Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2001-04-03

Sammanträde 2001-04-03

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 5/2001 med gatu- och fastighetsnämnden den Läs mer...
3 april 2001, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Utredning av möjligheten att bygga 1-2 våningar ovanpå en del av stadens trevåningshus och därmed även lösa tillgänglighetsproblematiken i husen. Motion 2000:69 av Eva Oivio m fl (s) (S)

6 De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre. Motion 2001:2 av Ann Mari Engel (v) (S)

7 Personuppgiftsombud (A)

8 Sanering av sjöbotten vid Klara Sjö, kajförstärkning m m. Revisionsrapport (RI)

9 Nya reklambärare i Stockholm (RI)

10 Anvisning av mark till Stockholms Stads Parkerings AB för byggande av underjordisk parkeringsanläggning invid kvarteret Rosendal Mindre på Södermalm (RI)

11 Handikapprådets protokoll 1/2001 (RI)

12 Tecknande av avtal om fjärrmanövrering av belysningsnätet. Hemligt (RI)

13 Cykelbanor på S:t Eriksgatan mellan Karlbergsvägen och Norra Stationsgatan. Nytt genomförandebeslut (RI)

14 Säkerhet för gående vid Räntmästartrappan. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp) (RI)

15 Studieresa för nämnden till "car free cities". Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) (RI)

16 Reparation av Klarabergsviadukten – bron över Klara Sjö Hemligt (RI)

17 Register över brister vid om- och nybyggnad. Skrivelse av Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp) (RI)

18 Ny detaljplan för del av kv Stuten m m på Norrmalm, försäljning av fastigheten Stuten 17 m m samt genomförandebeslut avseende Nya K/R gången (RI)

19 Försäljning av fastigheten Gripen 12 på Norrmalm (RI)

20 Del av detaljplan för Sickla Kanal inom Hammarby Sjöstad. Genomförandebeslut (RI)

21 Förslag till trafikplan för Östra City. Anmälan om remiss (RI)

22 Barnvagnsramper på Västerbron. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp) (RI)

23 Försäljning av mark i kv Smyrna m m på Ladugårdsgärdet. Skrivelse från Börje Vestlund (s) (RI)

24 Tillfällig gångbro vid Norrtull mellan Norrmalm och Hagaparken. Genomförandebeslut (RI)

25 Serveringspaviljonger i Kungsträdgårdens Östra Allé. Inriktningsbeslut (RI)

26 Miljöbalkskommitténs delbetänkande – uppföljning av miljöbalken. Remiss (RY)

27 Ombyggnadsarbeten på Farstavägen, etapp 2. Slutredovisning (RY)

28 Häst i skötseln av stadens grönområden samt betande djur i skötseln av stadens grönområden. Motionerna 2001:12 och 13 av Viviann Gunnarsson (mp) (RY)

29 Fullgod kompensation i de fall planlagd idrottsmark liksom parkmark tas i fråga för annan användning. Remiss från kommunstyrelsen angående hemställan från idrotts-nämnden (RY)

30 Utredning av möjligheterna att bygga nya bostäder och arbetslokaler om E 18 vid Järvafältet läggs i tunnel. Motion 2000:61 av Rebwar Hassan m fl (mp) (RY)

32 Balansering av miljövärden. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp) (RY)

33 Markanvisning för studentbostäder i fastigheten Lillehammer 1, Kista. Inriktningsbeslut (RY)

34 Hissen från Skärholmens tunnelbanestation till Skärholmsterrassen. Skrivelser från Skärholmens byalag m fl (RY+ RI)

35 Markanvisningstävlan för utbyggnad av markområde mellan kv Danmark och Borgarfjordsgatan, fastigheten Danmark 3 i Kista. (RY) Hemligt

