Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2020-09-22

Sammanträde 2020-09-22

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stockholms stadsarkiv

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

Dnr: 1.1/32/2020

a) Till kulturnämnden inkomna handlingar 2020-08-13 – 2020-09-10
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2020-09-15
publiceras senare
c) Protokoll arkivutskottet 2020-09-16 publiceras senare
d) Protokoll förvaltningsgruppen 2020-09-14 publiceras senare
e) Delegationsbeslut fattade vid kulturförvaltningen
f) Stadsarkivariens beslut enligt delegation
g) Anmälan av förvaltningschefens beslut om vidaredelegation,
kulturförvaltningen
h) Kontorsyttrande över remissen Bildande av bolag för utökad
satsning på stöd till filmproduktion i Stockholmsregionen,
dnr 1.1/1952/2020
i) Svar på kontorsremiss av Stockholms arkitekturpolicy 2020,
dnr 1.1/1926/2020

5 Tertialrapport 2 2020 för Stadsarkivet

6 Stockholms stads riktlinjer för föreningsbidrag (KS 2020/410). Svar på remiss från kommunstyrelsen

7 Stockholms stads riktlinjer för lokalupplåtelser (KS 2020/415). Svar på remiss från kommunstyrelsen

8 Handlingsplan för biologisk mångfald i Stockholms stad (KS 2020/931). Svar på remiss från kommunstyrelsen.

9 Motion av Alexandra Mattsson Åkerström och Robert Mjörnberg, båda (V), om att tillgängliggöra demokratin (KS 2020/766). Svar på remiss från kommunstyrelsen

10 Motion av Torun Boucher (V) om konstutställning på El-skåp (KS 2020/599). Svar på remiss från kommunstyrelsen

12 Riktlinjer för direktupphandling avseende kulturförvaltningen

13 Verksamhetsstöd till folkbildningsorganisationer 2020

Dnr: 1.1/4637/2019

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Kulturnämndens beslut om stödpaket till kulturen. Svar på skrivelse från Torun Boucher (V), Mirja Räihä (S) och Madeleine Kaharascho Fridh (Fi)

15 Konstverket i Farsta. Svar på skrivelse från Torun Boucher (V), Mirja Räihä (S) och Madeleine Kaharascho Fridh (Fi)

16 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av föregående protokoll

§6 Stockholms stads riktlinjer för föreningsbidrag (KS 2020/410). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§7 Stockholms stads riktlinjer för lokalupplåtelser (KS 2020/415). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§8 Handlingsplan för biologisk mångfald i Stockholms stad (KS 2020/931). Svar på remiss från kommunstyrelsen.

§9 Motion av Alexandra Mattsson Åkerström och Robert Mjörnberg, båda (V), om att tillgängliggöra demokratin (KS 2020/766). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§10 Motion av Torun Boucher (V) om konstutställning på El-skåp (KS 2020/599). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§13 Verksamhetsstöd till folkbildningsorganisationer 2020

§14 Kulturnämndens beslut om stödpaket till kulturen. Svar på skrivelse från Torun Boucher (V), Mirja Räihä (S) och Madeleine Kaharascho Fridh (Fi)

§15 Konstverket i Farsta. Svar på skrivelse från Torun Boucher (V), Mirja Räihä (S) och Madeleine Kaharascho Fridh (Fi)

§16 Information och övriga frågor