Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2004-10-12

Sammanträde 2004-10-12

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Sammanträdesdagar för nämnden år 2005 m m (A)

6 Regionala miljömål för Stockholms län. Remiss av förslag från länsstyrelsen (S)

7 Uppsnyggning av bergväggen utefter Stadsgården. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) (RI)

8 Danvikslösen i Hammarby Sjöstad. Lägesredovisning och inriktningsbeslut (RI)

9 Smarta citycyklar. Skrivelse från Jan Valeskog (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp)

10 Drift- och underhåll av rörliga broar. Genomförandebeslut (RI)

11 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 8/2004 (RI)

12 Utbyggnad för bostäder inom detaljplaneområdet kv Mandeln m fl på Södermalm. Slutredovisning (RI)

13 Laglighetsprövning och överklagande av beslut om mark-anvisning för bostadsändamål inom Hjorthagen Norra och Västra (RI)

14 Laglighetsprövning av beslut om avtal avseende Fortums verksamhet i Hjorthagen (RI)

15 Markanvisning för bostäder inom Gamen 8 på Södermalm till Einar Mattsson. Inriktningsbeslut samt planbeställning (RI)

16 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll 7/2004 (RI)

17 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom blivande kv Hänryckningen och del av kv Lycksaligheten på Kungsholmen med Riksbyggen (RI)

18 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom blivande del av kv Sällheten på Kungsholmen med SBC (RI)

19 Samarbete med stadsdelsnämnderna och samrådsmöten. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) (RI)

20 Cykelgenomfart mellan Sergelstorgsrondellen och Beridarbansgatan. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Åsa Romson (mp) (RI)

21 Lägesredovisning Hjorthagen,Värtahamnen, Frihamnen, Loudden. Delgenomförandebeslut Hjorthagen (RI)

22 Borttagande av övergångsställe på Birger Jarlsgatan. Skrivelse (RI)

23 Biogasfärjor på Stockholms vattenvägar (RI)

24 Gågatuföreskrifter i Gamla Stan. Skrivelse från Anna Wersäll (m) (RI)

25 Överenskommelse om exploatering med tomträtts-upplåtelse samt hävning av köp inom fastigheten Lustgården 10, Stadshagen, med NCC. Genomförandebeslut (RI)

26 Citybanan, station Odenplan - tillägg till detaljplan. Remiss (RI)

27 Permanent båtförbindelse från Hammarby Sjöstad till Nybroplan. Medborgarförslag från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd (RI)

28 Finansdepartementets utlåtande ”Samordnad upphandling”. Remiss (RI)

30 Upprustning av parkleken Trissan i Bredäng. Genom-förandebeslut (RY)

31 Nyupplåtelse av tomträtt på Granholmstoppen till Järva Disc Golf Park (RY)

32 Markanvisning för vårdbostäder inom fastigheten Skrubba 1:1 i Skrubba till AB Trezora. Inriktningsbeslut (RY)

33 Redovisning av exploatering av stadens idrottsmark. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v). Återremiss (RY)

34 Markanvisning för bostäder i kv Stöttan i Högdalen till Familjebostäder. Inriktningsbeslut (RY)

35 Avtal med Fortum om tunnelförläggning av kraftledningar mellan Skanstull och Solberga. Genomförandebeslut (RY)

36 Inrättande av samverkansgrupp. Redovisning av kommun-fullmäktiges uppdrag från klotterkommissionens rapport (RY)

37 Exploateringsavtal mellan staden och Fastighets AB Isahuset om utbyggnad av kontor/industri inom kv Isafjord i Kista. Genomförandebeslut (RY)

38 Ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheten Silver-fasanen 3 i Kristineberg. Yttrande till hyresnämnden. Hemligt (SV)

39 Ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheten Krassen 5 i Midsommarkransen. Yttrande till hyresnämnden. Hemligt (SV)

40 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

41 Ombyggnad av förskola på fastigheten Spaljéträdet 2 i Midsommarkransen. Slutredovisning (F)

42 Till- och ombyggnad av förskola på fastigheten Helgonglorian 1 i Sundby. Slutredovisning (F)

43 Nybyggnad av 4-avdelnings förskola på fastigheten Fågelholmen 7 i Skärholmen. Slutredovisning (F)

44 Återlämnande av sommargården Sanda, fastigheten Sanda 2:3, Strängnäs kommun (F)