36 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

37 Redovisning av arbetet med Nackareservatets naturreservatsbildning. Skrivelse av Kajsa Stenfelt (v) (F)

38 Ombyggnadsetapp 2 i Kulturhuset, fastigheten Skansen 23 på Norrmalm. Slutredovisning (F)

39 Försäljning av fastigheten Brevik 3:7 i Värmdö kommun (F)

40 Försäljning av fastigheten Vätan 22 på Norrmalm (F)

41 Ombyggnad av fastigheten Pilträdet 8, Serafens sjukhem, på Kungsholmen. Genomförandebeslut (F)

42 Cykelbana på Gamla Essinge Broväg. Genomförandebeslut (RI) Bordlagt 13 mars 2001 nr 9

43 Gratis konstutställning i staden. Motion av Viviann Gunnarsson m fl (mp), 2000:46 (RI) Bordlagt 13 mars 2001 nr 10

44 Slussens framtid. Program för 2000-talet (RI) Bordlagt 13 mars 2001 nr 11

45 Utvidgning av Mariaskolans skolgård. Skrivelse från Per Bolund (mp) (RI) Bordlagt 13 mars 2001 nr 16

46 Kvarteret Hammarby Gård i Hammarby Sjöstad. Inriktningsbeslut (RI) Bordlagt 13 mars 2001 nr 17

47 Motion av Cecilia Obermüller om byggande av spårväg till västra Kungsholmen, 2001:72 (RI) Bordlagt 13 mars 2001 nr 21

48 Råckstavägen som en ny bostadsgata. Handlingsprogram (RY+F) Bordlagt 13 mars 2001 nr 24

49 Översyn av trafik- och gatumiljöplanen för område 2 – Älvsjö, Långbro, Långsjö, Fruängen, Herrängen och Solberga (RY) Bordlagt 13 mars 2001 nr 25

50 Markanvisning för kompletteringsbebyggelse vid nedgrävd kraftledning i Årsta (RY) Bordlagt 13 mars nr 30

51 Stadens policy vid ansökan om allmän kameraövervakning (SV) Bordlagt 13 mars 2001 nr 32

52 Inriktningsbeslut för affärsområde Egendom på fastighets-förvaltningen och hantering av försäljning av stadens mark utanför kommungränsen (F) Bordlagt 13 mars nr 34

53 Principöverenskommelse om omlokalisering av gasverkets gaslagring m m för att möjliggöra en framtida exploatering av Hjorthagen (RI) Bordlagt sedan 20 februari nr 9

54 Markanvisning vid Tantogatan och Ringvägen i anslutning till överdäckning av spårområde (RI) Bordlagt sedan 20 februari nr 16

55 Grimsta naturreservat (RY) Bordlagt sedan 20 februari 2001 nr 25

56 Upprustning av Hötorgsgången inom fastigheten Beridare-banan 10 på Norrmalm. Ändring av inriktningsbeslut (F+ RI) Bordlagt sedan 20 februari 2001 nr 32

57 Markanvisning till Riksbyggen avseende Idrottsparken i Traneberg (RY) Bordlagt sedan 6 februari 2001 nr 17

58 Ändring av boendeparkeringszoner, höjning av dagbiljett för boendeparkering samt avgiftsfri boendeparkerings-dispens för eldrivna bilar (Ta) Bordlagt sedan 23 januari 2001 nr 45

Mötesinformation

Justerat:

Sten Nordin Börje Vestlund

Närvarande:

Ledamöter

Sten Nordin (m), ordförande

Börje Vestlund (s), vice ordförande

Tord Bergstedt (m)

Bo Bladholm (m)

Per Bolund (mp)

Anders Broberg (kd)

Kurt Hultgren (sp)

Teres Lindberg (s)

Inge-Britt Lundin (fp)

Hamid Mosavi-Porasl (v)

Karin Wanngård (s)

Ersättare

Juan Carlos Cebrián (s)

Esbjörn Eriksson (m), tjänstgörande

Viviann Gunnarsson (mp)

Margareta Holmberg (m)

Lennart Jansson (m)

Henrik Nyberg (m)

Mats Rosén (kd)

Kajsa Stenfelt (v), tjänstgörande

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand. Vidare tjänstemännen vid kontoret Mikael Forkner, Göran Gahm, Bengt Hjelm, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Eva Olsson, Claes-Olle Rasmusson, Torsten Samuelsson, Solveig Svedgård samt borgarrådssekreteraren från roteln Peter Lundberg.

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Börje Vestlund (s) att

tillsammans med ordföranden Sten Nordin (m) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 17 april 2001 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt

följande:

1 Sedumbacken av ledamoten Karin Wanngård (s)

2 Bostadsförmedling för studenter av vice ordföranden Börje Vestlund (s)

3 Åtgärder för minskade växthusgasutsläpp av ledamoten Per Bolund (mp)

och ersättaren Viviann Gunnarsson (mp)

4 Omlokalisering av företagsområdet vid Snösätragränd i Rågsveds friområde

av ledamoten Per Bolund (mp) och ersättaren Viviann Gunnarsson (mp).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och

fastighetskontoret för beredning.

Fråga om konstnärliga kloten vid Odenplan

----------------------------------------------------

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) frågade om orsaken till att två konstnärliga klot vid

Odenplan tagits bort.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara

frågan vid ett kommande sammanträde.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och

fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 27 mars 2001 enligt

bilaga A1 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den

3 april 2001 enligt bilaga A2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Gatu- och fastighetskontoret hade avgivit tjänsteutlåtande daterat den 15 mars 2001

i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden

beslutar enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Utredning av möjligheten att bygga 1-2 våningar ovanpå en del av stadens trevåningshus och därmed även lösa tillgänglighetsproblematiken i husen. Motion av Eva Oivio m fl (s), 2000:69

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av

motionen med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§6 De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre. Motion av Ann Mari Engel (v), 2001:2

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av

motionen med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§7 Personuppgiftsombud

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt gatu- och fastighetsdirektören att

förordna personuppgiftsombud vid gatu- och fastighetskontoret.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§8 Sanering av sjöbotten vid Klara Sjö, kajförstärkning m m. Revisionsrapport

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som yttrande över rapporten till nämndens revisorer, revisorsgrupp 2.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som yttrande över rapporten till nämndens revisorer, revisorsgrupp 2.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl (v) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v)

enligt bilaga B2.

