Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2005-10-13

Sammanträde 2005-10-13

Datum
Klockan
15.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E

Härmed kallas till sammanträde 6/2005 med marknämnden den
13 oktober 2005, kl 15.00 i Brå Läs mer...vallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret. Information om förslag till regional hamnstrategi lämnas av Bo Malmsten

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom markkontoret

5 Bostadsbyggandet i våra storstäder, bullernormer.

Motion av Jan Björklund, Lotta Edholm, Ann-Katrin Åslund, Madeleine Sjöstedt, Ulf Fridebäck och Abit Dundar (samtliga fp), nr 2005:50 (S)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (M&V)*

7 Anmälan av Stockholms Tingsrätts dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Färöarna 3 i Kista. Hemligt (M&V)

8 Ny detaljplan för kv Skeppsholmsviken m m inom stadsdelen Djurgården. Remiss (I och Tk) Östermalm

9 Ändring av genomförandebeslut för fastigheten Järinge 2 i stadsdelen Tensta, nedsatt tomträttsavgäld (Y och 20 000) Spånga-Tensta

10 Borttagande av industrispåren inom Ulvsunda industriområde i stadsdelen Ulvsunda industriområde (Y) Bromma

11 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Ulvsunda 1:3 och Ulvsunda 1:39 i Ulvsunda (Lillsjönäsvägen) till Seniorgården AB. Inriktningsbeslut och återremiss (Y) Bromma

12 Ändring av detaljplan för del av fastigheten Enskede Gård 1:1 vid Sockenvägen – Bussens Väg för handelsändamål (Lidl). Remiss (Y) Enskede-Årsta

13 Anmälan av avtal med SSSB avseende evakuering av studentbostäder i kv Proppen i Hammarby Sjöstad (HS och 20 000) Katarina Sofia

14 Ändrad detaljplan för fastigheten Jämlikheten 6 m m i stadsdelen Bagarmossen. Remiss av planförslag till lösning för trafikföringen till och från Björkhagens golfbana (Y och 20 000) Skarpnäck

15 Programsamråd om nya radhus vid Flygfältsgatan i stadsdelen Skarpnäck. Återremiss (Y och 20 000) Skarpnäck

16 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Svedmyra 1:1 invid Stureby sjukhem. Inriktningsbeslut och återremiss (Y) Farsta

17 Upphandling av ramavtal för teknikkonsulter 2006 (M&T)

18 Motion angående uppförande kod vid offentliga upphandlingar av Åsa Romsson (mp) (M&T)

19 Nordenflychtsvägen och Elersvägen vid Kristinebergs stadsdelspark. Genomförandebeslut. Bordlagt 22 september 2005 nr 19 (I) Kungsholmen

20 Kristinebergs strandpark inom fastigheten Tennisbollen 1 m m. Planremiss och genomförandebeslut. Bordlagt 22 september 2005 nr 20 (I och 20 000) Kungsholmen

21 Lägesredovisning avseende Lindhagen på nordvästra Kungsholmen. Bordlagt 22 september 2005 nr 21 (I) Kungsholmen

22 Verksamheten i Stockholms Tennishall (Janne Lundqvisthallen). Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v). Bordlagt 22 september 2005 nr 22 (I) Kungsholmen

23 Ställningstagande inför vidare detaljplaneläggning av etapp 3 av handelsområdet vid Bromma Flygplats, del av Ulvsunda 1:1 m fl i stadsdelen Riksby. Markanvisningar till Kooperativa Förbundet Fastigheter och Brommaporten. Bordlagt 22 september 2005 nr 33 (Y) Bromma

24 Detaljplan för fastigheten Penninglandet 1 m m i stadsdelen Åkeslund. Remiss. Bordlagt 23 juni 2005 nr 37 och senast 22 september 2005 nr 46 (Y och 20 000). Bromma

25 Årstaskogen – Årsta Holmar naturreservat. Remiss. Bordlagt 22 september 2005 nr 23 (M&T Enskede-Årsta

26 Ny entré till Nackareservatet från Hammarby Sjöstad samt viss utökning och påbyggnad av Hammarbybacken. Bordlagt 22 september 2005 nr 41 (HS) Katarina-Sofia

