Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2005-09-01

Sammanträde 2005-09-01

Datum
Klockan
11:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom markkontoret

5 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (M&V) *

6 Hyresnämndens beslut att lämna tillstånd till förvärv av del av fastigheten Munin 5 i Vasastaden (M&V) *

7 Evakuering och rivning i Sabbatsberg, Vasastaden

Delgenomförandebeslut (I och 20 000)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Redovisning av antalet nya lägenheter i city samt redovisning av antalet gjorda markanvisningar och planer för villor och radhus sedan 2002. Skrivelser från Sten Nordin (m) (I)

9 Förköp av fastigheten Gjutmästaren 5, Ulvsunda industriområde (Y)

10 Ändrad detaljplan för Sjövikshöjden, del av kv Sjövik m fl, i stadsdelen Liljeholmen. Remiss (Y)

11 Programsamråd om nya radhus vid Flygfälts-gatan i stadsdelen Skarpnäck. Remiss (Y och 20 000)

12 Ny detaljplan för Torshamnsgatan m m i stadsdelen Kista. Remiss och genomförandebeslut (Y)

13 Ändrad detaljplan för del av fastigheterna Grimsta 1:2 och Vinsta 5:1 vid kv Ombudet i stadsdelen Vällingby. Remiss (Y och 20 000)

14 Ändrad detaljplan för södra Liljeholmstorget, kv Stubinen m fl , i stadsdelen Liljeholmen. Remiss samt markan-visningsavtal med Liljeholmsplan Fastighets AB (Y och 20 000)

15 Överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering för bostäder invid kv Fallbrickan i Rågsved med AB Stockholmshem. Genomförandebeslut (Y och

16 Detaljplan för del av Beckomberga sjukhusområde, norra delen, i stadsdelen Beckomberga. Remiss (Y och 20 000)

17 Detaljplan för del av fastigheten Aspudden 2:1 m fl vid Blommensbergsvägen i stadsdelen Aspudden. Remiss (Y och 20 000)

18 Ändrad detaljplan för del av kv Tvålflingan i stadsdelen Västberga. Remiss samt förlängning av markanvisning (Y och 20 000)

19 Ändrad detaljplan för del av kv Vårdhemmet m m i stadsdelen Råcksta. Remiss (Y och 20 000)

20 Ändrad detaljplan för fastigheten Eremiten 1 m m i stadsdelen Midsommarkransen. Remiss samt tecknande av markanvisningsavtal och avtal om inskränkning av tomträtt m m (Y och 20 000) *

21 Nya bostäder i Hökarängen och norra Farsta. Remiss av programförslag. Markanvisning vid kv Sötmandeln till Järntorget AB, vid kv Mjölsäcken till Primula AB, vid kv Blå Jungfrun och kv Peppardosan till AB Svenska Bostäder och invid kv Taburetten till AB Stockholmshem. Återremiss avseende markanvisning för bostäder vid kv Blå Jungfrun och kv Peppardosan till AB Svenska Bostäder.

Markanvisning på och invid kv Blå Jungfrun till AB Svenska Bostäder för hyresrättslägenheter och vid kv Peppardosan till PEAB för bostadsrättslägenheter. Inriktningsbeslut (Y och 20 000)

22 Friställande av spårområde för bostäder i Älvsjö C. Genomförandebeslut, delbeslut (Y och 20000) *

23 Överenskommelse om exploatering för bostadsändamål inom fastigheterna Perstorp 4 och 5 i Farsta med AB Borätt. Genomförandebeslut (Y och 20 000) *

24 Uppförande av bostäder inom kv Tamburen 1, Hässelby Gård. Försäljning av mark till PEAB (Y och 20 000) *

25 Förstudie för Mälarbanan, sträckan Tomteboda-Kallhäll. Remiss (Y)

26 Effektivare nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet. Remiss (Y)

27 Detaljplan för kv Proppen m m i Hammarby Sjöstad. Delgenomförandebeslut (SP och 20 000)

28 Begäran om tillstånd för nya torghandelsplatser på nya torget öster om Kista Galleria. Remiss (M&T)

30 Förbindelse över Värtabanan. Kompensation i samband med exploatering i Norra Djurgårdsstaden. Bordlagt 23 juni 2005 nr 18 (I)