45 Försäljning av del av fastigheten Själv 5:1 i Nynäshamns kommun (F)

46 Försäljning av fastigheten Seneby 1:7 och del av fastigheten Seneby 1:6 i Vallentuna kommun (F)

47 Utbyte av ventilationssystem och installationer m m i Skansen 23, Teaterhuset på Norrmalm. Genom-förandebeslut (F)

48 Rivning och nybyggnad av förskola på fastigheten Takhuven 1, Älvsjö. Genomförandebeslut (F)

49 Tillbyggnad av förskola på fastigheten Ritväven 1, Abiskovägen 8, Vällingby. Inriktningsbeslut (F)

50 Information om Södra Länkens öppnande med svar på skrivelse från Per Bolund (mp) och Vivian Gunnarsson (mp) (St)

51 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 7/2004 (Pa)

52 Stöd för tillväxt av bilpool i Stockholms stad (Pa)

53 Dispensansökan gällande samlastade varuleveranser under utökad distributionstid i Gamla stan (Pa)

Hänskjutet från trafikutskottet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

54 Ansökan om generellt parkeringstillstånd i Gamla stan (Pa)

Hänskjutet från trafikutskottet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

55 Överklagande av beslut att inrätta lastzon gällande hela dygnet på Assessorsgatan mitt emot 18 (Pa)

56 Ansökan om trafik med ledbuss (18,7 meter) under ett år i samband med trängselskattförsöket (Pa)

Hänskjutet från trafikutskottet *
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

57 Val av två ledamöter i stadshusdelegerade (för närvarande Roger Mogert (s) och Bo Vahlne).

Bordlagd 21 september 2004 nr 5

58 Skeppsbron - Stockholms framtida gångstråk. Remiss.

Bordlagd 21 september 2004 nr 8 (RI)

59 Nya Slussen - bearbetning efter tävling. Lägesrapport, startpromemoria och inriktningsbeslut.

Bordlagt 21 september 2004 nr 9 (RI)

60 Egen regi avseende vinterväghållning, barmarksren-hållning samt parkskötsel. Redovisning av nämnduppdrag.

Bordlagd 21 september 2004 nr 16 (RY)

61 Ändrad detaljplan för kv Arkivfotot m m i Högdalen. Remiss av programförslag.

Bordlagd 21 september 2004 nr 19 (RY)

62 Temporär färjeförbindelse till Hammarby Sjöstad. Tilldelnings- och anskaffningsbeslut. Hemligt.

Bordlagd 21 september 2004 nr 34 (RI)

63 Bostadsbyggnation i Västberga. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt hemställan från Liljeholmens stadsdelsnämnd.

Bordlagt 17 augusti 2004 nr 29 och senast 21 september 2004 nr 43 (RY)

64 Hamnvikshemmet. Svar på skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt lägesrapport. Återremiss.

Bordlagt 15 juni 2004 nr 55 och senast 21 september 2004 nr 46 (F)

65 Arbetet i gatu- och fastighetsnämndens stiftelseärende. Nulägesbeskrivning.

Bordlagt 21 september 2004 nr 48 (F)
Mötesinformation

Justerat: 20 oktober 2004
 
Roger Mogert                                            Sten Nordin
 
Närvarande:
 
Ledamöter
 
Roger Mogert (s), ordförande
Sten Nordin (m), vice ordförande
Per Bolund (mp)
Hasan Dölek (s)
Ulf Fridebäck (fp)
Karin Hanqvist (s)
Margarita Pulido (s)
Anna Wersäll (m)
 

Ersättare
 
Helena Bonnier (m), tjänstgörande
Petter Lindfors (m)
Jimmy Lindgren (s), tjänstgörande
Björn Nyström (kd), tjänstgörande
Åsa Romson (mp)
Kajsa Stenfelt (v), tjänstgörande
Jan Tigerström (m), tjänstgörande
Göran Wrene (s)
 

Tjänstemän
 
Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Mikael Forkner, Göran Gahm, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Bengt Hjelm, Eva Leijon, Eva Olsson, Torsten Samuelsson samt borgarrådssekreteraren från roteln Kristin Svensson.
 

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Roger Mogert (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 26 oktober 2004 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt följande:

 1. Utemiljöprogrammet av ordföranden Roger Mogert (s).

 2. Svårigheter för synskadade att ta sig från Ringvägen till Eriksdalsbadet av ordföranden Roger Mogert (s).

 3. Genomfartsförbud för bilar på Hornsgatan när Södra Länken öppnat den 24 oktober 2004 av ersättaren Kajsa Stenfelt (v).

 4. Trafikproblem vid avstängning av Hornsgatan av ersättaren Petter Lindfors (m).

 5. Får vi några stjärnor av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd).

 6. Klassificeringen av miljöbilar av ersättaren Björn Nyström (kd).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och fastighetskontoret för beredning.

