Stadsarkivet

§9 Dataskyddsombud för kulturförvaltningen

§10 Dataskyddsombud för Stadsarkivet

§11 Nya referenspersoner för bedömning av kultur- och utvecklingsstöd

§12 Mottagare av Stockholms stads kulturstipendium 2018

§13 Anmälan av mottagare av Stockholms stads folkbildningsstipendier 2018

§14 Information och övriga frågor