31 Markanvisning för vårdbostäder inom fastigheten Skrubba 1:1 i Skrubba till AB Trezora. Inriktningsbeslut.

Bordlagt 23 juni 2005 nr 21 (Y)

32 Detaljplan för fastigheten Ulvsunda 1:1, Lindstigen, i Ulvsunda. Bordlagt 23 juni 2005 nr 28 (Y)

33 Markanvisning för bostäder inom stadsdelen Enskededalen, del av Enskede Gård 1:1, till Järntorget Bostad AB. Inriktningsbeslut Bordlagt 23 juni 2005 nr 30 (Y och 20 000)

34 Detaljplan för fastigheten Penninglandet 1 m m i stadsdelen Åkeslund. Remiss. Bordlagt 23 juni 2005 nr 37 (Y och 20 000).

35 Detaljplan för del av fastigheten Åkeshov 1:1 vid kv Tjoget i stadsdelen Åkeslund. Remiss. Bordlagt 23 juni 2005 nr 38 (Y)

36 Markanvisning för bostäder i anslutning till fastigheten Ordensgraden 2 i Nockebyhov till Aktiv Husbyggnad AB. Inriktningsbeslut. Bordlagt 23 juni 2005 nr 43 (Y)

37 Detaljplan för område vid kv Bottenstocken (Gröndalsvägen) i stadsdelen Gröndal. Remiss. Bordlagt 23 juni 2005 nr 46 (Y och 20 000)

38 Ändrad detaljplan för del av fastigheten Örby 4:1 vid kv Fickuret i stadsdelen Örby. Remiss. Bordlagd 31 maj 2005 nr 10 och 23 juni 2005 nr 52 (Y och 20 000)

39 Bostadsutställning Tensta Bo. Avtal med Stockholms Byggmästareförening angående genomförande av bostadsutställning i Tensta (M&T)*

Mötesinformation

 

Justerat: 9 september 2005

 

Leif Rönngren Sten Nordin

 

Närvarande:


Ledamöter

Leif Rönngren (s), ordförande

Sten Nordin (m), vice ordförande

Hasan Dölek (s)

Ulf Fridebäck (fp)

Karin Hanqvist (s)

Johanna Nilsson (s)

Åsa Romson (mp)

Kajsa Stenfelt (v)

Anna Wersäll (m), §§ 1-26 och 28-39

 

Ersättare

Helena Bonnier (m), tjänstgörande

Maurice Forslund (kd), tjänstgörande

Per Hallerby (fp), tjänstgörande

Gunilla Hansson (s)

Kenneth Nilsson (s)

Ewa Schenström (m)

Ann-Marie Strömberg (v)

Jan Tigerström (m), tjänstgörande § 27

Charlotte Unger (mp)

Ornina Younan (s), tjänstgörande

Tjänstemän

Markdirektören Göran Långsved och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Stefan Eriksson, Lars Fränne, Lennart Gustafsson, Bengt Hjelm, Gunnar Jensen, Eva Olsson, Göran Widegren samt borgarråds-sekreteraren från roteln Petra Nieto.

§1 Justering

Beslut

Marknämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Leif Rönngren (s) justera dagens protokoll. Justering sker senast

den 15 september 2005 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkommen skrivelse till marknämnden enligt följande:

Behandlingsordning av marknämndens ärenden av ersättaren Ewa Schen-

ström (m).

Beslut

Marknämnden beslöt att överlämna skrivelsen till markkontoret för beredning.

Fråga om schaktmassor på gasverkstomten i Hjorthagen

-------------------------------------------------------------------

Ersättaren Helena Bonnier (m) frågade om utplaceringen av schaktmassor på gasverkstomten i Hjorthagen.

Beslut

Marknämnden uppdrog åt markkontoret att besvara frågan vid ett senare tillfälle.

