Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2005-06-23

Sammanträde 2005-06-23

Datum
Klockan
09:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 3/2005 med marknämnden den
23 juni 2005, Läs mer...kl 09.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret bl a presentation av referensalternativ för Slussen.

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom markkontoret

5 Sammanträdestider för marknämnden hösten 2005 m m

6 Hotellsituationen i Stockholm. Lägesrapport (S)

7 Underlag till handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet i befolkningen. Remiss (S)*

8 Möjliggör etablering av lågprisbutiker i Hammarby Sjöstad. Skrivelse från Petter Lindfors (m) (S)

9 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om budget 2005 för mark- resp trafiknämnden samt redovisning av de nya nämndernas organisationsutformning och förändrat gränssnitt mot stadsdelsnämnderna (E)

10 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (M&V) *

11 Anmälan av Stockholms Tingsrätts dom rörande tomträttsavgäld för fastigheten Kylhuset 15 i stadsdelen Johanneshov. Hemligt (M&V)

12 Markanvisning för Rodamco Projekt AB avseende kommersiella ytor för detaljhandel vid Odenplan (I)

13 Planbeställning samt markanvisning för bostadsändamål inom fastigheten Sädesärlan 6 på Östermalm till Veidekke Bostads- och Fastighets AB. Inriktningsbeslut (I och 20 000)

14 Detaljplan för studentbostäder inom del av fastigheterna Norra Djurgården 1:1 och 2:2 inom Albano, Norra Djurgården (I och 20 000)

15 Detaljplan för område vid Tantogatan (del av fastigheten Södersjukhuset 10 m m) i stadsdelen Södermalm. Underrättelse om utställning (I och 20 000)

16 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom fastigheten Gamen 9 på Södermalm med NCC. Genomförandebeslut (I och 20 000)

17 Överenskommelse om exploatering för hotell- och badanläggning inom fastigheten Krillans Krog 1 i Kristineberg med Edicta Hotellfastigheter AB. Genomförandebeslut (I)

18 Förbindelse över Värtabanan. Kompensation i samband med exploatering i Norra Djurgårdsstaden (I)

19 Detaljplan för del av Kristinehovsgatan på Södermalm (I och 20 000)

21 Markanvisning för vårdbostäder inom fastigheten Skrubba 1:1 i Skrubba till AB Trezora. Inriktningsbeslut (Y)

22 Ändrad detaljplan för del av fastigheten Årsta 1:1 (Årstalänken) i Årsta. Remiss av programförslag (Y och 20 000)

23 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 och kv Frötallen vid Lindevägen i Enskede Gård med AB Familjebostäder. Genomförandebeslut (Y och 20 000)

24 Ändrad detaljplan för del av Akalla centrum i stadsdelen Akalla. Remiss (Y och 20 000)

25 Ändrad detaljplan för område vid kvarteret Kontot i stadsdelen Råcksta. Remiss (Y och 20 000)

26 Ändrad detaljplan för del av fastigheten Skärkarlen 8 m fl i stadsdelen Blackeberg. Remiss (Y och 20 000)

27 Ändrad detaljplan för fastigheten Ålänningen 9 m m i stadsdelen Blackeberg. Remiss (Y och 20 000)

28 Detaljplan för fastigheten Ulvsunda 1:1, Lindstigen, i Ulvsunda (Y)

29 Programsamråd samt markanvisning för bostäder inom programområdet Annedal i stadsdelen Mariehäll. Inriktningsbeslut (Y)

30 Markanvisning för bostäder inom stadsdelen Enskededalen, del av Enskede Gård 1:1, till Järntorget Bostad AB. Inriktningsbeslut (Y och 20 000)

31 Markanvisning för kommersiellt ändamål inom fastigheten Akalla 4:1 i stadsdelen Tensta till ICA Sverige AB. Inriktningsbeslut (Y)

32 Ändrad detaljplan för del av kv Telefonfabriken i stadsdelen Midsommarkransen. Remiss samt markanvisning för bostäder till JM AB (Y och 20 000)

33 Ändrad detaljplan för delar av fastigheterna Gubbängen 1:1 och Limkakan 3 m m i stadsdelen Gubbängen. Remiss (Y och 20 000)

34 Överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering inom de blivande fastigheterna Eolshällsverket 1 och 2 med SBC mark AB. Genomförandebeslut (Y)

35 Servitutsavtal mellan Järfälla kommun och Stockholms stad om rätt till anslutningsväg över fastigheten Akalla 4:1 i stadsdelen Tensta (Y)

36 Ändrad detaljplan för område vid kv Billåset i stadsdelen Rågsved. Remiss (Y och 20 000)

37 Detaljplan för fastigheten Penninglandet 1 m m i stadsdelen Åkeslund. Remiss (Y och 20 000)

38 Detaljplan för del av fastigheten Åkeshov 1:1 vid kv Tjoget i stadsdelen Åkeslund. Remiss (Y)

39 Detaljplan för kv Teodoliten m m i stadsdelen Fagersjö. Markanvisning och remiss (Y och 20 000)

40 Detaljplan för del av fastigheten Farsta 2:1 m m vid Ågesta Broväg i Larsboda och Farsta. Markanvisning och remiss (Y och 20 000)

