Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2001-09-11

Sammanträde 2001-09-11

Datum
Klockan
15:00
Plats
Drätselnämndens sessionssal, 3 tr i Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 11/2001 med gatu- och fastighetsnämnden de Läs mer...n
11 september 2001, kl 15.00 i Drätselnämndens sessionssal, 3 tr i Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Nytt miljöprogram för Stockholm 2002-2006. Remiss (S)

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 8/2001 (A) (utdelas)

7 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 7/2001 (RI)

8 Trafikplan och trädplan för Kungsholmen. Remissunderlag (RI)

9 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 5/2001 (RI)

10 Lånecykelprojektet. Förlikningsavtal med Citycykeln i Stockholm AB (RI)

11 Säkerheten vid kajerna runt Riddarfjärden och i Hammarby Sjöstad. Skrivelse från Mats Rosén (kd) (RI)

13 Avtal om försäljning av samtliga aktier i Fastighets AB Bangårdsposten m m. Hemligt (RI)

14 Markanvisning avseende del av kvarteret Hammarby Gård i Hammarby Sjöstad (RI)

15 Laglighetsprövning av beslut om upplåtelse för container på offentlig plats - kajplats 24 vid Strandvägen (RI)

16 Tilläggsavtal till avtal om köp och exploatering av blivande fastighet inom kvarteret Smyrna på Ladugårdsgärdet (RI)

17 Trafiksituationen i Gamla Stan. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp) (RI)

18 Överenskommelse med AMF Pension och Galleria-samfälligheten angående kvarteret Trollhättan på Norrmalm - Hamngatsgallerian (RI)

19 Regionala cykelstråk. Överenskommelse med vägverket (RI)

20 Upprustning av delar av Jakobsbergsgatan och Regeringsgatan på Norrmalm i samverkan med berörda fastighetsägare. Genomförandebeslut (RI)

21 Tilläggsavtal avseende överlåtelse av mark och tomträtt till fastigheten fd Fordfabriken m m (RI)

22 Försäljning av fastigheten Skärlinge 4:162, Nynäshamns kommun (RY)

23 Godkännande av överenskommelse om exploatering och köpeavtal avseende fastigheten Rödby 3 i Kista (RY)

24 Markanvisningar av Melongatans bollplan och kvarteret Kaskaden i Hässelby genom anbud. Bilagorna hemliga (RY)

25 Bostadsprojektet Valutan i Hägersten. Slutredovisning (RY)

26 Anmälan av Stockholms tingsrätts dom angående tomt-rättsavgäld för fastigheten Navigatören 1 i Skarpnäcks Gård. Hemligt (SV)

27 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

28 Ombyggnad och uthyrning av lokal i fastigheten Glasbruket 3 på Kungsholmen åt Business Arena Stockholm AB (BAS). Inriktningsbeslut (F)

30 Förvärv av bostadsrätter som genomgångsbostäder för flyktingfamiljer. Genomförandebeslut (F)

31 Principer vid försäljning av sommargårdar inkl. redovisning till donationsfonderna (F)

32 Ombyggnader för värmeåtervinning i Tekniska Nämndhuset. Slutredovisning (F)

33 Försäljning av del av fastigheten Hemfosa 5:1, Hemfosa stugby i Haninge kommun (F)

35 Försäljning av Fiskartorpets friluftsgård på Norra Djurgården. Inriktningsbeslut (F)

36 Omplacering av Råcksta ålderdomshem. Framställan från Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd (F)

37 SL:s utbudsplan 2002 (St)

38 Varutransporter i kulvert. Skrivelse av Ann-Marie Strömberg (v) (St)

39 Anmälan av rapport över trafikmätningar i Stockholm 2000 (St)

40 Gatuservice på dagtid (Pa)

41 Revisionsrapport om måluppfyllelse för parkerings-övervakningen (Pa)

42 Förbättrad tillgänglighet till offentliga platser med hjälp av ramper. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp) Bordlagt 21 augusti 2001 nr 10 (RI)

43 Cykelbana på Gamla Essinge Broväg. Inriktningsbeslut Bordlagt 21 augusti 2001 nr 12 (RI)

44 Programsvar för nordvästra Kungsholmen. Remiss från stadsbyggnadskontoret Bordlagt 21 augusti 2001 nr 17 (RI)

45 Anvisning av mark för bostäder vid kv Tänkespråket i stadsdelen Höglandet Bordlagt 21 augusti 2001 nr 20 (RY)

46 Överenskommelse om exploatering samt försäljning av fastigheten Tungstenen 4 i Grimsta till HSB Bordlagt 21 augusti 2001 nr 23 (RY)