Fråga om parkeringsmöjligheterna vid Strandvägskajen

-------------------------------------------------------------------

Ersättaren Helena Bonnier (m) frågade om parkeringsmöjligheterna vid Strandvägskajen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om placeringen av busskurar vid Vasagatan

-----------------------------------------------------------

Ersättaren Björn Nyström (kd) frågade om placeringen av busskurar vid Vasagatan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Information om skriften Stockholm växer

-------------------------------------------------

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg informerade om en utdelad skrift Stockholm växer – en förstudie till ett nytt Stadsbibliotek - från gatu- och fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret och kulturförvaltningen/stadsbiblioteket.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen.

Semester för gatu- och fastighetsdirektören

----------------------------------------------------

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg anmälde att borgarrådet Roger Mogert (s) beviljat honom semester under vecka 45 och att till tf gatu- och fastighetsdirektör under denna tid utsetts regionchefen Göran Gahm (t o m 3 november) och region-chefen Eva Olsson (fr o m 4 november) vid gatu- och fastighetskontoret.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 6 oktober 2004 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 12 oktober 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Dnr 2004-010-36

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Sammanträdesdagar för nämnden år 2005 m m

Dnr 2004-010-3035

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att anta i utlåtandet föreslagna sammanträdesdagar m m för nämnden under år 2005.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 Regionala miljömål för Stockholms län. Remiss av förslag från länsstyrelsen

Dnr 2004-007-2347

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av länsstyrelsens förslag med kontorets utlåtande.

 2. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Per Bolund (mp) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Per Bolund (mp) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att utan eget ställningstagande överlämna kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Jan Tigerström (m) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§7 Uppsnyggning av bergväggen utefter Stadsgården. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr 2004-620-2645

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§8 Danvikslösen i Hammarby Sjöstad. Lägesredovisning och inriktningsbeslut

Dnr 2004-511-1121

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner lägesredovisningen och förslag till inriktning av fortsatt arbete med Danvikslösen.

 2. Nämnden godkänner utgifter för fortsatt projektering inom en totalram av 4 mnkr varav övriga parter betalar ca 2 mnkr och stadens nettoutgift är ca 2 mnkr.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Smarta citycyklar. Skrivelse från Jan Valeskog (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp)

Dnr 2004-322-1856

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Clear Channel Sverige AB av den 8 oktober 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner utredningen som redovisning av uppdraget från nämnden.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Per Bolund (mp) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Per Bolund (mp) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets redovisning, att ge kontoret i uppdrag att fortsätta förbereda införandet av ett system med smarta citycyklar i Stockholm till tidig sommar 2005 samt att därutöver anföra följande:

Det är ett starkt önskemål från den politiska ledningen att hitta ett lånecykel-system som skulle fungera i Stockholm. Gatu- och fastighetskontoret uppdras därför att fortsätta utredningen med målet att hitta ett system enligt ”smart city bike”- konceptet där kostnaderna kan täckas av intäkter utan att stadens driftsbudget belastas.

Det system som upphandlades 1998 liknade i allt väsentligt det som nu finns och fungerar väl i Oslo. Flera viktiga erfarenheter kan tas tillvara från den då genomförda upphandlingen, bland annat användandet av flyttbara cykelställ som inte var bygglovspliktiga. Kontoret bör också undersöka möjligheten att söka medel ur miljömiljarden för projektet. En sådan lösning skulle också kunna undanröja behovet av reklamplatser på andra ställen än själva cyklarna.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Jan Tigerström (m) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Jan Tigerström (m) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga B2.

§10 Drift- och underhåll av rörliga broar. Genomförandebeslut

Dnr 2004-670-2877

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra upphandlingen samt ge gatu- och fastighetsdirektören i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Per Bolund (mp) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Per Bolund (mp) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Utöver sitt specifika uppdrag har gatu- och fastighetsnämnden även ett ansvar som arbetsgivare och som stor beställare. Miljöanpassad offentlig upphandling är ett ovärderligt verktyg för staden i ansträngningarna att uppnå en god miljö. Liksom nämnden tidigare beslutat ska ett kontinuerligt utvecklingsarbete bedrivas på kontoret för att se till att Stockholm ständigt ligger i framkant vad gäller sociala krav och miljökrav vid stadens upphandlingar.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Jan Tigerström (m) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§11 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 8/2004

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens handikappråd för den 19 augusti 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§12 Utbyggnad för bostäder inom detaljplaneområdet kv Mandeln m fl på Södermalm med ett flertal byggherrar. Slutredovisning