27 Köp av mark för parkering i kv Mopsen i Skarpnäck (Y)

Mötesinformation

Justerat:
Leif Rönngren Sten Nordin

Närvarande:
Ledamöter

Leif Rönngren (s), ordförande
Sten Nordin (m), vice ordförande
Hasan Dölek (s)
Ulf Fridebäck (fp)
Berthold Gustavsson (m)
Lennart Mikaelsson (kd)
Åsa Romson (mp)
Gunnar Sandell (s)
Anna Wersäll (m)

Ersättare
Marianne Ahlgren (fp), tjänstgörande
Barry Andersson (s)
Helena Bonnier (m)
Maurice Forslund (kd)
Per Hallerby (fp)
Gunilla Hansson (s)
Kenneth Nilsson (s), tjänstgörande
Ewa Schenström (m)
Ann-Marie Strömberg (v), tjänstgörande
Ornina Younan (s), tjänstgörande

Tjänstemän
Markdirektören Göran Långsved och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Stefan Eriksson, Lars Fränne, Lennart Gustafsson, Bengt Hjelm, Gunnar Jensen, Eva Olsson, Torsten Samuelsson samt borgarrådssekreteraren från roteln Petra Nieto.Utredningsmannen Bo Malmsten (§§ 1-2).

§1 Justering

Beslut

Marknämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Leif Rönngren (s) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 27 oktober 2005 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelse för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkommen skrivelse till marknämnden enligt

följande:


Skärp städningen i Hammarby Sjöstad av ledamoten Berthold Gustavsson (m).

Beslut

Marknämnden beslöt att överlämna skrivelsen till markkontoret för beredning.

Information om hamnstrategi för Stockholm

-----------------------------------------------------

Bo Malmsten informerade om ett av honom framtaget förslag till hamnstrategi för Stockholm.

Beslut

Marknämnden tackade för informationen.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till marknämnden vilka förtecknats i promemoria av den 5 oktober 2005 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 13 oktober 2005.

Beslut

Marknämnden beslöt dels godkänna anmälan dels delta med två (1+1) förtroendevalda i Byggkostnadsforums konferens den 9 november 2005 i Stockholm.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom markkontoret

Dnr M2005-010-00043

Markkontoret hade den 16 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Marknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Bostadsbyggandet i våra storstäder, bullernormer.

Motion av Jan Björklund, Lotta Edholm, Ann-Katrin Åslund, Madeleine Sjöstedt, Ulf Fridebäck och Abit Dundar (samtliga fp), nr 2005:50

Dnr M2005-511-00412

Markkontoret hade den 27 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av motion 2005:50 med kontorets utlåtande.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§6 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr M2005-551-00781

Markkontoret hade den 20 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

2 Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet

m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§7 Anmälan av Stockholms Tingsrätts dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Färöarna 3 i Kista

Dnr M2005-514-00944

Markkontoret hade den 9 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

§8 Ny detaljplan för kv Skeppsholmsviken m m inom stadsdelen Djurgården. Remiss av programförslag

Dnr M2005-512-00874

Markkontoret samt trafikkontoret hade den 26 september 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Göran Flodin den 10 oktober 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs

- vad avser marknämnden - enligt följande:


Marknämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss för ny detaljplan inom kv Skeppsholmsviken m m inom stadsdelen Djurgården, S-Dp 1999-05636-54.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§9 Ändrat genomförandebeslut för fastigheten Järinge 2 i stadsdelen Tensta

Dnr M2005-511-00225

Markkontoret hade den 15 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner ändrat genomförandebeslut för fastigheten Järinge 2 i Tensta i enlighet med utlåtandet.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) samt tjänstgörande ersättaren Marianne Ahlgren (fp) enligt bilaga A.

§10 Borttagande av industrispåren inom Ulvsunda industriområde i stadsdelen Ulvsunda industriområde

Dnr M2005-330-00076

Markkontoret hade den 6 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden beslutar att industrispåren inklusive broar och signalanläggningar inom Ulvsunda industrimråde tas bort.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§11 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Ulvsunda 1:3 och Ulvsunda 1:39 i Ulvsunda (Lillsjönäsvägen) till Seniorgården AB. Inriktningsbeslut och återremiss

Dnr M2005-411-00115

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 15 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Bengt Pettersson m fl den 5 augusti 2005, Peter och Carina Lindahl den 18 augusti 2005, Bengt Tillberg och Annika Tillberg Halldin den 19 september 2005, Ulla Jentell m fl den 22 september 2005, Robin Wood den 23 september 2005, Ulvsunda Villaägareförening den 6 oktober 2005, Arbetsgruppen ”Rädda Lillsjöparken” inkommet den 7 oktober 2005, Maria Hellberg den 11 oktober 2005, Staffan Werner och Marie Sederholm den 12 oktober 2005 samt 449 (371 + 78) liknande protestskrivelser inkomna vid olika tidpunkter. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheterna Ulvsunda 1:3 och Ulvsunda 1:39 till Seniorgården AB (inriktningsbeslut).