Fråga om ekonomiska besparingar vid markkontoret i samband med omorganisationen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ledamoten Ulf Fridebäck (fp) frågade om ekonomiska besparingar vid markkontoret

i samband med omorganisationen.

Beslut

Marknämnden uppdrog åt markkontoret att besvara frågan vid ett senare tillfälle.

Fråga om Värtabanans framtid

-------------------------------------

Ledamoten Anna Wersäll (m) frågade om Värtabanans framtid.

Beslut

Marknämnden uppdrog åt markkontoret att besvara frågan vid ett senare tillfälle.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till marknämnden vilka förtecknats i promemoria av den 24 augusti 2005 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 1 september 2005.

Beslut

Marknämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom markkontoret

Dnr M2005-010-00043

Markkontoret hade den 22 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Marknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr M2005-551-00277

Markkontoret hade den 12 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 Hyresnämndens beslut att lämna tillstånd till förvärv av del av fastigheten Munin 5 i Vasastaden

Dnr M2005-551-00676

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 10 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden beslutar att staden inte ska fullfölja överklagandet av hyresnämndens beslut att lämna tillstånd till förvärv av del av fastigheten Munin 5.

 2. Nämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

 3. Nämnden beslutar omedelbart justera beslutet med hänsyn till att staden har anstånd till den 8 september 2005 med att ange grunderna för överklagandet.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§7 Evakuering och rivning i Sabbatsberg, Vasastaden.

Delgenomförandebeslut

Dnr M2005-511-00564

Markkontoret hade den 11 juli 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner investeringsbeslut om 20 mkr för förberedande arbeten avseende rivning, evakuering m m i Sabbatsberg samt ger kontoret i uppdrag att genomföra dessa arbeten.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§8 Redovisning av antalet nya lägenheter i city och antalet gjorda markanvisningar och planer för villor och radhus sedan 2002. Skrivelser från Sten Nordin (m)

Dnr M2005-511-00266

Markkontoret hade den 14 juli 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet – vilket sedermera ändrats enligt anmälan vid sammanträdet - föreslogs enligt följande:

Marknämnden beslutar att som svar på skrivelserna åberopa och överlämna utlåtandet.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets redovisning av antalet nya lägenheter i city samt redovisning av antalet gjorda markanvisningar och planer för villor och radhus sedan 2002 samt att därutöver anföra följande:

Nämnden anser att kontorets svar bekräftar stadshusmajoritetens satsning på bostadsbyggande under mandatperioden. Vallöftet att leverera 20000 nya lägenheter under mandatperioden kommer att kunna infrias. Det byggs som aldrig förr i både innerstad och ytterstad. Upplåtelseformerna är blandade, hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter men även flerfamiljshus, radhus och stadsvillor.

Även arbetet med att konvertera kontors- och andra lokaler till bostäder har varit framgångsrikt. Under åren 2003, 2004 och 2005 har hittills totalt 2330 olika lokaltyper omvandlats till bostäder enligt utrednings- och statistikkontoret.

Sammantaget betraktar nämnden målet att bygga 20000 lägenheter i Stockholm under mandatperioden 2002-2006 som mycket framgångsrikt. Det utgör även en stor kontrast till borgerligheten, som under sin tid vid makten endast lade energi på att omvandla hyresrätter till bostadsrätter. Den sortens politik skapar inga nya bostäder åt stockholmarna.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Maurice Forslund (kd) och Per Hallerby (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§9 Förköp av fastigheten Gjutmästaren 5, Ulvsunda industriområde

Dnr M2005-551-00511

Markkontoret hade den 19 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att utnyttja stadens förköpsrätt av fastigheten Gjutmästaren 5 i Ulvsunda industriområde.

 2. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige ger Fastighets AB G-mästaren i uppdrag att förvärva fastigheten.

 3. Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Beslut

Marknämnden beslöt att låta ärendet utgå.

§10 Ändrad detaljplan för Sjövikshöjden, del av kv Sjövik m fl, i stadsdelen Liljeholmen. Remiss

Dnr M2005-512-00243

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 30 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för Sjöviks- höjden, av kv Sjövik m fl i stadsdelen Liljeholmen, S-Dp 2004-18378-54.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B2.