Dnr 2004-511-2701

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen av utbyggnad för bostäder inom detaljplaneområdet kv Mandeln på Södermalm/Norra Hammarbyhamnen med byggherrarna Seniorgården AB, Hammarbystaden/JM, Peab, Riksbyggen, Stockholmshem, Folkhem Byggnads AB, Reinhold Gustafsson Förvaltnings AB, Einar Mattsson Byggnads AB, Besqab Projekt och Fastigheter AB och Lennart Eriksson Fastigheter AB.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§13 Laglighetsprövning och överklagande avseende beslut om markanvisning för bostadsändamål inom Hjorthagen Norra och Västra

Dnr 2002-511-757

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som yttrande till Länsrätten i Stockholms län överlämna och åberopa av juridiska avdelningen upprättat förslag.

 2. Nämnden beslutar att paragrafen skall justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§14 Laglighetsprövning av beslut om avtal avseende Fortums verksamhet i Hjorthagen

Dnr 2002-511-757

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som yttrande till Länsrätten i Stockholms län överlämna och åberopa av juridiska avdelningen upprättade förslag.

 2. Nämnden beslutar att godkänna tidigare ingivet yttrande över Per-Olof Fredrikssons yrkande om inhibition.

 3. Nämnden beslutar att paragrafen skall justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§15 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Gamen 9 på Södermalm till Einar Mattsson. Inriktningsbeslut samt planbeställning

Dnr 2002-512-1083

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för ca 60 lägenheter inom fastigheten Gamen 9, Södermalm till Einar Mattsson byggnads AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§16 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 7/2004

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens kollektivtrafikutskott för den 31 augusti 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§17 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom blivande kv Hänryckningen och del av kv Lycksaligheten på Kungsholmen med Riksbyggen

Dnr 2004-511-2836

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner upprättade överenskommelser om exploatering mellan gatu- och fastighetsnämnden och Riksbyggen avseende blivande kv Hänryckningen och del av kv Lycksaligheten inom detaljplan för kv Kojan m m.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner upprättade överenskommelser om exploatering mellan gatu- och fastighetsnämnden och Riksbyggen avseende blivande kv Hänryckningen och del av kv Lycksaligheten inom detaljplan för kv Kojan m m.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Jan Tigerström (m) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga D2.

§18 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom blivande del av kv Sällheten på Kungsholmen med SBC

Dnr 2004-511-2834

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner upprättade överenskommelser om exploatering mellan gatu- och fastighetsnämnden och SBC för del av blivande kv Sällheten inom detaljplan för kv Kojan m m.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga E.

§19 Samarbete med stadsdelsnämnderna och samrådsmöten. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr 2004-511-757

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§20 Cykelgenomfart mellan Sergelstorgsrondellen och Beridarbansgatan. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Åsa Romson (mp)

Dnr 2004-320-1872

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till markering av cykelbana mellan Sergelstorgsrondellen och Beridarbansgatan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§21 Lägesredovisning Hjorthagen,Värtahamnen, Frihamnen, Loudden. Delgenomförandebeslut Hjorthagen och Södra Värtahamnen

Dnr 2002-511-757

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vars bilaga 2 sedermera ändrats, föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner lägesredovisningen.

 2. Nämnden godkänner samarbetsavtal med Fortum Värme samt uppdrar åt kontoret att träffa samarbetsavtal med Fortum Distribution.

 3. Nämnden godkänner investeringsutgifter om 6 mnkr enligt utlåtandet avseende del av Södra Värtahamnen.

 4. Nämnden hemställer att fullmäktige godkänner investeringsutgifter om 1100 mnkr avseende del av ”Norra Djurgårdsstaden” i Hjorthagen, varav 558 mnkr avser fullföljande av ramavtal med Fortum-koncernen.

 5. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Per Bolund (mp) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F2 .

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Per Bolund (mp) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets lägesredovisning, att godkänna samarbetsavtal med Fortum Värme samt uppdra åt kontoret att träffa samarbetsavtal med Fortum distribution, att godkänna investeringsutgifter om 6 mnkr avseende del av Södra Värtahamnen, att hemställa att fullmäktige godkänner investeringsutgifter om 1100 mnkr avseende del av “ Norra Djurgårdsstaden”, att ge kontoret i uppdrag att i samband med nästa lägesredovisning av Hjorthagen, Värtahamnen, Frihamnen och Loudden återkomma till nämnden med förslag till ekodukt över Lidingövägen som kompensation för ianspråktagen grönmark, att beslut i ärendet justeras omedelbart

samt att därutöver anföra följande:

I den vidare processen med planeringen av Hjorthagen, Värtahamnen, Frihamnen och Loudden bör större hänsyn tas till miljöarbetet. Det är nämndens ambition att förvalta och bygga vidare på de lärdomar som gjorts på miljöområdet inom projekt Hammarby Sjöstad vid utvecklingen av Hjorthagen, Värtahamnen, Frihamnen och Loudden. Ett genomgripande miljöprogram och ett transportprogram för hållbara transporter för området ska snarast tas fram.