41 Detaljplan för kv Räknestickan m fl i stadsdelen Råcksta. Remiss (Y och 20 000)

42 Program för ny ridanläggning i Sätraskogen, del av fastigheten Sätra 2:1, inom stadsdelen Sätra (Y)

43 Markanvisning för bostäder i anslutning till fastigheten Ordensgraden 2 i Nockebyhov till Aktiv Husbyggnad AB. Inriktningsbeslut (Y)

44 Detaljplan för del av kv Handboken m m i stadsdelen Abrahamsberg. Remiss (Y och 20 000)

45 Markanvisning för bostäder i anslutning till Hässelby Strands centrum till Skanska. Inriktningsbeslut (Y och 20 000)

46 Detaljplan för område vid kv Bottenstocken (Gröndalsvägen) i stadsdelen Gröndal. Remiss (Y och 20 000)

47 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom fastigheten Järinge 2 i stadsdelen Tensta med Bostaden, Folkhem och JM. Genomförandebeslut (Y och 20 000) *

48 Ändrad detaljplan för fastigheten Lunda 6:1 i Lunda. Remiss av programförslag (Y och 20 000)

49 Tilläggsöverenskommelse till avtal med Pionen AB om köp och försäljning av mark samt markanvisning för bostadsändamål i Sjöstadsporten, Hammarby Sjöstad (SP)

50 Henriksdalshamnen, etapp I, Hammarby Sjöstad. Inriktningsbeslut och Markanvisning (SP) Delvis hemligt

51 Ändrad markanvisning och upplåtelseform i Hammarby Gård (SP)

52 Ändrad detaljplan för del av fastigheten Örby 4:1 vid kv Fickuret i stadsdelen Örby. Remiss. Bordlagd 31 maj 2005 nr 10 (Y och 20 000)

53 Ny detaljplan för delar av fastigheten Årsta 1:1 m fl mellan Järnlundsvägen och Hummelvägen i Årsta. Remiss. Bordlagd 31 maj 2005 nr 12 (Y)

54 Ändrad detaljplan för del av Sågverksgatan m m i stadsdelen Stureby. Remiss av planförslag. Bordlagd den 12 maj 2005 nr 22 och 31 maj 2005 nr 20 (Y)

55 Busstrafik på Svärdlångsvägen i stadsdelen Årsta (Y)

Mötesinformation

 

Justerat:
4 juli 2005


Leif Rönngren       Sten Nordin                         Jan Tigerström

                            §§ 1-18 och 20-56              § 19

 

 

 

Närvarande:


Ledamöter

Leif Rönngren (s), ordförande

Sten Nordin (m), vice ordförande, §§ 1-18 och 20-56

Hasan Dölek (s)

Ulf Fridebäck (fp)

Karin Hanqvist (s)

Martina Lind (fp)

Johanna Nilsson (s)

Åsa Romson (mp)

Gunnar Sandell (s)

Kajsa Stenfelt (v)

 


Ersättare

Marianne Ahlgren (fp), tjänstgörande

Maurice Forslund (kd), tjänstgörande

Per Hallerby (fp), tjänstgörande § 19

Ann-Marie Strömberg (v)

Jan Tigerström (m), tjänstgörande

Charlotte Unger (mp)

Ornina Younan (s)

 


Tjänstemän

Markdirektören Göran Långsved (§§ 1-16, 18-28, 30-43 och 45-56) och nämndsekreteraren Hans Engstrand. Vidare tjänstemännen vid kontoret Stefan Eriksson, Lars Fränne, Lennart Gustafsson, Bengt Hjelm, Gunnar Jensen, Eva Olsson, Torsten Samuelsson samt borgarrådssekreteraren från roteln Petra Nieto.

Vidare Linda Cronebäck från markkontoret, Jan Inghe-Hagström från stads-byggnadskontoret och Anders Thalberg  från White Arkitekter AB (§ 2).

§1 Justering

Beslut

Marknämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) - §§ 1-18 och 20-56 - samt tjänstgörande ersättaren Jan Tigerström (m) - §19 - att tillsammans med ordföranden Leif Rönngren (s) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 7 juli 2005.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Referensalternativ för Slussen m m

------------------------------------------

Linda Cronebäck vid markkontoret, Jan Inghe-Hagström vid stadsbyggnadskontoret och Anders Thalberg vid White Arkitekter AB informerade om Slussen bl a ett referensalternativ, planförutsättningar och det fortsatta arbetet.

Beslut

Marknämnden tackade för informationen.

Förvaltningschefens semester

-----------------------------------

Markdirektören Göran Långsved anmälde att han avsåg att ha semester veckorna

26-30 och att utse följande som vikarier under denna tid: Gunnar Jensen vecka 26, Eva Olsson veckorna 27-28 och Bengt Hjelm veckorna 29-30.

Beslut

Marknämnden godkände anmälan.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och

fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 15 juni 2005 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 23 juni 2005.

Beslut

Marknämnden dels godkänna anmälan dels delta med sex (3 + 3) förtroendevalda i IFHP:s Word Congress i Rom den 2-5 oktober 2005.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom markkontoret

Dnr M2005-010-00043

Markkontoret hade den 2 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Marknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Sammanträdestider för marknämnden hösten 2005 m m

Dnr M2005-010-00275

Markkontoret hade den 2 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Marknämnden antar i utlåtandet föreslagna sammanträdestider m m för nämnden under hösten 2005.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 Hotellsituationen i Stockholm. Lägesrapport

Dnr M2005-511-00197

Protokollsutdrag

Markkontoret, stadsbyggnadskontoret och Stockholms Näringslivskontor AB hade den 25 maj avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vars första sida sedermera delvis ändrats, föreslogs – vad avser marknämnden – enligt följande:

1 Marknämnden beslutar för egen del godkänna lägesredovisningen utan att därmed ta ställning till de enskilda förslagen till lägen för hotelletableringar.

