Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2005-11-24

Sammanträde 2005-11-24

Datum
Klockan
15.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 8/2005 med marknämnden den
24 november 20 Läs mer...05, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom markkontoret

5 Frikommun för fler bostäder. Motion av Sten Nordin (m), nr 45/2005 (S samt Sbk, Tk och Mf)

6 Policy mot alkohol och droger i Stockholms stad. Remiss (E)*

7 Ekonomisk uppföljning månad 10/2005 (utdelas) (E)

8 Förköp av förvärvstillstånd för vissa fastigheter (M&V)*

9 ”Att hamna rätt” – förslag till hamnstrategi för Stockholm. Remiss (I samt Tk, Sbk och Östermalms stdf)

10 Stockholms hamns ”Vision 2015” (I)

11 Försäljning av fastigheten Ladugårdsgärdet 1:43 samt del av fastigheten Ladugårdsgärdet 1:9 i Södra Värtahamnen i stadsdelen Östermalm till KB Positionen 2 (I) Östermalm

12 Försäljning av del av fastigheten Östermalm 3:58 samt fastigheten Östermalm 1:24 i stadsdelen Östermalm till Storbritanniens resp Tysklands ambassad (I)*Östermalm

13 Gasförsörjning från Hjorthagen/Värtanområdet, redovisning av frågor som relaterar till omdaning av området (I och Sbk) Östermalm

14 Upphandling av ramavtal för arkitektkonsulter 2006 (I samt Tk och Sbk)

15 Fotbollsplanen i Vinterviken. Skrivelse av Kajsa Stenfelt (v) och Ann-Marie Strömberg (v) (Y) Liljeholmen

16 Försäljning av del av fastigheten Akalla 4:1 i Tensta/Hjulsta att ingå i fastigheten Kippinge 1 till AB Svenska Bostäder (Y och 20 000)*Spånga-Tensta

17 Detaljplan för bostäder i kv Iskarnevalen i Hägersten. Remiss (Y och 20 000) Hägersten

18 Överenskommelse om exploatering för bostadsändamål inom del av fastigheten Årsta 1:1 i Årsta med Veidekke Bostad AB samt överenskommelse om exploatering för bostadsändamål inom del av fastigheten Årsta 1:1 i Årsta med Stockholms Kooperativa Bostadsförening. Genomförandebeslut (Y och 20 000) Enskede-Årsta

19 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i Årsta till JM AB. Inriktningsbeslut samt planbeställning (Y) Enskede-Årsta

20 Överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering för studentbostäder i kv Tvärslån i Högdalen till Sveriges Bostadscentrum Mark AB (Y och 20 000) Vantör

21 Ändrad detaljplan för område invid kv Falsterbo i Kärrtorp. Remiss (Y och 20 000) Skarpnäck

22 Ändrad detaljplan för del av fastigheten Grönskär i Kärrtorp. Remiss (Y och 20 000) Skarpnäck

23 Tomträttsupplåtelse av fastigheten Mätbordet 1 i Fagersjö till Torvalla Café AB (Y)*Farsta

24 Detaljplan för del av kv Fader Bergström m fl och överdäckning i Axelsberg. Remiss (Y och 20 000) Hägersten

25 Samverkan kring utveckling av avfallshanteringens infrastruktur. Lägesrapport (Y samt Tk, RHf och Sbk)

26 Remiss av planförslag för Norra Djurgårdsstaden samt lägesredovisning av Norra Djurgårdsstaden. Bordlagt 27 oktober 2005 nr 12 (I samt Tk). Östermalm

27 Södra Inre Tvärleden. Redovisning av utförd trafikledsutredning. Bordlagt 27 oktober 2005 nr 26 (Y samt Tk och Sbk). Farsta

28 Parkeringsprinciper för Hammarby Sjöstad. Bordlagt 27 oktober 2005 nr 27 (HS och Tk) Katarina-Sofia

29 Bostadsbyggandet i våra storstäder, bullernormer. Motion av Jan Björklund, Lotta Edholm, Ann-Katrin Åslund, Madeleine Sjöstedt, Ulf Fridebäck och Abit Dundar (samtliga fp), nr 2005:50. Bordlagt 13 oktober 2005 nr 5 och 27 oktober 2005 nr 33 (S)

