Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2006-09-21

Sammanträde 2006-09-21

Datum
Klockan
15.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 9/2006 med marknämnden den
21 september 2 Läs mer...006, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

4 Anmälan av inkomna skrivelser

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom markkontoret

6 Sammanträdesdagar för marknämnden 2007 m m

7 Kommunstyrelsens anvisningar för nämnders och styrelsers risk- och ledningsanalyser. Hemligt (S&E) *

8 Stockholms stads program för kvinnofrid. Remiss (S&E)

9 Tertialrapport 2 och delårsrapport per 2006-08-31 (S&E)*

10 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (M&V)*

11 Hyresnämndens beslut att avskriva ärende om tillstånd till förvärv av fastigheten Fastlagen 2 i Sköndal (M&V)*Farsta

12 Hovrättens beslut att medge tillstånd till förvärv av fastigheten Beckbrännaren Mindre 28 på Södermalm (M&V) Katarina-Sofia

13 Ny detaljplan för kv Bangårdsposten på Norrmalm. Remiss (I+Tk)*Norrmalm

14 Markanvisning för NCC avseende område för kontor och handel vid Värtaterminalen i Södra Värtahamnen (I) Östermalm

15 Överenskommelse om exploatering samt tomträtts-upplåtelse för studentbostäder inom Albano, del av Norra Djurgården 1:1 och 2:2, till Svenska Bostäder. Genomförandebeslut (I) Östermalm

16 Ansökan om bidrag för marksanering vid Junibacken. Remiss (I) Östermalm

17 Ändrad detaljplan för Skutskepparvägen på Långholmen. Remiss. (I+Tk) Maria-Gamla Stan

18 Detaljplan för del av fastigheten Solhem 16:1 inom stadsdelen Solhem omfattande basstation med tillhörande mast och teknikbyggnad för mobiltelefoni. Återremiss (Y) Spånga-Tensta

19 Förvärv av sim- och idrottshallen med kringliggande mark på del av fastigheten Beckomberga 1:1 i Beckomberga (Y+Idf) Bromma

20 Detaljplan för område vid Runda vägen/Alviksberget som utgör delar av fastigheterna Alvik 1:1, Alvik 1:18 och Racketen 10 i stadsdelen Alvik. Remiss (Y+Tk+20 000) Bromma

21 Överenskommelse om exploatering i kv Iskarnevalen i Hägersten med Bostaden och Familjebostäder. Genomförandebeslut (Y+20 000) Hägersten

22 Överenskommelse om exploatering för bostadsändamål för del av fastigheten Familjen 1 med Bostaden Västra Götaland AB, del av fastigheten Ätten 3 till Järntorget AB samt del av fastigheten Ätten 1 i Östbergahöjden i stadsdelen Östberga till AB Svenska Bostäder. Reviderat genomförandebeslut (Y+20 000). Enskede-Årsta

23 Ny väganslutning mellan Drivhjulsvägen och Upplagsvägen i Västberga industriområde. Inriktningsbeslut (M&T+Tk+Sbk) Hägersten

24 Framtida bostadsbyggande i Stockholm. Bordlagt 31 augusti 2006 nr 8 (S)

25 Förvärv av fastigheterna Solhem 20:3 och Solhem 20:4 i stadsdelen Solhem. Bordlagt 31 augusti 2006 nr 19 (Y) Spånga-Tensta

26 Markanvisning för bostäder vid Kämpetorps bollplan i stadsdelen Solberga till NCC Construction Sverige AB. Inriktningsbeslut. Bordlagt 31 augusti 2006 nr 25 (Y) Älvsjö

27 Markanvisning för bostäder vid Långbro bollplan i stadsdelen Långbro till NCC Construction Sverige AB. Inriktningsbeslut. Bordlagt 31 augusti 2006 nr 26 (Y) Älvsjö