Ledamoten Ulf Fridebäck (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B3.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak bifalla kontorets förslag till svar på remissen, att uppdra till kontoret att i särskilt ärende återkomma med förslag på förstärkningsåtgärder av grönstråket mellan Årsta Skogen och Vinterviken samt att därutöver anföra följande:

Den nu planerade bebyggelsen bör minska i den östra delen för att inte göra alltför stort ingrepp i natur- och hällmarken i denna smala korridor mellan Årstaskogen och Vinterviken. Det är även viktigt att kontoret återkommer med en särskild redovisning av vilka åtgärder som kan genomföras för att stärka hela stråket i samband med att området bebyggs.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamoten Anna Wersäll (m) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Maurice Forslund (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Ulf Fridebäck (fp) och tjänstgörande ersättaren Per Hallerby (fp) enligt det av ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) framställda yrkandet.

§11 Programsamråd om nya radhus vid Flygfältsgatan i stadsdelen Skarpnäck. Remiss

Dnr M2005-512-00257

Markkontoret hade den 6 juli 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remitterat program för nya radhus vid Flygfältsgatan i stadsdelen Skarpnäck, S Dp 2005-06464-54.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C2.

Yrkande om återremiss

Ordföranden Leif Rönngren (s) upptog först yrkandet av honom m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat bifalla återremissyrkandet.

Beslut

Nämnden hade sålunda beslutat att återremittera ärendet samt att därutöver anföra följande:

Då tjänsteutlåtandet av nämnden upplevs som otydligt vad avser markanvisningsbeslut för Hundkapplöpningsbanan vore det bra med en noggrannare redovisning av de politiska besluten i ärendet. Även skrivningarna kring simhallens läge och besluten kring den bör förtydligas.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Maurice Forslund (kd) och Per Hallerby (fp) för beslut idag enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§12 Ny detaljplan för Torshamnsgatan m m i stadsdelen Kista. Remiss och genomförandebeslut

Dnr M2005-512-00030

Markkontoret hade den 19 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads-­ nämnden som svar på planremiss för ny detaljplan för Tors­hamns­gatan m m i stadsdelarna Kista, Husby och Akalla, Dp 2001-15501-54.

 2. Nämnden godkänner för sin del genomförandet av en etapputbyggnad av det i detaljplanen föreslagna nya gatunätet omfattande investerings­utgifter om 450 mnkr samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner genomförandet och ger marknämnden i uppdrag att genomföra projektet.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§13 Ändrad detaljplan för del av fastigheterna Grimsta 1:2 och Vinsta 5:1 vid kv Ombudet i stadsdelen Vällingby. Remiss

Dnr M2005-512-00147

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 7 juli 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för område vid kv Ombudet inom stadsdelen Vällingby, S-Dp 2004-12180-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för område vid kv Ombudet inom stadsdelen Vällingby, S-Dp 2004-12180-54.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Maurice Forslund (kd) och Per Hallerby (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§14 Ändrad detaljplan för södra Liljeholmstorget, kv Stubinen m fl , i stadsdelen Liljeholmen. Remiss samt markanvisningsavtal

Dnr M2005-512-00245

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 2 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på ändrad detaljplan för södra Liljeholmstorget, kvarteret Stubinen m.fl. i stadsdelen Liljeholmen, S-Dp 2004-05811-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak bifalla kontorets förslag, att buller- och vattenfrågorna studeras vidare samt att därutöver anföra följande :

Bullerproblematiken riskerar bli svår för de boende kring det nya centret. Både väg- och spårtrafik bidrar till situationen liksom den anslutande parkeringslösningen. I det fortsatta arbetet behöver därför bullerfrågan studeras vidare med sikte på att både begränsa källorna och hitta acceptabla bostadslösningar. Exploateringen av bergrum medför grundvattenändringar som behöver studeras särskilt samt hanteringsfrågor för dagvattnet, detta bör därför också bearbetas mer under den fortsatta processen. Det är inte acceptabelt att öka föroreningen eller allvarligt minska tillrinningen av vatten till sjön Trekanten.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Maurice Forslund (kd) och Per Hallerby (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§15 Överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering för bostäder invid kv Fallbrickan i Rågsved med AB Stockholmshem. Genomförandebeslut