Då området angränsar till Nationalstadsparken ställer det speciella krav på utformningen av bebyggelsen. Det är viktigt att strandpromenaden görs tillgänglig för alla. Nämnden vill att kontoret återkommer med en redovisning om var gränsen för nationalstadsparken går.

Som kompensation för ianspråktagen grönmark ska en ekodukt över Lidingövägen prövas. Ekodukten ska stärka sambanden mellan de norra och södra delarna av Nationalstadsparken och höja rekreationsvärdena i området. I samband med nästa lägesredovisning av Hjorthagen, Värtahamnen, Frihamnen och Loudden ska kontoret återkomma till nämnden med ett sådant förslag.

I samband med nästa lägesredovisning bör också redovisas säkerhetsaspekter av det föreslagna gaslagret.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Jan Tigerström (m) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Roger Mogert (s), ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättarna Jimmy Lindgren (s) och Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga F3.

§22 Borttagande av övergångsställe på Birger Jarlsgatan. Skrivelse

Dnr 2004-360-2554

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Nämnden beslutar att överlämna och åberopa utlåtandet som svar på skrivelse från Hufvudstaden m fl.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§23 Biogasfärjor på Stockholms vattenvägar

Dnr 2004-335-2311

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner utredningen som redovisning av uppdraget från nämnden.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner utredningen som redovisning av uppdraget från nämnden.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Jan Tigerström (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck (fp) gemensamt framställda yrkandet.

§24 Gågatuföreskrifter i Gamla Stan. Skrivelse från Anna Wersäll (m)

Dnr 2004-320-2181

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Per Bolund (mp) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Per Bolund (mp) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) gemensamt framställda yrkandet

d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att uppdra åt kontoret att genomföra en utvärdering av gågatuföreskriften i Gamla Stan och följa upp efterlevnaden av bestämmelsen samt att därutöver anföra följande:

Kontoret bör genomföra en utvärdering av gågatuföreskriften i Gamla Stan och följa upp efterlevnaden av bestämmelsen. Vi anser också att skyltningen bör förbättras och välkomnar den informationskampanj kontoret avser att gå ut med.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Jan Tigerström (m) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga H3.

§25 Överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse samt hävning av köp inom fastigheten Lustgården 10, Stadshagen, med NCC. Genomförandebeslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§26 Citybanan, station Odenplan - tillägg till detaljplan. Remiss

Dnr 2004-512-1278

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som yttrande över tillägg till detaljplan för Citybanan i Stockholm. Station Odenplan, uppgångar m m. S-TDp 2004-02491-54.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§27 Permanent båtförbindelse från Hammarby Sjöstad till Nybroplan. Medborgarförslag från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd

Dnr 2004-335-1444

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen som svar på framställan från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Jan Tigerström (m) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga I.

§28 Finansdepartementets utlåtande ”Samordnad upphandling”. Remiss

Dnr 2004-600-2973

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som yttrande över finansdepartementets utlåtande ”Samordnad upphandling” till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden beslutar om omedelbar justering av paragrafen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§29 Ärende som utgått

Gatu- och fastighetsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§30 Upprustning av parkleken Trissan i Bredäng. Genomförandebeslut

Dnr 2004-681-2892

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut om upprustning av parkleken Trissan i Bredäng.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§31 Nyupplåtelse av tomträtt på Granholmstoppen till Järva Discgolf Park

Dnr 2004-413-2975

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att upplåta blivande fastighet på Granholmstoppen (del av fastigheten Akalla 4:1) med tomträtt till Järva Discgolf Park.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§32 Markanvisning för vårdbostäder inom fastigheten Skrubba 1:1 i Skrubba till AB Trezora. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-411-2946

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för vårdboende inom fastigheten Skrubba 1:1 till AB Trezora och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvis-ningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§33 Redovisning av exploatering av stadens idrottsmark. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v). Återremiss

Dnr 2004-410-1854

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen av exploatering av stadens idrottsmark.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§34 Markanvisning för bostäder i kv Stöttan i Högdalen till Familjebostäder. Inriktningsbeslut

Dnr 2002-411-1720

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder invid kv Stöttan till Familjebostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§35 Avtal med Fortum om tunnelförläggning av kraftledningar mellan Skanstull och Solberga. Genomförandebeslut

Dnr 2002-920-1202

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner tilläggsavtal mellan staden och Fortum avseende planerad tunnelförläggning av kraftledningar mellan Skanstull och Solberga.