47 Investeringar i ytterstaden. Motion av Börje Vestlund m fl (s) Bordlagt 21 augusti 2001 nr 24 (RY)

48 Ny detaljplan för del av kv Tonbadet i Högdalen Bordlagt 21 augusti 2001 nr 26 (RY)

49 Försäljning av del av fastigheten Näs 1:65 i Botkyrka kommun. Inriktningsbeslut Bordlagt 21 augusti 2001 nr 33 (F)

50 Tilläggsavtal nr 5 för Södra Länken Bordlagt 21 augusti 2001 nr 35 (St)

51 Principöverenskommelse med JM angående exploatering inom kommande detaljplan för kv Kojan m m, Kungs-holmen. Bordlagt 12 juni 2001 nr 24 och senast 21 augusti nr 42 (RI)

52 Markanvisning till NCC AB avseende fastigheten Yrkesmannen 1 i Råcksta. Bordlagt 12 juni 2001 nr 30 och senast 21 augusti nr 43 (RY)

53 Byggande av studentbostäder i Rågsved. Motion av Per Sundgren (v) och Py Börjesson (s), 2000:18. Bordlagt 12 juni 2001 nr 36 och senast 21 augusti nr 44 (RY)

54 Markanvisning för bostäder inom Skärholmen och Vårberg genom anbud, benämnt Skärholmen 5, 6 och 7. Hemligt Bordlagt 12 juni 2001 nr 41 och senast 21 augusti nr 46 (RY)

55 Ny detaljplan för kv Fredsfors, Mariehäll. Bordlagt 12 juni 2001 nr 44 och senast 21 augusti nr 48 (RY)

56 Bostäder på Årstalänken. Motion av Iris Birath (v), 2001:22. Bordlagt 15 maj 2001 nr 19 och senast 21 augusti nr 52 (RY)

57 Markanvisning och samarbetsavtal avseende del av Värtahamnen. Bordlagt 24 april 2001 nr 10 och senast 21 augusti nr 53 (RI)

58 Markanvisning för uppförande av fabrikslokal inom fastigheten Solkraften 15 i Skrubba företagsområde samt förslag om planutredning/planläggning av Skrubba verksamhetsområde, etapp 2. Återremiss. Delvis bordlagt 24 april 2001 nr 32 och senast 21 augusti nr 54 (RY)

Mötesinformation

Justerat:

Sten Nordin Börje Vestlund

Närvarande:

Ledamöter

Sten Nordin (m), ordförande

Börje Vestlund (s), vice ordförande

Per Bolund (mp)

Kurt Hultgren (sp)

Teres Lindberg (s)

Inge-Britt Lundin (fp)

Hamid Mosavi-Porasl (v)

Mats Rosén (kd)

Karin Wanngård (s)

Ersättare

Juan Carlos Cebrián (s), tjänstgörande

Esbjörn Eriksson (m), tjänstgörande

Viviann Gunnarsson (mp)

Margareta Holmberg (m), tjänstgörande

Henrik Nyberg (m), tjänstgörande

Björn Nyström (kd)

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Kerstin Boberg, Lars Callemo, Göran Gahm, Bengt Hjelm, Mikael Forkner, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Leif Karlsson och Göran Widegren samt borgarrådssekreteraren från roteln Christian Rockberger.

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Börje Vestlund (s) att

tillsammans med ordföranden Sten Nordin (m) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 25 september 2001 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt

följande:

- övergångsställe vid Hamngatan av ledamoten Helena Bonnier (m)

- musikscener i Stockholm av ledamoten Inge-Britt Lundin (fp)

- inventering av ljusreklamskyltar med bevarandevärde för stadsbilden av ledamoten

Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd)

- åtgärder för att minska hastigheten och höja acceptansen för genomfartsförbud

på Fogdevägen i Bagarmossen av ledamoten Kurt Hultgren (sp) och ersättaren

Svante Linusson (sp).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och

fastighetskontoret för beredning.

Avsägelse och val av ersättare i trafikutskottet

--------------------------------------------------------

Ordföranden Sten Nordin (m) meddelade att ersättaren Henrik Nyberg (m) avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i trafikutskottet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände avsägelsen och utsåg ersättaren Björn Nyberg (kd) till ny ersättare i trafikutskottet.