Dnr M2005-512-00140

Markkontoret hade den 27 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner redovisningen av genomförandet av exploatering inom kv Fallbrickan i Rågsved omfattande investeringsutgifter om ca 1,4 mnkr och inkomster från markförsäljning om 6,48 mnkr.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering mellan marknämnden och AB Stockholmshem avseende delar av fastigheten Älvsjö 1:1 enligt vad som anges i kontorets utlåtande samt att vidta de åtgärder som är erforderliga för marköverlåtelsens fullföljande.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§16 Detaljplan för del av Beckomberga sjukhusområde, norra delen, i stadsdelen Beckomberga. Remiss

Dnr M2005-512-00392

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 4 juli 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar till stadsbyggnadsnämnden på förslag till detaljplan för del av Beckomberga sjukhusområde, norra delen, S-Dp 2004-00990-54.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§17 Ändrad detaljplan för del av fastigheten Aspudden 2:1 m fl vid Blommensbergsvägen i stadsdelen Aspudden. Remiss

Dnr M2005-512-00293

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 4 juli 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbygg- nadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för del av fastigheten Aspudden 2:1 m fl vid Blommensbergsvägen i stadsdelen Aspudden, S-Dp 2004-08738-54.

 2. Nämnden godkänner att markanvisningen till Reinhold Gustafsson Förvaltnings AB övergår från hyresrätter till bostadsrätter.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Den föreslagna byggnationen innebär en alltför hög exploatering och intrång i grönyta samt att det närmsta huset kommer alltför nära närmsta skolbyggnad. Marknämnden anser därför att hus 1B inte skall uppföras och byggnationen således minskas till fyra punkthus.

Vidare understryker marknämnden att en absolut förutsättning för projektet är dels att Hövdingagården ersätts med en ny byggnad som inrymmer alla de verksamheter som nu inryms i Hövdingagården: fritidsgård, mellanstadieverksamhet och pensionärsverksamhet och att de nya lokalerna utformas i samråd med de ansvariga för de berörda verksamheterna samt att skolgården upprustas och att denna upprustning sker i nära samarbete med personal och elever på Aspuddens skola.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Maurice Forslund (kd) och Per Hallerby (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§18 Ändrad detaljplan för del av kv Tvålflingan i stadsdelen Västberga. Remiss samt förlängning av markanvisning

Dnr M2005-512-00300

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 17 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stads- byggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för del av kvarteret Tvålflingan i Västberga, S-Dp 2004-20995-54.

 2. Nämnden förlänger markanvisningen till Stena Fastigheter AB (Fd Drott) till att gälla ytterligare två år från nämndens beslut.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Nämnden anser att kontoret i det fortsatta arbetet ska planera för offentlig service, bland annat i form av förskoleplatser i tillräcklig omfattning. Nämnden förutsätter att sådan planering sker i nära samarbete med stadsdelens nämnd och förvaltning.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Maurice Forslund (kd) och Per Hallerby (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§19 Ändrad detaljplan för del av kv Vårdhemmet m m i stadsdelen Råcksta. Remiss

Dnr M2005-512-00289

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 20 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stads- byggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för del av kv Vårdhemmet m m i stadsdelen Råcksta, S-Dp 2002-17227-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stads- byggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för del av kv Vårdhemmet m m i stadsdelen Råcksta, S-Dp 2002-17227-54.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Maurice Forslund (kd) och Per Hallerby (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§20 Ändrad detaljplan för fastigheten Eremiten 1 m m i stadsdelen Midsommarkransen. Remiss av planförslag, förlängning av markanvisning samt tecknande av markanvisningsavtal och avtal om inskränkning av tomträtt m m

Dnr M2005-512-00287

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 17 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stads- byggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för fastigheten Eremiten 1 m m i Midsommarkransen, S-Dp 2001-12574-54.