 2. Nämnden godkänner för sin del genomförandet av kraftledningstunnel mellan Skanstull och Solberga omfattande investeringsutgifter om 550 mnkr samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner genomförandet och avtal med Fortum Distribution AB samt ger gatu- och fastighetsnämnden, genom gatu- och fastighetskontoret i uppdrag att genomföra projektet (genomförandebeslut).

 3. Nämnden bemyndigar gatu- och fastighetsdirektören att underteckna erforderliga avtal med TeliaSonera och Fortum beträffande samförläggning samt med Vägverket angående nyttjandet av infiltrationsanläggningar i enlighet med vad som anges i utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§36 Inrättande av samverkansgrupp. Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag från klotterkommissionens rapport

Dnr 2003-650-936

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar om inrättande av en samverkansgrupp i enlighet med utlåtandet.

 2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att utse ordförande för samverkansgruppen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§37 Exploateringsavtal mellan staden och Fastighets AB Isahuset om utbyggnad av kontor/industri inom kv Isafjord i Kista. Genomförandebeslut

Dnr 2004-511-3119

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner rubricerade exploateringsavtal mellan staden och Fastighets AB Isahuset.

 2. Nämnden godkänner för genomförande av exploateringsavtalet ombyggnad av Kistavägen och Grönlandsgången omfattande investeringsutgifter om 75 mnkr och investeringsinkomster om 5 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§38 Ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheten Silverfasanen 3 i Kristineberg. Yttrande till hyresnämnden

Dnr 2004-781-317

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§39 Ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheten Krassen 5 i Midsommarkransen. Yttrande till hyresnämnden

Dnr 2003-781-3985

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§40 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr 2004-781-2940

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. Avdelningschefen Torsten Samuelsson vid gatu- och fastighetskontoret anmälde vid sammanträdet att kontoret ändrat sitt förslag avseende förvärvet av fastigheten Spolen 1 (dnr 2004-781-2317) till att kommunen inte påkallar hyresnämndens prövning av förvärvet. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet
  m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande det förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet med ovan nämnda ändring avseende förvärvet av fastigheten Spolen 1.

§41 Ombyggnad av förskola (annexbyggnad) på fastigheten Spaljéträdet 2 i Midsommarkransen. Slutredovisning

Dnr 2003-770-1875

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen och lägger den till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§42 Tillbyggnad och ändring av förskola på fastigheten Helgonglorian 1 i Sundby. Slutredovisning

Dnr 2004-770-3008

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen och lägger den till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§43 Nybyggnad av 4-avdelnings förskola på fastigheten Fågelholmen 7 i Skärholmen. Slutredovisning

Dnr 2002-770-1263

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen och lägger den till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§44 Återlämnande av sommargården Sanda, fastigheten Sanda 2:3, Strängnäs kommun

Dnr 2004-785-2956

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att återlämna fastigheten Sanda 2:3, Strängnäs kommun, Södermanlands län, till Maria-Högalids Sommargårds- förening i Stockholm.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§45 Försäljning av del av fastigheten Själv 5:1 i Nynäshamns kommun

Dnr 2004-785-3023

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar godkänna avtal om försäljning av del av fastigheten Själv 5:1 (blivande fastigheten Själv 5:116) i Nynäshamns kommun.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§46 Försäljning av fastigheten Seneby 1:7 och del av fastigheten Seneby 1:6 i Vallentuna kommun

Dnr 2004-785-3022

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar godkänna avtal om försäljning av fastigheten Seneby 1:7 och del av fastigheten Seneby 1:6 i Vallentuna kommun.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§47 Utbyte av ventilationssystem och installationer m m i fastigheten Skansen 23, Teaterhuset, på Norrmalm. Genomförandebeslut

Dnr 2003-770-3225

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 oktober 2004 avgivit ändrat tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra utbyte av ventilationssystem, installationer m m för en beräknad kostnad av 117 mnkr.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra erforderlig ombyggnad och yteffektivisering av kontorsdelarna för en kostnad av 50 mnkr.