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

3 Nämnden godkänner i utlåtandet redovisat kompensationsprogram.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Åsa Romson (mp) och tjänstgörande ersättaren Ann-Marie Strömberg (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Ledamoten Lennart Mikaelsson (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

1 Marknämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheterna Ulvsunda 1:3 och Ulvsunda 1:39 till Seniorgården AB (inriktningsbeslut).

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

3 Nämnden godkänner i utlåtandet redovisat kompensationsprogram.

Reservationer

Ledamoten Åsa Romson (mp) och tjänstgörande ersättaren Ann-Marie Strömberg (v) enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Lennart Mikaelsson (kd) enligt det av honom framställda yrkandet.

§12 Ändrad av detaljplan för del av fastigheten Enskede Gård 1:1 vid Sockenvägen – Bussens Väg för handelsändamål (Lidl). Remiss

Dnr M2005-512-00764

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 16 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stads­- byggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i stadsdelen Enskedefältet, S-Dp 2004-15251-54.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genom­förandet av exploateringen, inklusive tomträttsavtal för upplåtelse av marken.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) och ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Tjänstgörande ersättaren Ann-Marie Strömberg (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) och ledamoten Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak bifalla kontorets förslag samt att därutöver anföra följande:

Det är viktigt att exploateringen hålls så långt ner mot Sockenvägen som möjligt för att minimera inverkan i grönområdet. Kompletteringsplanteringar längs södra delen av parkeringsytan ska ingå i projektet för att återställa avskärmningen mot Hemskogen, förutom föreslagen kompensation för grönmarksexpolatering.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) samt tjänstgörande ersättaren Marianne Ahlgren (fp) enligt kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Ann-Marie Strömberg (v) enligt det av henne framställda yrkandet.

§13 Anmälan av avtal med SSSB avseende evakuering av studentbostäder i kv Proppen i Hammarby Sjöstad

Dnr M2005-512-00088

Markkontoret hade den 27 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden beslutar lämna anmälan utan erinran.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) samt tjänstgörande ersättaren Marianne Ahlgren (fp) enligt bilaga D.

§14 Ändrad detaljplan för fastigheten Jämlikheten 6 m m i stadsdelen Bagarmossen. Remiss av planförslag samt förslag till lösning för trafikföringen till och från Björkhagens golfbana

Dnr M2005-512-00815

Markkontoret hade den 8 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Nätverket Bevara Nackareservatet inkommen den 12 oktober 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för fastigheten Jämlikheten 6 m m i stadsdelen Bagarmossen, S-Dp 2005-05113-54.

2 Nämnden godkänner kontorets redovisning till lösning för trafikföringen till och från Björkhagens golfbana.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförandet av exploateringen.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§15 Programsamråd om nya radhus vid Flygfältsgatan i stadsdelen Skarpnäck. Återremiss

Dnr M2005-512-00257

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 26 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remitterat program för nya radhus vid Flygfältsgatan i stadsdelen Skarpnäck, S Dp 2005-06464-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remitterat program för nya radhus vid Flygfältsgatan i stadsdelen Skarpnäck, S Dp 2005-06464-54.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) samt tjänstgörande ersättaren Marianne Ahlgren (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§16 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Svedmyra 1:1 invid Stureby sjukhem. Inriktningsbeslut och återremiss

Dnr M2005-511-00252

Markkontoret hade den 31 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Svedmyra 1:1 till AB Familjebostäder.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§17 Upphandling av ramavtal för teknikkonsulter 2006

Dnr M2005-006-00755

Markkontoret hade den 1 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden godkänner kontorets redovisning av upphandlingsförfarandet och uppdrar åt markdirektören att fatta tilldelningsbeslut och teckna ramavtalen.

2 Nämnden justerar beslutet omedelbart.

Beslut

Marknämnden beslöt efter överläggning enhälligt att återremittera ärendet till kontoret för komplettering.

