Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2006-05-23

Sammanträde 2006-05-23

Datum
Klockan
15.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

4 Anmälan av inkomna skrivelser

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom markkontoret

6 Energiplan för Stockholm. Remiss (S)*

7 Tertialrapport 1 och delårsrapport per 2006-04-30 (E)*

8 Revisionsrapporten ”Hammarby Sjöstad – en granskning av styrning, kontroll och uppföljning av Stockholms stads investeringar”. Remiss (E)*

9 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (M&V)*

10 Ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheten Drabanten 9 på Kungsholmen. Yttrande till hyresnämnden (M&V)*Kungsholmen

11 Dödning av tomträtterna Sandhagen 3, 4 och 5 i Johanneshov (M&V) Enskede-Årsta

12 Detaljplan för ny trafikplats vid Hjorthagen (I+Tk) Östermalm

13 Detaljplan för avluftstorn vid Ryttarstadion, del av Norra Djurgården 1:1 (I+Tk) Östermalm

14 Detaljplan för del av fastigheten Norrmalm 3:40, östra Jakobsgatan, i stadsdelen Norrmalm (I+Tk) Norrmalm

16 Ändrad detaljplan för fastigheten Firman 1 m m i stadsdelen Råcksta. Remiss (Y+20 000) Hässelby-Vällingby

17 Markanvisning för kommersiellt ändamål inom fastigheten Akalla 4:1 i stadsdelen Tensta till Einar Mattsson Fastighets AB. Inriktningsbeslut (Y) Spånga-Tensta

18 Markanvisningstävling avseende etablering av stormarknad och bostäder vid Hjulsta bollplan inom fastigheten Akalla 4:1 i stadsdelen Tensta. Inriktningsbeslut och återremiss (Y) Spånga-Tensta

19 Överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering för bostadsändamål inom fastigheterna Futharken 2 och 3 i Norra Ängby med Veidekke Bostad AB. Genomförandebeslut (Y+20 000) Spånga-Tensta

20 Exploateringsavtal med JM AB rörande Sjövikshöjden i Liljeholmen (Y+20 000) Liljeholmen

21 Förstärkningsåtgärder av grönstråket mellan Årstaskogen och Vinterviken (Y) Liljeholmen

22 Överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering för bostäder och förskola/skola inom fastigheten Telefonfabriken 1 m m i Midsommarkransen och Hägersten med JM AB och Fastighets AB Telefonfabriken. Genomförandebeslut (Y+20 000) Liljeholmen

23 Överenskommelse om exploatering för bostäder, butiksgalleria samt bergrumsgarage inom södra Liljeholms-torget i stadsdelen Liljeholmen med Liljeholmsplan Fastighets AB och Liljeholmsplan Bostadsfastigheter AB (Y+20 000) Liljeholmen

24 Överlåtelse av mark för bostäder i kv Muffen till Peab. Genomförandebeslut för projektet Gyllene Ratten i Hägersten (Y+20 000) Hägersten

25 Detaljplan för bostäder vid Personnevägen i Hägersten. Remiss (Y+20 000) Hägersten

26 Principöverenskommelse för överdäckningar i Hägersten. Genomförandebeslut för kv Oväder (Y+20 000) Hägersten

27 En ny stadsdel i Årsta. Skrivelse av vice ordföranden Mikael Söderlund (m) (Y) Enskede-Årsta

28 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Kärrtorp 1:1 i stadsdelen Kärrtorp. Inriktningsbeslut (Y) Skarpnäck

29 Överenskommelse om exploatering för bostäder vid kv Falsterbo i Kärrtorp med Svenska Bostäder. Genomförandebeslut (Y+20 000) Skarpnäck

30 Markanvisning för bad- och idrottsanläggning inom kv Flygeleven i Skarpnäck till idrottsförvaltningen. Inriktningsbeslut (Y) Skarpnäck