2 Nämnden hemställer att kommunstyrelsen godkänner lägesredovisningen, ger hotellgruppen fortsatt uppdrag och inom ramen för detta uppdrag återkomma med en ny lägesredovisning under år 2006.

Beslut

Marknämnden beslöt för sin del enligt kontorens förslag.

§7 Underlag till handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet i befolkningen. Remiss

Dnr M2005-000-00046

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 1 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden besvarar remissen med markkontorets utlåtande.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets utlåtande samt att därutöver anföra följande:

Marknämnden delar kontorets uppfattning att tillgång till parker och natur är en viktig kvalitet för alla människor och ger möjlighet till rekreation och spontanidrott, men det är också viktigt att värna om anläggningar för idrottsutövning i mera organiserad form. Till en god boendemiljö hör också idrotts- och simhallar, idrottsplatser och bollplaner. Marknämnden har här ett stort ansvar för att trots det angelägna i bostadsbyggandet även värna om de idrottsplatser och bollplaner som finns och är en värdefull förutsättning för både barns, ungdomars och vuxnas idrottsutövning. På samma sätt som intrång i grönytor skall kompenseras vid byggnation skall idrottsytor som tas i anspråk för byggnation ersättas.

Nämnden anser att en hälsosam miljö redan bör vara en integrerad del av stadsplaneringen och därför inte innebär några negativa planeringsförutsättningar.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Jan Tigerström (m), Marianne Ahlgren (fp) och Maurice Forslund (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§8 Möjliggör etablering av lågprisbutiker i Hammarby Sjöstad. Skrivelse från Petter Lindfors (m)

Dnr M2005-513-00120

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 27 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden besvarar skrivelsen med markkontorets utlåtande.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Jan Tigerström (m), Marianne Ahlgren (fp) och Maurice Forslund (kd) enligt bilaga B.

§9 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om budget 2005 för mark- resp trafiknämnden samt redovisning av de nya nämndernas organisationsutformning och förändrat gränssnitt mot stadsdelsnämnderna

Dnr M2005-110-00228

Markkontoret hade den 31 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner kontorets anmälan av kommunfullmäktiges beslut om budget för perioden 1 maj – 31 december 2005 m m.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr M2005-551-00040

Markkontoret hade den 14 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

2 Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndspröving ej erfordras.

Beslut i ärende justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§11 Anmälan av Stockholms Tingsrätts dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Kylhuset 15 i stadsdelen Johanneshov

Dnr M2005-514-00387

Markkontoret hade den 31 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag i utlåtandet.

§12 Markanvisning för Rodamco Projekt AB avseende kommersiella ytor för detaljhandel vid Odenplan

Dnr M2005-513-00029

Markkontoret hade den 13 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden anvisar mark för detaljhandel till Rodamco Projekt AB enligt förslag i utlåtandet och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§13 Preliminärt inriktningsbeslut, planbeställning samt markanvisning för bostadsändamål inom fastigheten Sädesärlan 6 på Östermalm till Veidekke Bostads- och Fastighets AB

Dnr M2005-513-00055

Markkontoret och idrottsförvaltningen hade den 2 juni 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs

- vad avser marknämnden - enligt följande:

1 Marknämnden godkänner fortsatt utredning av projektet och ger kontoret i uppdrag att fortsätta med utredning av förutsättningarna för detta (inriktningsbeslut).

2 Nämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Sädesärlan till Veidekke och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

3 Nämnden bedömer att projektet inte kan finansieras inom nämndernas budgetar för åren 2006-2008 varför dessa utgifter får tas i särskilt beaktande i kommande budgetarbete.

Beslut

Marknämnden beslöt för sin del enligt kontorens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Leif Rönngren (s), vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp), Johanna Nilsson (s), Karin Hanqvist (s), Hasan Dölek (s), Gunnar Sandell (s), Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) samt tjänstgörande ersättarna Jan Tigerström (m), Marianne Ahlgren (fp) och Maurice Forslund (kd) enligt bilaga C.

§14 Detaljplan för studentbostäder inom del av fastigheterna Norra Djurgården 1:1 och 2:2 inom Albano, Norra Djurgården

Dnr M2005-512-00148

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 2 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom fastigheterna Norra Djurgården 1:1 och 2:2 i stadsdelen Albano, S-Dp 2004-05707-54.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Jan Tigerström (m), Marianne Ahlgren (fp) och Maurice Forslund (kd) enligt bilaga D.

§15 Detaljplan för område vid Tantogatan (del av fastigheten Södersjukhuset 10 m m) i stadsdelen Södermalm. Underrättelse om utställning

Dnr M2005-512-00272

Protokollsutdrag

Markkontoret och trafikkontoret hade den 1 juni 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs

– vad avser marknämnden - enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande till stadsbyggnadsnämnden avseende detaljplan för område vid Tantogatan,

Dp 2001-00215-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Beslut

Marknämnden beslöt för sin del, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak överlämna och åberopa kontorens förslag i utlåtandet till stadsbyggnadsnämnden, att minska antalet parkeringsplatser knutna till lägenheterna för att anpassa antalet till det beslutade parkeringstalet på 0,55 per lägenhet. Kvarvarande platser bör hyras ut till allmänheten samt att därutöver anföra följande:

Antalet parkeringsplatser knutna till lägenheterna måste minskas för att anpassa antalet till det av majoriteten beslutade parkeringstalet på 0,55 platser per lägenhet. Kvarvarande parkeringsplatser i projektet bör hyras ut till allmänheten.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Jan Tigerström (m), Marianne Ahlgren (fp) och Maurice Forslund (kd) enligt kontorens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Jan Tigerström (m), Marianne Ahlgren (fp) och Maurice Forslund (kd) enligt bilaga E2.