§18 Uppförandekod i offentlig upphandling. Motion av Åsa Romsson (mp), nr 2005:51

Dnr M2005-400-00532

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 19 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden beslutar att som yttrande över motion 2005:51 ”Uppförandekod i offentlig upphandling” överlämna och åberopa utlåtandet.

2 Nämnden justerar beslutet omedelbart.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§19 Nordenflychtsvägen och Elersvägen vid Kristinebergs stadsdelspark. Genomförandebeslut

Dnr M2005-511-00722

Bordlagt 22 september 2005 nr 19

Markkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner ett genomförande av föreslagna upprustningsåtgärder för Nordenflychtsvägen och Elersvägen, omfattande investeringsutgifter om 39 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§20 Kristinebergs strandpark inom fastigheten Tennisbollen 1 m m. Planremiss och genomförandebeslut

Dnr M2005-511-00723

Bordlagt 22 september 2005 nr 20

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 31 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Andreas Ershammar den 18 september 2005, Anders Kjäll den 18 september 2005, Anders Jonasson den 19 september 2005, Patrik Borg 19 september 2005, Jonas Enström den 19 september 2005, Stefan och Carina Hermansson den 19 september 2005, Craig Dilworth den 19 september 2005, Johan Brisman den 19 september 2005, Petter Abrahamson den 19 september 2005, Christina Bergström den 20 september 2005, Gunnar och Marianne Bloom den 20 september 2005, Magnus Metell den 20 september 2005, Familjen Hagardson den 20 september 2005, Christer Wahlberg den 20 september 2005, Liss och Leif Appelgren den 20 september 2005, Mats Josefsson den 20 september 2005, Lena Bergman den 20 september 2005, Susanne Klint den 20 september 2005, Nicklas, Monica och Ella Dahlström den 20 september 2005, Barbro Larsson den 20 september 2005, Martin Öhman den 21 september 2005, Tomas Gustafsson med familj den 21 september 2005, Bruno Klerby den 21 september 2005, Anna Flodén den 21 september 2005, Anna Kremky den 21 september 2005, Rolf Hylén den 21 september 2005, Anders Lehman den 21 september 2005, Monica Malm den 21 september 2005, Patrik Borg den 21 september 2005, Lars Sjögren den 21 september 2005, Jan Ölander den 22 september 2005, Satish Sen den 22 september 2005, Henrik Langdal med familj den 22 september 2005, Margareta Regell den 26 september 2005 och Margot Hagelberg den 27 september 2005, Gunnar Nyström den 10 oktober 2005, Johan Brisman, Satish Sen och Marie Jänes den 10 oktober 2005, Thomas Liljemark den 11 oktober 2005 och Björn Allerbring den 11 oktober 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan inom fastigheten Tennisbollen 1 m m i stadsdelen Kristineberg, S-Dp 2002-17469-54.

2 Nämnden godkänner genomförandet av Kristinebergs strandpark omfattande investeringsutgifter om 76 mnkr i löpande prisnivå och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med utlåtandet. Genomförandebeslutet förutsätter detaljplanens godkännande och antagande av stadsbyggnadsnämnden.

3 Nämnden underställer beslutet kommunfullmäktige för godkännande.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) samt tjänstgörande ersättaren Ann-Marie Strömberg (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) samt tjänstgörande ersättaren Ann-Marie Strömberg (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att ärendet konsekvensändras i enlighet med marknämndens beslut i ärende 22, Verksamheten i Stockholms Tennishall (Janne Lundqvisthallen) Skrivelse från Ann-Marie Strömberg samt att därutöver anföra följande:

Hallen får stå kvar som temporär lösning. Samtidigt måste parkbehovet för omkringliggande befintlig och tillkommande bostadsbebyggelse uppfyllas.

Det är viktigt att skynda på detaljplanearbetet för nya hallen och därmed säkerställa en rivning av gamla tennishallen och färdigställande av Kristinebergsparken. Om den nya hallen av någon anledning inte kommer till stånd skall Kristinebergs strandpark ändå färdigställas och tennishallen snarast möjligt beredas plats i annat läge. För att få en så väl fungerande park som möjligt under den period hallen står kvar bör den obebyggda delen av arrendeområdet ingå i parken. Parkering för tennishallen kan klaras på Elersvägen.