Öppet brev om bilfri dag

------------------------------

Ledamoten Per Bolund (mp) anmälde ett öppet brev till gruppledarna i gatu- och fastighetsnämnden med begäran att Stockholm den 22 september deltar i den europeiska bilfria dagen genom en informationsinsats på central plats i staden om alternativ till bilen såsom kollektivtrafik, cykling och gående.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga skrivelsen till slutet av sammanträdet

(se § 59).

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och

fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 30 augusti 2001 enligt

bilaga A1 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den

11 september 2001 enligt bilaga A2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Nytt miljöprogram för Stockholm 2002-2006. Remiss

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar miljö- och hälsoskyddsnämndens remiss med kontorets tjänsteutlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 8/2001

Dnr

En av gatu- och fastighetskontoret den 7 september 2001 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för augusti 2001 anmäldes.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§7 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 7/2001

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens kollektivtrafikutskott den 29 maj 2001.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§8 Trafikplan och trädplan för Kungsholmen. Remissunderlag

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden skickar trafikplan för Kungsholmen och trädplan för Kungsholmen på remiss till berörda parter utan eget ställnings-

tagande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 5/2001

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens handikappråd för den 4 juni 2001.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§10 Lånecykelprojektet. Förlikningsöverenskommelsemed Citycykeln i Stockholm AB

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vars bilaga delvis ändrats, föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i tjänsteutlåtandet till förlikningsavtal.

2 Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om särskild finansiering av resterande kostnad om 5 Mkr för att genomföra avtalet.

3 Beslutet justeras omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i tjänsteutlåtandet till förlikningsavtal.

2 Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om särskild finansiering av resterande kostnad om 5 Mkr för att genomföra avtalet.

3 Beslutet justeras omedelbart.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt bilaga B2.

§11 Säkerheten vid kajerna runt Riddarfjärden och iHammarby Sjöstad. Skrivelse från Mats Rosén (kd)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av honom m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp) och Per Bolund (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat bifalla återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat att återremittera ärendet samt

därutöver anföra följande:

Kontoret ges i uppdrag att med övriga berörda nämnder och myndigheter se över säkerheten längs stadens kajer samt återkomma med lämpliga åtgärder för att öka säkerheten.

§13 Avtal om försäljning av samtliga aktier i Fastighets AB Bangårdsposten m m.

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§14 Markanvisning avseende del av kvarteret Hammarby Gård i Hammarby Sjöstad

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§15 Laglighetsprövning av beslut om upplåtelse för containerpå offentlig plats – kajplats 24 vid Strandvägen

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar till tjänsteutlåtandet bifogade promemoria från juridiska avdelningen som yttrande till länsrätten i Stockholms län.

2 Beslutet justeras omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

Enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar till tjänsteutlåtandet bifogade promemoria från juridiska avdelningen som yttrande till länsrätten i Stockholms län.

2 Beslutet justeras omedelbart.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§16 Tilläggsavtal till avtal om köp och exploatering av blivande fastighet inom kvarteret Smyrna på Ladugårdsgärdet

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret och Stockholms Vatten AB hade den 7 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs, vad gäller gatu- och fastighetsnämnden, enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner tilläggsavtal nr 4 till avtal om köp och

exploatering av blivande fastighet inom kvarteret Smyrna.

2 Nämnden godkänner tilläggsavtal nr 1 till avtal mellan parterna avseende

Fastigheten Smyrna 4 m m.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorens förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner tilläggsavtal nr 4 till avtal om köp och

Exploatering av blivande fastighet inom kvarteret Smyrna.

2 Nämnden godkänner tilläggsavtal nr 1 till avtal mellan parterna avseende

fastigheten Smyrna 4 m m.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättaren Juan-Carlos Cebrián (s) enligt bilaga E2.

§17 Trafiksituationen i Gamla Stan. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt bilaga F2.

§18 Överenskommelse med AMF Pension och Galleriasamfälligheten angående kvarteret Trollhättan på Norrmalm - Hamngatsgallerian

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner överenskommelse med AMF Pension och Galleriasamfälligheten angående kv Trollhättan (Hamngatsgallerian).

2 Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om detaljplaneändring i enlighet med kontorets tjänsteutlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner överenskommelse med AMF Pension och Galleriasamfälligheten angående kv Trollhättan (Hamngatsgallerian).

2 Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om detaljplaneändring i enlighet med kontorets tjänsteutlåtande.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§19 Regionala cykelstråk. Överenskommelse med vägverket

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 juli 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att träffa överenskommelse med vägverket om regionala cykelstråk i Stockholms län i enlighet med kontorets tjänsteutlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§20 Upprustning av delar av Jakobsbergsgatan och Regeringsgatan på Norrmalm i samverkan med berörda fastighetsägare. Genomförandebeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt gatu- och fastighetskontoret att teckna avtal om ’Överenskommelse om gatusamverkan’ med berörda fastighetsägare i enlighet med kontorets tjänsteutlåtande.