30 Ny detaljplan för kv Skeppsholmsviken m m inom stadsdelen Djurgården. Remiss. Bordlagt 13 oktober 2005 nr 8 och 27 oktober 2005 nr 34 (I och Tk) Östermalm

31 Ny entré till Nackareservatet från Hammarby Sjöstad samt viss utökning och påbyggnad av Hammarbybacken. Bordlagt 22 september 2005 nr 41 och senast 27 oktober 2005 nr 38 (HS) Katarina-Sofia

Mötesinformation

Justerat:

2005-12-01

Leif Rönngren Berthold Gustavsson

Närvarande:


Ledamöter

Leif Rönngren (s), ordförande
Hasan Dölek (s)
Ulf Fridebäck (fp)
Berthold Gustavsson (m)
Karin Hanqvist (s)
Lennart Mikaelsson (kd)
Gunnar Sandell (s)
Kajsa Stenfelt (v)
Anna Wersäll (m)

 

Ersättare

Marianne Ahlgren (fp), tjänstgörande
Helena Bonnier (m), tjänstgörande
Maurice Forslund (kd)
Per Hallerby (fp)
Gunilla Hansson (s)
Olivia Hasahya (s)
Kenneth Nilsson (s)
Ann-Marie Strömberg (v)
Jan Tigerström (m)
Charlotte Unger (mp), tjänstgörande
Ornina Younan (s), tjänstgörande

 

Tjänstemän

Markdirektören Göran Långsved (§§ 1-17 och 19-31) och nämndsekreteraren Hans Engstrand. Vidare tjänstemännen vid kontoret Stefan Eriksson, Lars Fränne, Lars Fyrvald, Lennart Gustafsson, Bengt Hjelm, Eva Olsson, Torsten Samuelsson samt borgarrådssekreteraren från roteln Petra Nieto.

§1 Justering

Beslut

Marknämnden utsåg ledamoten Berthold Gustavsson (m) att tillsammans med ordföranden Leif Rönngren (s) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 8 december 2005 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Information från markchefen

-----------------------------------

Markchefen Göran Långsved informerade om och inbjöd nämndens förtroendevalda till:

· Frukostmöte den 6 december 2005 kl 07.20 i Stadshuset om stadens fortsatta tillväxt

· Invigning av markkontorets lokaler i Tekniska Nämndhuset den 7 december 2005 kl 15.00

· Gemensam middag för marknämnden och trafiknämnden den 13 december 2005 kl 18.00 i Wenner-Gren Center

Beslut

Marknämnden tackade för informationen.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till marknämnden vilka förtecknats i promemoria av den 16 november 2005 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 24 november 2005.

Beslut

Marknämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom markkontoret

Dnr M2005-010-00043

Markkontoret hade den 21 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Marknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Frikommun för fler bostäder. Motion av Sten Nordin (m), nr 45/2005

Dnr M2005-511-00345

Protokollsutdrag

Markkontoret m fl hade den 7 november 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser marknämnden - enligt följande:

Marknämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av motion 2005:45 med kontorens gemensamma utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorens förslag d v s

Marknämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av motion 2005:45 med kontorens gemensamma utlåtande.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Marianne Ahlgren (fp) och Helena Bonnier (m) enligt det av ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

§6 Policy mot alkohol och droger i Stockholms stad. Remiss

Dnr M2005-000-00912

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 24 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden beslutar att, som svar på kommunstyrelsens remiss av förslag till policy mot alkohol och droger i Stockholms stad, överlämna och åberopa utlåtandet.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§7 Ekonomisk uppföljning månad 10/2005

Dnr M2005-112-01107

En av markkontoret den 15 november 2005 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för oktober 2005 anmäldes.

Beslut

Marknämnden godkände anmälan.

