Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2005-10-27

Sammanträde 2005-10-27

Datum
Klockan
15.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

Härmed kallas till sammanträde 7/2005 med marknämnden den
27 oktober 2005, kl 15.00 i Brå Läs mer...vallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom markkontoret

5 Stockholms stads brottsförebyggande program. Remiss (S)

6 Nedgrävning av Stockholms återvinningsstationer.

Motion av Anders Hellström (m), nr 2005:48 (S)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Ekonomisk uppföljning månad 9/2005 (utdelas) (E)

9 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (M&V)*

10 Försäljning av fastigheten Stillbilden 10 i Högdalen (M&V) Vantör

11 Försäljning av fastigheten Stillbilden 11 i Högdalen (M&V) Vantör

12 Remiss av planförslag för Norra Djurgårdsstaden samt lägesredovisning av Norra Djurgårdsstaden (I samt Tk) Östermalm

13 Lindhagensgatan. Reviderat genomförandebeslut. Återremiss (I) Kungsholmen

14 Slussen – inriktningsbeslut och startpromemoria för planläggning och miljöprövning (I samt Tk, Sbk, Maria-Gamla stans stdf samt Katarina-Sofia stdf) Maria-Gamla stan

15 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Solhem 7:1 i Solhem till Viktor Hansson Fastigheter AB. Inriktningsbeslut (Y) Spånga-Tensta

16 Inrättande av Igelbäckens kulturreservat. Remiss (Y) Spånga-Tensta

17 Exploateringsavtal för Näckrosbrinkens ombyggnad och förlängning, inom fastigheterna Hässelby Villastad 11:34 och 11:10 i Hässelby Villastad med Parkfast AB samt utbyggnad av strandpromenad längs det s k ”Badberget”. Genomförandebeslut (Y) Hässelby/Vällingby

18 Uppförande av bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:2 (blivande Farstun 1) i Hässelby Gård. Försäljning av mark till PEAB (Y och 20 000) *Hässelby/ Vällingby

19 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Fruängen till Veidekke. Inriktningsbeslut (Y) Hägersten

20 Markanvisning för bostäder vid fastigheten Takbjälken i stadsdelen Örby Slott till Järntorget Bostad AB. Inriktningsbeslut (Y) Älvsjö

21 Markanvisning för bostäder vid fastigheterna Vallhunden 7 och Bäverungen 5 i södra Rågsved till Lelånghus AB tillsammans med Södermalms Bygg AB (Y och 20 000) Vantör

22 Arenaprojekt vid Globenområdet. Remiss från kommunstyrelsen (Y samt Tk och Sbk) *Enskede-Årsta

23 Ändrad detaljplan för kvarteret Gåshällen i Kärrtorp. Remiss (Y och 20 000) Skarpnäck

24 Markanvisning för kontor inom fastigheten Skrubba 1:1 i Skarpnäck till GMS Language AB. Inriktningsbeslut (Y) Skarpnäck

25 Ändrad detaljplan för kvarteret Jordbruksministern i Bagarmossen. Remiss (Y och 20 000) Skarpnäck

26 Södra Inre Tvärleden. Redovisning av utförd trafikledsutredning (Y samt Tk och Sbk)*Farsta

27 Parkeringsprinciper för Hammarby Sjöstad (HS och Tk) Katarina-Sofia

28 Utbyggnad för bostäder inom Sickla Kaj i Hammarby Sjöstad. Slutredovisning (HS) Katarina-Sofia

29 Färjeförbindelsen över Hammarby Sjö i Hammarby Sjöstad (HS och Tk) Katarina-Sofia

30 Avstämning av tidigare Miljömål och förslag till nya Inriktningsmål för miljöarbetet i Hammarby Sjöstad (HS samt Sbk, Mf, RHf samt SVAB) Katarina-Sofia

31 Ny detaljplan för del av fastigheten Ulvsunda 1:1, Lindstigen i Ulvsunda. Återremiss (Y) Bromma

32 Upphandling av ramavtal för teknikkonsulter 2006. Återremiss (M&T)

33 Bostadsbyggandet i våra storstäder, bullernormer.

Motion av Jan Björklund, Lotta Edholm, Ann-Katrin Åslund, Madeleine Sjöstedt, Ulf Fridebäck och Abit Dundar (samtliga fp), nr 2005:50. Bordlagt 13 oktober 2005 nr 5 (S)