2 Nämnden fattar genomförandebeslut att kontoret i samverkan med berörda fastighetsägare låter projektera och bygga om gator och övriga anläggningar enligt kontorets tjänsteutlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Per Bolund (mp)

att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt gatu- och fastighetskontoret att teckna avtal om ’Överenskommelse om gatusamverkan’ med berörda fastighetsägare i enlighet med kontorets tjänsteutlåtande.

2 Nämnden fattar genomförandebeslut att kontoret i samverkan med berörda fastighetsägare låter projektera och bygga om gator och övriga anläggningar enligt kontorets tjänsteutlåtande.

Ledamoten Per Bolund (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§21 Tilläggsavtal avseende överlåtelse av mark och tomträtt till fastigheten fd Fordfabriken m m

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag till tilläggsavtal enligt bilaga 2-4 till tjänsteutlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga I1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

Enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag till tilläggsavtal enligt bilaga 2-4 till tjänsteutlåtandet.

Reservationer

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av honom framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§22 Försäljning av fastigheten Skärlinge 4:162 i Nynäshamns kommun

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag till köpeavtal avseende Skärlinge 4:162, Nynäshamns kommun och ger kontoret i uppdrag att genomföra köpet samt ger gatu- och fastighetsdirektören eller den som gatu- och fastighetsdirektören sätter i sitt ställe delegation att besluta om friköp av tomträtter i Skärlinge fritidsby.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§23 Godkännande av överenskommelse om exploatering och köpeavtal avseende fastigheten Rödby 3 i Kista

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner mellan kontoret och Folkhem AB upprättad överenskommelse om exploatering samt upprättat köpeavtal och ger kontoret i uppdrag att genomföra köpet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga J2

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J3.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Hamid Mosavi-Porasl (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av honom framställda återremissyrkandet.

Propositionsordning

Vid propositioner på övriga framställda yrkanden förklarade sig ordföranden Sten Nordin (m) finna propositionen på bifall till kontorets förslag vara med övervägande ja besvarad.

Omröstning begärdes.

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först frågan om motförslag till kontorets förslag i omröstningen. Nämnden beslöt i denna del att ta upp det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet som motförslag i omröstningen.

Omröstning genomfördes därefter enligt följande föreslagna och godkända omröst-ningspropositioner. Den, som vill bifalla kontorets förslag, röstar ja. Den som inte vill det, röstar nej. Vinner nej har nämnden beslutat bifalla det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Omröstningen utföll med sju ja och sex nej enligt nedan.

Ja Nej

Sten Nordin (m) Börje Vestlund (s)

Esbjörn Eriksson (m) Teres Lindberg (s)

Margareta Holmberg (m) Karin Wanngård (s)

Henrik Nyberg (m) Juan Carlos Cebrián (s)

Inge-Britt Lundin (fp) Hamid Mosavi-Porasl (v)

Mats Rosén (kd) Per Bolund (mp)

Kurt Hultgren (sp)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner mellan kontoret och Folkhem AB upprättad överenskommelse om exploatering samt upprättat köpeavtal och ger kontoret i uppdrag att genomföra köpet.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättaren Juan Carlos Cebrián (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§24 Markanvisningar av Melongatans bollplan och kvarteret Kaskaden i Hässelby genom anbud.

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden markanvisar område vid Melongatans bollplan och godkänner upprättat förslag till markanvisningsavtal.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att verka för detaljplaneändring och anläggande av bollplan invid Beata Sparres gränd, för medel som belastar exploaterings- projektet på Melongatan.

3 Nämnden markanvisar område vid kvarteret Kaskaden och godkänner upprättat förslag till markanvisningsavtal.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§25 Bostadsprojektet Valutan i Hägersten. Slutredovisning

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§26 Anmälan av Stockholms tingsrätts dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Navigatören 1 i Skarpnäcks Gård.

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

§27 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

2 Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet
m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

3 Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§28 Ombyggnad och uthyrning av lokal i fastigheten Glasbruket 3 på Kungsholmen åt Business Arena Stockholm AB (BAS). Inriktningsbeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner projektering för inredning av vinden och ny entré med hiss för ökad tillgänglighet i fastigheten Glasbruket 3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§30 Förvärv av bostadsrätter som genomgångsbostäder för flyktingfamiljer. Genomförandebeslut

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om utökning av grundkapital för förvärv av högst 50 bostadsrätter i skilda områden i Stockholms ytterstad som genomgångsbostäder för flyktingfamiljer.