§8 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr M2005-551-00831

Markkontoret hade den 1 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vilket ändrats den 9 november 2005 avseende köpeskillingen för fastigheten Geten 17, föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

  Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 ”Att hamna rätt” – förslag till hamnstrategi för Stockholm. Remiss

Dnr M2005-000-00889

Protokollsutdrag

Markkontoret m fl hade avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser marknämnden - enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet till stadsledningskontoret som svar på remiss av ”Att hamna rätt” - förslag till hamnstrategi för Stockholm, dnr 309-3360/2005.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B2.

Tjänstgörande ersättaren Charlotte Unger (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B3.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorens förslag d v s

Marknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet till stadsledningskontoret som svar på remiss av ”Att hamna rätt” - förslag till hamnstrategi för Stockholm, dnr 309-3360/2005.

Reservationer

Ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) samt tjänstgörande ersättaren Marianne Ahlgren (fp) enligt det av ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) enligt det av henne framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Charlotte Unger (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Anna Wersäll (m) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt bilaga B4.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§10 Stockholms hamns ”Vision 2015”

Dnr M2005-511-01043

Markkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden uppdrar åt kontoret att i dialog med hamnen fortsätta med erforderligt utredningsarbete i enlighet med utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa planläggning av Värtaterminalen med omgivning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s), ledamoten Kajsa Stenfelt (v) och tjänstgörande ersättaren Charlotte Unger (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), ledamoten Kajsa Stenfelt (v) och tjänstgörande ersättaren Charlotte Unger (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att bifalla kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Att bygga bostäder och arbetsplatser i Värta - Frihamnen är en viktig del av stadens strategi att bygga på redan exploaterad mark och ”visionens” ambition att hamnverksamheten yteffektiviseras och dras ut på pirerna är viktig för att uppnå detta.

Det är i nuläget inte klarlagt hur många kajlägen som behövs och hur stora utfyllningar i vatten som kan komma ifråga.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) samt tjänstgörande ersättarna Marianne Ahlgren (fp) och Helena Bonnier (m) enligt kontorets förslag.

§11 Försäljning av fastigheten Ladugårdsgärdet 1:43 samt del av fastigheten Ladugårdsgärdet 1:9 i Södra Värtahamnen i stadsdelen Östermalm till KB Positionen 2

Dnr M2005-554-01049

Markkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner försäljning av fastigheten Ladugårdsgärdet 1:43 samt del av fastigheten Ladugårdsgärdet 1:9 till KB Positionen 2 för en total köpeskilling om 5 100 000 kronor.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§12 Försäljning av del av fastigheten Östermalm 3:58 samt fastigheten Östermalm 1:24 i stadsdelen Östermalm till Storbritanniens resp Tysklands ambassader

Dnr M2005-554-01073

Markkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner för sin del köpeavtal rörande fastigheten Östermalm 1:24 och Östermalm 3:58 i Östermalm.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§13 Gasförsörjning från Hjorthagen/Värtanområdet. Redovisning av frågor som relaterar till omdaning av området

Dnr M2005-510-00844

Markkontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 24 oktober 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser marknämnden - enligt följande:

Marknämnden godkänner lägesrapporten.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§14 Upphandling av ramavtal för arkitektkonsulter 2006

Dnr M2005-400-01128

Markkontoret hade den 2 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner kontorets redovisning av upphandlingsförfarandet och uppdrar åt markdirektören att vidaredelegera rätten att fatta tilldelningsbeslut och att teckna ramavtal till stadsbyggnadsdirektören.

 2. Nämnden justerar beslutet omedelbart.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§15 Fotbollsplanen i Vinterviken. Skrivelse av Kajsa Stenfelt (v) och Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr M2005-510-01120

Markkontoret hade den 2 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Kajsa Stenfelt (v) och Ann-Marie Strömberg (v).

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§16 Försäljning av del av fastigheten Akalla 4:1 i Spånga-Tensta till AB Svenska Bostäder

Dnr M2005-554-01024

Markkontoret hade den 18 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner att köpeavtal tecknas med AB Svenska Bostäder rörande försäljning av del av fastigheten Akalla 4:1 i Spånga-Tensta för 5,8 mnkr.