31 Detaljplan för kvarteret Blå Jungfrun m m i stadsdelen Hökarängen. Remiss (Y+20 000) Farsta

32 Detaljplan för Årstalänken i Årsta. Remiss (Y+20 000)*Enskede-Årsta

33 Överföring av Sjöstadshallen i Hammarby Sjöstad till idrottsförvaltningen samt avstyckning och försäljning av parkeringsgaraget till Stockholm Parkering AB (HS+Idf) Katarina-Sofia

35 Principer för försäljning av fritidsfastigheter upplåtna med tomträtt. Bordlagt 27 april 2006 ärende nr 11 (M&V)

36 Detaljplan för kvarteret Fasta Paviljongen inom stadsdelen Långholmen. Remiss av planförslag. Bordlagt 27 april 2006 ärende nr 14 (I) Maria-Gamla Stan

37 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Johanneshov till Wåhlins fastigheter AB. Inriktningsbeslut. Bordlagd 16 februari 2006 nr 28 och senast 27 april 2006 nr 47 (Y) Enskede-Årsta

Mötesinformation

Justerat: 7 juni 2006
Leif Rönngren Mikael Söderlund

Närvarande:

Ledamöter
Leif Rönngren (s), ordförande
Mikael Söderlund (m), vice ordförande

Ulf Fridebäck (fp)
Berthold Gustavsson (m)
Gabriel Marawgeh (kd)
Johanna Nilsson (s), §§1-8 och 11-37
Åsa Romson (mp)
Gunnar Sandell (s), §§ 1-2
Kajsa Stenfelt (v)
Anna Wersäll (m)

Ersättare
Helena Bonnier (m)
Bo Ekvall (s), tjänstgörande 9-10
Per Hallerby (fp), tjänstgörande
Gunilla Hansson (s), tjänstgörande §§ 3-37
Kenneth Nilsson (s), tjänstgörande
Bengt Sandberg (s)
Ewa Schenström (m)
Ann-Marie Strömberg (v)
Torkel Tigerschiöld (mp)
Jan Tigerström (m)
Ornina Younan (s), tjänstgörande

Tjänstemän
Markdirektören Göran Långsved och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Stefan Eriksson, Anita Forsberg, Lars Fränne, Lennart Gustafsson, Bengt Hjelm, Gunnar Jensen och Torsten Samuelsson samt borgarrådssekreteraren från roteln Petra Nieto.

 

§1 Justering

Beslut

Marknämnden utsåg vice ordföranden Mikael Söderlund (m) att tillsammans med ordföranden Leif Rönngren (s) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 5 juni 2006 i Stadshuset.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Beslut

Marknämnden godkände anmälan av protokoll från nämndens föregående sammanträde.

§3 Frågor för beredning och information från kontoret

Stockholms stadsmuseiförvaltnings seminarium – Bygg nytt i Stockholm

---------------------------------------------------------------------------------------

Vid nämndsammanträdet den 27 april 2006 anmäldes en inbjudan till Stockholms stadsmuseiförvaltnings seminarium – Bygg nytt i Stockholm - den 8 maj 2006. Det anmäldes nu att tre förtroendevalda deltagit i seminariet.

Beslut

Marknämnden beslöt att i efterhand godkänna deltagande av tre förtroendevalda i seminariet.

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till marknämnden enligt följande:

 1. Nej till kinesisk gatsten i Stockholm av ledamoten Gabriel Marawgeh (kd).

 2. Utbyggnaden vid Hammarbybacken av ledamoten Åsa Romson (mp).

Beslut

Marknämnden beslöt att överlämna skrivelserna till markkontoret för beredning.

Fråga om användning av kinesisk gatsten i Stockholm

--------------------------------------------------------------------

Ordföranden Leif Rönngren (s) frågade om användning av kinesisk gatsten i Stockholm samt lagerhållning av och ingångna avtal om sådan sten.