28 Detaljplan för del av kv Mjölsäcken m m i stadsdelen Hökarängen. Remiss. Bordlagt 31 augusti 2006 nr 29 (Y) Farsta

29 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Ulvsunda 1:1 i Bromma till NCC Construction AB. Inriktningsbeslut. Bordlagt 15 juni 2006 nr 25 och 31 augusti 2006 nr 37 (Y) Bromma

30 Områdesprogram för de fyra stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Remiss. Bordlagt 15 juni 2006 nr 27 och 31 augusti 2006 nr 38 (Y) Skärholmen

31 Grönmarkskompensation vid exploatering. Bordlagt 15 juni 2006 nr 35 och 31 augusti 2006 nr 39 (M&T)

32 Användning av kinesisk gatsten i Stockholm. Skrivelse från ledamoten Gabriel Marawgeh (kd) och fråga av ordföranden Leif Rönngren (s). Bordlagt 15 juni 2006 nr 38 och 31 augusti 2006 nr 40 (M&T)

33 En ny stadsdel i Årsta. Skrivelse av vice ordföranden Mikael Söderlund (m). Bordlagt 23 maj 2006 nr 27 och senast 31 augusti 2006 nr 41. (Y) Enskede-Årsta

34 Principer för försäljning av fritidsfastigheter upplåtna med tomträtt. Bordlagt 27 april 2006 nr 11 och senast 31 augusti 2006 nr 42 (M&V)

Mötesinformation

Justerat:29 september 2006 Leif Rönngren Mikael Söderlund

Närvarande:

Ledamöter
Leif Rönngren (s), ordförande
Mikael Söderlund (m), vice ordförande
Ulf Fridebäck (fp)
Berthold Gustavsson (m)
Karin Hanqvist (s)
Gabriel Marawgeh (kd)
Johanna Nilsson (s), §§ 1-9 och 13-35
Åsa Romson (mp)
Gunnar Sandell (s)
Kajsa Stenfelt (v)

Ersättare
Marianne Ahlgren (fp), tjänstgörande
Helena Bonnier (m), tjänstgörande
Maurice Forslund (kd)
Per Hallerby (fp)
Kenneth Nilsson (s), tjänstgörande
Bengt Sandberg (s), tjänstgörande §§ 10-12
Ewa Schenström (m)
Ann-Marie Strömberg (-)
Torkel Tigerschiöld (mp)
Jan Tigerström (m)

Tjänstemän
Markdirektören Göran Långsved och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Kerstin Darin, Stefan Eriksson, Lars Fränne, Gunnar Jensen, Eva Olsson, Torsten Samuelsson samt borgarrådssekreteraren från roteln Petra Nieto.

§1 Justering

Beslut

Marknämnden utsåg vice ordföranden Mikael Söderlund (m) att tillsammans med ordföranden Leif Rönngren (s) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 5 oktober 2006 i Stadshuset.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Beslut

Marknämnden godkände anmälan av protokoll från nämndens föregående sammanträde.

§3 Frågor för beredning och information från kontoret

Beslut

Marknämnden konstaterade att inga ärenden förelåg under denna punkt.

§4 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, prootkollsutdrag m m till marknämnden vilka förtecknats i promemoria den 12 september 2006 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria den 21 september 2006.

Beslut

Marknämnden godkände anmälan.

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom markkontoret

Dnr M2006-010-00061

Markkontoret hade den 29 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Marknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 Sammanträdesdagar för marknämnden 2007 m m

Dnr M2005-010-00778

Markkontoret hade den 21 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden antar i utlåtandet föreslagna sammanträdesdagar m m för nämnden under 2007.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§7 Kommunstyrelsens anvisningar för nämnders och styrelsers risk- och ledningsanalyser

Dnr M2006-000-01023

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 5 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att lämna ärendet utan eget ställningstagande.

§8 Stockholms stads program för kvinnofrid. Remiss

Dnr M2006-000-01210

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 30 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden besvarar remissen med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att lämna ärendet utan eget ställningstagande.