 2. Nämnden ger markkontoret i uppdrag att teckna de avtal och vidta de åtgärder som är erforderliga för genomförandet av försäljningen.

 3. Nämnden beslutar att omedelbart justera beslutet.

Beslut

Marknämnden beslöt, på förslag av markkontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§17 Detaljplan för bostäder i kv Iskarnevalen i Hägersten. Remiss

Dnr M2005-512-01031

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 18 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan i kv Iskarnevalen i Hägersten.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s), ledamoten Kajsa Stenfelt (v) och tjänstgörande ersättaren Charlotte Unger (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), ledamoten Kajsa Stenfelt (v) och tjänstgörande ersättaren Charlotte Unger (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att kompensation för den ianspråktagna bollplanen skall ske i enlighet med planförslaget,

att uppdra åt kontoret att utreda möjligheten att rusta upp bollplanen vid parkleken Lugnet till en 7-mannaplan, att i övrigt godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Enligt stadsbyggnadsnämndens förslag skall den för byggnation ianspråktagna bollplanen ersättas med upprustning av Hägerstensåsens 11-mannaplan, en ny 7-mannaplan i närområdet och en mindre multifunktionsplan i anslutning till byggnationen. Marknämnden instämmer i förslaget.

Vid den närbelägna parkleken Lugnet finns en mindre fotbollsplan av ”kaninburstyp” som bör kunna rustas upp till 7-mannaplan.

Parkeringssituationen i Västertorp är mycket ansträngd. Marknämnden vill uppmärksamma att det pågår en parkeringsutredning för området som ska avvaktas.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) samt tjänstgörande ersättarna Marianne Ahlgren (fp) och Helena Bonnier (m) enligt det av ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Charlotte Unger (mp) enligt bilaga D3.

§18 Överenskommelse om exploatering för bostadsändamål inom del av fastigheten Årsta 1:1 i Årsta med Veidekke Bostad AB samt överenskommelse om exploatering för bostadsändamål inom del av fastigheten Årsta 1:1 i Årsta med Stockholms Kooperativa Bostadsförening. Genomförandebeslut

Dnr M2005-511-01084

Markkontoret hade den 26 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering inom del av fastigheten Årsta 1:1 omfattande investeringsutgifter om 13,8 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploa­tering och överlåtelse av mark inom fastigheten Årsta 1:1 med Veidekke Bostad AB med en försäljningsinkomst om ca 17,5 mnkr enligt vad som anges i kontorets utlåtande samt ger kontoret i uppdrag att vidta erforder­liga åtgärder för genomförandet av försäljningen.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse inom fastigheten Årsta 1:1 med Stockholms Kooperativa Bostadsförening enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) och tjänstgörande ersättaren Charlotte Unger (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Leif Rönngren (s) upptog först yrkandet av ledamoten Kajsa Stenfelt (v) och tjänstgörande ersättaren Charlotte Unger (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden

att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) och tjänstgörande ersättaren Charlotte Unger (mp) enligt det av dem gemensamt framställda återremissyrkandet.

Beslut

Marknämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering inom del av fastigheten Årsta 1:1 omfattande investeringsutgifter om 13,8 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploa­tering och överlåtelse av mark inom fastigheten Årsta 1:1 med Veidekke Bostad AB med en försäljningsinkomst om ca 17,5 mnkr enligt vad som anges i kontorets utlåtande samt ger kontoret i uppdrag att vidta erforder­liga åtgärder för genomförandet av försäljningen.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse inom fastigheten Årsta 1:1 med Stockholms Kooperativa Bostadsförening enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) och tjänstgörande ersättaren Charlotte Unger (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

Markchefen Göran Långsved deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§19 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i Årsta till JM AB. Inriktningsbeslut samt planbeställning

Dnr M2005-513-01051

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 20 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för bostadsändamål inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 till JM AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s), ledamoten Kajsa Stenfelt (v) och tjänstgörande ersättaren Charlotte Unger (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), ledamoten Kajsa Stenfelt (v) och tjänstgörande ersättaren Charlotte Unger (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att bifalla kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Stadsdelsnämnden har inte yttrat sig över projektet vilket borde varit del av beredningen eftersom detta är första gången det fattas beslut i ärendet. Markanvisningen berör dock en mindre yta vilket gör att en återremittering kan te sig väl byråkratisk.