 2. Nämnden förlänger markanvisningen till Besqab Projekt och Fastigheter AB till att gälla ytterligare ett år och godkänner förslaget till markanvisningsavtal.

 3. Nämnden godkänner förslag till avtal om inskränkning av tomträtt m m för fastigheten Eremiten 1 med garageföreningen Aspen ekonomiska förening.

 4. Nämnden beslutar att omedelbart justera beslutet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stads- byggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för fastigheten Eremiten 1 m m i Midsommarkransen, S-Dp 2001-12574-54.

 2. Nämnden förlänger markanvisningen till Besqab Projekt och Fastigheter AB till att gälla ytterligare ett år och godkänner förslaget till markanvisningsavtal.

 3. Nämnden godkänner förslag till avtal om inskränkning av tomträtt m m för fastigheten Eremiten 1 med garageföreningen Aspen ekonomiska förening.

 4. Nämnden beslutar att omedelbart justera beslutet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Maurice Forslund (kd) och Per Hallerby (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§21 Nya bostäder i Hökarängen och norra Farsta. Remiss av programförslag. Markanvisning vid kv Sötmandeln till Järntorget AB, vid kv Mjölsäcken till Primula AB, vid kv Blå Jungfrun och kv Peppardosan till AB Svenska Bostäder och invid kv Taburetten till AB Stockholmshem.

Återremiss avseende markanvisning för bostäder vid kv Blå Jungfrun och kv Peppardosan till AB Svenska Bostäder.

Markanvisning på och invid kv Blå Jungfrun till AB Svenska Bostäder för hyresrättslägenheter och vid kv Peppardosan till PEAB för bostadsrättslägenheter. Inriktningsbeslut

Dnr M2005-511-00431

Markkontoret hade den 29 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för bostadsrättsbostäder vid kv Peppardosan i Hökarängen till PEAB.

 2. Nämnden anvisar mark för hyresrättsbostäder på och invid kv Blå Jungfrun i norra Farsta till AB Svenska Bostäder.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal för anvisningarna och påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden anvisar mark för bostadsrättsbostäder vid kv Peppardosan i Hökarängen till PEAB.

 2. Nämnden anvisar mark för hyresrättsbostäder på och invid kv Blå Jungfrun i norra Farsta till AB Svenska Bostäder.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal för anvisningarna och påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Reservation

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§22 Friställande av spårområde för bostäder i Älvsjö C. Genomförandebeslut, delbeslut

Dnr M2005-511-00629

Markkontoret hade den 9 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markbytesavtal och genomförandeavtal med Banverket.

 2. Nämnden godkänner investeringsutgifter omfattande 15 mnkr.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§23 Överenskommelse om exploatering för bostadsändamål inom fastigheterna Perstorp 4 och 5 i Farsta med AB Borätt. Genomförandebeslut

Dnr M2005-511-00635

Markkontoret hade den 5 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering inom fastigheterna Perstorp 4 och 5 omfattande investeringsutgifter om 6,7 mnkr och inkomster om 12,5 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförandet med AB Borätt avseende fastigheterna Perstorp 4 och 5 enligt vad som anges i kontorets utlåtande. Fastigheterna upplåts med tomträtt.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering inom fastigheterna Perstorp 4 och 5 omfattande investeringsutgifter om 6,7 mnkr och inkomster om 12,5 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförandet med AB Borätt avseende fastigheterna Perstorp 4 och 5 enligt vad som anges i kontorets utlåtande. Fastigheterna upplåts med tomträtt.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Maurice Forslund (kd) och Per Hallerby (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§24 Uppförande av bostäder inom kv Tamburen 1, Hässelby Gård. Försäljning av mark till PEAB

Dnr M2005-512-00071

Markkontoret hade den 8 juli 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering mellan marknämnden och PEAB Bostads AB avseende område vid fastigheten Tamburen 1 enligt vad som anges i kontorets utlåtande och bemyndigar kontoret att vidta de åtgärder som är erforderliga för marköverlåtelsens fullföljande.