2 Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen att vid förvärv av bostadsrätter utökas fastighetsförvaltningens grundkapital med motsvarande belopp.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K2.

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga K3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 hemställa hos kommunstyrelsen om utökning av grundkapital för förvärv av högst 50 bostadsrätter i skilda områden i Stockholm som genomgångsbostäder för flyktingfamiljer samt

2 hemställa hos kommunstyrelsen att vid förvärv av bostadsrätter utökas

fastighetsförvaltningens grundkapital med motsvarande belopp.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättaren Juan Carlos Cebrián (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av honom framställda yrkandet.

§31 Principer vid försäljning av sommargårdar inkl. redovisning till donationsfonderna

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att försäljningsintäkter vid försäljning av sommargårdar skall tillfalla donationsfonderna genom stadsledningskontoret, Internbanken.

2 Försäljningsintäkter från försäljningar av sommargårdar får täcka eventuellt underskott från sommargårdar.

3 Sommargårdar för LSS-verksamheten inom socialtjänstförvaltningen får behandlas i särskild ordning eftersom att det är en lagstadgad verksamhet. Detta bör göras i årsskiftet 2001/2002.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga L1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Hamid Mosavi-Porasl (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl (v) och enligt det av honom framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att försäljningsintäkter vid försäljning av sommargårdar skall tillfalla donationsfonderna genom stadsledningskontoret, Internbanken.

2 Försäljningsintäkter från försäljningar av sommargårdar får täcka eventuellt underskott från sommargårdar.

3 Sommargårdar för LSS-verksamheten inom socialtjänstförvaltningen får behandlas i särskild ordning eftersom att det är en lagstadgad verksamhet. Detta bör göras i årsskiftet 2001/2002.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl (v) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§32 Ombyggnad för värmeåtervinning i Tekniska Nämndhuset. Slutredovisning

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets slutredovisning av värmeåtervinning i Tekniska nämndhuset.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§33 Försäljning av del av fastigheten Hemfosa 5:1, Hemfosa stugby i Haninge kommun

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner köpekontrakt om överlåtelse av del av Hemfosa 5:1 i Haninge kommun till föreningen Hemfosa Hage.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Hamid Mosavi-Porasl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M1.

Propositionsordning

Vid propositioner på framställda yrkanden förklarade sig ordföranden Sten Nordin (m) finna propositionen på bifall till kontorets förslag vara med övervägande ja besvarad.

Omröstning begärdes.

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först frågan om motförslag till kontorets förslag i omröstningen. Nämnden beslöt i denna del att ta upp det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledmöterna Hamid Mosavi-Porasl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet som motförslag i omröstningen.

Omröstning genomfördes därefter enligt följande föreslagna och godkända omröst-ningspropositioner. Den, som vill bifalla kontorets förslag, röstar ja. Den som inte vill det, röstar nej. Vinner nej har nämnden beslutat bifalla det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Hamid Mosavi-Porasl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet.

Omröstningen utföll med sju ja och sex nej enligt nedan.

Ja Nej

Sten Nordin (m) Börje Vestlund (s)

Esbjörn Eriksson (m) Teres Lindberg (s)

Margareta Holmberg (m) Karin Wanngård (s)

Henrik Nyberg (m) Juan Carlos Cebrián (s)

Inge-Britt Lundin (fp) Hamid Mosavi-Porasl (v)

Mats Rosén (kd) Per Bolund (mp)

Kurt Hultgren (sp)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt hade sålunda beslutat enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner köpekontrakt om överlåtelse av del av Hemfosa 5:1 i Haninge kommun till föreningen Hemfosa Hage.

Reservation

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s), Hamid Mosavi-Porasl (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Juan Carlos Cebrián (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Hamid Mosavi-Porasl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga M2.

§34 Ärende som utgått.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§35 Försäljning av Fiskartorpets friluftsgård på Norra Djurgården. Inriktningsbeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att fortsätta diskussionerna med SportCamp AB, Vilhelm Winell och Strömma Turism & Sjöfart AB. De verksamhetsinriktningar som presenterats är godtagbara, både utifrån stadens mål och ur Djurgårdsförvaltningens synvinkel.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att efter slutlig utvärdering upprätta överlåtelseavtal med den anbudsgivare som sammantaget ger staden det intressantaste anbudet. Här skall en vägning göras mellan verksamhetsinriktning, pris och anbudsgivarnas tidigare erfarenheter. Djurgårdsförvaltningen skall också godkänna den blivande arrendatorn.