Påverkan på parkområdets natur-, lek- och rekreationsvärden bör studeras vidare i planläggningen och åtgärder för kompensation tas fram.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) samt tjänstgörande ersättarna Marianne Ahlgren (fp) och Helena Bonnier (m) enligt kontorets förslag.

§20 Överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering för ungdoms- och studentbostäder i kv Tvärslån i Högdalen till SBC Mark AB

Dnr M2005-511-01074

Markkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner överenskommelsen om överlåtelse av mark och exploatering inom kv Tvärslån i Högdalen.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att vidta de åtgärder som är erforderliga för genomförandet av överenskommelsen.

Under överläggning i ärendet utlovade markkontoret att vid ett kommande samman-träde besvara frågor om exploateringens konsekvens för företag i området och om exploateringskostnaden.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) samt tjänstgörande ersättarna Marianne Ahlgren (fp) och Helena Bonnier (m) enligt bilaga G.

§21 Ändrad detaljplan för område invid kv Falsterbo i Kärrtorp. Remiss

Dnr M2005-512-00910

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 18 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stads- byggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för område invid kv Falsterbo i Kärrtorp, S-Dp 2005-05085-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stads- byggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för område invid kv Falsterbo i Kärrtorp, S-Dp 2005-05085-54.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) samt tjänstgörande ersättarna Marianne Ahlgren (fp) och Helena Bonnier (m) enligt det av ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§22 Ändrad detaljplan för del av fastigheten Grönskär i Kärrtorp. Remiss

Dnr 2005-512-00917

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 18 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stads- byggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för del av kv Grönskär i Kärrtorp.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för exploateringens genomförande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stads- byggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för del av kv Grönskär i Kärrtorp.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för exploateringens genomförande.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) samt tjänstgörande ersättarna Marianne Ahlgren (fp) och Helena Bonnier (m) enligt det av ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga I2.

§23 Tomträttsupplåtelse av fastigheten Mätbordet 1 i Fagersjö till Bröderna Brothers HB

Dnr M2005-514-00993

Markkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden ger markkontoret i uppdrag att teckna tomträttsavtal rörande fastigheten Mätbordet 1 i Fagersjö.

 2. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Beslut

Marknämnden beslöt enhälligt att återremittera ärendet samt att därutöver anföra följande:

Marknämnden ger kontoret i uppdrag att utreda huruvida Svenska Bostäder har markanvisning i området. Om Svenska Bostäder inte har det ska kontoret utreda och redovisa huruvida andra intressenter för att bygga bostäder på fastigheten finns. Kontoret ska även redovisa, kopplat till buller och säkerhetsaspekter, vilka hinder som finns att bygga bostäder på fastigheten.

§24 Detaljplan för del av kv Fader Bergström m fl och överdäckningar i Hägersten. Remiss

Dnr M2005-512-01016

Markkontoret hade den 2 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för bostäder i kv Fader Bergström m fl och överdäckningar i Hägersten.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§25 Samverkan kring utveckling av avfallshanteringens infrastruktur. Lägesrapport

Dnr M2005-440-01064

Markkontoret m fl hade den 19 oktober 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser marknämnden - enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner lägesrapporten.

 2. Nämnden ger förvaltningarna i uppdrag att arbeta vidare i enlighet med vad som redovisas.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§26 Remiss av planförslag för Norra Djurgårdsstaden samt lägesredovisning av Norra Djurgårdsstaden

Dnr M2005-512-00742

Bordlagt 27 oktober 2005 nr 12

Protokollsutdrag

Markkontoret samt trafikkontoret hade den 3 oktober 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - - vad avser marknämnden - enligt följande:

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom Norra Djurgårdsstaden på Östermalm, S-Dp 2001-07633-54.

