Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2006-03-09

Sammanträde 2006-03-09

Datum
Klockan
15.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 03/2006 med marknämnden den
9 mars 2006, Läs mer...kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Frågor för beredning och information från kontoret

4 Anmälan av inkomna skrivelser

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom markkontoret

6 Underlag till planering för 2007 och inriktning för 2008 och 2009 (E)* P

7 Anmälan av ekonomisk uppföljning februari 2006 (utdelas) (E)

8 Anmälan av överenskommelse om lokalt samverkansavtal för markkontoret (E)

9 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (M&V)*

10 Förvärv av tomträtterna till fastigheterna Svavelsyran 3 och Portvaktsstugan 2 i Hägersten (M&V) Liljeholmen

11 Hyresnämndens beslut att avskriva ärende om tillstånd till förvärv av aktierna i Bertil Uhléns Fastighets AB (M&V) Maria-Gamla Stan

12 Överenskommelse om exploatering för bostadsändamål inom kvarteret Glädjen på Kungsholmen med Fabege Storstockholm AB (I och 20 000) Kungsholmen

13 Projekt Sergelgången etapp I på Norrmalm m m. Slutredovisning (I) Norrmalm

14 Återredovisning av förutsättningar för ett nytt stadsbibliotek. Intentionsavtal med Hotelinvest & Co HB rörande fastigheten Spelbomskan 12 i Vasastaden. (I+Sbk+Kuf+Fsk) Norrmalm

15 Ombyggnad av S:t Eriksplan inklusive underjordiskt garage i Vasastaden. Slutredovisning (I+Tk) Norrmalm

17 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom fastigheterna Grimsta 1:5 och Räknestickan 1 i Råcksta med JM AB, Borätt AB och Seniorgården AB. Genomförandebeslut (Y och 20 000) * Hässelby-Vällingby

18 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Gångmattan 2 och Riksby 1:1 till Besqab. Inriktningsbeslut (Y) Bromma

19 Markanvisning för bostäder vid Sulitelmavägen inom fastigheten Traneberg 1:1 i Traneberg till Husab. Inriktningsbeslut (Y) Bromma

20 Detaljplan för område vid Gustavs III:s väg öster om kv Pyndaren i stadsdelen Åkeslund. Remiss samt uppdrag från nämnden (Y och 20 000) Bromma

21 Överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering inom kv Marievik och Kalkbruket m m i Årstadal med Marievik Fastigheter AB samt markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheten Kalkbruket 1 till AB Familjebostäder (Y och 20 000) Liljeholmen

22 Exploateringsavtal med Stena Fastigheter Västberga KB avseende del av fastigheten Tvålflingan 5 i stadsdelen Västberga (Y och 20 000) Liljeholmen

23 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Fruängen till Veidekke. Inriktningsbeslut. Återremiss (Y) Hägersten

24 Ny detaljplan för fastigheten Skarpnäcks Gård 1:10 samt del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 vid kv Pungpinan i Skarpnäcks Gård. Remiss (Y) Skarpnäck

25 Ny detaljplan för del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 vid kv Sparsamheten i Skarpnäcks Gård. Remiss (Y) Skarpnäck

26 Tomträttsupplåtelse av fastigheten Mätbordet 1 i Fagersjö till Bröderna Brothers HB. Återremiss (Y) Farsta

27 Utbyggnad för bostäder inom Sickla Udde i Hammarby Sjöstad. Slutredovisning (HS) Katarina-Sofia

28 Markanvisning inom projekt Henriksdalshamnen etapp I till Byggnadsaktiebolag Abacus (HS) Katarina-Sofia

29 Överenskommelse om exploatering för bostadsändamål inom fastigheten Enskede Gård 1:1 (kv Torkladan) med JM AB inom stadsdelen Enskede Gård. Genomförande-beslut. Bordlagt 16 februari 2006 nr 27 (Y och 20 000) Enskede-Årsta