 3. Nämnden hemställer om kommunfullmäktiges godkännande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Per Bolund (mp) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Per Bolund (mp) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Nämnden vill i detta ärende markera att den tycker att det är av största vikt att stadsteatern även fortsättningsvis kommer att ha sina lokaler i Kulturhuset. De nya ytor som frigörs ska användas till kulturella ändamål.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Jan Tigerström (m) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§48 Rivning och nybyggnad av 4-avdelnings förskola på fastigheten Takhuven 1, Älvsjö. Genomförandebeslut

Dnr 2004-770-1873

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra rivning och nybyggnad av 4-avdelnings förskola på fastigheten Takhuven 1, Älvsjö. Nybyggnaden utförs under förutsättning att avtal om framtida förhyrning tecknas och att genomförandebeslut tas i Älvsjö stadsdelsnämnd.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§49 Tillbyggnad av förskola på fastigheten Ritväven 1, Abiskovägen 8, Vällingby. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-770-3002

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra program och projektering och färdigställande av bygghandlingar inför tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar på fastigheten Ritväven 1, Vällingby.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§50 Information om Södra Länkens öppnande samt skrivelse från Per Bolund (mp) och Vivian Gunnarsson (mp) angående åtgärder med anledning av Södra Länkens färdigställande

Dnr 2002-320-1477

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§51 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 7/2004

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens trafikutskott den 26 augusti 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§52 Stöd för tillväxt av bilpool i Stockholms stad

Dnr 2004-340-2043

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att kontoret inte skall genomföra ett treårigt försök med upplåtande av gatumark för uppställning av maximalt 100 bilpoolsbilar i innerstaden.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§53 Dispensansökan gällande samlastade varuleveranser under utökad distributionstid i Gamla Stan

Dnr 2004-381-3140

Hänskjutet från trafikutskottet

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lämnar ansökan om att trafikera Gamla Stan kl 11.00-16.00 utan bifall.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden lämnar ansökan om att trafikera Gamla Stan kl 11.00-16.00 utan bifall.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Jan Tigerström (m) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga K2.

§54 Ansökan om generellt parkeringstillstånd i Gamla Stan

Dnr 2004-342-3137

Hänskjutet från trafikutskottet

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lämnar ansökan om generellt parkeringstillstånd i Gamla Stan utan bifall.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden lämnar ansökan om generellt parkeringstillstånd i Gamla Stan utan bifall.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Jan Tigerström (m) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§55 Överklagande av beslut att inrätta lastzon gällande hela dygnet på Assessorsgatan mitt emot nr 18. Återremiss

Dnr 2004-340-3136

Hänskjutet från trafikutskottet

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar utlåtandet till länsstyrelsen med begäran att överklagandet lämnas utan bifall.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§56 Ansökan om trafik med ledbuss (18,7 meter) under ett år i samband med trängselskattförsöket

Dnr 2004-331-3143

Hänskjutet från trafikutskottet

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 juni 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag i utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag i utlåtandet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Jan Tigerström (m) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§57 Val av två ledamöter i stadshusdelegerade

Bordlagt 21 september 2004 nr 5

Protokollsutdrag

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt omvälja Roger Mogert (s) och Bo Vahlne till sina ledamöter i stadshusdelegerade.

§58 Skeppsbron - Stockholms framtida gångstråk. Remiss

Dnr 2003-670-2743

Bordlagt 21 september 2004 nr 8

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remissen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§59 Nya Slussen – lägesrapport och inriktningsbeslut

Dnr 2003-630-644

Bordlagt 21 september 2004 nr 9

Gatu- och fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret, Maria-Gamla Stans stadsdelsförvaltning och Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning hade den 6 september 2004 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Samfundet S:t Erik av den 25 augusti 2004, Rådet till skydd för Stockholms skönhet av den 6 september 2004 och Gamla Stan Sällskapet av den 11 oktober 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser gatu- och fastighetsnämnden – enligt följande:

a Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen av tävlingen om Slussenområdet och av det bearbetade vinnande förslaget.

b Nämnden beslutar att det bearbetade tävlingsförslaget bör ligga till grund för den framtida utformningen av Slussenområdet och god­känner investeringsutgifter inom en ram om 45 mnkr för planering och förprojektering av området.

c Nämnden beställer ny detaljplan av stads­byggnadsnämnden i enlighet med utlåtandet.

d Nämnden över­sänder sitt beslut till dem som inkommit med skrivelser och förslag i ärendet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§60 Egen regi avseende vinterväghållning, barmarksrenhållning samt parkskötsel. Redovisning av nämnduppdrag

Dnr 2003-660-3054

Bordlagt 21 september 2004 nr 16

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen.