§9 Nya reklambärare i Stockholm

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till kontorets utlåtande bifogad principöverenskommelse med Telia.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att genomföra en förnyelse av reklambärarna

på offentlig plats genom att låta byta ut en del av de befintliga trekantspelarna mot ”Affischplats Stockholm” kombinerad med kommersiell reklamplats, IT- kiosk samt ”Stadsklockan”, i enlighet med vad som föreslås i kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§10 Anvisning av mark till Stockholms Stads Parkerings AB för byggande av underjordisk parkeringsanläggning invid kvarteret Rosendal Mindre på Södermalm. Återremiss

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark till Stockholms Stads Parkerings

AB för byggande av en underjordisk parkeringsanläggning invid kvarteret

Rosendal Mindre på Södermalm.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att hos stadsbyggnadskontoret beställa

planutredning för aktuell parkeringsanläggning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp),

Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas

i bilaga C1.

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga C2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C3.

Yrkande om återremiss

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av honom m fl (m) samt

ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp)

att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta

yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat bifalla återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat enligt det av ordföranden

Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Anders Broberg

(kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att återremittera

ärendet och uttala följande:

Gatu- och fastighetskontoret skall genomföra en egen utredning om konse-

kvenser för trafikflödet i området om garaget byggs.

Trafiksiffror från 1994 är inte ett tillräckligt underlag. Gatu- och fastighets-

nämnden hänvisar till sina tidigare beslut om att det i nybyggda garagean-

läggningar skall finnas nattladdare för elbilar och ber kontoret beakta detta i

ärendets vidare hantering.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin

Wanngård (s) för beslut i dag enligt kontorets förslag.

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl m fl (v) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v)

för beslut idag enligt det av ledamoten Hamid Mosavi-Porasl m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) för beslut i dag enligt det av honom framställda yrkandet.

§11 Handikapprådets protokoll 1/2001

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens handikappråd för

den 1 februari 2001.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§12 Tecknande av ramavtal om fjärrmanövrering av gatubelysningen

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande med

förslag till beslut i rubricerade ärende.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp),

Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas

i bilaga D1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin

(fp), Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet

d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets utlåtande

2 därutöver anföra

Fjärrmanövrering av gatubelysning är en verksamhet som borde lämpa sig väl för upphandling. Inför en upphandling måste dock givetvis konkurrensneutralitet säkerställas mellan olika operatörer. Därför måste frågan om bl a radioutrustningens ägande utredas. Kontoret ges i uppdrag att utreda hur verksamheten kan upphandlas. Nämnden menar därför att en 10-årig avtalsperiod blir för lång. En ny upphandling

bör genomföras om minst tre år.

Reservation

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s), Hamid Mosavi-Porasl (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga D2.

§13 Cykelbanor på S:t Eriksgatan mellan Karlbergsvägen och Norra Stationsgatan. Nytt genomförandebeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar nytt genomförandebeslut angående

utförande av cykelbanor på S:t Eriksgatan mellan Karlbergsvägen och

Norra Stationsgatan enligt förslag i kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden fattar nytt genomförandebeslut angående

utförande av cykelbanor på S:t Eriksgatan mellan Karlbergsvägen och

Norra Stationsgatan enligt förslag i kontorets utlåtande.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§14 Säkerhet för gående vid Räntmästartrappan. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§15 Studieresa för nämnden till "car free cities". Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga F1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Reservationer

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl (v) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v)

enligt det av ledamoten Hamid Mosavi-Porasl m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§16 Reparation av Klarabergsviadukten – bron över Klara Sjö

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande med

förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§17 Register över brister vid om- och nybyggnad. Skrivelse av Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning och lägger

den till handlingarna.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga G1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning och lägger

den till handlingarna.

Reservationer

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl (v) och och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt

(v) enligt det av ledamoten Hamid Mosavi-Porasl m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§18 Ny detaljplan för del av kv Stuten m m på Norrmalm, försäljning av fastigheten Stuten 17 m m samt genomförandebeslut avseende Nya K/R gången

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag till detaljplan för del av

kv Stuten m m på Norrmalm, S-Dp 2000-02618-54.