30 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Johanneshov till Wåhlins fastigheter AB. Inriktningsbeslut. Bordlagd 16 februari 2006 nr 28 (Y) Enskede-Årsta

31 Ändrad detaljplan för del av kv Kaffebalen m m i stadsdelen Hökarängen. Remiss Bordlagd 16 februari 2006 nr 35 (Y och 20 000) Farsta

32 Markanvisning och inriktningsbeslut för bostäder inom fastigheten Glaven 11 i Stadshagen till Besqab. Bordlagt 15 december 2005 nr 16 och senast 16 februari 2006 nr 46 (I) Kungsholmen

Mötesinformation

Justerat:21 mars 2006
Leif Rönngren Mikael Söderlund

Närvarande:

Ledamöter
Leif Rönngren (s), ordförande
Mikael Söderlund (m), vice ordförande
Hasan Dölek (s)
Ulf Fridebäck (fp)
Karin Hanqvist (s)
Martina Lind (fp)
Gunnar Sandell (s)
Kajsa Stenfelt (v)
Anna Wersäll (m)

Ersättare
Marianne Ahlgren (fp)
Bo Ekvall (s)
Maurice Forslund (kd), tjänstgörande
Per Hallerby (fp)
Gunilla Hansson (s)
Kenneth Nilsson (s)
Ann-Marie Strömberg (v), tjänstgörande
Jan Tigerström (m), tjänstgörande
Ornina Younan (s), tjänstgörande

Tjänstemän
Tf markdirektören Gunnar Jensen och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Stefan Eriksson, Lars Fränne, Lennart Gustafsson, Bengt Hjelm, Eva Olsson, Torsten Samuelsson samt borgarrådssekreteraren från roteln Petra Nieto.

 

§1 Justering

Beslut

Marknämnden utsåg vice ordföranden Mikael Söderlund (m) att tillsammans med ordföranden Leif Rönngren (s) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 23 mars 2006 i Stadshuset.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Beslut

Marknämnden godkände anmälan av protokoll från nämndens föregående sammanträde.

§3 Frågor för beredning och information från kontoret

Information om förutsättningarna för ett nytt stadsbibliotek

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ordföranden Leif Rönngren (s) och tf markchefen Gunnar Jensen informerade om ärende 14 på dagens föredragningslista rörande återredovisning av förutsättningar för ett nytt stadsbibliotek, bl a att ett gemensamt tjänsteutlåtande i ärendet kommer att sändas ut till nämndens förtroendevalda den 10 mars 2006.

Beslut

Marknämnden tackade för informationen.

§4 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till marknämnden vilka förtecknats i promemoria av den 28 februari 2006 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 9 mars 2006.

Beslut

Marknämnden dels godkänna anmälan dels delta med sex förtroendevalda (3+3) i IFHP:s vårkonferens den 28-31 maj 2006 i Macao i Kina.

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom markkontoret

Dnr M2006-010-00061

Markkontoret hade den 10 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Marknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 Underlag till planering för 2007 och inriktning för 2008 och 2009

M2006-110-00194

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 20 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner kontorets förslag till underlag för 2007 och inriktning för 2008 och 2009 och överlämnar detta till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) och ledamoten Kajsa Stenfelt m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) och ledamoten Kajsa Stenfelt m fl (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna underlaget samt att därutöver anföra följande:

Den ekonomiska planeringen för 2007-2009 ser mycket bra ut både på driftsidan och med den omfattande investeringsbudgeten. Marknämnden har en strategisk roll att fylla och ska verka för att möjliggöra en mångfald av boende och boendeformer i staden genom att skapa förutsättningar för ett långsiktigt bostadsbyggande i jämn takt. Detta märks i den stora omfattningen av investeringsmedel som planeras för 2007-2009. Enligt en av befolknings-prognoserna i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS) kommer Stockholms stads befolkning att öka med 150 000 personer fram till år 2030. Detta skulle innebära ett behov av ca 80 000 fler bostäder, räknat med nuvarande utrymmesstandard.