Reservation

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Ann-Marie Strömberg (v) enligt bilaga F3.

§21 Lägesredovisning avseende Lindhagen på nordvästra Kungsholmen

Dnr M2005-511-00724

Bordlagt 22 september 2005 nr 21

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 30 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden godkänner lägesredovisningen avseende Lindhagenområdet på nordvästra Kungsholmen.

2 Nämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för kännedom.

Under överläggning i ärendet utlovade kontoret att återkomma till nämnden med kompletterande uppgift om beredningen av ärendet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s), ledamoten Åsa Romson (mp) och tjänstgörande ersättaren Ann-Marie Strömberg (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), ledamoten Åsa Romson (mp) och tjänstgörande ersättaren Ann-Marie Strömberg (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak bifalla kontorets förslag, att kontoret återkommer till nämnden med en samlad rapport om hur miljöpolicyns delar följs upp och samordnas i projekten samt att därutöver anföra följande:

Marknämnden anser att projektet, ett av stadens större stadsutvecklingsprojekt, framskrider på ett positivt sätt.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) samt tjänstgörande ersättaren Marianne Ahlgren (fp) enligt kontorets förslag.

§22 Verksamheten i Stockholms Tennishall (Janne Lundqvisthallen). Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr M2005-510-00116

Bordlagt 22 september 2005 nr 22

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 31 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Andreas Ershammar den 18 september 2005, Anders Kjäll den 18 september 2005, Anders Jonasson den 19 september 2005, Patrik Borg 19 september 2005, Jonas Enström den 19 september 2005, Stefan och Carina Hermansson den 19 september 2005, Craig Dilworth den 19 september 2005, Johan Brisman den 19 september 2005, Petter Abrahamson den 19 september 2005, Christina Bergström den 20 september 2005, Gunnar och Marianne Bloom den 20 september 2005, Magnus Metell den 20 september 2005, Familjen Hagardson den 20 september 2005, Christer Wahlberg den 20 september 2005, Liss och Leif Appelgren den 20 september 2005, Mats Josefsson den 20 september 2005, Lena Bergman den 20 september 2005, Susanne Klint den 20 september 2005, Nicklas, Monica och Ella Dahlström den 20 september 2005, Barbro Larsson den 20 september 2005, Martin Öhman den 21 september 2005, Tomas Gustafsson med familj den 21 september 2005, Bruno Klerby den 21 september 2005, Anna Flodén den 21 september 2005, Anna Kremky den 21 september 2005, Rolf Hylén den 21 september 2005, Anders Lehman den 21 september 2005, Monica Malm den 21 september 2005, Patrik Borg den 21 september 2005, Lars Sjögren den 21 september 2005, Jan Ölander den 22 september 2005, Satish Sen den 22 september 2005, Henrik Langdal med familj den 22 september 2005, Margareta Regell den 26 september 2005 och Margot Hagelberg den 27 september 2005, Gunnar Nyström den 10 oktober 2005, Johan Brisman, Satish Sen och Marie Jänes den 10 oktober 2005, Thomas Liljemark den 11 oktober 2005 och Björn Allerbring den 11 oktober 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på Ann-Marie Strömbergs skrivelse.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) samt tjänstgörande ersättaren Ann-Marie Strömberg (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) samt tjänstgörande ersättaren Ann-Marie Strömberg (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att i dagsläget låta Stockholms Tennishall stå kvar i sin helhet, att färdigställa parken framför och bakom hallen, färdigställa allén på Nordenflychtsvägen och Elersvägen samt färdigställa esplanaden på Lindhagensgatan, att verka för att skynda på detaljplaneprocessen för den nya tennishallen vid Kristinebergshöjden, att ärende 20 på dagens marknämnd konsekvensändras i enlighet med detta beslut samt att därutöver anföra följande:

Hallen får stå kvar som temporär lösning. Samtidigt måste parkbehovet för omkringliggande befintlig och tillkommande bostadsbebyggelse uppfyllas.

Det är viktigt att skynda på detaljplanearbetet för nya hallen och därmed säkerställa en rivning av gamla tennishallen och färdigställande av Kristinebergsparken. Om den nya hallen av någon anledning inte kommer till stånd skall Kristinebergs strandpark ändå färdigställas och tennishallen snarast möjligt beredas plats i annat läge. För att få en så väl fungerande park som möjligt under den period hallen står kvar bör den obebyggda delen av arrendeområdet ingå i parken. Parkering för tennishallen kan klaras på Elersvägen.