2 Nämnden godkänner avtal med Drott Stuten AB angående försäljning av

fastigheten Stuten 17 m m samt hemställer hos kommunfullmäktige att

fullmäktige godkänner avtalet senast 2001-12-31.

3 Nämnden godkänner överenskommelse med Drott Centrumfastigheter AB angående ombyggnad m m inom fastigheten Hammaren 15.

4 Nämnden fattar genomförandebeslut för Nya K/R gången.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§19 Försäljning av fastigheten Gripen 12 på Norrmalm

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även promemoria av

den 29 mars 2001. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu och fastighetsnämnden godkänner avtal med Ramsbury AB angående

försäljning av fastigheten Gripen 12.

2 Nämnden hemställer hos kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner avtalet senast 2001-09-17.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§20 Saneringsåtgärder inom Sickla Kanal iHammarby Sjöstad. Genomförandebeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att genomföra marksanering inom detaljplaneområdet Sickla Kanal.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§21 Förslag till trafikplan för Östra City. Anmälan om remiss

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger kontorets anmälan till handlingarna.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Per Bolund

(mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till

detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet.

Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden lägger kontorets anmälan till handlingarna.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m), vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna

Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Inge-Britt Lundin (fp), Anders Broberg (kd),

Kurt Hultgren (sp), Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s), Hamid Mosavi-Porasl (v)

och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättarna Esbjörn Eriksson (m) och Kajsa

Stenfelt (v) enligt bilaga H2.

Ledamoten Per Bolund (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§22 Barnvagnsramper på Västerbron. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på skrivelsen.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§23 Försäljning av mark i kv Smyrna m m på Ladugårdsgärdet. Skrivelse från Börje Vestlund (s)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger skrivelsen till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§24 Tillfällig gångbro vid Norrtull mellan Norrmalm och Hagaparken. Genomförandebeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut om anläggandet

av en tillfällig gångbro vid Norrtull.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§25 Serveringspaviljonger i Kungsträdgårdens Östra Allé. Inriktningsbeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden fattar inriktningsbeslut att uppföra serverings-

paviljonger i Kungsträdgårdens Östra Allé i enlighet med kontorets utlåtande.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att teckna erforderligt genomförandeavtal

med Stockholms Handelskammare och Kungsträdgården Park & Evenemang

AB.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt

ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp),

Hamid Mosavi-Porasl m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som

redovisas i bilaga J1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade därutöver som tillägg bifall till förslag som

redovisas i bilaga J2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt först enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl

(m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp),

Anders Broberg (kd), Kurt Hultgren (sp), Hamid Mosavi-Porasl m fl (v) och Per Bolund

(mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna gatu- och fastighetskontorets förslag

2 därutöver anföra

Kungsträdgården är en av Stockholms mer centrala platser och den är väldigt uppskattad. Nämnden vill erinra om beslutet om samråd med medborgarna vid

större förändringar i parker, torg etc. De föreslagna paviljongerna bör utformas

så att de inte utgör en barriär mellan Kungsträdgårdsgatan och Kungsträdgården.

Beslut avseende tilläggsyrkande

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter att avslå det av ledamoten Per Bolund

(mp) framställda tilläggsyrkandet.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda tilläggsyrkandet.

§26 Miljöbalkskommitténs delbetänkande – uppföljning av miljöbalken. Remiss

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§27 Ombyggnadsarbeten på Farstavägen, etapp 2. Slutredovisning

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets slutredovisning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§28 Häst i skötseln av stadens grönområden samt betande djur i skötseln av stadens grönområden. Motionerna 2001:12 och 13 av Viviann Gunnarsson (mp)

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen av motionerna till kommunstyrelsen.

2 Nämnden delger stadsdelsnämnderna Bromma, Enskede-Årsta samt

Vantör beslutet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp),

Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas

i bilaga L1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga L2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin

(fp), Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet

d v s att

1 anse motionerna besvarade

2 därutöver anföra

Viss verksamhet pågår redan inom staden i linje med det som motionärerna

förslår. Nämnden finner ingen anledning att reglera denna verksamhet med

tanke på de problem som också kan uppstå.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och

Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda

yrkandet.

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl (v) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v)

enligt kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§29 Fullgod kompensation i de fall planlagd idrottsmark liksom parkmark tas i fråga för annan användning. Remiss från kommunstyrelsen angående hemställan från idrottsnämnden

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av

idrottsnämndens hemställan till kommunfullmäktige med kontorets

utlåtande.

2 Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga M1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av idrotts-

nämndens hemställan till kommunfullmäktige med kontorets utlåtande.

2 Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Reservationer

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl (v) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v)

enligt det av ledamoten Hamid Mosavi-Porasl m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m),

Inge-Britt Lundin (fp), Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande

ersättaren Esbjörn Eriksson (m) enligt bilaga M3.