34 Ny detaljplan för kv Skeppsholmsviken m m inom stadsdelen Djurgården. Remiss. Bordlagt 13 oktober 2005 nr 8 (I och Tk) Östermalm

35 Ändrad detaljplan för fastigheten Jämlikheten 6 m m i stadsdelen Bagarmossen. Remiss av planförslag till lösning för trafikföringen till och från Björkhagens golfbana. Bordlagt 13 oktober 2005 nr 14 (Y och 20 000) Skarpnäck

36 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Svedmyra 1:1 invid Stureby sjukhem. Inriktningsbeslut och återremiss. Bordlagt 13 oktober 2005 nr 16 (Y) Farsta

37 Årstaskogen – Årsta Holmar naturreservat. Remiss. Bordlagt 22 september 2005 nr 23 och 13 oktober 2005 nr 25 (M&T) Enskede-Årsta

38 Ny entré till Nackareservatet från Hammarby Sjöstad samt viss utökning och påbyggnad av Hammarbybacken. Bordlagt 22 september 2005 nr 41 och 13 oktober 2005 nr 26 (HS) Katarina-Sofia

Mötesinformation

Justerat:8 november 2005


Leif Rönngren  Sten Nordin

 

 

Närvarande:

Ledamöter

Leif Rönngren (s), ordförande
Sten Nordin (m), vice ordförande
Ulf Fridebäck (fp)
Berthold Gustavsson (m)
Karin Hanqvist (s), §§ 16-38
Johanna Nilsson (s)
Åsa Romson (mp)
Gunnar Sandell (s)
Kajsa Stenfelt (v)

 

Ersättare

Marianne Ahlgren (fp), tjänstgörande
Maurice Forslund (kd), tjänstgörande
Per Hallerby (fp)
Gunilla Hansson (s)
Kenneth Nilsson (s), tjänstgörande §§ 1-15
Ewa Schenström (m)
Ann-Marie Strömberg (v)
Jan Tigerström (m), tjänstgörande
Charlotte Unger (mp)
Ornina Younan (s), tjänstgörande

 

Tjänstemän

Markdirektören Göran Långsved och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Stefan Eriksson, Lars Fränne, Lennart Gustafsson, Bengt Hjelm, Gunnar Jensen, Eva Olsson, Torsten Samuelsson samt borgarrådssekreteraren från roteln Petra Nieto.

§1 Justering

Beslut

Marknämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Leif Rönngren (s) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 10 november 2005 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till marknämnden enligt

följande:

- Fotbollsplanen i Vinterviken av ledamoten Kajsa Stenfelt (v) och ersättaren Ann-Marie Strömberg (v).

- Vad händer i kvarteret Lyftkranen av ledamoten Kajsa Stenfelt (v) och ersättaren         Ann-Marie Strömberg (v).

- Ökade bygg- och bostadskostnader med höjd p-norm av ledamoten Åsa Romson         (mp) och ersättaren Charlotta Unger (mp).

- Öppna nämndsammanträden i nya marknämnden av ledamoten Åsa Romson (mp)         och ersättaren Charlotta Unger (mp).

Beslut

Marknämnden beslöt att överlämna skrivelserna till markkontoret för beredning.

Beredningen av ärendet Lägesredovisning avseende Lindhagen på nordvästra  Kungsholmen

---------------------------------------------------------------------------------------------

Vid marknämndens behandling den 13 oktober 2005, § 21, av ärendet Lägesredovisning avseende Lindhagen på nordvästra Kungsholmen begärdes kompletterande uppgift om beredningen av ärendet. Markkontoret hade i anledning härav den 24 oktober 2005 avgivit promemoria med komplettering.

Beslut

Marknämnden tackade för kompletteringen.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till marknämnden vilka förtecknats i promemoria av den 19 oktober 2005 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 27 oktober 2005.

