Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2020-08-25

Sammanträde 2020-08-25

Datum
Klockan
15:30
Plats
Birgittasalen, Medeltidsmuseet

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

Dnr: 1.1/31/2020

a) Till kulturnämnden inkomna handlingar 2020-06-04 – 2020-08-13
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2020-08-18
c) Protokoll arkivutskottet 2020-08-19
d) Protokoll förvaltningsgruppen 2020-08-17
e) Protokoll Stockholms konstråd 2020-06-04
f) Delegationsbeslut fattade vid kulturförvaltningen
g) Stadsarkivariens beslut enligt delegation
h) Kulturförvaltningens månadsrapport
i) Stadsarkivets månadsrapport
j) Beslut om fördelning av temporärt stöd till det fria
kulturlivet för intäktsbortfall i samband med coronaviruset
covid-19 2020-06-15
k) Anmälan av ordförandebeslut i brådskande ärende –
Uppsägning av lokalhyresavtal, dnr 2.2/1849/2020

4 Betänkandet Sveriges museum om Förintelsen (SOU 2020:21). Svar på remiss från kommunstyrelsen

5 Betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27). Svar på remiss från kommunstyrelsen

6 Skrivelse från V om säkerställ upprustning av konstnärsateljéerna i staden (KS 2020/787). Svar på remiss från kommunstyrelsen

8 Stöd till det fria kulturlivet. Förslag från 400 000 kr

9 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av föregående protokoll

§5 Betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§6 Skrivelse från V om säkerställ upprustning av konstnärsateljéerna i staden. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§9 Information och övriga frågor