§30 Utredning av möjligheterna att bygga nya bostäder och arbetslokaler om E 18 vid Järvafältet läggs i tunnel. Motion av Rebwar Hassan m fl (mp), 2000:61

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av motionen med kontorets utlåtande.
2 Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga N1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av motionen med kontorets utlåtande.

2 Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Reservationer

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl (v) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v)

enligt det av ledamoten Hamid Mosavi-Porasl m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga N3.

§31 Redovisning av tänkbar mark för bostadsbebyggelse m m i Hjulsta och Tensta

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 13 mars 2001

avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänste-

utlåtandet föreslogs för gatu- och fastighetsnämndens vidkommande enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del kontorens redovisning.
2 Nämnden uppdrar för sin del åt gatu- och fastighetskontoret att fortsätta arbetet
för att genomföra förslagen i katalogen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.§32 Balansering av miljövärden. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets svar på skrivelsen och

överlämnar det till stadsbyggnadsnämnden för kännedom.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§33 Markanvisning för studentbostäder i fastigheten Lillehammer 1, Kista. Inriktningsbeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden markanvisar fastigheten Lillehammer 1 till

Svenska Bostäder AB enligt till utlåtandet bifogat markanvisningsavtal.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att verka för detaljplaneändring så att

studentbostäder kan uppföras på fastigheten Lillehammer 1 i enlighet med

kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden markanvisar fastigheten Lillehammer 1 till

Svenska Bostäder AB enligt till utlåtandet bifogat markanvisningsavtal.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att verka för detaljplaneändring så att

studentbostäder kan uppföras på fastigheten Lillehammer 1 i enlighet med

kontorets utlåtande.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§34 Hissen från Skärholmens tunnelbanestation till Skärholmsterrassen. Skrivelser från Skärholmens byalag m fl

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på skrivelserna.

2 Nämnden uppmanar SL Infrateknik AB att se över sina avtal och rutiner för

service och reparation av hissen så att driftstoppen minskar i antal och i tid.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga P1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på skrivelserna.

2 Nämnden uppmanar SL Infrateknik AB att se över sina avtal och rutiner för

service och reparation av hissen så att driftstoppen minskar i antal och i tid.

Reservation

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och

Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda

yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m),

Inge-Britt Lundin (fp), Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande

ersättaren Esbjörn Eriksson (m) enligt bilaga P2.

§35 Markanvisningstävlan för utbyggnad av markområde mellan kv Danmark och Borgarfjordsgatan, fastigheten Danmark 3 i Kista

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden anvisar enligt till utlåtandet bilagt utvärderings-

PM rubricerade markområde i Kista till Bolag 6.

2 Nämnden godkänner för egen del till utlåtandet bilagt avtal om försäljning av rubricerade markområde i Kista till Bolag 6 och underställer avtalet kommunfullmäktige för godkännande.

3 Nämnden uppdrar åt kontoret att hos stadsbyggnadskontoret begära ny

detaljplan för det av avtalet berörda området.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga Q1.

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga Q2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden anvisar enligt till utlåtandet bilagt utvärderings-

PM rubricerade markområde i Kista till Bolag 6.

2 Nämnden godkänner för egen del till utlåtandet bilagt avtal om försäljning av rubricerade markområde i Kista till Bolag 6 och underställer avtalet kommunfullmäktige för godkännande.

3 Nämnden uppdrar åt kontoret att hos stadsbyggnadskontoret begära ny

detaljplan för det av avtalet berörda området.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin

Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda

yrkandet.

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl (v) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v)

enligt det av ledamoten Hamid Mosavi-Porasl m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§36 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

2 Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet

m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§37 Arbetet med Nackareservatets naturreservatsbildning. Fråga av Kajsa Stenfelt (v)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m),

Inge-Britt Lundin (fp), Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande

ersättaren Esbjörn Eriksson (m) enligt bilaga R2.

§38 Ombyggnadsetapp 2 i Kulturhuset, fastigheten Skansen 23 på Norrmalm. Slutredovisning

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets slutredovisning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§39 Försäljning av fastigheten Brevik 3:7 i Värmdö kommun

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner avtal om försäljning av fastigheten

Brevik 3:7, Norrgärde i Värmdö kommun.

2 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§40 Försäljning av fastigheten Vätan 22 på Norrmalm

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del försäljning av fastigheten

Vätan 22 för en köpeskilling om 56.000.000 kronor.

2 Nämnden hemställer om kommunfullmäktiges godkännande av försäljningen

till ovan nämnda belopp.

3 Nämnden uppdrar till kontoret att, under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande, genomföra försäljningen till Rivstart 2144 KB (under namnändring

till Fastighets KB Vätan 22) enligt till utlåtandet bilagt köpekontrakt, alternativt

till Bostadsrättsföreningen Vätan 22, om denna utnyttjar sin rätt till förköp.