Beslut

Marknämnden uppdrog åt markkontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Information om evenemangsstad i Slakthusområdet

--------------------------------------------------------------

Markdirektören Göran Långsved informerade om en på uppdrag av kommunstyrelsen framtagen utredning om evenemangsstad i Slakthusområdet och besvarade frågor från nämnden om densamma.

Beslut

Marknämnden tackade för informationen.

§4 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till marknämnden vilka förtecknats i promemoria av den 16 maj 2006 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 23 maj 2006.

Beslut

Marknämnden godkände anmälan

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom markkontoret

M2006-010-00061

Markkontoret hade den 6 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 Energiplan för Stockholm. Remiss

Dnr M2006-610-00420

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 2 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden besvarar stadsbyggnadsnämndens remiss med kontorets utlåtande.

 2. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att marknämnden besvarar stadsbyggnadskontorets remiss med nedanstående utlåtande och att beslutet justeras omedelbart.

Kommunfullmäktige har givit uppdraget till stadsbyggnadsnämnden att utarbeta en energiplan för Stockholm. Planen inriktas, enligt lagen om kommunal energiplanering, på tillförsel, distribution och användning av energi. Stadens rådighet över energifrågorna har väsentligt förändrats sedan 1988 då föregående energiplan fastställdes - energibolaget har sålts, elmarknaden avreglerats och internationalisering ökat.

Energiplanen syftar till att behovet av el och värme ska kunna tillgodoses samtidigt som omsorgen om miljön och människors hälsa uppmärksammas. Planen ger en bas för en sektorsövergripande strategisk diskussion om framtida inriktning inom energiområdet. Den betonar också vikten av ett regionalt samarbete kring dessa frågor.

Marknämnden anser att det är utomordentligt betydelsefullt för invånarna i staden att staden arbetar mycket aktivt med energiplanering. Nämnden instämmer i förslaget i energiplanen att strategin för staden ska inriktas på de 12 i planen uppräknade frågorna. Dessa frågor bör i det fortsatta arbetet utvecklas och utgöra grunden för en handlingsplan som följs upp varje år.

Nämnden ser energifrågorna som mycket viktiga för hela staden. Det gäller främst frågorna kring energibesparing, leveranssäkerhet och inte minst på vilket sätt staden kan agera för att hålla nere prisnivåerna. Många olika aktörer är berörda av frågorna varför nämnden anser att kommunstyrelsen och stadsledningskontoret bör leda det fortsatta arbetet.

Kommunfullmäktige antog 3 oktober 2005 riktlinjer för ett resurseffektivt och miljöanpassat byggande. Programmet sätter upp mål för energianvändningen vid nyproduktion. Byggherrar ska återrapportera byggnaders energianvändning och staden kommer att samla statistik och härigenom bygga upp en faktabas som visar tendenser i byggandet. Programmet har medfört att en dialog har öppnats mellan staden och byggbranschen kring utvecklingsfrågor. Ett gemensamt åtagande finns att följa upp fakta och sprida information om miljöanpassat byggande. Detta samt erfarenheterna från Hammarby Sjöstad, vilken utvecklades som en spjutspets inom miljö- och energiområdet, är mycket viktiga för nämndens fortsatta arbete med energi och miljö. Nämnden vill särskilt peka på att ett tidigare mål om förändrad livsstil hos de boende i sjöstaden har visat sig svårt att uppnå fullt ut. Det innebär att t ex energiförbrukningen blivit för hög. Det är angeläget att finna nya vägar för att engagera de boende. Här måste de tekniska förutsättningarna och de mer beteendemässiga möjligheterna finna varandra. Först när dessa två dimensioner samverkar kommer banbrytande resultat att kunna uppnås.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) samt tjänstgörande ersättaren Per Hallerby (fp) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt bilaga A3.

§7 Tertialrapport 1 och delårsrapport per 2006-04-30

M2006-111-00804

Protokollsutdrag

Markkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende daterat den 23 mars 2006 till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vars bilagor 2a, 2b och 2e sedermera delvis ändrats, föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner tertialrapport 1 och delårsrapport per
  april 2006 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden föreslår kommunstyrelsen att budgeterade medel för Norra länken (22,2 mnkr) och för Västboda bollplan (4 mnkr) överförs till trafiknämnden respektive idrottsnämnden.