 2. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§25 Förstudie för Mälarbanan, sträckan Tomteboda-Kallhäll. Remiss från Banverket

Dnr M2005-330-03724

Protokollsutdrag

Markkontoret samt trafikkontoret hade den 7 juli 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser marknämnden - enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorens förslag d v s

Marknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Per Hallerby (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemen-samt framställda yrkandet.

§26 Effektivare nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet. Remiss från Vägverket

Dnr M2005-310-00414

Protokollsutdrag

Markkontoret samt trafikkontoret hade den 6 juli 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser marknämnden - enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M1.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorens förslag d v s

Marknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Reservationer

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) enligt det av henne framställda yrkandet.

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Maurice Forslund (kd) och Per Hallerby (fp) enligt bilaga M3.

§27 Genomförande av kv Proppen m m i Hammarby Sjöstad. Delgenomförandebeslut

Dnr M2005-512-00088

Markkontoret hade den 23 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner investeringsutgifter för delgenomförande av kvarteret Proppen m m på totalt 30 mnkr; varav 20 mnkr för omhändertagandet av de tillfälliga studentbostäderna samt 10 mnkr för att påbörja marksanering inom planområdet Proppen.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret träffa avtal med SSSB om avflyttningen av studentbostäderna i enlighet med utlåtandet.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamoten Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Maurice Forslund (kd), Per Hallerby (fp) och Jan Tigerström enligt bilaga N.

Ledamoten Anna Wersäll (m) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§28 Begäran om tillstånd för nya torghandelsplatser på nya torget öster om Kista Galleria. Remiss

Dnr M2005-540-00325

Protokollsutdrag

Markkontoret samt trafikkontoret hade den 13 juli 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser marknämnden - enligt följande:

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande.

 2. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige fortsättningsvis delegerar rätten att fatta beslut i denna typ av ärenden till trafiknämnden efter samråd med berörd stadsdelsnämnd.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorens förslag.

§29 Ärende som utgått

Beslut

Marknämnden konstaterade att ingen rubrik och inget ärende förelåg under denna punkt.

§30 Förbindelse över Värtabanan. Kompensation i samband med exploatering i Norra Djurgårdsstaden

Dnr M2005-511-00260

Bordlagt 23 juni 2005 nr 18

Markkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner kontorets redovisning avseende ekodukt över Lidingövägen samt förbindelse över Värtabanan.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§31 Markanvisning för vårdbostäder inom fastigheten Skrubba 1:1 i Skrubba till AB Trezora. Inriktningsbeslut och återremiss

Dnr M2005-513-00226

Bordlagt 23 juni 2005 nr 21

Markkontoret hade den 30 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för vårdboende inom fastigheten Skrubba 1:1 till AB Trezora.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut)

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§32 Detaljplan för del av fastigheten Ulvsunda 1:1, Lindstigen, i Ulvsunda. Remiss

Dnr M2005-512-00113

Bordlagt 23 juni 2005 nr 28

Markkontoret och trafikkontoret hade den 31 maj 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser marknämnden - enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar som svar på remissen kontorens utlåtande till stadsbyggnadsnämnden.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till återremissförslag som redovisas i bilaga O1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till återremissförslag som redovisas i bilaga O2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på de båda framställda återremissyrkandena,

enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda återremissyrkandet d v s att åter-remittera ärendet samt att därutöver anföra följande:

Nämnden anser att kontoret i det fortsatta arbetet ska undersöka Bromma stadsdelsförvaltnings förslag på alternativa placeringar, dvs vid Växus och Lintaverkens närhet. Trafiksituationen vid korsningen Kvarnbacksvägen/ Lintaverken måste dock förbättras. Ett annat alternativ, enligt Bromma stadsdelsförvaltning, är i Blackeberg där det finns god kollektivtrafik och stort befolkningsunderlag men ett eftersatt behov av matbutiker.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Maurice Forslund (kd) och Per Hallerby (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda återremissyrkandet.

