Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2019-10-22

Sammanträde 2019-10-22

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Ändring av delegationsordning

8 Ändring av reglementen för vissa facknämnder och stadsdelsnämnderna samt i reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2019/1121

9 Revidering av Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2019/483

10 Yttrande över ETK-Service AB:s överklaganden av länsstyrelsens beslut i värmepumpsärende Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål nr M 791-19 och M 801-19

11 Ansökan om dispens från förbudet i 15 kap. 24 § miljöbalken för hantering av frityrolja Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen i mål nr M 6924-19

12 Förbud mot att lämna hushållsavfall till annan än transportör som omfattas av given dispens Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen i mål nr M 6920-19

13 Situationen kring återvinningsstationerna i Bromma

14 Vattenprovtagning vid Stockholms strandbad - resultat från sommaren 2019 Miljöförvaltningens redovisning

16 Motion om Klimatneutral bygg- och anläggningssektor av Emilia Bjuggren (S) Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2019/850

17 Projektet BeChange Stockholm. Slutredovisning av ett Klimatklivet-projekt i samarbete med BeChange, Studiefrämjandet i Stockholms län och kommunerna Huddinge, Järfälla och Tyresö

18 Motion om central kostenhet för hållbar mat i stadens verksamheter av Olle Burell (S) och Emilia Bjuggren (S) Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2019/846

19 Motion om klimatnödläge av Rikard Warlenius (V) Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2019/987

20 Motion om årlig uppföljning av miljöprogram och klimatstrategi av Emilia Bjuggren (S) Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2019/1028

21 Storstadsspecifika riktvärden för jord i Stockholm (Mf ExpIN)

22 Ny tunnelbana, från Kungsträdgården till Nacka och Söderort – kontrollprogram

23 Upphandling av projektledningsstöd, Ecos 2

Dnr: Dnr 2019-15674

Sekretess enligt 19 kap 3 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400). Sekretessbelagt av
miljö- och hälsoskyddsnämnden.


OJ

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom

§6 Anmälan av protokoll från rådet för

§7 Ändring av delegationsordning

§9 Revidering av Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm

§12 Förbud mot att lämna hushållsavfall till annan än

§13 Situationen kring återvinningsstationerna i Bromma

§16 Motion om Klimatneutral bygg- och anläggningssektor

§18 Motion om central kostenhet för hållbar mat i stadens

§19 Motion om klimatnödläge av Rikard Warlenius (V)

§20 Motion om årlig uppföljning av miljöprogram och

§23 Upphandling av projektledningsstöd, Ecos 2

§25 Förvaltningschefens information