 3. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

 4. Nämnden godkänner föreslagen revidering av attestinstruktionen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Marknämnden önskar se en planering för den strategiskt viktiga kompetensförsörjningen samt på vilket sätt kontoret tar tillvara kompetens och nyrekryterar i syfte att säkra kompetensen inom förvaltningen, särskilt med tanke på de framtida pensionsavgångarna.

En av marknämndens utmaningar under kommande mandatperiod består i att genom en effektiv, ekonomisk och miljövänlig markanvändning fortsätta att bygga en tillgänglig stad för alla. Staden ska i inner- och ytterstad arbeta för varierade upplåtelseformer som ett sätt att motverka segregation och otrygghet, ge en god bebyggd miljö med höga estetiska värden samt variation i utformning och storlek.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) samt tjänstgörande ersättaren Per Hallerby (fp) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) samt tjänstgörande ersättaren Per Hallerby (fp) enligt bilaga B2.

§8 Revisionsrapporten ”Hammarby Sjöstad – en granskning av styrning, kontroll och uppföljning av Stockholms stads investeringar”. Remiss

Dnr M2006-130-00619

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 2 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden beslutar att som svar på remiss av revisionsrapporten ”Hammarby Sjöstad – en granskning av styrning, kontroll och uppföljning av Stockholms stads investeringar”, överlämna och åberopa utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Marknämnden anser att revisorernas granskning är bra och ser positivt på att kontoret skärpt upp rutinerna och genomlyst alla större projekt. Nämnden noterar att vissa stora projekt har hanterats i den gamla organisationen. Dessa är nu införlivade i den nya organisationen. I de fall avvikelser förekommit har nämnden följt upp dem och beslutat att samtliga avvikelser ska hanteras i nämnden.

Utifrån revisionens synpunkter angående omfattningen av konsulter vill nämnden särskilt uppmärksamma kontoret på behovet av nyrekrytering och tillvaratagande av befintlig kompetens.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) samt tjänstgörande ersättaren Per Hallerby (fp) enligt kontorets förslag.

§9 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

M2006-551-00746

Markkontoret hade den 12 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Ledamoten Johanna Nilsson (s) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§10 Ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheten Drabanten 9 på Kungsholmen. Yttrande till hyresnämnden

Dnr M2005-551-01151

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 27 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden beslutar att som svar på remiss av bostadsrättsföreningen Drabanten 9:s ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheten Drabanten 9 överlämna och åberopa utlåtandet.

 2. Nämnden justerar omedelbart beslut i detta ärende med hänsyn till att yttrandet ska avges till hyresnämnden senast den 31 maj 2006.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) samt tjänstgörande ersättaren Per Hallerby (fp) enligt bilaga D.

Ledamoten Johanna Nilsson (s) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§11 Dödning av tomträtterna Sandhagen 3, 4 och 5 inom Slakthusområdet i Enskede

Dnr M2006-514-01026

Markkontoret hade den 2 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner avtal rörande dödning av tomträtterna Sandhagen 3, 4 och 5 i Enskede.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§12 Detaljplan för ny trafikplats vid Hjorthagen

M2006-512-00390

Markkontoret samt trafikkontoret hade den 27 april 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser marknämnden - enligt följande:

 1. Marknämnden uppdrar åt markkontoret att som yttrande över förslag till detaljplan för ny trafikplats vid Hjorthagen, S-Dp 2004-05426-54, till stadsbyggnadskontoret överlämna och åberopa det gemensamma utlåtandet.

 2. Nämnden bemyndigar markkontoret att träffa erforderliga avtal för markåtkomst m m för genomförandet av detaljplanen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Leif Rönngren (s) upptog först yrkandet av ledamoten Åsa Romson (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda återremissyrkandet.