3 Kontoret avser att återkomma till nämnden och redovisa överlåtelseavtalet för godkännande. Inriktningen är att staden skall kunna överlåta anläggningen före årsskiftet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga N1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att fortsätta diskussionerna med SportCamp AB, Vilhelm Winell och Strömma Turism & Sjöfart AB. De verksamhetsinriktningar som presenterats är godtagbara, både utifrån stadens mål och ur Djurgårdsförvaltningens synvinkel.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att efter slutlig utvärdering upprätta överlåtelseavtal med den anbudsgivare som sammantaget ger staden det intressantaste anbudet. Här skall en vägning göras mellan verksamhetsinriktning, pris och anbudsgivarnas tidigare erfarenheter. Djurgårdsförvaltningen skall också godkänna den blivande arrendatorn.

3 Kontoret avser att återkomma till nämnden och redovisa överlåtelseavtalet för godkännande. Inriktningen är att staden skall kunna överlåta anläggningen före årsskiftet.

Reservationer

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av honom framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättaren Juan Carlos Cebrián (s) samt enligt bilaga N3.

§36 Omplacering av Råcksta ålderdomshem. Framställan från Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden besvarar Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnds skrivelse genom att överlämna och åberopa kontorets tjänsteutlåtande.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att handlägga markanvisningsfrågan enligt vad som sägs i tjänsteutlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§37 SL:s utbudsplan 2002

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vilket kompletterats med yttranden från stadsdelsförvaltningar och stadsdelsnämnder, föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som yttrande över SL:s förslag till förändringar i SL:s trafik 2002 samt inriktning 2003-2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§38 Varutransporter i kulvert. Skrivelse av Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 juli 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Per Bolund (mp)

att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen

Ledamoten Per Bolund (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§39 Anmälan av rapport över trafikmätningar i Stockholm 2000

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Esbjörn Eriksson (m), Margareta Holmberg (m) och Henrik Nyberg (m) enligt bilaga P2.

§40 Gatuservice på dagtid

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att på försök införa gatuservice dagtid inom Vasastans västra del (boendeområde Va-V).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund

m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s enligt följande

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att på försök införa gatuservice dagtid på de områden i Norrmalm i enlighet med kontorets förslag samt därutöver ytterligare i ett område i västra Vasastan.


Nämnden önskar en redovisning över eventuellt ändrat trafikbeteende efter försöksperioden.

Reservation

Ledamöterna Hamid Mosavi-Porasl (v) och Per Bolund (mp) enligt kontorets förslag.

§41 Revisionsrapport om måluppfyllelse för parkeringsövervakningen

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som yttrande över nämndens revisorers skrivelse (revisorsgrupp 2) överlämna och åberopa kontorets tjänsteutlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R1.

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga R2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som yttrande över nämndens revisorers skrivelse (revisorsgrupp 2) överlämna och åberopa kontorets tjänsteutlåtande.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättaren Juan Carlos Cebrián (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av honom framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättarna Esbjörn Eriksson (m), Margareta Holmberg (m) och Henrik Nyberg (m) enligt bilaga R4.

§42 Förbättrad tillgänglighet till offentliga platser med hjälp av ramper. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp)

Dnr

Bordlagt 21 augusti 2001

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på

skrivelse från Kurt Hultgren (sp) och handikapprådets ordförande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§43 Cykelbana på Gamla Essinge Broväg. Inriktningsbeslut

Dnr

Bordlagt 21 augusti 2001

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 juli 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att cykelbana anordnas på delen Mariebergsbron till Primusgatan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§44 Programsvar för nordvästra Kungsholmen. Remiss från stadsbyggnadskontoret samt inriktningsbeslut

Dnr

Bordlagt 21 augusti 2001

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 juli 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som

svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden.

2 Nämnden beslutar att kontoret ska prioritera att arbeta med explotering och detaljplaner för Område 1- Kv Lustgården 6; Område 3- Stadshagens idrottsplats, Område 5- Kv Kojan m m, Område 6- Kv Lustgården 10, Område 7- Kontor vid Essingeleden samt Område 9- Kristinebergs stadsdelspark.