En annan viktig fråga för marknämnden är Bromma flygplats. Kommunfullmäktige har beslutat att Bromma flygplats ska läggas ner. Det innebär att marknämnden måste ha en beredskap för detta stadsutvecklings-område som skulle kunna innebära 10 000 nya bostäder och kontor i ett mycket centralt och attraktivt område i staden. För detta krävs handlingsberedskap.

Det är viktigt att ett helhetsgrepp tas vid planering och utveckling av bostads-områden. Det ska finnas plats för tillgängliga bostäder, arbetsplatser, rekreationsområden, idrott, service, kultur och tillgång till förskolor.

Vid markexploateringar är den yttre miljön som skapas viktig. En attraktiv allmän yttre miljö kan öka samhörighet och delaktighet i området. Ju fler och ju längre tid som människor i staden lockas att vara ute, ju friskare och mindre segregerande blir vår stad.

Där grönmark nyttjas ska förlusten av detta kompenseras. Detta är en del av miljöprogrammet som marknämnden har stort ansvar för. Under våren 2006 ska en metodhandbok för kompensationsåtgärder tas fram och inarbetas inför perioden 2007-2009.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Maurice Forslund (kd) och Jan Tigerström (m) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§7 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 2/2006

En av markkontoret den 1 mars 2006 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för februari 2006 anmäldes.

Beslut

Marknämnden godkände anmälan.

§8 Anmälan av överenskommelse om lokalt samverkansavtal för markkontoret

Dnr M2006-200-00245

Markkontoret hade den 13 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden lägger överenskommelsen om lokalt samverkansavtal för markkontoret till handlingarna.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr M2006-551-00131

Markkontoret hade den 21 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande det förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Förvärv av tomträtterna till fastigheterna Svavelsyran 3 och Portvaktsstugan 2 i Hägersten

Dnr M2006-551-00364

Markkontoret hade den 14 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner redovisade förslag till köpeavtal rörande tomträtterna Svavelsyran 3 och Portvaktsstugan 2.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§11 Hyresnämndens beslut att avskriva ärende om tillstånd till förvärv av aktierna i Bertil Uhléns Fastighets AB

Dnr M2005-553-00036

Markkontoret hade den 14 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§12 Överenskommelse om exploatering för bostadsändamål inom kvarteret Glädjen på Kungsholmen med Fabege Storstockholm AB

Dnr M2006-511-00205

Markkontoret hade den 13 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering mellan marknämnden och Fabege Storstockholm AB avseende del av fastigheten Stadshagen 1:1 enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering mellan marknämnden och Fabege Storstockholm AB avseende del av fastigheten Stadshagen 1:1 enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Maurice Forslund (kd) och Jan Tigerström (m) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§13 Projekt Sergelgången etapp I på Norrmalm m m. Slutredovisning

Dnr M2006-400-00363

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 15 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner slutredovisning av projekt Sergelgången etapp I.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna att bygga in resterande del av Sergelgången, (etapp II).

 3. Nämnden meddelar trafiknämnden samt Norrmalms Stadsdelnämnd beslutet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) och ledamoten Kajsa Stenfelt m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) och ledamoten Kajsa Stenfelt m fl (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag samt att därutöver anföra följande:

I budget för 2006 fattades beslut om att området ”Plattan” på Sergels Torg under våren ska rustas upp. Det innebär att betongplattorna ska rengöras, väggarna målas och befintlig armatur bytas ut. I ett längre perspektiv finns även planer på att byta ut betongplattorna mot natursten, vilket är i enlighet med Peter Celsings ursprungliga tanke för Sergels Torg.

I förutsättningarna för Sergelgången etapp två ska kontoret även utreda alternativ med öppen lösning och inte bara tillsluten galleria.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Maurice Forslund (kd) och Jan Tigerström (m) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Maurice Forslund (kd) och Jan Tigerström (m) enligt bilaga C2.