Särskilt uttalande

Ordföranden Leif Rönngren (s), ledamöterna Johanna Nilsson (s), Karin Hanqvist (s), Gunnar Sandell (s), Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) samt tjänstgörande ersättaren Kenneth Nilsson (s) med instämmande av ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-) enligt bilaga B2.

§9 Tertialrapport 2 och delårsrapport per 2006-08-31

Dnr M2006-111-00804

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 31 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden godkänner tertialrapport 2 och delårsrapport per 31 augusti 2006 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.

2 Nämnden beslutar om omedelbar justering av beslutet.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Leif Rönngren (s), ledamöterna Johanna Nilsson (s), Karin Hanqvist (s), Gunnar Sandell (s) och Kajsa Stenfelt (v) samt tjänstgörande ersättaren Kenneth Nilsson (s) med instämmande av ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-) enligt bilaga C1.

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Marianne Ahlgren (fp) enligt bilaga C2.

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt bilaga C3.

§10 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr M2006-551-01372

Markkontoret hade den 5 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

2 Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

3 Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Ledamoten Johanna Nilsson (s) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§11 Hyresnämndens beslut att avskriva ärende om tillstånd till förvärv av fastigheten Fastlagen 2 i Sköndal

Dnr M2005-551-00969

Markkontoret hade den 30 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Ledamoten Johanna Nilsson (s) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§12 Hovrättens beslut att medge tillstånd till förvärv av fastigheten Beckbrännaren Mindre 28 på Södermalm

Dnr M2005-551-00429

Markkontoret hade den 30 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Ledamoten Johanna Nilsson (s) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§13 Ny detaljplan för kv Bangårdsposten på Norrmalm. Planremiss

Dnr M2006-512-01382

Markkontoret samt trafikkontoret hade den 29 augusti 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser marknämnden – enligt följande:

Marknämnden besvarar stadsbyggnadsnämndens remiss med kontorens utlåtande.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§14 Markanvisning för NCC avseende område för kontor och handel vid Värtaterminalen i Södra Värtahamnen

Dnr M2005-511-00938

Markkontoret hade den 30 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden anvisar mark för kommersiellt ändamål invid blivande Värtaterminalen till NCC Property Development samt uppdrar åt kontoret att träffa markanvisningsavtal.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§15 Överenskommelse om exploatering samt tomträttsupplåtelse för studentbostäder inom Albano, del av fastigheterna Norra Djurgården 1:1 och 2:2 till Svenska Bostäder. Genomförandebeslut

Dnr M2006-511-01614

Markkontoret hade den 30 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse mellan marknämnden och AB Svenska Bostäder avseende exploatering och tomträttsupplåtelse inom del av fastigheterna Norra Djurgården 1:1 och Norra Djurgården 2:2 omfattande investeringsutgifter om 9,5 mnkr och investeringsinkomster om 16,2 mnkr enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse mellan marknämnden, AB Svenska Bostäder och Akademiska hus Stockholm AB avseende åtgärder i samband med exploatering inom del av Albano, fastigheterna Norra Djurgården 1:1 och 2:2.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§16 Ansökan om bidrag för marksanering vid Junibacken. Remiss

Dnr M2006-510-01224

Markkontoret hade den 30 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till kommunstyrelsen.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§17 Ändrad detaljplan för Skutskepparvägen på Långholmen. Remiss

Dnr M2006-512-01416

Markkontoret samt trafikkontoret hade den 30 augusti 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser marknämnden - enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till detaljplan för del av fastigheterna Långholmen Långholmen 1:13 och 1:14, Skutskepparvägen m m i stadsdelen Långholmen, S- Dp 2004-04556-54.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§18 Detaljplan för del av fastigheten Solhem 16:1 inom stadsdelen Solhem omfattande basstation med tillhörande mast och teknikbyggnad för mobiltelefoni. Återremiss

Dnr M2005-512-01239

Markkontoret hade den 24 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Arbetsgruppen mot 3G masten i Solhem/Nälsta (Dalaskogen) av den 9 september 2006 och Peter Salzer den 19 september 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Solhem 16:1 inom stadsdelen Solhem, S-Dp 2003-00303-54.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§19 Förvärv av sim- och idrottshallen med kringliggande mark på del av fastigheten Beckomberga 1:1 i Beckomberga