§16 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom fastigheten Gamen 9 på Södermalm med NCC. Genomförandebeslut

Dnr M2005-511-00342

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 1 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vars sida 8 sedermera ändrats, föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering inom fastigheten Gamen 9 omfattande investeringsutgifter om 105 mnkr och ger markkontoret i uppdrag att genomföra projektet enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering mellan marknämnden och NCC avseende fastigheten Gamen 9 enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om försäljning av Västgötagaraget mellan marknämnden och Stockholm Parkering AB enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

4 Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om evakuering och tillägg till tomträttsavtal mellan marknämnden och SISAB avseende fastigheten Gamen 9 enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

5 Nämnden godkänner ovanstående punkter och föreslår att kommunfullmäktige godkänner samma punkter och ger marknämnden, genom markkontoret, i uppdrag att genomföra projektet.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Kajsa Stenfelt (v), Åsa Romson (mp) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade därutöver bifall till förslag som redovisas i bilaga F2.

Beslut

Marknämnden beslöt i huvudfrågan enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Kajsa Stenfelt (v), Åsa Romson (mp) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att tillstyrka kontorets förslag, att uttala att Åsöhallen inte får rivas innan den provisoriska ersättningshallen vid Eriksdalshallen är klar att tas i bruk samt att därutöver anföra följande:

Rivning av Åsöhallen är en förutsättningen för den aktuella byggnationen. Samtidigt får inte handbollsverksamheten i Åsöhallen bli husvill. Gatu- och fastighetsnämnden har tidigare beslutat att rivning av Åsöhallen inte får ske innan den provisoriska ersättningshallen vid Eriksdalshallen är klar att tas i bruk. Detta beslut kvarstår.

Beslut avseende tilläggsyrkande

Marknämnden beslöt sedan, efter propositioner på bifall respektive avslag till det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) därutöver gemensamt framställda yrkandet, att avslå tilläggsyrkandet.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Jan Tigerström (m), Marianne Ahlgren (fp) och Maurice Forslund (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda tilläggsyrkandet.

§17 Överenskommelse om exploatering för hotell- och badanläggning inom fastigheten Krillans Krog 1 i Kristineberg med Edicta Hotellfastigheter AB. Genomförandebeslut

Dnr M2005-511-00341

Markkontoret hade den 2 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering inom fastigheten Krillans Krog 1 omfattande investeringsutgifter om 44,1 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överens­kommelse om exploatering mellan marknämnden och Edicta Hotellfastigheter AB avseende fastigheten Krillans Krog 1 enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Jan Tigerström (m), Marianne Ahlgren (fp) och Maurice Forslund (kd) enligt bilaga G.

Markdirektören Göran Långsved deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§18 Förbindelse över Värtabanan. Kompensation i samband med exploatering i Norra Djurgårdsstaden

Dnr M2005-511-00260

Markkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner kontorets redovisning avseende ekodukt över Lidingövägen samt förbindelse över Värtabanan.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§19 Detaljplan för del av Kristinehovsgatan på Södermalm. Remiss

Dnr M2005-512-00141

Protokollsutdrag

Markkontoret och trafikkontoret hade den 1 juni 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs

- vad avser marknämnden - enligt följande:

1 Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för del av Kristinehovsgatan på Södermalm, S-Dp 2004-03017-54.

2 Beslutet justeras omgående.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Marknämnden beslöt för sin del, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak överlämna och åberopa kontorens förslag i utlåtandet till stadsbyggnadsnämnden, att minska antalet parkeringsplatser knutna till lägenheterna för att anpassa antalet till det beslutade parkeringstalet på 0,55 per lägenhet samt att därutöver anföra följande:

Antalet parkeringsplatser som belastar bostadsprojektet ska inte uppgå till mer än normen på 0,55 p-platser per lägenhet. Resterande platser bidrar ytterligare till att kompensera för det bortfall av gatuparkeringsplatser som exploateringen innebär och bör hyras ut till andra boende i området.

Lägenheterna ligger i god anslutning till kollektivtrafik med tunnelbana på gångavstånd och buss 66 med hållplats precis utanför dörren. Busslinje 66 är anpassad till funktionshindrade.

Det bör understrykas att den lummiga och branta slänt som ligger söder om huskroppen är viktig att bevara då den utgör spridningskorridor mellan den västligaste delen av Skinnarviksparken och Högalidsparken.