4 Nämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§41 Ombyggnad av fastigheten Pilträdet 8, Serafens sjukhem, på Kungsholmen. Genomförandebeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra ombyggnad

av Serafens sjukhem, Pilträdet 8, inom beräknad kostnadsram 162 Mkr.

2 Nämnden genomför inte någon påbyggnad till sjukhemmet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt på förslag av ordföranden Sten Nordin m fl (m),

vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp),

Anders Broberg (kd), Kurt Hultgren (sp), Hamid Mosavi-Porasl m fl (v) och Per

Bolund (mp) att

1 gatu- och fastighetskontoret får i uppdrag att fortsätta projekteringen i samråd

med stadsdelsnämnden

2 därutöver anföra

Behovet av äldreboenden är stort i Stockholm. Därför är det av vikt att man

går vidare med projektet så att ytterligare 27 platser kan tillkomma, trots att

kostnaderna i detta fall blir något högre än det som ursprungligen förutsattes.

§42 Cykelbana på Gamla Essinge Broväg. Genomförandebeslut

Dnr

Bordlagt 2001-03-13

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att utrymme för cyklar målas på Gamla Essinge Broväg i enlighet med kontorets förslag i utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Anders

Broberg (kd), Kurt Hultgren (sp) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som

redovisas i bilaga S1.

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga S2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp),

Anders Broberg (kd), Kurt Hultgren (sp) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda

yrkandet d v s att

1 en cykelbana ska byggas på Gamla Essinge Broväg enligt alternativet

”Alternativ sektion”

2 anföra följande

Hastigheten på Gamla Essinge Broväg är ofta hög. Det är därför angeläget att

separera cykelbanan från biltrafiken. För att konflikter inte ska uppstå mellan

cyklister och gångtrafikanter är det viktigt att gång-/cykelbanan får en godtagbar

bredd.

Det 2,25 m breda gemensamma utrymmet för gång- och cykeltrafik är acceptabelt

i detta hänseende. Körbanans minskning till 6,5 m bör dessutom bidra till att

hastigheten för bilarna bättre anpassas till vad som gäller på en lokalgata.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin

Wanngård (s) enligt kontorets förslag.

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl (v) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v)

enligt det av ledamoten Hamid Mosavi-Porasl (v) framställda yrkandet.

§43 Gratis konstutställning i staden. Motion av Viviann Gunnarsson m fl (mp), 2000:46

Dnr

Bordlagt 2001-03-13

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ”Avgifter för

upplåtelse av offentlig plats i Stockholm” kompletteras med en nolltaxa för

mindre konstutställningar utan inslag av försäljning och reklam.

2 Nämnden överlämnar och åberopar i övrigt kontorets utlåtande som svar på

remiss av motionen till kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§44 Slussens framtid. Program för 2000-talet

Dnr

Bordlagt 2001-03-13

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att genomföra en formgiv-

ningstävling för Slussenområdet grundad på de utgångspunkter som föreslås

i kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§45 Utvidgning av Mariaskolans skolgård. Skrivelse från Per Bolund (mp)

Bordlagt 2001-03-13

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på rubricerade skrivelse och även skrivelse från Maria-Gamla Stans stadsdelsförvaltning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Per Bolund (mp) yrkade

bifall till förslag som redovisas i bilaga T1.

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga T2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på rubricerade skrivelse och även skrivelse från Maria-Gamla Stans stadsdelsförvaltning.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin

Wanngård (s) och Per Bolund (mp) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund

m fl (s) och ledamoten Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl (v) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v)

enligt det av ledamoten Hamid Mosavi-Porasl m fl (v) framställda yrkandet.

§46 Detaljplaneområdet Hammarby Gård i Hammarby Sjöstad. Inriktningsbeslut

Dnr

Bordlagt 2001-03-13

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar inriktningsbeslut för detaljplaneområdet

Hammarby Gård i enlighet med kontorets utlåtande och ger kontoret i uppdrag

att driva projektet mot uppställda mål.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga U1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden fattar inriktningsbeslut för detaljplaneområdet

Hammarby Gård i enlighet med kontorets utlåtande och ger kontoret i uppdrag

att driva projektet mot uppställda mål.

Reservationer

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl (v) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v)

enligt det av ledamoten Hamid Mosavi-Porasl m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin

Wanngård (s) enligt bilaga U3.

§47 Byggande av spårväg till västra Kungsholmen. Motion av Cecilia Obermüller m fl (mp), 2000:72

Dnr

Bordlagt 2001-03-13

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 22 februari 2001

avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas.