Dnr M2006-551-01529

Markkontoret samt idrottsförvaltningen hade den 28 augusti 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs

- vad avser marknämnden - enligt följande:

Marknämnden för sin del godkänner förslag till köpeavtal med Stockholms läns landsting avseende stadens förvärv av del av fastigheten Beckomberga 1:1 till en total utgift om 13 mnkr, som finansieras inom idrottsnämndens budget för planeringsprojekt år 2006.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorens förslag.

§20 Detaljplan för område vid Runda vägen/Alviksberget som utgör delar av fastigheterna Alvik 1:1, Alvik 1:18 och Racketen 10 i stadsdelen Alvik. Remiss

Dnr M2006-512-01264

Markkontoret samt trafikkontoret hade den 21 augusti 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Carl-Otto Beckvid av den 17 september 2006, Catarina Ihre av den 17 september 2006, Västerleds Trädgårdsstadsförening inkommen den 17 september 2006 samt Föreningen Värna Miljön i Alvik/Äppelviken av den 18 september 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser marknämnden - enligt följande:

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remiss av planförslag för ändrad detaljplan inom fastigheterna Alvik 1:1, Alvik 1:18 och Racketen 10 i stadsdelen Alvik, S- Dp 2004-07261-54 samt godkänner redovisningen av trafikutredningar avseende Gustavslundsvägen och Runda vägen.

 2. Nämnden ger markkontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering med AB Svenska Bostäder avseende fastigheterna Alvik 1:1, Alvik 1:18 och Racketen 10 enligt vad som anges i kontorens utlåtande.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§21 Överenskommelse om exploatering i kv Iskarnevalen i Hägersten med Bostaden och Familjebostäder. Genomförandebeslut

Dnr M2006-511-01540

Markkontoret hade den 31 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelser om exploatering mellan marknämnden och Bostaden respektive Familjebostäder i enlighet med utlåtandet.

 2. Nämnden godkänner genomförandet av exploatering av projektet Iskarnevalen omfattande investeringsutgifter om 49 mnkr och investeringsinkomster om 40 mnkr och ger markkontoret i uppdrag att genomföra projektet.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§22 Överenskommelse om exploatering för bostadsändamål för del av fastigheten Familjen 1 med Bostaden Västra Götaland AB, del av fastigheten Ätten 3 med Järntorget Bostad AB samt del av fastigheten Ätten 1 i Östbergahöjden i stadsdelen Östberga med AB Svenska Bostäder. Reviderat genomförandebeslut

Dnr M2006-511-01541

Markkontoret hade den 11 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner utökade investeringsutgifter om ca 7,7 miljoner kronor till totalt ca 23,7 miljoner kronor avseende fastigheterna Familjen 1, Ätten 1 samt Ätten 3 i Östbergahöjden i stadsdelen Östberga.

 2. Nämnden godkänner överenskommelse om exploatering med Bostaden Västra Götaland AB.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploa­tering med AB Svenska Bostäder samt Järntorget Bostad AB enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§23 Ny väganslutning mellan Drivhjulsvägen och Upplagsvägen i Västberga industriområde

Dnr M2006-410-01564

Markkontoret m fl hade den 31 augusti 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser marknämnden - enligt följande:

Marknämnden godkänner kontorens redovisning av trafikutredningen.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§24 Framtida bostadsbyggande i Stockholm – 20 utvecklingsområden

Dnr M2006-513-01456

Bordlagt 31 augusti 2006 nr 8

Markkontoret och stadsbyggnadskontoret hade den 18 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser marknämnden - enligt följande:

Marknämnden godkänner föreslagen inriktning för det framtida bostadsbyggandet i Stockholm.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§25 Förvärv av fastigheterna Solhem 20:3 och Solhem 20:4 i stadsdelen Solhem