Reservation

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Ann-Marie Strömberg (v) enligt bilaga H3.

§23 Startpromemoria för planläggning av etapp 3 av handelsområdet vid Bromma Flygplats, som utgör del av fastigheten Ulvsunda 1:1 m fl i stadsdelen Riksby samt upplåtelsefrågor

Dnr M2005-511-00787

Bordlagt den 22 september 2005 nr 33

Markkontoret och stadsbyggnadskontoret hade den 8 september 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser marknämnden - enligt följande:

Marknämnden uppdrar åt markkontoret att framlägga förslag till överens- kommelser om exploatering med KF Fastigheter och Brommaporten KB.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s), ledamoten Åsa Romson (mp) och tjänstgörande ersättaren Ann-Marie Strömberg (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), ledamoten Åsa Romson (mp) och tjänstgörande ersättaren Ann-Marie Strömberg (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Nämnden anser att det i det fortsatta detaljplanearbetet och exploateringen av etapp 3 av handelsområdet vid Bromma Flygplats ska planeras för ytterligare barnaktiviteter och grönska i området samt att lokaler/ytor för mötesplatser och kulturaktiviteter. Förutsättningarna för sittmöjligheter inomhus är också något som nämnden skulle vilja ha utrett. Det är även viktigt att se över de framtida behoven av samhällsservice, som i högre grad kommer att efterfrågas i takt med att antalet bostäder i närområdet ökar.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) samt tjänstgörande ersättaren Marianne Ahlgren (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§24 Ändrad detaljplan för fastigheten Penninglandet 1 m m i stadsdelen Åkeslund. Remiss

Dnr M2005-512-01350

Bordlagt 23 juni 2005 nr 37 och senast 22 september 2005 nr 46

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 27 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Peter Andréasson den 20 juli 2005, Lars Granath och Marianne Erlandsson den 21 augusti 2005, Carl-Johan Schlyter den 30 augusti 2005 och Bostadsrättsföreningen Penninglandet 2 inkommen den 11 oktober 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på samråd om ändrad detaljplan för fastigheten Penninglandet 1 m m i stadsdelen Åkeslund, S-Dp 2004-04201-54.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförande av exploateringen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

1 Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på samråd om ändrad detaljplan för fastigheten Penninglandet 1 m m i stadsdelen Åkeslund, S-Dp 2004-04201-54.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförande av exploateringen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) samt tjänstgörande ersättaren Marianne Ahlgren (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Leif Rönngren (s), ledamöterna Hasan Dölek (s), Gunnar Sandell (s) och Åsa Romson (mp) samt tjänstgörande ersättarna Kenneth Nilsson (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Ornina Younan (s) enligt bilaga J2.

§25 Årstaskogen – Årsta Holmar naturreservat. Remiss

Dnr M2005-682-00676

Bordlagt 22 september 2005 nr 23

Markkontoret och stadsbyggnadskontoret hade den 29 augusti 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser marknämnden - enligt följande:

Marknämnden uppdrar åt markkontoret och stadsbyggnadskontoret att skicka förslaget Årstaskogen - Årsta holmar naturreservat enligt bilaga till utlåtandet på remiss.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§26 Ny entré till Nackareservatet från Hammarby Sjöstad samt vissa kompletteringar i och intill Hammarbybacken

Dnr M2005-511-00762

Bordlagt 22 september 2005 nr 41

Markkontoret hade den 6 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Nätverket Bevara Nackareservatet inkommen den 12 oktober 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden godkänner redovisningen av planerade kompletteringsarbeten för entréområdet från Hammarby Sjöstad till Nackareservatet i Stockholm stad, gångväg till idrottsplatsen i Hammarbyhöjden samt kompletteringar av Hammarbybacken bl a för ökad tillgänglighet och användbarhet för barn.

2 Nämnden godkänner att del av återstående investeringsmedel om ca 15 mnkr från tidigare godkänt anslag för kv Sjöstadsporten får användas för rubricerade åtgärder.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§27 Köp av mark för parkering i kv Mopsen i Skarpnäck

Dnr M2005-510-00941

Markkontoret hade den 30 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden ger kontoret i uppdrag att teckna köpeavtal med ägaren till fastigheten Mopsen 1.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.