3 Nämnden beslutar (inriktningsbeslut) att påbörja projekt- och planarbete för Område 5- Kojan m m; Område 7 – Kontor vid Essingeleden samt Område 9- Kristinebergs stadsdelspark. (För Område 1- Kv Lustgården 6, Område 3- Stads- hagens idrottsplats och Område 6- Kv Lustgården 10 har nämnden tidigare fattat

inriktningsbeslut. )

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.


§45 Anvisning av mark för bostäder vid kv tänkespråket i stadsdelen Höglandet

Dnr

Bordlagt 21 augusti 2001

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 juni 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder vid kv Tänkespråket till Per Leopoldsson och Oscar Lundeberg.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt

2 därutöver anföra:

Höglandstorgets gröna ytor skall utökas som ersättning för de grönytor som tas i anspråk vid exploateringen.

Reservation

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s) och Hamid Mosavi-Porasl (v) samt tjänstgörande ersättaren Juan Carlos Cebrián (s) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga S2.

§46 Överenskommelse om exploatering samt försäljning av fastighetenungstenen 4 i Grimsta till HSB

Dnr

Bordlagt 21 augusti 2001

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 juni 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner överenskommelse om exploatering inom kv Tungstenen samt ger gatu- och fastighetskontoret i uppdrag att teckna avtal om försäljning av Tungstenen 4 till HSB.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§47 Investeringar i ytterstaden. Motion av Börje Vestlund m fl (s), 2001:28

Dnr

Bordlagt 21 augusti 2001

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 juli 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning som svar på remissen av motionen till kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§48 Ny detaljplan för del av kv Tonbadet i Högdalen

Dnr

Bordlagt 21 augusti 2001

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 juli 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av bostads-

projekt i kv Tonbadet i Högdalen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga T.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av bostads-

projekt i kv Tonbadet i Högdalen.

Reservation

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av honom framställda yrkandet.

§49 Försäljning av del av fastigheten Näs 1:65 i Botkyrka kommun. Inriktningsbeslut

Dnr

Bordlagt 21 augusti 2001

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 juni 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till handlingsplan för

planerad försäljning av del av fastigheten Näs 1:65 i Botkyrka kommun (koloni-

trädgårdsområdet Getryggen).

2 Nämnden godkänner koloniträdgårdsföreningens villkorade uppsägning av gällande arrendekontrakt.

3 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U1.

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga U2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till handlingsplan för

planerad försäljning av del av fastigheten Näs 1:65 i Botkyrka kommun (koloni-

trädgårdsområdet Getryggen).

2 Nämnden godkänner koloniträdgårdsföreningens villkorade uppsägning av

gällande arrendekontrakt.

3 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättaren Juan Carlos Cebrián (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av honom framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§50 Tilläggsavtal nr 5 för Södra Länken

Dnr

Bordlagt 21 augusti 2001

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 juni 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner tilläggsavtal nr 5 för Södra Länken.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V1.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslagen redovisade i bilaga V2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner tilläggsavtal nr 5 för Södra Länken.

Reservationer

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§51 Principöverenskommelse mellan staden och JM angående exploatering inom kommande detaljplan för kv Kojan m m på Kungsholmen

Dnr

Bordlagt senast 21 augusti 2001

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner upprättad principöverenskommelse enligt kontorets utlåtande mellan staden och JM AB med anledning av detalj- planearbete för kv Kojan m m, Kungsholmen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§52 Markanvisning till NCC AB avseende fastigheten Yrkesmannen 1 i Råcksta.

Dnr

Bordlagt senast 21 augusti 2001

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner markanvisningsavtal och anvisar fastigheten Yrkesmannen 1 till NCC AB samt ger kontoret i uppdrag att

beställa ny detaljplan för detta område.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§53 Byggande av studentbostäder i Rågsved. Motion av Per Sundgren (v) och Py Börjesson (s), 2000:18.

Dnr

Bordlagt senast 21 augusti 2001

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning som svar på

remissen av motionen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga X1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning som svar på

remissen av motionen.

Reservationer

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av honom framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättarna Esbjörn Eriksson (m), Margareta Holmberg (m) och Henrik Nyberg (m) enligt bilaga X3.

§54 Markanvisning för bostäder inom Skärholmen och Vårberg genom anbud, benämnt Skärholmen 5, 6 och 7.

Dnr

Bordlagt senast 21 augusti 2001

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vilket sedermera komplette-rats, föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner föreliggande förslag i utlåtandet

till markanvisningsavtal för del av fastigheten Skärholmen 2:1 i Skärholmen,

område benämnt Skärholmen 5.