§14 Återredovisning av förutsättningar för ett nytt stadsbibliotek. Intentionsavtal med Hotelinvest & Co HB rörande fastigheten Spelbomskan 12 i Vasastaden

Beslut

Marknämnden beslöt, på förslag av markkontoret, att låta ärendet utgå.

§15 Ombyggnad av S:t Eriksplan inklusive underjordiskt garage i Vasastaden. Slutredovisning

Dnr M2006-400-00116

Markkontoret samt trafikkontoret hade den 10 februari 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser marknämnden - enligt följande:

Marknämnden godkänner slutredovisningen av ombyggnad av S:t Eriksplan.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorens förslag.

§16 Ärende som utgått

Beslut

Marknämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§17 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom fastigheterna Grimsta 1:5 och Räknestickan 1 i Råcksta med JM AB, Borätt AB och Seniorgården AB. Genomförandebeslut

Dnr M2005-512-00122

Markkontoret hade den 2 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering inom fastigheterna Grimsta 1:5 och Räknestickan 1 omfattande investeringsutgifter om 24,6 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering mellan marknämnden och JM AB, Borätt AB respektive Seniorgården AB avseende fastigheten Grimsta 1:5 enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

 3. Nämnden beslutar att justera beslutet omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Ledamoten Kajsa Stenfelt m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering inom fastigheterna Grimsta 1:5 och Räknestickan 1 omfattande investeringsutgifter om 24,6 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering mellan marknämnden och JM AB, Borätt AB respektive Seniorgården AB avseende fastigheten Grimsta 1:5 enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

 3. Nämnden beslutar att justera beslutet omedelbart.

Reservationer

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Maurice Forslund (kd) och Jan Tigerström (m) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamöterna Kajsa Stenfelt m fl (v) och Ann-Marie Strömberg (v) enligt det av ledamoten Kajsa Stenfelt m fl (v) framställda yrkandet.

§18 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Gångmattan 2 och Riksby 1:1 till Besqab. Inriktningsbeslut

Dnr M2006-513-00425

Markkontoret hade den 16 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheterna Gångmattan 2 och Riksby 1:1 till Besqab.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal samt att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnadskontoret.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§19 Markanvisning för bostäder vid Sulitelmavägen inom fastigheten Traneberg 1:1 i Traneberg till Husab. Inriktningsbeslut

Dnr M2005-513-01162

Markkontoret hade den 16 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Traneberg 1:1 till HUSAB – Hus i Stockholm AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal samt att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnadskontoret.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§20 Detaljplan för område vid Gustavs III:s väg öster om kv Pyndaren i stadsdelen Åkeslund. Remiss

Dnr M2006-512-00193

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 8 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbygg- nadsnämnden som svar på remiss av förslag till detaljplan för område vid Gustav III:s väg öster om kv Pyndaren i stadsdelen Åkeslund Dp 2004-07262-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbygg- nadsnämnden som svar på remiss av förslag till detaljplan för område vid Gustav III:s väg öster om kv Pyndaren i stadsdelen Åkeslund Dp 2004-07262-54.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Maurice Forslund (kd) och Jan Tigerström (m) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§21 Överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering inom kv Marievik och Kalkbruket m m i Årstadal med Marievik Fastigheter AB samt markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheten Kalkbruket 1 till AB Familjebostäder

Dnr M2006-511-00242

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 14 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner för sin del överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering m m inom kv Marievik och Kalkbruket med Marievik Fastigheter AB samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner överlåtelsen och ger marknämnden, genom markkontoret, i uppdrag att vidta de åtgärder som är erforderliga för genomförandet av överenskommelsen om överlåtelse av mark och exploatering.