Beslut

Marknämnden beslöt därefter enligt kontorens förslag d v s

 1. Marknämnden uppdrar åt markkontoret att som yttrande över förslag till detaljplan för ny trafikplats vid Hjorthagen, S-Dp 2004-05426-54, till stadsbyggnadskontoret överlämna och åberopa det gemensamma utlåtandet.

 2. Nämnden bemyndigar markkontoret att träffa erforderliga avtal för markåtkomst m m för genomförandet av detaljplanen.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) samt tjänstgörande ersättaren Per Hallerby (fp) enligt bilaga E2.

Ledamoten Åsa Romson (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan med hänvisning till sin reservation.

§13 Detaljplan för avluftstorn vid Ryttarstadion, del av Norra Djurgården 1:1

M2006-512-00583

Markkontoret samt trafikkontoret hade den 25 april 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser marknämnden - enligt följande:

 1. Marknämnden uppdrar åt markkontoret att som yttrande över förslag till detaljplan för avluftstorn vid Ryttarstadion (del av Norra Djurgården 1:1), S-Dp 2006- 01594-54, till stadsbyggnadskontoret överlämna och åberopa det gemensamma utlåtandet.

 2. Nämnden bemyndigar markkontoret att träffa erforderliga avtal för markåtkomst m m för genomförandet av detaljplanen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorens förslag d v s

 1. Marknämnden uppdrar åt markkontoret att som yttrande över förslag till detaljplan för avluftstorn vid Ryttarstadion (del av Norra Djurgården 1:1), S-Dp 2006- 01594-54, till stadsbyggnadskontoret överlämna och åberopa det gemensamma utlåtandet.

 2. Nämnden bemyndigar markkontoret att träffa erforderliga avtal för markåtkomst m m för genomförandet av detaljplanen.

Reservation

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§14 Detaljplan för del av fastigheten Norrmalm 3:40, östra Jakobsgatan, i stadsdelen Norrmalm. Remiss av planförslag

Dnr M2006-512-00623

Protokollsutdrag

Markkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan inom fastigheten Norrmalm 3:40 i stadsdelen Norrmalm, S-Dp 2005-00770-54.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§15 Ärende som utgått

Beslut

Marknämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§16 Ändrad detaljplan för fastigheten Firman 1 m m i stadsdelen Råcksta. Remiss av planförslag

Dnr M2006-512-00574

Protokollsutdrag

Markkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan inom fastigheten Firman 1 i stadsdelen Råcksta, S-Dp 2004-06694-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan inom fastigheten Firman 1 i stadsdelen Råcksta, S-Dp 2004-06694-54.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) samt tjänstgörande ersättaren Per Hallerby (fp) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§17 Markanvisning för kommersiellt ändamål inom fastigheten Akalla 4:1 i stadsdelen Tensta till Einar Mattsson Fastighets AB. Inriktningsbeslut

Dnr M2005-513-00878

Markkontoret hade den 27 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för kommersiellt ändamål inom fastigheten Akalla 4:1 till Einar Mattson Fastighets AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 4. Nämnden medger ändrat ändamål för tomträtten Tensta 4:9.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§18 Markanvisningstävling avseende etablering av stormarknad och bostäder vid Hjulsta bollplan inom fastigheten Akalla 4:1 i stadsdelen Tensta. Inriktningsbeslut och återremiss

Dnr M2005-513-00087

Markkontoret hade den 27 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra en markanvisningstävling för etablering på Hjulsta bollplan enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§19 Överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering för bostadsändamål inom fastigheterna Futharken 2 och 3 i Norra Ängby med Veidekke Bostad AB. Genomförandebeslut

Dnr M2006-511-00875

Markkontoret hade den 2 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering inom fastigheterna Futharken 2 och 3 omfattande investeringsutgifter om 34,5 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering med Veidekke Bostad AB avseende fastigheterna Futharken 2 och 3 enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

 3. Nämnden godkänner försäljning av del av fastigheterna Futharken 2 och 3 till Veidekke Bostad AB och ger kontoret delegation att teckna de avtal och vidta de åtgärder som är erforderliga för genomförandet av försäljningen.