Dnr M2006-552-01439

Bordlagt 31 augusti 2006 nr 19

Markkontoret hade den 10 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner köpeavtal rörande fastigheterna Solhem 20:3 och Solhem 20:4 i stadsdelen Solhem.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§26 Markanvisning för bostäder vid Kämpetorps bollplan i stadsdelen Solberga till NCC Construction Sverige AB. Inriktningsbeslut

Dnr M2005-513-00042

Bordlagt 31 augusti 2006 nr 25

Markkontoret hade den 8 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för bostäder vid Kämpetorps bollplan inom stadsdelen Långbro till NCC Construction Sverige AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan av stadsbyggnads- kontoret.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§27 Markanvisning för bostäder vid Långbro bollplan i stadsdelen Långbro till NCC Construction Sverige AB. Inriktningsbeslut

Dnr M2005-513-01172

Bordlagt 31 augusti 2006 nr 26

Markkontoret hade den 8 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för bostäder vid Långbro bollplan inom stadsdelen Långbro till NCC Construction Sverige AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan av stadsbyggnads- kontoret.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§28 Detaljplan för del av kv Mjölsäcken m m i stadsdelen Hökarängen. Remiss

Dnr M2006-512-01203

Bordlagt 31 augusti 2006 nr 29

Markkontoret hade den 7 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom del av kv Mjölsäcken m m i stadsdelen Hökarängen, S-DP 2005-12328-54.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§29 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Ulvsunda 1:1 i Bromma till NCC Construction AB. Inriktningsbeslut

Dnr M2005-513-00913

Bordlagt 15 juni 2006 nr 25 och 31 augusti 2006 nr 37

Markkontoret hade den 9 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för bostadsändamål inom del av fastigheten Ulvsunda 1:1 till NCC Construction AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet. Inriktningsbeslut.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnads- kontoret.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§30 Områdesprogram för de fyra stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Remiss

Dnr M2006-512-00758

Bordlagt 15 juni 2006 nr 27 och 31 augusti 2006 nr 38

Markkontoret hade den 16 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss för områdesprogram för de fyra stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg, Dnr 2002-12665-53.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§31 Grönmarkskompensation vid exploatering

Dnr M2005-110-01316

Bordlagt 15 juni 2006 nr 35 och 31 augusti 2006 nr 39

Markkontoret hade den 19 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Torsten Dalin av den 7 september 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner kontorets redovisning av arbetet med grönkompensation som svar på budgetuppdrag.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§32 Nej till kinesisk gatsten i Stockholm. Skrivelse från ledamoten Gabriel Marawgeh (kd)

Dnr M2006-600-01109

Bordlagt 15 juni 2006 nr 38 och 31 augusti 2006 nr 40

Markkontoret hade den 24 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner kontorets förslag till hantering av inköp av stenmaterial enligt utlåtandet.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§33 En ny stadsdel i Årsta. Skrivelse av vice ordföranden Mikael Söderlund (m)

Dnr M2006-511-00295

Bordlagt 23 maj 2006 nr 27 och senast 31 augusti 2006 nr 41.

Markkontoret hade den 25 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner redovisningen i utlåtandet som svar på skrivelsen En ny stadsdel i Årsta av Mikael Söderlund (m).

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§34 Principer för försäljning av fritidsfastigheter upplåtna med tomträtt

Dnr M2006-554-00759

Bordlagt 27 april 2006 nr 11 och senast 31 augusti 2006 nr 42

Markkontoret hade den 7 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden beslutar att försäljningspriset vid friköp av tomträttsmark för fritidshus skall motsvara stadens aktuella avkastningsvärde, d v s nuvärdet av de framtida tomträttsavgälderna.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§35 Ändrad sammanträdestid för nämndens nästa sammanträde

Beslut

Marknämnden beslöt att inställa nämndens planerade sammanträde den 12 oktober 2006, kl 15.00 och att senarelägga detta till den 19 oktober 2006, kl 15.00.