Reservation

Ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Jan Tigerström (m), Marianne Ahlgren (fp), Per Hallerby (fp) och Maurice Forslund (kd) enligt kontorens förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin (m) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§20 Ärende som utgått

Beslut

Marknämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§21 Markanvisning för vårdbostäder inom fastigheten Skrubba 1:1 i Skrubba till AB Trezora. Inriktningsbeslut och återremiss

Dnr M2005-513-00226

Markkontoret hade den 30 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden anvisar mark för vårdboende inom fastigheten Skrubba 1:1 till AB Trezora.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut)

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§22 Ändrad detaljplan för del av fastigheten Årsta 1:1 (Årstalänken) i Årsta. Remiss av programförslag

Dnr M2005-512-00136

Protokollsutdrag

Markkontoret och trafikkontoret hade den 27 maj 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs

- vad avser marknämnden - enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande till stadsbygg-­ nadsnämnden som svar på programremiss för ändrad detaljplan inom del av fastigheten Årsta 1:1 (Årstalänken) i Årsta, Dnr 2004-20997-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Beslut

Marknämnden beslöt för sin del, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorens förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Nämnden anser att lokalgatan ska läggas på insidan av de nytillkommande huskropparna.

Nämnden anser även att stadsdelsnämndens synpunkter, om att det ej finns behov av att anlägga en skola i området, ska beaktas i det fortsatta arbetet.

Nämnden anser för övrigt att det är viktigt att samordna planeringen av Årstastråket och Årstalänken. Det relativt nya beslutet att bebygga Årstalänken bör medföra en något mindre exploatering i Årstastråket, så att området som helhet behåller sin grönska och naturkänsla.

Nämnden vill poängtera att stor hänsyn till grönstråket i den nordvästra delen av programområdet ska tas. Nämnden instämmer även i kontorens synpunkter angående att de gröna förbindelsestråken samt gång- och cykelstråken måste prioriteras samt att koloniområdet skall behållas intakt enligt nu gällande detaljplan.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Jan Tigerström (m), Marianne Ahlgren (fp) och Maurice Forslund (kd) enligt kontorens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Jan Tigerström (m), Marianne Ahlgren (fp) och Maurice Forslund (kd) enligt bilaga I2.

§23 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 och kv Frötallen vid Lindevägen i Enskede Gård med AB Familjebostäder. Genomförandebeslut

Dnr M2005-511-00343

Markkontoret hade den 13 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 omfattande investeringsutgifter om 8,6 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering mellan marknämnden och Familjebostäder avseende del av fastigheten Enskede Gård 1:1 enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

1 Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 omfattande investeringsutgifter om 8,6 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering mellan marknämnden och Familjebostäder avseende del av fastigheten Enskede Gård 1:1 enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

Reservation

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Jan Tigerström (m), Marianne Ahlgren (fp) och Maurice Forslund (kd) enligt bilaga J2.

§24 Ändrad detaljplan för del av Akalla centrum i stadsdelen Akalla. Remiss

Dnr M2005-512-00082

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 20 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för del av Akalla centrum i stadsdelen Akalla, S-Dp 2004-06392-54.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförandet av exploateringen.

Beslut

Marknämnden beslöt, på förslag av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Kajsa Stenfelt (v), Åsa Romson (mp) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd), att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Arbetet med att ”bostadisera” Akalla, i syfte att skapa ett levande och tryggt centrum även efter butikernas stängningstid, har pågått länge. Nämnden anser att det är mycket positivt att detta kan realiseras genom att möjliggöra byggandet av tolv radhuslägenheter längs Sibeliusgångens långsträckta kommersiella stråk.

§25 Ändrad detaljplan för område vid kvarteret Kontot i stadsdelen Råcksta. Remiss

Dnr M2005-512-00026

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 25 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för område vid kv Kontot i stadsdelen Råcksta, S-Dp 2004-06178-54.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Jan Tigerström (m), Marianne Ahlgren (fp) och Maurice Forslund (kd) enligt bilaga K.

§26 Ändrad detaljplan för del av fastigheten Skärkarlen 8 m m i stadsdelen Blackeberg. Remiss

Dnr M2005-512-00016

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 25 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för del av fastigheten Skärkarlen 8 m m i stadsdelen Blackeberg, S-Dp 2004-17906-54.

Beslut

Marknämnden beslöt, på förslag av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Kajsa Stenfelt (v), Åsa Romson (mp) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd), att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Nämnden förutsätter att en förskola arbetas in i det fortsatta arbetet med projektet.

§27 Ändrad detaljplan för fastigheten Ålänningen 9 m fl i stadsdelen Blackeberg. Remiss

Dnr M2005-512-00020

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 25 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för fastigheten Ålänningen 9 m fl i stadsdelen Blackeberg, S-Dp 2004-04176-54.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Jan Tigerström (m), Marianne Ahlgren (fp) och Maurice Forslund (kd) enligt bilaga L.

§28 Detaljplan för del av fastigheten Ulvsunda 1:1, Lindstigen, i Ulvsunda. Remiss

Dnr M2005-512-00113

Markkontoret och trafikkontoret hade den 31 maj 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs

- vad avser marknämnden - enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar som svar på remissen kontorens utlåtande till stadsbyggnadsnämnden.

Beslut

Marknämnden beslöt för sin del att bordlägga ärendet.

§29 Programsamråd samt markanvisningar för bostäder inom programområdet Annedal i stadsdelen Mariehäll. Inriktningsbeslut

Dnr M2005-512-01329

Protokollsutdrag

Markkontoret och trafikkontoret hade den 9 juni 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs

- vad avser marknämnden - enligt följande:

1 Marknämnden och överlämnar och åberopar utlåtandet till stadsbyggnadsnämnden som svar på remiss rörande program för Annedal.

2 Nämnden godkänner förslag till markanvisningar för bostäder i enlighet med utlåtandet (inriktningsbeslut).

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M.