 4. Nämnden ger kontoret delegation för upplåtelse av tomträtt till Stockholm Parkering.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering inom fastigheterna Futharken 2 och 3 omfattande investeringsutgifter om 34,5 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering med Veidekke Bostad AB avseende fastigheterna Futharken 2 och 3 enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

 3. Nämnden godkänner försäljning av del av fastigheterna Futharken 2 och 3 till Veidekke Bostad AB och ger kontoret delegation att teckna de avtal och vidta de åtgärder som är erforderliga för genomförandet av försäljningen.

 4. Nämnden ger kontoret delegation för upplåtelse av tomträtt till Stockholm Parkering.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) samt tjänstgörande ersättaren Per Hallerby (fp) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§20 Exploateringsavtal med JM AB rörande Sjövikshöjden i Liljeholmen

Dnr M2005-512-00243

Markkontoret hade den 28 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner exploateringsavtal med JM AB rörande Sjövikshöjden i Liljehomen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Leif Rönngren (s) upptog först yrkandet av ledamoten Åsa Romson (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda återremissyrkandet.

Beslut

Marknämnden beslöt, därefter och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden godkänner exploateringsavtal med JM AB rörande Sjövikshöjden i Liljehomen.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) samt tjänstgörande ersättaren Per Hallerby (fp) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Åsa Romson (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan med hänvisning till sin reservation.

§21 Förstärkningsåtgärder av grönstråket mellan Årstaskogen och Vinterviken

Dnr M2006-520-00907

Markkontoret hade den 28 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner redovisningen av förslag på förstärkningsåtgärder av grönstråket mellan Årstaskogen och Vinterviken i enlighet med utlåtandet.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§22 Överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering för bostäder och förskola/skola inom fastigheten Telefonfabriken 1 m m i Midsommarkransen och Hägersten med JM AB och Fastighets AB Telefonfabriken. Genomförandebeslut

Dnr M2006-511-00404

Markkontoret hade den 28 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering inom fastigheten Telefonfabriken 1 m m omfattande investeringsutgifter om ca 7,1 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering mellan marknämnden och Fastighets AB Telefon- fabriken och JM AB avseende fastigheten Telefonfabriken 1 m m med en försäljningsinkomst om ca 10,5 mnkr enligt vad som anges i kontorets utlåtande samt ger kontoret i uppdrag att vidta erforder­liga åtgärder för genomförandet av markförsäljningen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering inom fastigheten Telefonfabriken 1 m m omfattande investeringsutgifter om ca 7,1 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering mellan marknämnden och Fastighets AB Telefon- fabriken och JM AB avseende fastigheten Telefonfabriken 1 m m med en försäljningsinkomst om ca 10,5 mnkr enligt vad som anges i kontorets utlåtande samt ger kontoret i uppdrag att vidta erforder­liga åtgärder för genomförandet av markförsäljningen.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) samt tjänstgörande ersättaren Per Hallerby (fp) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§23 Överenskommelse om exploatering för bostäder, butiksgalleria samt bergrumsgarage inom södra Liljeholmstorget i stadsdelen Liljeholmen med Liljeholmsplan Fastighets AB och Liljeholmsplan Bostadsfastigheter AB

Dnr M2005-512-00245

Markkontoret hade den 3 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering mellan marknämnden, Liljeholmsplan Fastighets AB och Liljeholmsplan Bostadsfastigheter AB avseende södra Liljeholmstorget enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Leif Rönngren (s), ledamöterna Johanna Nilsson (s), Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) samt tjänstgörande ersättarna Ornina Younan (s), Kenneth Nilsson (s) och Gunilla Hansson (s) enligt bilaga K.

