Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2021-12-14

Sammanträde 2021-12-14

Datum
Klockan
15:30
Plats
Orkestersalen, Kulturskolan, Mariebergsgatan 34

3 Anmälningsärenden

Dnr: 1.1/35 /2021

a) Till kulturnämnden inkomna handlingar 2021-11-05 – 2021-12-03
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2021-12-07
c) Protokoll arkivutskottet 2021-12-08
d) Protokoll förvaltningsgruppen 2021-12-06
e) Protokoll, extra förvaltningsgrupp 2021-11 - 22
f) Protokoll Stockholms konstråd 2021 - 10 - 21
g) Delegationsbeslut fattade vid kulturförvaltningen
h) Kulturförvaltningens månadsrapport november
i) Stadsarkivets månadsrapport november
j) Anmälan av nedskrivning av utestående kundfordringar med
förfallodag t o m 2020-12-31 , dnr 1.1/3747/2021
k) Delegationsbeslut fattade vid stadsarkivet

6 Stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang. Förslag från 400 tkr

7 Utvärdering av Kulturskolans justerade avgiftssystem

10 Kulturnämndens deltagande i Folk och Kultur 2022

11 Fyllnadsval av ledamot till Kommittén för Stockholmia

12 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§10 Kultur nämndens deltagande i Folk och Kultur 2022

§11 Fyllnadsval av ledamot till Kommittén för Stockholmia

§12 Information och övriga frågor