I tjänsteutlåtandet föreslogs vad avser gatu- och fastighetsnämnden enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar för sin del kontorets

utlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§48 Råckstavägen som en ny bostadsgata. Handlingsprogram

Dnr

Bordlagt 2001-03-13

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vilket sedermera delvis

ändrats, föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att genomföra i utlåtandet

angivna åtgärder.

2 Nämnden anvisar marken öster om fastigheten Långskeppet 1 för tiden t o m

2003-12-31 till Sundsvalls Byggnads AB.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§49 Översyn av trafik- och gatumiljöplanen för område 2 – Älvsjö, Långbro, Långsjö, Fruängen, Herrängen och Solberga

Dnr

Bordlagt 2001-03-13

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner översynen av ”Trafik- och gatumiljö-

plan för Älvsjö, Långbro, Långsjö, Fruängen, Herrängen och Solberga” efter

det att föreslagna revideringar inarbetats i planförslaget.

2 Nämnden godkänner kontorets förslag till genomförandeprogram för åtgärder inom planområdet.

3 Nämnden översänder, för kännedom, beslutet och kontorets utlåtande till stadsbygnadsnämnden och Älvsjö och Hägerstens stadsdelsnämnder.

4 Nämnden uppdrar åt kontoret att, för kännedom, översända den godkända

reviderade planen till stadsbyggnadskontoret, Älvsjö och Hägerstens stadsdelsförvaltningar jämte vägverket.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§50 Markanvisning för kompletteringsbebyggelse vid nedgrävd kraftledning i Årsta

Dnr

Bordlagt 2001-03-13

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande

i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även komplettering

av den 16 mars 2001. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger enligt kontorets utlåtande markanvisning

i Årsta till JM, SBC och Familjebostäder med 1/3 vardera.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga V1.

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga V2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden ger enligt kontorets utlåtande markanvisning

i Årsta till JM, SBC och Familjebostäder med 1/3 vardera.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin

Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl (v) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v)

enligt det av ledamoten Hamid Mosavi-Porasl m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m),

Inge-Britt Lundin (fp), Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande

ersättaren Esbjörn Eriksson (m) enligt bilaga V4.

§51 Stadens policy vid ansökan om allmän kameraövervakning

Dnr

Bordlagt 2001-03-13

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till ny policy vid

yttrande till länsstyrelsen om tillstånd till allmän kameraövervakning.

2 Nämnden godkänner i utlåtandet föreslagen delegationsrätt vid yttrande till

länsstyrelsen om tillstånd till allmän kameraövervakning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§52 Bolagisering av affärsområde Egendom på fastighetsförvaltningen och hantering av stadens mark utanför kommungränsen. Inriktningsbeslut

Dnr

Bordlagt 2001-03-13

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner inriktningsbeslut om bolagisering av

affärsområde Egendom enligt i utlåtandet angivna riktlinjer.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§53 Principöverenskommelse om omlokalisering av gasverkets gaslagring m m för att möjliggöra en framtida exploatering av Hjorthagen

Dnr

Bordlagt senast 2001-03-13

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner principöverenskommelse enligt

kontorets utlåtande med Birka Värme Stockholm AB och Birka Nät AB om

omlokalisering av gasverkets gaslagring samt markförläggning av kraftledning

och avveckling av ställverk inom fastigheten Elektriciteten 6.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att hos stadsbyggnadskontoret beställa detalj-

planeutredningar i enlighet med kontorets utlåtande.

3 Nämnden bemyndigar kontoret att vidta erforderliga förberedelser för en

framtida exploatering av gasverkstomten och Storängskroksområdet.

4 Nämnden bemyndigar kontoret att med vägverket omförhandla genomförande-

avtalet för Norra Länken.

5 Nämnden besvarar motion 2000:63 av Rolf Lindell (s) om bostäder på ställ-

verkstomten i Hjorthagen genom att till kommunstyrelsen överlämna och

åberopa kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Anders

Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X1.

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga X2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin

(fp), Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet

d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag

2 därutöver anföra

Byggandet av Norra länken/Lilljanstunneln får ej försenas eller försvåras.

En ändring av den lagakraftvunna detaljplanen för Norra länken/Lilljans-

tunneln är därför inte aktuell.

Stadens front mot vattnet måste särskilt beaktas i det kommande arbetet.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin

Wanngård (s) enligt kontorets förslag.

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl (v) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v)

enligt det av ledamoten Hamid Mosavi-Porasl m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§54 Markanvisning vid Tantogatan och Ringvägen i anslutning till överdäckning av spårområde

Dnr

Bordlagt senast 2001-03-13

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger markanvisning till HSB Stockholm

inom fastigheterna Södermalm 1:2 och 1:3 samt del av 1:1 och 1:12 för

uppförande av bostäder.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att hos stadsbyggnadskontoret begära

upprättande av detaljplan.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp),

Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas

i bilaga Y1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga Y2.