Beslut

Marknämnden beslöt för sin del, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorens förslag d v s

1 Marknämnden och överlämnar och åberopar utlåtandet till stadsbyggnadsnämnden som svar på remiss rörande program för Annedal.

2 Nämnden godkänner förslag till markanvisningar för bostäder i enlighet med utlåtandet (inriktningsbeslut).

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Jan Tigerström (m), Marianne Ahlgren (fp) och Maurice Forslund (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Markdirektören Göran Långsved deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§30 Markanvisning för bostäder inom stadsdelen Enskededalen, del av Enskede Gård 1:1, till Järntorget Bostad AB. Inriktningsbeslut

Dnr M2005-513-00223

Markkontoret hade den 26 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 till Järntorget Bostad AB samt ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§31 Markanvisning för kommersiellt ändamål inom fastigheten Akalla 4:1 i stadsdelen Tensta till ICA Sverige AB. Inriktningsbeslut

Dnr M2005-513-00087

Markkontoret hade den 23 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden anvisar mark för kommersiellt ändamål inom fastigheten Akalla 4:1 till ICA Sverige AB.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Marknämnden beslöt, på förslag av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Kajsa Stenfelt (v), Åsa Romson (mp) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd), att återremittera ärendet och be kontoret återkomma till nämnden med en förteckning över vilka intressenter som finns, en konsekvensanalys i relation till den befintliga centrumanläggningen i Tensta, besked om huruvida exploateringen även skulle kunna innefatta bostäder samt förslag på möjlig alternativ plats för fotbollsplan samt att därutöver anföra följande:

Nämnden anser att exploateringsområdet är mycket lämpligt men att det i nuläget är för tidigt att bestämma vilket företag som ska få markanvisning.

Nämnden är medveten om att en etablering i detta område på ett positivt sätt skulle kunna bidra till ökad integration, nya arbetstillfällen samt förbättrad närservice.

En exploatering av Hjulsta bollplan bör även stärka områdets boendekvaliteter. Det bör därför prövas om en stormarknad för livsmedel kan kombineras med bostadsbebyggelse. Vidare behöver möjligheterna att anlägga en fotbollsplan på annat ställe undersökas noggrannare innan markanvisningen beslutas.

§32 Ändrad detaljplan för del av kv Telefonfabriken i stadsdelen Midsommarkransen. Remiss samt markanvisning för bostäder till JM AB

Dnr M2005-512-00024

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 30 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vars första sida delvis ändrats den 9 juni 2005, föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stads- byggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan vid kvarteret Telefonfabriken i Midsommarkransen, S-Dp 2004-19862-54.

2 Nämnden anvisar mark för bostäder m m inom fastigheterna Midsommarkransen 1:1 och Hägerstensåsen 1:1 i Midsommar­kransen/Hägerstensåsen till JM AB.

Beslut

Marknämnden beslöt, på förslag av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Kajsa Stenfelt (v), Åsa Romson (mp) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd), att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att den före detta snickerifabriken bör reserveras för användning som skola/förskola samt att därutöver anföra följande:

Nämnden anser att kontoret i det fortsatta arbetet ska undersöka möjligheten att hitta ytterligare lokalisering för förskola. Behovet av förskoleplatser är redan stort i Liljeholmen och den planerade byggnationen av bostäder kommer att innebära ytterligare efterfrågan. Behovet av skola och förskolor kommer inte att kunna tillgodoses inom befintliga skolor och förskolor i Liljeholmen, varför en utbyggnad är helt nödvändig. Nämnden förutsätter därmed att en förskola arbetas in i det fortsatta arbetet med projektet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Jan Tigerström (m), Marianne Ahlgren (fp) och Maurice Forslund (kd) enligt bilaga N.

§33 Ändrad detaljplan för delar av fastigheterna Gubbängen 1:1 och Limkakan 3 m m i stadsdelen Gubbängen. Remiss

Dnr M2005-512-00107

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 26 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för delar av fastigheterna Gubbängen 1:1 och Limkakan 3 m m i stadsdelen Gubbängen, S-Dp 2002-12062- 54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O1.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för delar av fastigheterna Gubbängen 1:1 och Limkakan 3 m m i stadsdelen Gubbängen, S-Dp 2002-12062- 54.

Reservation

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Jan Tigerström (m), Marianne Ahlgren (fp) och Maurice Forslund (kd) enligt bilaga O2.

§34 Överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering inom de blivande fastigheterna Eolshällsverket 1 och 2 med SBC Mark AB. Genomförandebeslut

Dnr M2005-511-00240

Markkontoret hade den 26 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden godkänner genomförandet av överlåtelse av mark och exploatering inom de blivande fastigheterna Eolshällsverket 1 och 2 omfattande investeringsutgifter om 5,1 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering mellan marknämnden och SBC Mark AB avseende de blivande fastigheterna Eolshällsverket 1 och 2 enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§35 Servitutsavtal mellan Järfälla kommun och Stockholms stad om rätt till anslutningsväg över fastigheten Akalla 4:1 i stadsdelen Tensta

Dnr M2005-320-00184

Markkontoret hade den 11 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner till utlåtandet bilagda servitutsavtal mellan Järfälla kommun och Stockholms stad om rätt till anslutningsväg.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Leif Rönngren (s) upptog först yrkandet av ledamoten Åsa Romson (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda återremissyrkandet.

Beslut

Marknämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden godkänner till utlåtandet bilagda servitutsavtal mellan Järfälla kommun och Stockholms stad om rätt till anslutningsväg.

Ledamoten Åsa Romson (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§36 Ändrad detaljplan för område vid kv Billåset i stadsdelen Rågsved. Remiss

Dnr M2005-512-00059

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 26 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan vid kv Billåset i stadsdelen Rågsved, S-Dp 2004-08340-54.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförandet av exploateringen.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§37 Ändrad detaljplan för fastigheten Penninglandet 1 m m i stadsdelen Åkeslund. Remiss

Dnr M2005-512-01350

Markkontoret hade den 27 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på samråd om ändrad detaljplan för fastigheten Penninglandet 1 m m i stadsdelen Åkeslund, S-Dp 2004-04201-54.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförande av exploateringen.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§38 Ändrad detaljplan för del av fastigheten Åkeshov 1:1 vid kv Tjoget i stadsdelarna Åkeslund och Riksby. Remiss

Dnr M2005-512-01209

Markkontoret hade den 27 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på samråd om ändrad detaljplan för del av fastigheten Åkeshov 1:1 vid kv Tjoget i stadsdelarna Åkeslund och Riksby, S-Dp 2004-06785-54.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförande av exploateringen.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§39 Ändrad detaljplan för kv Teodoliten m m i stadsdelen Fagersjö. Markanvisning för bostäder och remiss

Dnr M2005-512-00022

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 31 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 till HSB.

2 Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till detaljplan för fastigheten Teodoliten m m i stadsdelen Fagersjö, S-Dp 2003-02157-54.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Jan Tigerström (m), Marianne Ahlgren (fp) och Maurice Forslund (kd) enligt bilaga Q.

§40 Ändrad detaljplan för del av fastigheten Farsta 2:1 m m vid Ågesta Broväg i Larsboda och Farsta. Markanvisning för butiksändamål och remiss

Dnr M2005-512-00032

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 31 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden anvisar mark till Netto för butiksändamål vid Brattforsgatan.

2 Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till detaljplan för del av fastigheten Farsta 2:1 m m vid Ågesta Broväg, S-Dp 2001-12096-54.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Jan Tigerström (m), Marianne Ahlgren (fp) och Maurice Forslund (kd) enligt bilaga R.

§41 Ändrad detaljplan för kv Räknestickan m fl i stadsdelen Råcksta. Remiss

Dnr M2005-512-00122

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 1 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan inom kv Räknestickan m fl i stadsdelen Råcksta, S-Dp 2002-17222-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S1.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan inom kv Räknestickan m fl i stadsdelen Råcksta, S-Dp 2002-17222-54.

Reservation

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) enligt det av henne framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Jan Tigerström (m), Marianne Ahlgren (fp) och Maurice Forslund (kd) enligt bilaga S2.

§42 Programförslag för ny ridanläggning i Sätraskogen, del av fastigheten Sätra 2:1, inom stadsdelen Sätra. Remiss

Dnr M2005-512-00123

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 31 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på program­remiss för ny ridanläggning i Sätraskogen, del av fastigheten Sätra 2:1, inom stadsdelen Sätra, Dnr 2002- 00666-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att som svar på remissen överlämna och åberopa kontorets tjänsteutlåtande, att förorda alternativ två (att ridanläggningen placeras väster om Sätravarvsvägen – nära småbåtshamnen vid Mälaren) samt – att därutöver anföra följande:

Nämnden förutsätter att samordning med planering för Sätraskogens naturreservat sker samt emotser skyndsamt handläggande av naturreservatsbildningen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Jan Tigerström (m), Marianne Ahlgren (fp) och Maurice Forslund (kd) enligt kontorets förslag.

§43 Markanvisning för bostäder i anslutning till fastigheten Ordensgraden 2 i Nockebyhov till Aktiv Husbyggnad AB. Inriktningsbeslut

Dnr M2005-511-00160

Markkontoret hade den 25 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten Åkeshov 1:1 i anslutning till fastigheten Ordensgraden 2 till Aktiv Husbyggnad AB.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbete. Inriktningsbeslut.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§44 Ändrad detaljplan för del av kv Handboken m m i stadsdelen Abrahamsberg. Remiss

Dnr M2005-512-00131

Protollsutdrag

Markkontoret hade den 30 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Peter Hennig av den 1 maj och 7 juni 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på samråd om ändrad detaljplan för del av kv Handboken i stadsdelen Abrahamsberg, S-Dp 2000-09150-54.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförande av exploateringen.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Jan Tigerström (m), Marianne Ahlgren (fp) och Maurice Forslund (kd) enligt bilaga U.

Markdirektören Göran Långsved deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§45 Markanvisning för bostäder i anslutning till Hässelby Strands centrum till Skanska. Inriktningsbeslut

Dnr M2005-512-00355

Markkontoret hade den 27 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheterna Grimsta 1:2 och Hundgården 1 invid Hässelby Strands centrum till Skanska Mark och Exploatering AB.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal (inriktningsbeslut).

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Jan Tigerström (m), Marianne Ahlgren (fp) och Maurice Forslund (kd) enligt bilaga V.

§46 Detaljplan för område vid kv Bottenstocken (Gröndalsvägen) i stadsdelen Gröndal. Remiss

Dnr M2005-512-00142

Markkontoret hade den 7 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för område vid kv Bottenstocken i stadsdelen Gröndal, S-Dp 2002-12368-54.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§47 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom fastigheten Järinge 2 i stadsdelen Tensta med Bostaden, Folkhem och JM. Genomförandebeslut

Dnr M2005-511-00225

Markkontoret hade den 30 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering inom fastigheten Järinge 2 omfattande investeringsutgifter om 17,8 mkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförandet av exploateringen.

