Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2021-04-27

Sammanträde 2021-04-27

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stockholms stadsarkiv och Skype

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

Dnr: 1.1/28/2021

a) Till kulturnämnden inkomna handlingar 2021-02-26 - 2021-04-16
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2021-04-20
c) Protokoll arkivutskottet 2021-04-21
d) Protokoll förvaltningsgruppen 2021-04-19
e) Delegationsbeslut fattade vid kulturförvaltningen
f) Stadsarkivariens beslut enligt delegation
g) Anmälan av genomförd upphandling av avtal för bemanningstjänster, Stockholms stadsbibliotek, dnr 2.6/2415/2020
h) Revidering av Gallringsråd nr 5 - Bevara eller gallra - råd för socialtjänsten m.m. Stadsarkivets kontorsyttrande som svar på remiss från kommunstyrelsen. SSA 1.6-3821/2021
i) Kulturförvaltningens månadsrapport mars
j) Stadsarkivets månadsrapport mars
k) Beslutsprotokoll ateljé- och studiostöd 2021
l) Nystartsrapporten - En utredning om nystart för kulturlivet i Stockholm, dnr 1.1/1442/2021

5 Stadsarkivets underlag för budget för 2022 med inriktning för 2023 och 2024

6 Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen (KS 2021/239). Svar på remiss från kommunstyrelsen

7 Riksarkivets förstudie om användning och hantering av underskrifter med elektroniska materiel och metoder (KS 2021/280). Svar på remiss från kommunstyrelsen

8 Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3). Svar på remiss från kommunstyrelsen

9 Samråd om förslag till detaljplan Konsthallen 15, Hasselbacken 1, Djurgården (S-Dp 2018-00710). Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr: 4.1/1322/2021

Remisstid 2021-05-10
https://etjanst.stockholm.se/Byggochplantjansten/pagaende-planarbete/planarende/2018-00710
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Motion av Peter Wallmark (SD) om bidrag till fastighetsägare för att återställa förvanskade fasader (KS 2020/1483). Svar på remiss från kommunstyrelsen

11 Motion av Clara Lindblom m.fl. (V) om införandet av en procentregel för idrottsinvesteringar (KS 2020/1441). Svar på remiss från kommunstyrelsen

12 Etablering av logistikcentral för Stockholms stadsbibliotek. Inriktningsbeslut

Dnr: 2.2/1282/2021

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Tillfälligt justerade villkor för stödet till det fria kulturlivet under 2021

14 Beslut om verksamhetsstöd till folkbildningsorganisationer 2021

15 Nya referenspersoner för bedömning av kulturstöd

Dnr: 6.1/1181/2021

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Fyllnadsval av ersättare till Stockholms konstråd

17 Kulturskolans rutiner för och omfattning av inkassoärenden. Svar på skrivelse från Torun Boucher m.fl. (V), Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Madeleine Kaharascho Fridh (Fi)

18 Extern utredning av pandemins konsekvenser för kulturlivet. Svar på skrivelse från Torun Boucher m.fl. (V), Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Madeleine Kaharascho Fridh (Fi)

19 Stockholms stads hederspriser, Bellmanpris och Lennart af Petersens pris. Förslag på 2021 års mottagare

Dnr: 6.3/482/2021

KONFIDENTIELLT ÄRENDE
Omedelbar justering

20 Fyllnadsval av ersättare till arkivutskottet

21 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av föregående protokoll

§6 Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen (KS 2021/239). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§7 Riksarkivets förstudie om användning och hantering av underskrifter med elektroniska materiel och metoder (KS 2021/280). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§8 Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§9 Samråd om förslag till detaljplan Konsthallen 15, Hasselbacken 1, Djurgården (S-Dp 2018-00710). Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

§10 Motion av Peter Wallmark (SD) om bidrag till fastighetsägare för att återställa förvanskade fasader (KS 2020/1483). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§11 Motion av Clara Lindblom m.fl. (V) om införandet av en procentregel för idrottsinvesteringar (KS 2020/1441). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§12 Etablering av logistikcentral för Stockholms stadsbibliotek. Inriktningsbeslut

§13 Tillfälligt justerade villkor för stödet till det fria kulturlivet under 2021

§14 Beslut om verksamhetsstöd till folkbildningsorganisationer 2021

§15 Nya referenspersoner för bedömning av kulturstöd

§16 Fyllnadsval av ersättare till Stockholms konstråd

§17 Kulturskolans rutiner för och omfattning av inkassoärenden. Svar på skrivelse från Torun Boucher m.fl. (V), Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Madeleine Kaharascho Fridh (Fi)

§18 Extern utredning av pandemins konsekvenser för kulturlivet. Svar på skrivelse från Torun Boucher m.fl. (V), Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Madeleine Kaharascho Fridh (Fi)

§19 Stockholms stads hederspriser, Bellmanpris och Lennart af Petersens pris. Förslag på 2021 års mottagare

§20 Fyllnadsval av ersättare till arkivutskottet

§21 Information och övriga frågor