Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsens Pensionärsråd > Sammanträde 2018-03-20

Sammanträde 2018-03-20

Datum
Klockan
10:30
Plats
SLK eller på äldreförvaltningenskontor

3 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

4 Anmälan av protokolljustering KPR 2/2018-02-13

5:a Anmälan av protokolljustering ÄN 2/2018-02-20

5:b Anmälan av protokolljustering ÄN 3/2018-03-26

6 Genomgång av ärenden till äldrenämnden den 20 februari 2018

§7 Underlag till budget för år 2019 med inriktning för 2020 och 2021 (Treåring)
Dnr 1.2.1-132/2018

§8 Remiss av SLKs förslag Modernisering av sociala system
Dnr 1.5-989/2017

§9 Remiss Äldreombudsmannens rapport 2017
Dnr 1.6-84/2018

§10 Remiss Stockholms stads program för alkohol-, narkotika-, tobak- mm politiken 2018-2021
Dnr 1.6-89/2018

§11 Remiss Motion av Jonas Naddebo m.fl. (C) om mer kultur för äldre
Dnr 1.6-88/2018

§12 Central entreprenadavtal avseende Årsta vård- och omsorgsboende
Dnr 5.1.2-125/2018

§13 Central entreprenadupphandling av vård- och omsorgsboenden 2019
Dnr 5.1.2-125/2018

§14 Uppföljning av vård och omsorgsboende, hemtjänst, servicehus och dagverksamhet 2017
Dnr 4.1-93/2018

§15 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Dnr 1.1.3-100/2018

§16 Revidering av Stockholms stads handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare
Dnr 3.5-286/2018

§17 Fördelning av stimulansbidrag för år 2018
Dnr 3.4-42/2018

§18 Redovisning av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen år 2017
Dnr 3.4-73/2017

§19 Skrivelse om behov av revidering av riktlinjer för bidrag till ideella organisationer inom stadens äldreomsorg
Dnr 1.6-81/2018

§20 Rapportering av sammanställning över ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ SoL för kvartal 4 år 2017
Dnr 4.1-553/2017

§21 Redovisning av brukarundersökning inom äldreomsorgen 2018
Dnr 4.1-142/2018

7 Förvaltningschefens information

8 Äldreombudsmannens information

10 Kommande möten under året, inklusive nästa sammanträde