Beslut

Marknämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom markkontoret

Dnr M2005-010-00043

Markkontoret hade den 4 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

        Marknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Stockholms stads brottsförebyggande program. Remiss

Dnr M2005-000-00688

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 5 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

        Marknämnden besvarar remissen med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och  tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Leif Rönngren (s) upptog först yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Marianne Ahlgren (fp), Maurice Forslund (kd) och Jan Tigerström (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda återremissyrkandet.

Beslut

Marknämnden beslöt därefter enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets svar på remissen samt att därutöver anföra följande:

Marknämnden är angelägen om att staden tar ansvar för att de brottsförebyggande aspekterna vägs in när nya områden planeras, utformas och bebyggs eller när det sker fysiska förändringar i redan befintliga miljöer. Nämnden anser att det är viktigt att kunskaperna om effektiva åtgärder ökar inom detta område bl a genom de föreslagna trygghetsundersökningarna och erfarenhetsutbyte. Programmet och konkreta åtgärder leder till en ren, hel och trygg stad för alla invånare.

Att en policy tas fram är bra och något som marknämnden kan ha god användning av.

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Marianne Ahlgren (fp), Maurice Forslund (kd) och Jan Tigerström (m) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§6 Nedgrävning av Stockholms återvinningsstationer.

Motion av Anders Hellström (m), nr 2005:48

Dnr M2005-630-00500

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 5 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av motion 2005:48 med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets svar på remissen samt att därutöver anföra följande:

Marknämnden anser att det slutgiltiga målet för staden är fastighetsnära källsortering. Att uppnå det handlar dels om statliga medel men även om att använda renhållningstaxan som ett medel för att stimulera åtgärder inom befintliga fastigheter.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m) och ledamoten Berthold Gustavsson (m) samt tjänstgörande ersättarna Maurice Forslund (kd) och Jan Tigerström (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättaren Marianne Ahlgren (fp) enligt kontorets förslag.

§7 Ärende som utgått

Beslut

Marknämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§8 Ekonomisk uppföljning månad 9/2005

Dnr M2005-112-01107

En av markkontoret den 19 oktober 2005 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för september 2005 anmäldes.

Beslut

Marknämnden godkände anmälan.

§9 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr M2005-551-00809

Markkontoret hade den 5 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, som delvis ändrats den 27 oktober 2005, föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m

 4. beträffande det förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

         

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Försäljning av fastigheten Stillbilden 10 i Högdalen

Dnr M2005-554-00957

Markkontoret hade den 3 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner förslag till köpeavtal angående friköp av fastigheten Stillbilden 10.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§11 Försäljning av fastigheten Stillbilden 11 i Högdalen

Dnr M2005-554-00959

Markkontoret hade den 3 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner förslag till köpeavtal angående friköp av fastigheten Stillbilden 11.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§12 Remiss av planförslag för Norra Djurgårdsstaden samt

lägesredovisning av Norra Djurgårdsstaden

Dnr M2005-512-00742

Markkontoret samt trafikkontoret hade den 3 oktober 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - - vad avser marknämnden - enligt följande:

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom Norra Djurgårdsstaden på Östermalm, S-Dp 2001-07633-54.

 2. Nämnden godkänner lägesredovisningen avseende Norra Djurgårdsstaden på Östermalm.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§13 Lindhagensgatan. Reviderat genomförandebeslut. Återremiss

Dnr M2005-511-00724

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 5 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden fattar reviderat genomförandebeslut omfattande investeringsutgifter totalt 126 mnkr i löpande prisnivå i enlighet med utlåtandet samt underställer beslutet kommunfullmäktige för godkännande.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Leif Rönngren (s), vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Johanna Nilsson (s), Gunnar Sandell (s), Kajsa Stenfelt (v), Åsa Romson (mp), Berthold Gustavsson (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Kenneth Nilsson (s), Ornina Younan (s), Marianne Ahlgren (fp), Maurice Forslund (kd) och Jan Tigerström (m) enligt bilaga C.