§24 Överlåtelse av mark för bostäder i kv Muffen till Peab. Genomförandebeslut för projektet Gyllene Ratten i Hägersten

Dnr M2006-511-00891

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 16 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om överlåtelse och exploatering mellan marknämnden och Peab i enlighet med utlåtandet med en försäljningsintäkt om 52 mnkr samt ger kontoret i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för genomförandet av markförsäljningen.

 2. Nämnden godkänner för sin del genomförandet av exploatering av projektet Gyllene Ratten omfattande investeringsutgifter om ca 230 mnkr samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner genomförandet och ger marknämnden, genom markkontoret, i uppdrag att genomföra exploateringen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om överlåtelse och exploatering mellan marknämnden och Peab i enlighet med utlåtandet med en försäljningsintäkt om 52 mnkr samt ger kontoret i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för genomförandet av markförsäljningen.

 2. Nämnden godkänner för sin del genomförandet av exploatering av projektet Gyllene Ratten omfattande investeringsutgifter om ca 230 mnkr samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner genomförandet och ger marknämnden, genom markkontoret, i uppdrag att genomföra exploateringen.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) samt tjänstgörande ersättaren Per Hallerby (fp) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§25 Detaljplan för bostäder vid Personnevägen i Hägersten. Remiss av planförslag

Dnr M2006-512-00772

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 5 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för bostäder i område vid Personnevägen i Hägersten, S-Dp 2005-08235-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för bostäder i område vid Personnevägen i Hägersten, S-Dp 2005-08235-54.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) samt tjänstgörande ersättaren Per Hallerby (fp) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§26 Principöverenskommelser för överdäckningar i Hägersten. Genomförandebeslut för kv Oväder

Dnr M2006-511-00890

Markkontoret hade den 5 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden ger kontoret i uppdrag att teckna principöverenskommelser för överdäckningar i Axelsberg och Örnsberg med Skanska, Bostaden och Hefab samt utredningsavtal med SL.

 2. Nämnden godkänner genomförandet av exploatering vid kv Oväder omfattande investeringsutgifter om 47 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N1.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden ger kontoret i uppdrag att teckna principöverenskommelser för överdäckningar i Axelsberg och Örnsberg med Skanska, Bostaden och Hefab samt utredningsavtal med SL.

 2. Nämnden godkänner genomförandet av exploatering vid kv Oväder omfattande investeringsutgifter om 47 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) samt tjänstgörande ersättaren Per Hallerby (fp) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) enligt bilaga N2.

§27 En ny stadsdel i Årsta. Skrivelse av vice ordföranden Mikael Söderlund (m)

Dnr M2006-511-00295

Markkontoret hade den 25 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner redovisningen i kontorets utlåtande som svar på skrivelsen En ny stadsdel i Årsta av Mikael Söderlund (m).

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§28 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Kärrtorp 1:1 i stadsdelen Kärrtorp. Inriktningsbeslut

Dnr M2006-513-00102

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 2 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Kärrtorp 1:1 till Peab Bostad AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Kärrtorp 1:1 till Peab Bostad AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) samt tjänstgörande ersättaren Per Hallerby (fp) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§29 Överenskommelse om exploatering för bostäder vid kv Falsterbo i Kärrtorp med Svenska Bostäder. Genomförandebeslut

Dnr M2006-511-00863

Markkontoret hade den 27 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering vid kv Falsterbo omfattande investeringsutgifter om 6,5 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering mellan marknämnden och Svenska Bostäder AB avseende område vid kv Falsterbo enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering vid kv Falsterbo omfattande investeringsutgifter om 6,5 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering mellan marknämnden och Svenska Bostäder AB avseende område vid kv Falsterbo enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) samt tjänstgörande ersättaren Per Hallerby (fp) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§30 Markanvisning för bad- och idrottsanläggning inom kv Flygeleven i Skarpnäck till idrottsförvaltningen. Inriktningsbeslut

Dnr M2006-513-00770

Markkontoret hade den 28 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för bad- och idrottsanläggning inom kvarteret Flygeleven till idrottsförvaltningen.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§31 Detaljplan för kvarteret Blå Jungfrun m m i stadsdelen Hökarängen. Remiss av planförslag

Dnr M2006-512-00730

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 27 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom kvarteret Blå Jungfrun m m i stadsdelen Hökarängen, S-Dp 2005-16577-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q1.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom kvarteret Blå Jungfrun m m i stadsdelen Hökarängen, S-Dp 2005-16577-54.