 2. Nämnden godkänner lägesredovisningen avseende Norra Djurgårdsstaden på Östermalm.

Under överläggning i ärendet utlovade markkontoret att vid ett kommande sammanträde besvara fråga om exploateringens konsekvens för företag i området och pågående förhandlingar i frågan.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s), ledamoten Kajsa Stenfelt (v) och tjänstgörande ersättaren Charlotte Unger (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter ajournering och propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), ledamoten Kajsa Stenfelt (v) och tjänstgörande ersättaren Charlotte Unger (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorens förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Det är av stor vikt att i den fortsatta utbyggnaden av området noga följa befolkningsutvecklingen för att kunna möta det eventuella behov av äldreboende, skola och förskola som kan anses nödvändigt. Området bör planeras så att Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden binds samman via kollektivtrafik och gång- och cykelstråk.

Det är också viktigt att den fortsatta utbyggnaden tar hänsyn till de företag som i dag finns i området och försöker att hitta positiva framtida lösningar för dem.

Den grönmarkskompensation som föreslås är otillräcklig med tanke på områdets funktion som spridningskorridor. Kompensationen bör kompletteras med den av nämnden tidigare efterfrågade ekodukten över Lidingövägen och redovisas särskilt i kommande ärende.

För att hålla nere byggkostnaderna måste parkeringstalen hållas på samma nivå som övriga innerstaden och principen om tomtmarks/garageparkering följas. Arbetet med hållbart resande och erfarenheter från Hammarby Sjöstad bör användas för att nå målen på parkeringssidan.

Platsen för de fyra punkthusen närmast söder om gasklockorna är förorenad och behöver studeras vidare för att säkerställa en boendemiljö som inte riskerar barns och vuxnas hälsa.

Stranden längs Husarviken är viktig att värna som naturstrand med promenad- och joggingsstråk och en naturlig inramning av viken.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) samt tjänstgörande ersättarna Marianne Ahlgren (fp) och Helena Bonnier (m) enligt det av ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§27 Södra Inre Tvärleden. Redovisning av utförd trafikledsutredning

Dnr M2005-311-00868

Bordlagt 27 oktober 2005 nr 26

Markkontoret m fl hade den 22 september 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser marknämnden - enligt följande:

Marknämnden godkänner kontorens gemensamma redovisning av trafikledsutredningen för Södra Inre Tvärleden.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorens förslag.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Leif Rönngren (s), ledamöterna Karin Hanqvist (s), Hasan Dölek (s), Gunnar Sandell (s) och Kajsa Stenfelt (v) samt tjänstgörande ersättarna Charlotte Unger (mp) och Ornina Younan (s) enligt bilaga K1.

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) samt tjänstgörande ersättarna Marianne Ahlgren (fp) och Helena Bonnier (m) enligt bilaga K2.

§28 Parkeringsprinciper för Hammarby Sjöstad

Dnr M2005-340-00978

Bordlagt 27 oktober 2005 nr 27

Markkontoret samt trafikkontoret hade den 26 september 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs

- vad avser marknämnden - enligt följande:

Marknämnden beslutar att godkänna föreslagna parkeringsprinciper för Hammarby Sjöstad.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorens förslag d v s

Marknämnden beslutar att godkänna föreslagna parkeringsprinciper för Hammarby Sjöstad.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) samt tjänstgörande ersättarna Marianne Ahlgren (fp) och Helena Bonnier (m) enligt det av ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§29 Bostadsbyggandet i våra storstäder, bullnernormer. Motion av Jan Björklund, Lotta Edholm, Ann-Katrin Åslund, Madeleine Sjöstedt, Ulf Fridebäck och Abit Dundar (samtliga fp), nr 2005:50