§14 Slussen – inriktningsbeslut och startpromemoria för planläggning och miljöprövning

Dnr M2005-530-00467

Protokollsutdrag

Markkontoret m fl hade den 10 oktober 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Gamla Stan Sällskapet den 21 oktober 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser marknämnden - enligt följande:

a.    Marknämnden godkänner redovisningen.

b.    Nämnden fattar för sin del inriktningsbeslut om planering för Slussenområdets ombyggnad och överlämnar beslutet till kommunfullmäktige för godkännande.

c.    Nämnden uppdrar åt kontoret att inleda arbete med tillståndsprövning enligt miljöbalken av Slussenområdet.

d.    Nämnden god­känner investeringsutgifter inom en ram om 35 mnkr för planering och förprojektering av området.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorens förslag.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Leif Rönngren (s), ledamöterna Johanna Nilsson (s), Gunnar Sandell (s), och Kajsa Stenfelt (v) samt tjänstgörande ersättarna Kenneth Nilsson (s) och Ornina Younan (s) enligt bilaga D1.

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamoten Berthold Gustavsson (m) samt tjänstgörande ersättarna Maurice Forslund (kd) och Jan Tigerström (m) enligt bilaga D2.

Ledamoten Ulf Fridebäck (fp) och tjänstgörande ersättaren Marianne Ahlgren (fp)  enligt bilaga D3.

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt bilaga D4.

§15 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Solhem 7:1 i Solhem till Viktor Hansson Fastigheter AB. Inriktningsbeslut

Dnr M2005-511-00923

Markkontoret hade den 29 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Per-Inge Strömberg den 12 oktober 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Solhem 7:1 till Viktor Hansson Fastigheter AB samt ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisnings- avtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan av stadsbyggnads-       kontoret.

Beslut

Marknämnden beslöt enhälligt att återremittera ärendet samt att därutöver anföra följande:

Marknämnden anser att kontoret ska remittera ärendet till stadsdelsnämnden för att inhämta deras synpunkter, vilka ska infogas i beslutsunderlaget.

§16 Inrättande av Igelbäckens kulturreservat. Remiss

Dnr M2005-512-00615

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 29 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till inrättande av Igelbäckens kulturreservat.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Marknämnden har ansvar för skötseln av reservatet i ett inledningsskede, men på sikt bör detta reservat liksom övriga reservat i Stockholm handhas med ett helhetsansvar från stadsdelsnämnderna, i detta fall en samverkan mellan Akalla-Kista och Spånga-Tensta.

Det finns ett stort behov av en ny begravningsplats som kan ta emot kistbegravningar i denna del av Stockholm. Kyrkogårdsnämnden har uttalat att Hägerstalund är den absolut mest lämpliga platsen och vidare undersökningar hur marken kan saneras för detta ändamål behöver komma igång. En nyanlagd begravningsplats kan mycket väl ligga inom kulturreservat.

Besökande till reservatet ska planeras först och främst med kollektivtrafik, gång och cykel. En parkeringsutredning om var viss besöksparkering kan iordningsställas, helst på befintliga hårdgjorda, eller grusade ytor i närheten av ingångar i reservatet.

Reservation

Vice ordförande Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Marianne Ahlgren (fp), Maurice Forslund (kd) och Jan Tigerström (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) enligt bilaga E3.

§17 Exploateringsavtal för Näckrosbrinkens ombyggnad och förlängning, inom fastigheterna Hässelby Villastad 11:34 och 11:100 i Hässelby Villastad med Parkfast AB samt utbyggnad av strandpromenad längs det s k ”Badberget”. Genomförandebeslut

Dnr M2005-511-00214

Markkontoret hade den 3 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner genomförandet av Näckrosbrinkens utbyggnad, inom fastigheterna Hässelby Villastad 11:34 och 11:100, samt genomförandet av strandpromenads utbyggnad längs det s.k. ”Badberget”, omfattande investeringsutgifter om ca 5,0 mnkr och investeringsintäkter om ca 2,2 mnkr.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa exploateringsavtal mellan staden och Parkfast AB avseende Näckrosbrinkens ombyggnad och förlängning, enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Leif Rönngren (s), ledamöterna Johanna Nilsson (s), Karin Hanqvist (s) och Gunnar Sandell (s) samt tjänstgörande ersättaren Ornina Younan (s) enligt bilaga F1.

Ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) enligt bilaga F2.

§18 Uppförande av bostäder inom del av fastigheten Grimsta 2:1 (blivande Farstun 1) i Hässelby Gård. Försäljning av mark till PEAB

Dnr M2005-512-00071

Markkontoret hade den 4 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering mellan marknämnden och PEAB Bostad AB avseende område inom del av fastigheten Grimsta 2:1 (blivande Farstun 1), Hässelby Gård enligt vad som anges i kontorets utlåtande och bemyndigar kontoret att vidta de åtgärder som är erforderliga för marköverlåtelsens fullföljande.

 2. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§19 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Fruängen till Veidekke bostad och fastighet AB. Inriktningsbeslut

Dnr M2005-513-00953

Markkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för ca 40 bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 till Veidekke bostad och fastighet AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal samt att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnadskontoret.

Beslut

Marknämnden beslöt enhälligt att återremittera ärendet samt att därutöver anföra följande:

Marknämnden anser att kontoret ska remittera ärendet till stadsdelsnämnden för att inhämta deras synpunkter, vilka ska infogas i beslutsunderlaget.

§20 Markanvisning för bostäder vid fastigheten Takbjälken i stadsdelen Örby Slott till Järntorget Bostad AB. Inriktningsbeslut

Dnr M2005-513-00833

Markkontoret hade den 2 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för bostäder vid fastigheten Takbjälken inom stadsdelen Örby Slott till Järntorget Bostad AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan av stadsbyggnadskontoret.

Beslut

Marknämnden beslöt enhälligt att återremittera ärendet samt att därutöver anföra följande:

Marknämnden anser att kontoret ska remittera ärendet till stadsdelsnämnden för att inhämta deras synpunkter, vilka ska infogas i beslutsunderlaget.

§21 Markanvisning för bostäder vid fastigheterna Vallhunden 7 och Bäverungen 5 i södra Rågsved till Lelånghus AB i samarbete med Södermalms Bygg AB

Dnr M2005-513-00174

Markkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för ca 120 studentbostäder inom fastigheten Vallhunden 7 och ca 30 lägenheter i fastigheten Bäverungen 5 till Lelånghus AB i samarbete med Södermalms Bygg AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnadskontoret.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§22 Arenaprojekt vid Globenområdet. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr M2005-511-00835

Protokollsutdrag

Markkontoret m fl hade den 7 oktober 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser marknämnden - enligt följande:

 1. Marknämnden översänder och åberopar kontorens gemensamma utlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen om ny arena söder om Globen.

 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v), Åsa Romson (mp) och Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v), Åsa Romson (mp) och Ulf Fridebäck m fl (fp)  gemensamt framställda yrkandet d v s att lämna remissen utan eget ställningstagande.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt bilaga G3.

§23 Detaljplan för området vid kv Gåshällan i Kärrtorp. Remiss

Dnr M2005-512-00734

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 3 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för område invid kv Gåshällan i Kärrtorp, S-Dp 2005-03839-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för område invid kv Gåshällan i Kärrtorp, S-Dp 2005-03839-54.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Marianne Ahlgren (fp), Maurice Forslund (kd) och Jan Tigerström (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Leif Rönngren (s), ledamöterna Johanna Nilsson (s), Karin Hanqvist (s), Gunnar Sandell (s) och Kajsa Stenfelt (v) samt tjänstgörande ersättaren Ornina Younan (s) enligt bilaga H2.

§24 Markanvisning för kontor inom fastigheten Skrubba 1:1 i Skarpnäck till GMS Language AB. Inriktningsbeslut

Dnr M2005-513-00925

Markkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för kontor inom fastigheten Skrubba 1:1 i Skarpnäck till GMS Language AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för exploateringens genomförande i enlighet med utlåtandet.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Leif Rönngren (s), vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Johanna Nilsson (s), Karin Hanqvist (s), Gunnar Sandell (s), Kajsa Stenfelt (v), Åsa Romson (mp), Berthold Gustavsson (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Ornina Younan (s), Marianne Ahlgren (fp), Maurice Forslund (kd) och Jan Tigerström (m) enligt bilaga I.