Reservationer

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) samt tjänstgörande ersättaren Per Hallerby (fp) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§32 Detaljplan för Årstalänken i Årsta. Remiss

Dnr M2005-512-00136

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 2 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stads­- byggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för Årstalänken i Årsta,

S-Dp 2004-20997-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Leif Rönngren (s) upptog först yrkandet av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) samt tjänstgörande ersättaren Per Hallerby (fp) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) gemensamt framställda återremissyrkandet.

Beslut

Marknämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stads­- byggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för Årstalänken i Årsta,

S-Dp 2004-20997-54.

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) samt tjänstgörande ersättaren Per Hallerby (fp) deltog inte i beslutet i sakfrågan med hänvisning till sin reservation.

§33 Överföring av Sjöstadshallen i Hammarby Sjöstad till idrottsförvaltningen samt avstyckning och försäljning av parkeringsgaraget till Stockholm Parkering AB

Beslut

Marknämnden beslöt, på förslag av markkontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§34 Inrättande av Årstaskogen – Årsta Holmar naturreservat

Dnr M2005-682-00676

Protokollsutdrag

Markkontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 2 maj 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även protokollsutdrag från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd av den 16 maj 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser marknämnden - enligt följande:

 1. Marknämnden föreslår kommunfullmäktige att inrätta Årstaskogen – Årsta Holmar naturreservat i Stockholms stad, med det syfte, de föreskrifter och den avgränsning som framgår av bilaga 2 till utlåtandet.

 2. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa skötselplanen i utlåtandets bilaga 3 som skötselplan för naturreservatet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) yrkade att ärendet bordläggs.

Yrkande om bordläggning och beslut i denna del

Ordföranden Leif Rönngren (s) upptog först yrkandet av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) att bordlägga ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå bordläggningsyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) samt tjänstgörande ersättaren Per Hallerby (fp) enligt bilaga S.

Beslut

Marknämnden beslöt därefter enligt kontorens förslag d v s

 1. Marknämnden föreslår kommunfullmäktige att inrätta Årstaskogen – Årsta Holmar naturreservat i Stockholms stad, med det syfte, de föreskrifter och den avgränsning som framgår av bilaga 2 till utlåtandet.

 2. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa skötselplanen i utlåtandets bilaga 3 som skötselplan för naturreservatet.

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) samt tjänstgörande ersättaren Per Hallerby (fp) deltog inte i beslutet i sakfrågan med hänvisning till sin reservation.

§35 Principer för försäljning av fritidsfastigheter upplåtna med tomträtt

Dnr M2006-554-00759

Bordlagt 27 april 2006 nr 11

Markkontoret hade den 7 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden beslutar att försäljningspriset vid friköp av tomträttsmark för fritidshus skall motsvara stadens aktuella avkastningsvärde, d v s nuvärdet av de framtida tomträttsavgälderna.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§36 Detaljplan för kvarteret Fasta Paviljongen inom stadsdelen Långholmen. Remiss

Dnr M2006-512-00469

Bordlagt 27 april 2006 nr 14

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 3 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden avseende detaljplan för Fasta Paviljongen,

S-Dp 2005-16187.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§37 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Johanneshov till Wåhlin Fastigheter AB. Inriktningsbeslut

Dnr M2005-513-01053

Bordlagd 16 februari 2006 nr 28 och senast 27 april 2006 nr 47

Markkontoret hade den 26 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för bostadsändamål inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 till Wåhlin Fastigheter AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.