Dnr M2005-511-00412

Bordlagt 13 oktober 2005 nr 5 och 27 oktober 2005 nr 33

Markkontoret hade den 27 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av motion 2005:50 med kontorets utlåtande.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§30 Ny detaljplan för kv Skeppsholmsviken m m inom stadsdelen Djurgården. Remiss av programförslag

Dnr M2005-512-00874

Bordlagt 13 oktober 2005 nr 8 och 27 oktober 2005 nr 34

Protokollsutdrag

Markkontoret samt trafikkontoret hade den 26 september 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Göran Flodin den 10 oktober 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs

- vad avser marknämnden - enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss för ny detaljplan inom kv Skeppsholmsviken m m inom stadsdelen Djurgården, S-Dp 1999-05636-54.

Beslut

Marknämnden beslöt enhälligt att i delar godkänna kontorens förslag till beslut samt

att därutöver anföra följande:

Marknämnden anser att detaljplanen i högre grad ska bygga på det gemensamma förslaget från Gröna Lund, Aquaria Vattenmuseum och Djurgårdsförvaltningen. Där förespråkas ej strandpromenaden utan istället föreslås ett naturligt promenadstråk längs Falkenbergsgatan mellan Wasahamnen och Djurgårdsstaden. Aquaria Vattenmuseum och Gröna Lund får även en tydligare koppling till och kontakt med vattnet och ges samtidigt möjlighet att expandera sina verksamheter på området.

Marknämnden menar även att det är viktigt att kontoret i det fortsatta arbetet utreder och tillgodoser säkerheten vid Djurgårdsfärjans på- och avstigningsområde.

§31 Ny entré till Nackareservatet från Hammarby Sjöstad samt vissa kompletteringar i och intill Hammarbybacken

Dnr M2005-511-00762

Bordlagt 22 september 2005 nr 41 och senast 27 oktober 2005 nr 38

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 6 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Nätverket Bevara Nackareservatet inkommen den 12 oktober 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner redovisningen av planerade kompletteringsarbeten för entréområdet från Hammarby Sjöstad till Nackareservatet i Stockholm stad, gångväg till idrottsplatsen i Hammarbyhöjden samt kompletteringar av Hammarbybacken bl a för ökad tillgänglighet och användbarhet för barn.

 2. Nämnden godkänner att del av återstående investeringsmedel om ca 15 mnkr från tidigare godkänt anslag för kv Sjöstadsporten får användas för rubricerade åtgärder.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s), ledamoten Kajsa Stenfelt (v) och tjänstgörande ersättaren Charlotte Unger (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), ledamoten Kajsa Stenfelt (v) och tjänstgörande ersättaren Charlotte Unger (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak bifalla kontorets förslag till beslut samt att i övrigt anföra följande:

Det är positivt att Hammarbybacken nu kan utvecklas och friluftsverksamheterna komma både närboende och alla Stockholmare till del.

Stadsbyggnadsnämnden har nyligen beviljat bygglov för utbyggnad av en barnskidbacke och starta detaljplaneläggning av Hammarbybacken med omnejd i syfte att fastställa friluftsverksamheten inklusive skidbacke samt parkmark så att

spridningskorridor till Årstaskogen säkerställs. De åtgärder som redovisas i detta ärende bör stämmas av mot den processen och ändringar göras med beaktande av vad stadsdelsnämnden och idrottsnämnden framför, vilket t ex kan gälla förslag om stigar och motionsspår.

De ekar som fälls för barnbacken ska kompenseras genom nyplantering av ekar söder om ekodukten och åtgärder för att stärka spridningskorridoren västerut mot Årstaskogen. Kompensationsåtgärderna ska redovisas i detaljplanearbetet.

Placering av informationstavlor och entréfunktioner för Nackareservatet anpassas till de reservatsgränser som fullmäktige beslutar om.

De förorenade massor som läggs upp på den avslutade deponin måste täckas av ett rent tätskikt för att området ska kunna fungera som det friluftsområde det är tänkt att vara.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) samt tjänstgörande ersättarna Marianne Ahlgren (fp) och Helena Bonnier (m) enligt kontorets förslag.