§25 Detaljplan för område vid kv Jordbruksministern i Bagarmossen. Remiss

Dnr M2005-512-00837

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 2 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för område invid kv Jordbruksministern i Bagarmossen, S-Dp 2005-03838-54.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Leif Rönngren (s), ledamöterna Johanna Nilsson (s), Karin Hanqvist (s), Gunnar Sandell (s) och Kajsa Stenfelt (v) samt tjänstgörande ersättaren Ornina Younan (s) enligt bilaga J1.

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Marianne Ahlgren (fp), Maurice Forslund (kd) och Jan Tigerström (m) enligt bilaga J2.

§26 Södra Inre Tvärleden. Redovisning av utförd trafikledsutredning

Dnr M2005-311-00868

Markkontoret m fl hade den 22 september 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser marknämnden - enligt följande enligt följande:

Marknämnden godkänner kontorens gemensamma redovisning av trafikledsutredningen för Södra Inre Tvärleden.

Beslut

Marknämnden beslöt dels bordlägga ärendet dels uppdra åt kontoret att göra en föredragning i ärendet vid nämndens nästa sammanträde.

§27 Parkeringsprinciper för Hammarby Sjöstad

Dnr M2005-340-00978

Markkontoret samt trafikkontoret hade den 26 september 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs 

- vad avser marknämnden - enligt följande:

Marknämnden beslutar att godkänna föreslagna parkeringsprinciper för Hammarby Sjöstad.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§28 Utbyggnad för bostäder inom Sickla Kaj i Hammarby Sjöstad. Slutredovisning

Dnr M2005-511-00951

Markkontoret hade den 10 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner slutredovisningen avseende utbyggnad av bostäder inom detaljplaneområdet Sickla Kaj i Hammarby Sjöstad med byggherrarna HSB Bostad AB, NCC AB, SBC Mark AB, JM AB, Seniorgården AB, PEAB Sverige AB och AB Stockholmshem.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§29 Färjeförbindels över Hammarby Sjö i Hammarby Sjöstad

Dnr M2005-330-00975

Markkontoret och trafikkontoret hade den 5 oktober 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser marknämnden - enligt följande:

 1. Marknämnden beslutar att avvakta med eventuell beställning av egen färja i stadens regi. En ny 2-årig upphandling av färjeförbindelsen görs fr o m 2007.

 2. Nämnden beslutar att ansvaret för färjeförbindelsen förs över från trafik- till markkontoret fr o m 2006-01-01 och budgeterade medel förs över till markkontoret.

 3. Nämnden beslutar att markkontoret får i uppdrag att genomföra en förbättring av tillgänglighet och kapacitet i färjelägena till en beräknad kostnad om ca 1,5 mnkr.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorens förslag.

§30 Avstämning av tidigare Miljömål och förslag till nya Inriktningsmål för miljöarbetet i Hammarby Sjöstad

Dnr M2005-007-00914

Protokollsutdrag

Markkontoret m fl hade den 23 september 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser marknämnden - enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner redovisningen och förslag till nya Inriktningsmål för miljöarbetet i Hammarby Sjöstad.

 2. Nämnden godkänner att högst 5 mnkr per år anslås för bidrag med högst 30 % till merkostnader för miljöutvecklingsprojekt i Hammarby Sjöstad. Medlen ska ingå i respektive projekts budgetram.

 3. Nämnden beslutar att de nya målen överlämnas till dels ansvarig för pågående översyn av stadens miljöprogram, dels ansvarig för arbetet med nytt vattenprogram.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Marknämnden anser att detta ärende ska överlämnas till miljösamordnare i andra stadsutvecklingsprojekt i staden.

Nämnden anser även att det är mycket tillfredsställande att kunna konstatera att det i staden råder hög byggtakt med en mångfald av boendeformer, byggherrar och entreprenörer.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Marianne Ahlgren (fp), Maurice Forslund (kd) och Jan Tigerström (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§31 Ny detaljplan för del av fastigheten Ulvsunda 1:1, Lindstigen i Ulvsunda. Återremiss

Dnr M2005-512-00113

Markkontoret hade den 4 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner kontorets redogörelse.