 2. Nämnden godkänner avtal med Marievik Fastigheter AB rörande inskränkning av industritomträtten Kalkbruket 1 samt anvisar mark för bostäder inom kv Kalkbruket m m till AB Familjebostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa erforderliga avtal för exploateringens genomförande.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§22 Exploateringsavtal med Stena Fastigheter Västberga KB avseende del av fastigheten Tvålflingan 5 i stadsdelen Västberga

Dnr M2006-511-00201

Markkontoret hade den 14 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden ger kontoret i uppdrag att teckna exploateringsavtal med Stena Fastigheter Västberga KB avseende del av fastigheten Tvålflingan 5 i stadsdelen Västberga, i huvudsak enligt det förslag som biläggs kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden ger kontoret i uppdrag att teckna exploateringsavtal med Stena Fastigheter Västberga KB avseende del av fastigheten Tvålflingan 5 i stadsdelen Västberga, i huvudsak enligt det förslag som biläggs kontorets utlåtande.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Maurice Forslund (kd) och Jan Tigerström (m) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§23 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Fruängen till Veidekke bostad och fastighet AB. Inriktningsbeslut. Återremiss

Dnr M2005-513-00953

Markkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för ca 40 bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 till Veidekke bostad och fastighet AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal samt att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnads- kontoret.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) och ledamoten Kajsa Stenfelt m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) och ledamoten Kajsa Stenfelt m fl (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag samt att därutöver anföra följande:

Marknämnden är i stort positiv till förslaget. I tjänsteutlåtandet kommenteras att bebyggelsen ska utformas med stor hänsyn till omgivande miljö, lämplig grönkompensation kan vara att parker och lekplatser rustas upp, skötselplaner tas fram och centrum förstärks samt att den nya bebyggelsens parkering måste beräknas utifrån att det inte finns någon reserv i området i övrigt. Dessa åtgärder vill marknämnden ytterligare framhålla och trycka på vikten av att kontoret arbetar vidare med dem i projektet.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Maurice Forslund (kd) och Jan Tigerström (m) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§24 Ny detaljplan för fastigheten Skarpnäcks Gård 1:10 samt del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 vid kv Pungpinan i Skarpnäcks Gård. Remiss

Dnr M2005-512-00076

Protokollsutdrag

Markkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbygg- nadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för fastigheten Skarpnäcks Gård 1:10 samt inom del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 vid kv Pungpinan i Skarpnäcks Gård, S-Dp 2005-06471-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbygg- nadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för fastigheten Skarpnäcks Gård 1:10 samt inom del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 vid kv Pungpinan i Skarpnäcks Gård, S-Dp 2005-06471-54.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Maurice Forslund (kd) och Jan Tigerström (m) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§25 Ny detaljplan för del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 vid kv Sparsamheten i Skarpnäcks Gård. Remiss

Dnr M2005-512-00093

Protokollsutdrag

Markkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 vid kv Sparsamheten i Skarpnäcks Gård, S-Dp 2005-19173-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 vid kv Sparsamheten i Skarpnäcks Gård, S-Dp 2005-19173-54.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Maurice Forslund (kd) och Jan Tigerström (m) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§26 Tomträttsupplåtelse av fastigheten Mätbordet 1 i Fagersjö till Bröderna Brothers HB. Återremiss

Dnr M2005-514-00993

Markkontoret hade den 8 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från föreningen Fagersjö Trädgårdsstad av den 9 mars 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden ger kontoret i uppdrag att teckna tomträttsavtal rörande fastigheten Mätbordet 1 i Fagersjö med Bröderna Brothers HB.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§27 Utbyggnad för bostäder inom Sickla Udde i Hammarby Sjöstad. Slutredovisning

Dnr M2006-511-00240

Markkontoret hade den 16 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner slutredovisningen avseende utbyggnad av bostäder och skola inom detaljplaneområdet Sickla Udde i Hammarby Sjöstad med byggherrarna AB Svenska Bostäder, JM Byggnads AB, Skanska Mark och Exploatering AB, HSB Stockholm ekonomisk förening, AB Familjebostäder och Skolfastigheter i Stockholm AB.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Maurice Forslund (kd) och Jan Tigerström (m) enligt bilaga J.