3 Nämnden beslutar att ärendet justeras omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

1 Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering inom fastigheten Järinge 2 omfattande investeringsutgifter om 17,8 mkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförandet av exploateringen.

3 Nämnden beslutar att ärendet justeras omedelbart.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Jan Tigerström (m), Marianne Ahlgren (fp) och Maurice Forslund (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§48 Ändrad detaljplan för fastigheten Lunda 6:1 i Lunda. Remiss av programförslag

Dnr M2005-512-00294

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 27 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på programremiss för ny detaljplan inom fastigheten Lunda 6:1 i Lunda, S-Dp 2004-06696-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y1.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på programremiss för ny detaljplan inom fastigheten Lunda 6:1 i Lunda, S-Dp 2004-06696-54.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Jan Tigerström (m), Marianne Ahlgren (fp) och Maurice Forslund (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§49 Tilläggsöverenskommelse till avtal med Pionen AB om köp och försäljning av mark samt markanvisning för bostadsändamål till Primula Byggnads AB i Sjöstadsporten, Hammarby Sjöstad

Dnr M2005-511-00354

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 7 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden godkänner för sin del tilläggsöverenskommelse till avtal med Pionen AB innebärande att staden överlåter till Pionen AB den blivande fastigheten Mältaren 2 för en köpeskilling om 35,5 mkr.

2 Nämnden underställer beslutet kommunfullmäktige för godkännande senast den 10 november 2005.

3 Nämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten Mältaren 1 till Primula Byggnads AB.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§50 Henriksdalshamnen, etapp 1, Hammarby Sjöstad. Inriktningsbeslut och markanvisningar

Dnr M2005-511-00386

Markkontoret hade den 3 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden fattar inriktningsbeslut avseende Henriksdalshamnen etapp 1 samt godkänner markanvisningar enligt utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden fattar inriktningsbeslut avseende Henriksdalshamnen etapp 1 samt godkänner markanvisningar enligt utlåtandet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Jan Tigerström (m), Marianne Ahlgren (fp) och Maurice Forslund (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§51 Ändrad markanvisning och upplåtelseform i Hammarby Gård

Dnr M2005-511-00384

Markkontoret hade den 14 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden godkänner förslaget till ändrad upplåtelseform för bostadsmark inom fastigheterna Kryssningen 1 och Kryssningen 2 i Hammarby Gård enligt kontorets utlåtande.

2 Beslutet i detta ärende justeras omedelbart.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§52 Ändrad detaljplan för del av fastigheten Örby 4:1 vid kv Fickuret i stadsdelen Örby. Remiss

Dnr M2005-512-00385

Bordlagt 31 maj 2005 nr 10

Markkontoret hade den 4 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på ändrad detaljplan för del av fastigheten Örby 4:1 i stadsdelen Örby, S-Dp 2004-05952-54.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförandet av exploateringen.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§53 Ny detaljplan för delar av fastigheten Årsta 1:1 m fl mellan Järnlundsvägen och Hummelvägen i Årsta. Remiss

Dnr M2005-512-00062

Bordlagt 31 maj 2005 nr 12

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 2 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbygg- nadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för delar av fastigheten Årsta 1:1 m fl mellan Järnlundsvägen och Hummelvägen i Årsta, S-Dp 2004-10794-54.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§54 Ändrad detaljplan för del av Sågverksgatan m m i stadsdelen Stureby. Remiss

Dnr M2005-512-00158

Bordlagt den 12 maj 2005 nr 22 och 31 maj 2005 nr 20

Protokollsutdrag

Markkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande daterat den 2 maj 2005 i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för del av Sågverksgatan m m i stadsdelen Stureby, S-Dp 2004-04668-54.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförandet av exploateringen.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Å1.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Å2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s

att i delar bifalla kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Nämnden anser att en viktig fråga är att anpassa de nya husen till befintlig stadsmiljö. 4-våningshus närmast tunnelbanan är nämnden positiv till.

Vidare anser nämnden att byggnationen längs Sågverksgatan bör bli lägre, inte högre än två våningar. Dessa hus bör få en mer radhusliknande utformning. De radhus som nyligen tillkommit i Stureby, Bandhagsvägen 74, kan tjäna som förebild när det gäller storlek och höjd.

Husen bör även förskjutas österut, mot tunnelbanan, för att inte påverka utsikten från flerbostadshusen på Bastuhagsvägen.

Reservation

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§55 Busstrafik på Svärdlångsvägen i stadsdelen Årsta. Ändring av genomförandebeslut

Dnr M2005-330-00322

Markkontoret samt trafikkontoret hade den 9 juni 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs

- vad avser marknämnden - enligt följande:

Marknämnden beslutar om ändring av genomförandebeslut enligt förslag i utlåtandet och om omedelbar justering.

Beslut

Marknämnden beslöt för sin del enligt kontorens förslag.

§56 Tillönskan om trevlig sommar

Ordföranden Leif Rönngren (s) tackade anställda och förtroendevalda för arbetet i förvaltning och nämnd och tillönskade alla en trevlig sommar. Vice ordföranden Sten Nordin (m) och markdirektören Göran Långsved instämde och tillönskade ordföranden detsamma.