Beslut

Marknämnden beslöt enhälligt att återremittera ärendet samt att därutöver anföra följande:

Marknämnden anser att kontoret ska remittera ärendet till stadsdelsnämnden för att inhämta deras synpunkter angående en placering av Lidl-butik vid kv Tanken i Norra Ängby.

§32 Upphandling av ramavtal för teknikkonsulter 2006. Återremiss

Dnr M2005-006-00755

Markkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande daterat 1 september 2005 i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner kontorets redovisning av upphandlingsförfarandet och uppdrar åt markdirektören att fatta tilldelningsbeslut och teckna ramavtalen.

 2. Marknämnden justerar beslutet omedelbart.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§33 Bostadsbyggandet i våra storstäder, bullnernormer. Motion av Jan Björklund, Lotta Edholm, Ann-Katrin Åslund, Madeleine Sjöstedt, Ulf Fridebäck och Abit Dundar (samtliga fp), nr 2005:50

Dnr M2005-511-00412

Bordlagt 13 oktober 2005 nr 5

Markkontoret hade den 27 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av motion 2005:50 med kontorets utlåtande.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§34 Ny detaljplan för kv Skeppsholmsviken m m inom stadsdelen Djurgården. Remiss av programförslag

Dnr M2005-512-00874

Bordlagt 13 oktober 2005 nr 8

Markkontoret samt trafikkontoret hade den 26 september 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Göran Flodin den 10 oktober 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs

- vad avser marknämnden - enligt följande:

 Marknämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande till         stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss för ny detaljplan inom kv         Skeppsholmsviken m m inom stadsdelen Djurgården, S-Dp 1999-05636-54.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.<x

§35 Ändrad detaljplan för fastigheten Jämlikheten 6 m m i stadsdelen Bagarmossen. Remiss av planförslag samt förslag till lösning för trafikföringen till och från Björkhagens golfbana

Dnr M2005-512-00815

Bordlagt 13 oktober 2005 nr 14

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 8 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Nätverket Bevara Nackareservatet inkommen den 12 oktober 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för fastigheten Jämlikheten 6 m m i stadsdelen Bagarmossen, S-Dp 2005-05113-54.

 2. Nämnden godkänner kontorets redovisning till lösning för trafikföringen till och från Björkhagens golfbana.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförandet av exploateringen.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) enligt bilaga L.

§36 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Svedmyra 1:1 invid Stureby sjukhem. Inriktningsbeslut och återremiss

Dnr M2005-511-00252

Bordlagt 13 oktober 2005 nr 16

Markkontoret hade den 31 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Svedmyra 1:1 till AB Familjebostäder.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Marknämnden beslöt att låta ärendet utgå.

§37 Årstaskogen – Årsta Holmar naturreservat. Remiss

Dnr M2005-682-00676

Bordlagt 22 september 2005 nr 23 och 13 oktober 2005 nr 25

Markkontoret och stadsbyggnadskontoret hade den 29 augusti 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser marknämnden - enligt följande:

Marknämnden uppdrar åt markkontoret och stadsbyggnadskontoret att skicka förslaget Årstaskogen - Årsta holmar naturreservat enligt bilaga till utlåtandet på remiss.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Marianne Ahlgren (fp) och Jan Tigerström (m) enligt bilaga M.

§38 Ny entré till Nackareservatet från Hammarby Sjöstad samt vissa kompletteringar i och intill Hammarbybacken

Dnr M2005-511-00762

Bordlagt 22 september 2005 nr 41 och 13 oktober 2005 nr 26

Markkontoret hade den 6 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Nätverket Bevara Nackareservatet inkommen den 12 oktober 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner redovisningen av planerade kompletteringsarbeten för entréområdet från Hammarby Sjöstad till Nackareservatet i Stockholm stad, gångväg till idrottsplatsen i Hammarbyhöjden samt kompletteringar av Hammarbybacken bl a för ökad tillgänglighet och användbarhet för barn.

 2. Nämnden godkänner att del av återstående investeringsmedel om ca 15 mnkr från tidigare godkänt anslag för kv Sjöstadsporten får användas för rubricerade åtgärder.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.