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga Y3.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y4.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin

(fp), Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet

d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut

2 därutöver anföra

Nämnden anser att den föreslagna markanvisningen, med en överdäckning

av spårområdet är mycket bra. Det innebär en förbättring av miljön i detta

område, och ger dessutom många nya bostäder. Den föreslagna bebyggelsen

längs Ringvägen, på andra sidan spåren, är dock ytterst tveksam och markan-

visning ges därför inte för detta område. Nämnden är dock för en eventuell högre exploatering på delen längs Tantogatan, vilket i så fall får ges förslag på i den

kommande detaljplaneprocessen.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin

Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl (v) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v)

enligt det av ledamoten Hamid Mosavi-Porasl m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§55 Grimsta naturreservat

Dnr

Bordlagt senast 2001-03-13

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 5 februari 2001

avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänste-

utlåtandet, vars bilaga 1 sid 1-35 sedermera ändrats, föreslogs vad avser gatu- och fastighetsnämnden enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar för sin del föreslå kommunfullmäktige

att inrätta Grimsta naturreservat.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§56 Upprustning av Hötorgsgången inom fastigheten Beridarebanan 10 på Norrmalm. Genomförandebeslut

Dnr

Bordlagt senast 2001-03-13

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att rusta upp befintlig

yta inom Hötorgsgången.

2 Nämnden upphäver tidigare inriktningsbeslut beträffande inglasning av

Hötorgsgången i fastigheten Beridarebanan 10.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Anders

Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z.

Propositionsordning

Vid propositioner på framställda yrkanden förklarade sig ordföranden Sten Nordin (m) finna propositionen på bifall till det av honom m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp),

Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet vara med

övervägande ja besvarad.

Omröstning begärdes.

Omröstning genomfördes enligt följande föreslagna och godkända omröstnings-

propositioner. Den, som vill bifalla det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt

ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp)

gemensamt framställda yrkandet, röstar ja. Den, som inte vill det, röstar nej.

Vinner nej har nämnden beslutat bifalla kontorets förslag.

Omröstningen utföll med sju ja och sex nej enligt nedan.

Ja Nej

Sten Nordin (m) Börje Vestlund (s)

Tord Bergstedt (m) Teres Lindberg (s)

Bo Bladholm (m) Karin Wanngård (s)

Esbjörn Eriksson (m) Hamid Mosavi-Porasl (v)

Inge-Britt Lundin (fp) Kajsa Stenfelt (v)

Anders Broberg (kd) Per Bolund (mp)

Kurt Hultgren (sp)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat enligt det av ordföranden

Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Anders Broberg (kd)

och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 inte ändra tidigare fattat inriktningsbeslut

2 därutöver anföra

Detta är en av de mer centrala platserna i Stockholm. Nämnden anser att en

upprustning av den aktuella gången är en värdehöjande åtgärd för fastigheten.

Både ekonomiskt på sikt och trevnaden för alla som passerar platsen. Därtill

är det viktigt att stå fast vid tidigare överenskommelse med övriga fastighets-

ägare i området.

Reservation

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin

Wanngård (s), Hamid Mosavi-Porasl (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande

ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin

Wanngård (s) enligt bilaga Z2.

§57 Idrottsparken i Traneberg. Markanvisning till Riksbyggen

Dnr

Bordlagt senast 2001-03-13

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg skrivelser från Hans Tvilling,

Gunnar Eriksson och Hans Cederblad i Bromma den 2 mars 2001 samt från Minneberg-Tranebergs socialdemokratiska förening den 3 mars 2001. I tjänsteutlåtandet föreslogs

enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i kontorets utlåtande

till markanvisningsavtal med Riksbyggen för uppförande av ca 50

lägenheter i Idrottsparken, Traneberg.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§58 Ändring av boendeparkeringszoner, höjning av dagbiljett för boendeparkering samt avgiftsfri boendeparkeringsdispens för eldrivna bilar

Dnr

Bordlagt senast 2001-03-13

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt gatu- och fastighetskontoret att

fortsätta utvidga boendeparkeringszonerna genom överlappning där så

behövs.

2 Nämnden gör en framställan till kommunfullmäktige om att höja dagavgiften

för boendeparkering från 15 kr till 20 kr samt att avgiften skall börja gälla

fr o m den tidpunkt det är tekniskt möjligt.

3 Nämnden godkänner kontorets förslag och gör en framställan till kommun-

fullmäktige om att införa avgiftsfri parkering för boende med särskild boende-

dispens för eldriven bil.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§59 Avtackning av Anders Broberg

Ordföranden Sten Nordin (m) meddelade att Anders Broberg (kd) kommer att

sluta som ledamot i gatu- och fastighetsnämnden och tackade honom för hans

arbete i nämnden.