§33 Markanvisning för bostäder inom stadsdelen Enskededalen, del av Enskede Gård 1:1, till Järntorget Bostad AB. Inriktningsbeslut

Dnr M2005-513-00223

Bordlagt 23 juni 2005 nr 30

Markkontoret hade den 26 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 till Järntorget Bostad AB samt ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§34 Ändrad detaljplan för fastigheten Penninglandet 1 m m i stadsdelen Åkeslund. Remiss

Dnr M2005-512-01350

Bordlagt 23 juni 2005 nr 37

Markkontoret hade den 27 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Peter Andréasson den 20 juli 2005, Lars Granath och Marianne Erlandsson den 21 augusti 2005 samt från Carl-Johan Schlyter den 30 augusti 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på samråd om ändrad detaljplan för fastigheten Penninglandet 1 m m i stadsdelen Åkeslund, S-Dp 2004-04201-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförande av exploateringen.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§35 Ändrad detaljplan för del av fastigheten Åkeshov 1:1 vid kv Tjoget i stadsdelarna Åkeslund och Riksby. Remiss

Dnr M2005-512-01209

Bordlagt 23 juni 2005 nr 38

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 27 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på samråd om ändrad detaljplan för del av fastigheten Åkeshov 1:1 vid kv Tjoget i stadsdelarna Åkeslund och Riksby, S-Dp 2004-06785-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförande av exploateringen.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak bifalla kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

En p-norm på 0,21/rumsenhet ligger över vad ett så kollektivtrafiknära läge vanligtvis skulle motivera, situationen i området och att all parkering för de nya husen läggs som p-däck kan dock motivera den i planen föreslagna normen.

Det behövs en kvalitativ kompensation för ianspråktagen grönmark, exempel finns t ex i BUS-programmet. Kontoret bör i samband med kommande ärenden redovisa detta.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Maurice Forslund (kd) och Per Hallerby (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§36 Markanvisning för bostäder i anslutning till fastigheten Ordensgraden 2 i Nockebyhov till Aktiv Husbyggnad AB. Inriktningsbeslut

Dnr M2005-511-00160

Bordlagt 23 juni 2005 nr 43

Markkontoret hade den 25 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten Åkeshov 1:1 i anslutning till fastigheten Ordensgraden 2 till Aktiv Husbyggnad AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbete. Inriktningsbeslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q1.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten Åkeshov 1:1 i anslutning till fastigheten Ordensgraden 2 till Aktiv Husbyggnad AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbete. Inriktningsbeslut.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Maurice Forslund (kd) och Per Hallerby (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§37 Detaljplan för område vid kv Bottenstocken (Gröndalsvägen) i stadsdelen Gröndal. Remiss

Dnr M2005-512-00142

Bordlagt 23 juni 2005 nr 46

Markkontoret hade den 7 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för område vid kv Bottenstocken i stadsdelen Gröndal, S-Dp 2002-12368-54.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§38 Ändrad detaljplan för del av fastigheten Örby 4:1 vid kv Fickuret i stadsdelen Örby. Remiss

Dnr M2005-512-00385

Bordlagt 31 maj 2005 nr 10 och 23 juni 2005 nr 52

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 4 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på ändrad detaljplan för del av fastigheten Örby 4:1 i stadsdelen Örby, S-Dp 2004-05952-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförandet av exploateringen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

1 Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på ändrad detaljplan för del av fastigheten Örby 4:1 i stadsdelen Örby, S-Dp 2004-05952-54.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförandet av exploateringen.

Reservation

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§39 Bostadsutställning Tensta Bo. Avtal med Stockholms Byggmästareförening angående genomförande av bostadsutställning i Tensta

Dnr M2005-511-00695

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 22 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden uppdrar åt kontoret att teckna avtal med Stockholms Byggmästareförening att arrangera bostadsutställningen Tensta som boplats, Tensta Bo 2006.

 2. Nämnden redovisar sitt beslut till kommunstyrelsen.

 3. Nämnden beslutar att justera beslutet omedelbart.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.