 2. Nämnden översänder sitt beslut till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning och till stadsdelsnämnderna för kännedom.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Per Bolund (mp) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Per Bolund (mp) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Nämnden skulle gärna vilja veta kostnadsutvecklingen jämfört med andra kommuner och uppdrar till kontoret att återkomma med en redovisning av det.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Jan Tigerström (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Roger Mogert (s), ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättarna Jimmy Lindgren (s) och Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga N3.

Tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga N4.

§61 Ändrad detaljplan för kv Arkivfotot m m i Högdalen. Remiss av programförslag

Dnr 2004-512-2302

Bordlagt 21 september 2004 nr 19

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss för ändrad detaljplan inom kvarteret Arkivfotot m m i Högdalen, S-Dp 2003-1380-53.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Per Bolund (mp) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Per Bolund (mp) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Nämnden är positiv till det planerade projektet men anser att kostnaderna bör ses över i det pågående arbetet. Nämnden vill i detta ärende föra fram att den är angelägen om att så snart som möjligt få beslutsunderlag om Södra Inre Tvärleden.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Jan Tigerström (m) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Jan Tigerström (m) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga O2.

Ordföranden Roger Mogert (s), ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hanqvist (s) och Margarita Pulido (s) samt tjänstgörande ersättaren Jimmy Lindgren (s) enligt bilaga O3.

§62 Temporär färjeförbindelse till Hammarby Sjöstad. Tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Dnr 2004-335-3185

Bordlagt 21 september 2004 nr 34

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Per Bolund (mp) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Per Bolund (mp) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna tilldelnings- och anskaffningsbeslut enligt kontorets förslag, att ge kontoret i uppdrag att teckna avtal för den temporära förbindelsen med anbudsgivare nummer 1,

att under kontraktstiden ska färjor som går på biogas upphandlas för trafiken till Hammarby Sjöstad. Så snart kontraktet löper ut ska dessa färjor tas i bruk, att justera ärendet omedelbart samt att därutöver anföra följande:

Nämnden har tidigare beslutat att Hammarby Sjöstad ska trafikeras med biogasfärja. En upphandling av sådan färja ska inledas och kan samordnas med upphandlingen av färjor för projektet ”Båtbussen” som ska trafikera andra delar av stadens vatten. Så snart kontraktet löper ut ska denna biogasfärja ta över trafiken till Hammarby Sjöstad.


Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Jan Tigerström (m) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§63 Bostadsbyggnation i Västberga. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt hemställan från Liljeholmens stadsdelsnämnd

Dnr 2004-511-2312

Bordlagt 17 augusti 2004 nr 29 och senast 21 september 2004 nr 43

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 juli 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Ann-Marie Strömberg (v) samt överlämnar det till Liljeholmens stadsdelsnämnd som svar på deras hemställan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§64 Hamnvikshemmet. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt lägesrapport. Återremiss

Dnr 2001-785-598

Bordlagt 15 juni 2004 nr 55 och senast 21 september 2004 nr 46

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anser skrivelsen besvarad med redovisningen.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta arbetet med att finna ersättningslokaler till Hamnvikshemmet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§65 Arbetet i gatu- och fastighetsnämndens stiftelseärende. Nulägesbeskrivning

Dnr 2004-001-1552

Bordlagt 21 september 2004 nr 48

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att snarast återkomma till nämnden med ett förslag till genomförandebeslut i stiftelsefrågan.

 3. Nämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige att bilda stiftelsen i anslutning till kommande genomförandebeslut.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Per Bolund (mp) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Per Bolund (mp) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) gemensamt framställda yrkandet d v s

att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Det är av yttersta vikt att trygga stockholmarnas möjlighet till rekreation och en aktiv fritid. Stockholm har genom sitt markinnehav utanför kommungränsen under många år kunnat möjliggöra goda rekreationsmöjligheter och en biologisk mångfald i regionen. Genom bildandet av Skärgårdsstiftelsen kunde skärgårdsmiljön, som är älskad och uppskattad av stockholmare så väl som besökare, värnas och göras tillgänglig för alla. På samma sätt vore det en stor välgärning om den värdefulla marken utanför kommungränsen kunde värnas på ett sådant sätt att framtida generationer tillförsäkrades en möjlighet till rekreation och en natur som kan uppvisa artrikedom och mångfald. Kontoret ska därför snarast återkomma till nämnden med ett förslag till genomförande i detta ärende. Det möjliggör att ett historiskt beslut kan fattas i kommunfullmäktige redan våren 2005. Stiftelsen måste vara långsiktigt ekonomiskt självgående.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Jan Tigerström (m) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Roger Mogert (s), ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Jimmy Lindgren (s) enligt bilaga Q3.

Vid protokollet

Hans Engstrand