2 Nämnden beslutar att redovisningen för Vårberg, Skärholmen 6 och 7 utgår

då utvärderingen ej är klar.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y2.

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga Y3.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y4.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt

2 därutöver anföra:

Det är angeläget att Skärholmen och Vårberg får mer blandad bebyggelse. Nämnden vill därför att området för markanvisningen bebyggs med småhus/stadsvillor.

I den kommande detaljplaneprocessen måste önskemålen om tillgång till fotbollsplan i närområdet tillgodoses.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättaren Juan Carlos Cebrián (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av honom framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Ledamoten Mats Rosén (kd) anmälde att han inte deltog i beslutet och avgav röstförklaring enligt bilaga Y5.

§55 Ny detaljplan för kv Fredsfors, Mariehäll.

Dnr

Bordlagt senast 21 augusti 2001

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

till stadsbyggnadsnämnden.

2 Nämnden meddelar investeringsbeslut enligt kontorets förslag.

3 Nämnden bemyndigar gatu- och fastighetsdirektören att upphandla i

utlåtandet redovisad gatuombyggnad och marksanering.

4 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z1.

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga Z2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

avstyrka planförslaget.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättaren Juan Carlos Cebrián (s) enligt kontorets förslag.

Ledamoten Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av honom framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§56 Bostäder på Årstalänken. Motion av Iris Birath (v), 2001:22.

Dnr

Bordlagt senast 21 augusti 2001

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande irubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamoten Hamid Mosavi-Porasl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Å1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Å2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s), Hamid Mosavi-Porasl (v) samt tjänstgöande ersättaren Juan Carlos Cebrián (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna

Hamid Mosavi-Porasl (v) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§57 Tidig markreservation och samarbetsavtal avseende del av Värtahamnen.

Dnr

Bordlagt senast 21 augusti 2001

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner samarbetsavtal med KB Positionen 2

för del av Värtahamnen med tidig markreservation avseende kvarteren Pireus, Stralsund och Reval.

2 Nämnden uppdrar åt gatu- och fastighetskontoret att hos stadsbyggnadskontoret

beställa detaljplaneutredningar i enlighet med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§58 Markanvisning för uppförande av fabrikslokal inom fastigheten Solkraften 15 i Skrubba företagsområde samt förslag om planutredning/planläggning av Skrubba verksamhetsområde, etapp 2. Återremiss.

Dnr

Delvis bordlagt senast 21 augusti 2001

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden anvisar ca 6400 kvm av fastigheten

Solkraften 15 tidsbegränsat till den första september 2001 till Gourmet

Service AB.

2 Nämnden ger gatu- och fastighetskontoret i uppdrag att teckna tomträttsavtal

mellan staden och Gourmet Service AB i enlighet med i kontorets utlåtande

redovisade förutsättningar.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att hos stadsbyggnadskontoret beställa planutredning/planläggning av Skrubba verksamhetsområde, etapp 2, i enlighet med Stockholms översiktsplan.

Gatu- och fastighetsnämnden hade den 24 april 2001, § 32, godkänt kontorets

beslutsmeningar 1 och 2. Nämnden upptog nu beslutsmening 3 till fortsatt

behandling.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§59 Öppet brev om bilfri dag

Gatu- och fastighetsnämnden upptog till behandling det tidigare under sammanträdet (§ 2) bordlagda ärendet om ett av ledamoten Per Bolund (mp) anmält öppet brev till gruppledarna i gatu- och fastighetsnämnden med begäran att Stockholm den 22 september deltar i den europeiska bilfria dagen genom en informationsinsats på central plats i staden om alternativ till bilen såsom kollektivtrafik, cykling och gående.

I ärendet uppkom överläggning varunder två yrkanden framställdes.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade avslag till förslaget i brevet.

Ledamöterna Hamid Mosavi-Porasl (v), Per Bolund (mp) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslaget i brevet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund

m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att avslå förslaget i brevet.

Reservation

Ledamöterna Hamid Mosavi-Porasl (v), Per Bolund (mp) och Kurt Hultgren (sp) enligt det av ledmöterna Hamid Mosavi-Porasl (v), Per Bolund (mp) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet att bifalla förslaget i brevet.

§60 Avtackning av ledamoten Hamid Mosavi-Porasl (v)

Ordföranden Sten Nordin (m) tackade avgående ledamoten Hamid Mosavi-Porasl (v) för hans insatser i nämnden. Mosavi-Porasl tackade i sin tur nämnden och förvaltningen.