Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2018-12-18

Sammanträde 2018-12-18

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen, Stockholms stadshus

3 Anmälningsärenden

Dnr 1.1/36/2018
a) Till kulturnämnden inkomna handlingar 2018-11-02 - 2018-12-07
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2018-12-11
c) Protokoll arkivutskottet 2018-12-12 - publiceras senare
d) Protokoll Stockholms konstråd 2018-10-25
e) Kulturdirektörens beslut enligt delegation
f) Stadsarkivariens beslut enligt delegation
g) Kulturförvaltningens månadsrapport november
h) Stadsarkivets månadsrapport november
i) Förvaltningsgruppens protokoll 2018-12-03
j) Anmälan av stadsarkivariens beslut om vidaredelegation, dnr 1.3-13681/2018
k) Anmälan av kulturförvaltningens nedskrivning av utestående kundfordringar med förfallodag t.o.m. 2017-12-31
l) Anmälan av Stadsarkivets nedskrivning av utestående kundfordringar med förfallodag t.o.m. 2017-12-31
m) Anmälan av svar på medborgarförslag från Skärholmens stadsdelsnämnd angående muralmålning i Sätra, dnr 1.1/3956/2018
n) Information om uppsägning av avtal för bibliotekstjänster inom S:t Görans sjukhusområde 2016-01-01 tom 2018-12-31, dnr 3.4/1125/2016
o) Anmälan av genomförd upphandling av avtal för konstprojektledare, dnr 2.6/4243/2017
p) p) Yttrande från Lärarförbundet om Uppsägning av hyresavtal för Kulturskolan Hässelby gård, Hässelby torg 7, dnr 2.2/4172/2018

5 Stöd till lokalförvaltande organisationer 2019

6 Uppsägning av hyresavtal för Kulturskolan Unga Berättar, Ragvaldsgatan 14

7 Uppsägning av hyresavtal för Kulturskolan Hässelby gård, Hässelby torg 7

Dnr 2.2/4172/2018 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Årsrapport över kulturförvaltningens arbete med skydd av personuppgifter 2018

9 Årsrapport över Stadsarkivets arbete med skydd av personuppgifter 2018

10 Ny referensperson till referensgruppen för kulturstöd och utvecklingsstöd

Dnr 6.0/4039/2018 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Sammanträdestider för kulturnämnden 2019

12 Val av ledamöter till kulturnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor för perioden 2019-2022

13 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§6 Uppsägning av hyresavtal för Kulturskolan Unga Berättar, Ragvaldsgatan 14

§7 Uppsägning av hyresavtal för Kulturskolan Hässelby gård, Hässelby torg 7

§8 Årsrapport över kulturförvaltningens arbete med skydd av personuppgifter 2018

§9 Årsrapport över Stadsarkivets arbete med skydd av personuppgifter 2018

§10 Ny referenspersoner till referensgruppen för kulturstöd och utvecklingsstöd

§11 Sammanträdestider för kulturnämnden 2019

§12 Val av ledamöter till kulturnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor för perioden 2019-2022

§13 Information och övriga frågor