§28 Markanvisning inom projekt Henriksdalshamnen etapp I till Byggnadsaktiebolag Abacus

Dnr M2005-511-00386

Markkontoret hade den 21 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner markanvisning i projekt Henriksdalshamnen etapp I till Byggnadsaktiebolag Abacus.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden godkänner markanvisning i projekt Henriksdalshamnen etapp I till Byggnadsaktiebolag Abacus.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Maurice Forslund (kd) och Jan Tigerström (m) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§29 Överenskommelse om exploatering för bostadsändamål inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 (kv Torkladan) i Enskede Gård med JM AB. Genomförandebeslut

Dnr M2006-511-00100

Bordlagt 16 februari 2006 nr 27

Markkontoret hade den 20 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 (kv Torkladan) omfattande investeringsutgifter om 6,9 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering mellan marknämnden och JM AB avseende del av fastigheten Enskede Gård 1:1 (kv Torkladan) enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L1.

Ledamoten Kajsa Stenfelt m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L2.

Propositionsordning

Vid propositioner på framställda yrkanden förklarade sig ordföranden Leif Rönngren (s) finna propositionen på bifall till kontorets förslag vara med övervägande ja besvarad.

Omröstning begärdes.

Ordföranden Leif Rönngren (s) upptog först frågan om motförslag till kontorets förslag i omröstningen. Nämnden beslöt i denna del att ta upp det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet som motförslag i omröstningen.

Reservation i denna del

Ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Ann-Marie Strömberg (v) enligt det av ledamoten Kajsa Stenfelt m fl (v) framställda yrkandet.

Omröstning

Omröstning genomfördes därefter enligt följande föreslagna och godkända omröstningspropositioner. Den, som vill bifalla kontorets förslag, röstar ja. Den, som inte vill det, röstar nej. Vinner nej har nämnden beslutat bifalla det av av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Omröstningen utföll med sju ja och sex nej enligt nedan.

Ja Nej

Leif Rönngren (s) Mikael Söderlund (m)

Karin Hanqvist (s) Anna Wersäll (m)

Hasan Dölek (s) Jan Tigerström (m)

Gunnar Sandell (s) Ulf Fridebäck (fp)

Ornina Younan (s) Martina Lind (fp)

Kajsa Stenfelt (v) Maurice Forslund (kd)

Ann-Marie Strömberg (v)

Beslut

Marknämnden hade sålunda beslutat enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 (kv Torkladan) omfattande investeringsutgifter om 6,9 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering mellan marknämnden och JM AB avseende del av fastigheten Enskede Gård 1:1 (kv Torkladan) enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Maurice Forslund (kd) och Jan Tigerström (m) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§30 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Johanneshov till Wåhlin Fastigheter AB. Inriktningsbeslut

Dnr M2005-513-01053

Bordlagt 16 februari 2006 nr 28

Markkontoret hade den 26 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för bostadsändamål inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 till Wåhlin Fastigheter AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§31 Ändrad detaljplan för del av kv Kaffebalen m m i stadsdelen Hökarängen. Remiss

Dnr M2005-512-01472

Bordlagt 16 februari 2006 nr 35

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 20 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom kv Kaffebalen m m i stadsdelen Hökarängen, S-Dp 2005-12309-54.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) och ledamoten Kajsa Stenfelt m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M1.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) och ledamoten Kajsa Stenfelt m fl (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag samt att kontoret återkommer till nämnden med redovisning av grönkompensationsåtgärder och förstärkning av sociala värden i hela Hökarängen med anledning av detta och andra projekt.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Maurice Forslund (kd) och Jan Tigerström (m) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§32 Markanvisning och inriktningsbeslut för bostäder inom fastigheten Glaven 11 i Stadshagen till Besqab

Dnr M2005-007-00914

Bordlagt 15 december 2005 nr 16 och senast 16 februari 2006 nr 46

Markkontoret hade den 23 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark till Besqab för uppförande av bostadsrätter inom fastigheten Glaven 11 i Stadshagen.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan för området.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att ta fram erforderligt underlag för genomförandebeslut.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet