Din position: Hem > Stockholms stad > Norrmalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-05-16

Sammanträde 2017-05-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Drottninggatan 89

1 Tema: Samverkan mellan Polisen och Norrmalms stadsdelsförvaltning

Beslutsärenden

4 Tertialrapport 1 år 2017 för Norrmalms stadsdelsnämnd

Dnr 2017/135-1.1.
Utsändes separat till nämndens ledamöter
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Förordnande av personuppgiftsombud

Dnr 2017/251-1.2.

Enligt personuppgiftslagen (PuL) kan den personuppgiftsansvarige förordna personuppgiftsombud med uppgift att se till att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt.

Nämndsekreterare Maria Wedenlid föreslås entledigas som personuppgiftsombud på grund av föräldraledighet.

Registrator Christer Bergman föreslås förordnas till personuppgiftsombud. Eva Eriksson, nu IT-samordnare, kvarstår som personuppgiftsombud.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Revidering av Norrmalms stadsdelsnämnds delegationsordning

Dnr2017/1-1.1.

Förvaltningen arbetar löpande med att uppdatera delegations-ordningen med anledning av ny lagstiftning och andra förändringar som kan påverka beslutsbefogenheterna.

Förvaltningen har genomfört en organisatorisk förändring som innebär att ekonomi, HR och lokalfrågor flyttats från administrativa avdelningen
till en nyinrättad avdelning för verksamhetsstyrning, vilket innebär vissa ändringar i delegationsordningen. Ändrad rättspraxis när det gäller vissa beslut enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) medför vissa kompletteringar av delegationsbestämmelserna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

7 Upphandling av måltider med leverans till Väderkvarnen samt dagverksamhet och gruppbostad - upphandlingsrapport

Dnr 2.2.1.-583/2016

En upphandling av leveranser av måltider till Väderkvarnens vård- och omsorgsboende och servicehus, dagverksamheten Mimer och Malmskillnadsgatans gruppbostad har genomförts. Upphandlingen vanns av Fazer food service AB, vilka utför tjänsten från och med den 18 maj 2017. Denna rapport beskriver upphandlingsprocessen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Skolinspektionens kvalitetsgranskning av förskolans arbete med särskilt stöd vid förskolan Svea

Dnr 4..3.-777/2016 Skolinspektionen genomförde under våren 2017 en kvalitetsgranskning av förskolors arbete med barn i behov av särskilt stöd. Skolinspektionen besökte förskolan Svea som tillhör Mitt i City förskoleenhet den 14-15 februari 2017. Skolinspektionen bedömer att personalen på förskolan Svea har ändamålsenliga arbetssätt för att uppmärksamma barn som tillfälligt eller varaktigt är i behov av särskilt stöd. Sammanfattningsvis har Skolinspektionens granskning inte visat annat än att samtliga områden som Skolinspektionen bedömt fungerar väl.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Skolinspektionens uppföljning av tillsyn inom förskolan i Norrmalms stadsdelsområde

Dnr 4..3.-419/2016 Skolinspektionen genomförde tillsyn av nämndens förskolor under våren 2016 som visade att verksamheten var av god kvalité. Den enda brist som Skolinspektionen angav var att nämnden behövde utveckla arbetet avseende att samtliga signaler om kränkningar mot barn anmäls till huvudman. Förvaltningen har nu säkerställt att det är tydligt för personal, förskolechefer och huvudman i vilka lägen och på vilket sätt anmälningsplikten ska fullgöras. Skolinspektionen har gjort uppföljning av de brister som framkom och kommit fram till att nämnden nu avhjälpt bristen och avslutar tillsynen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

11 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar

12 Protokoll från Norrmalms stadsdelsnämnds råd för funktionshinderfrågor

Utsändes senare via e-post till nämnd samt finns på sammanträdet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Protokoll från Norrmalms stadsdelsnämnds pensionärsråd

Utsändes senare via e-post till nämnd samt finns på sammanträdet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Protokoll från Norrmalms stadsdelsnämnds förvaltningsgrupp

Utsändes senare via e-post till nämnd samt finns på sammanträdet

OBS. Allmänheten har inte rätt att närvara vid nämndens behandling av nedanstående ärende.

Slutet sammanträde

15 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p. föräldrabalken

16 Protokoll från Norrmalms stadsdelsnämnds sociala delegations sammanträde

Cirkulerar under sammanträdet.

§3 Tertialrapport 1 år 2017 för Norrmalms stadsdelsnämnd Dnr 2017/135-1.1.

§4 Förordnande av personuppgiftsombud Dnr 2017/251-1.2.

§5 Revidering av Norrmalms stadsdelsnämnds delegationsordning Dnr 2017/1-1.1.

§6 Upphandling av måltider med leverans till Väderkvarnen samt dagverksamhet och gruppbostad ­ upphandlingsrapport Dnr 2.2.1.-583/2016

§7 Skolinspektionens kvalitetsgranskning av förskolans arbete med särskilt stöd vid förskolan Svea Dnr 24.3.-777/2016

§8 Skolinspektionens uppföljning av tillsyn inom förskolan i Norrmalms stadsdels-område Dnr 4.3.-419/2016

§9 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

§10 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar

§11 Protokoll från Norrmalms stadsdels-nämnds råd för funktionshinderfrågor

§12 Protokoll från Norrmalms stadsdels-nämnds pensionärsråd

§13 Protokoll från Norrmalms stadsdels-nämnds förvaltningsgrupp

§14 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p. föräldrabalken (FB)

§15 Protokoll från Norrmalms stadsdelsnämnds sociala delegation