Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-10-25

Sammanträde 2007-10-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Husbyträff

Allmänhetens frågestund, klockan 18.00-18.30
Medborgarna är välkomna att ställa frågor oc Läs mer...h diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.
Sammanträdet börjar efter kaffepausen klockan 18.45

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Förvaltningens och nämndens information och frågor

4 Anmälan av inkomna medborgarförslag

”Uppbyggnad av nerbrunnen byggnad i parkleken Hinderstorp”.
Dnr 230-2007-302

Beslutsärenden

5 Uppföljningsrapport till nämnden i oktober

6 Ansökan om föreningsbidrag

7 Ansökningar om kulturbidrag från föreningar

8 Ansökan om bidrag från föreningen Akalla 4H

9 Ansökan om kulturbidrag från Farhang förening

10 Införande av ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

11 Ansökan om avknoppning avseende driften av Rinkeby servicehus och äldreboende med heldygnsomsorg

12 Grön Flagg på Rinkeby förskolor

13 Överföring av ansvar för administrationen av den gemensamma upphandlingen av platser vid sommargårdar (kollo) åren 2008 och 2009 för samtliga stadsdelsnämnder i Stockholms stad

14 Familjekollo - Yttrande över medborgarförslag

15 Ungdomens Hus – Svar på skrivelse av Gunilla Buhr m.fl. (v)

16 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall(LVM) och förordnande enligt lagen om vård med särskilda bestämmelser om unga (LVU)

Remissärenden

17 Kista korttidsboende - Yttrande till länsstyrelsen

18 Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor

19 Moské i Skärholmen

20 Ansökan om alkoholservering – restaurang Husby Värdshus, omprövning efter prövotid

21 Intagnings- och kvargåenderegler för plats i stadens förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

22 Ersättningsmodell för vård- och omsorgsboenden i ett valfrihetssystem

23 Valfrihet inom äldreomsorgen - centralupphandling av vård och omsorgsboenden

24 Förslag till riktlinjer för utveckling av företagsområdena i Stockholms stad.

Anmälningsärenden

25 Program August block 1, införande av Stockholms stads informationstekniska plattform

26 Balanslista till och med september 2007

27 Pensionärsrådets protokoll

28 Handikapprådets protokoll

29 Postlista

(cirkulerar under sammanträdet)

30 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

31 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningarna

(cirkulerar under sammanträdet)

32 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

33 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

35 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Från den 12 och 26 september samt 10 oktober
(cirkulerar under sammanträdet)

Slutet sammanträde

36 Yttrande till kammarrätten

37 Talan om umgänge enligt 6 kap. 15 a § 2 stycket föräldrabalken (FB).

Mötesinformation

Ledamöter

Ersättare

Annette Jansson (m)

Abebe Hailu (s)

Sofia Pepera (m)

Kyllikki Josefsson (m)

Bo Sundin (m)

Jihad Adlouni (m)

Burhan Yildiz (fp)

Carina Andersdotter Sommar (kd)

Mia Päärni (s) t.o.m §11

Gunilla Bhur (v)

Jakob Dencker (mp)

Ertugrul Erdal (m)

Kerstin Kalteneckar (m)

Ioannis Ganidis (m)

Basit Choudhury (m)

Martin Ängeby (fp)

Eshag Najmeddin (v) t.o.m §11

Tjänstgörande ersättare

Dahir Jeite (s), Rigmor Wallin (s) Eshag Najmeddin (v) från och med §12

Tjänstemän

Stadsdelsdirektör Olle Johnselius, Ulrika Axelsson, Ulla Johansson, Susanne Tengberg, Sakir Demirel, Gunilla Davidsson, Verner Stadthagen, Håkan Serdén, Ulla Hirch, Johan Appelgren, Ingrid Persson, Mona Kimbel och Jonas Wiklund.


Personalföreträdare

Annelie Sjöberg och Annica Walther SKTF, Riita Eddib, Kommunal och Agneta Forselius, Lärarförbundet


Utses att justera Annette Jansson (m) och Abebe Hailu (s)

Dag för justering

1 november 2007

§1 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 20 september 2007 justerades den 26 september 2007.

§2 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Verksamhetsområdeschef Ulla Johansson informerade om hur de turkiska kvinnorna tagits emot av Äldrecentrum i Rinkeby.

Nämndens ordförande Annette Jansson informerade om att Rinkeby medborgarkontor erhållit ett hedersomnämnande vid stadens utdelning av kvalitetsutmärkelser den 23 oktober.

Verksamhetsområdeschef Gunilla Davidsson informerade om miljöarbetet miljökicken, en miljöskola för fyra- femåringar.

Administrativa chefen Verner Stadthagen informerade om att tjänsten som informatör tillsatts.

§3 Anmälan av inkomna medborgarförslag

Ärendet

”Uppbyggnad av nerbrunnen byggnad i parkleken Hinderstorp”.

Dnr 230-2007-302.

Beslut

Nämnden uppdrar till förvaltningen att på lämpligt sätt bereda och besvara skrivelsen.

§4 Uppföljningsrapport till nämnden i oktober

Beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport.

Ärendet

Sammantaget prognostiseras ett överskott om 4,5 mnkr, vilket är en förbättring med 6,4 mnkr jämfört med föregående rapport (tertialrapport 2).

För anslag 1 prognostiseras ett ökat överskott om 4,9 mnkr. För anslag 2 prognostiseras ett minskat underskott om 1,5 mnkr.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 oktober 2007. Dnr 221-2007-100.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Ansökan om föreningsbidrag

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden beviljar ansökningar till ett belopp av 18 000 kr enligt förvaltningens förslag.

 2. Stadsdelsnämnden avslår ansökningar enligt förvaltningens förslag.

Ärendet

Ansökningar om sammanlagt 56 970 kr behandlas i detta ärende. Nämnden föreslås bevilja bidrag om sammanlagt 18 000 kr.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 oktober 2007. Dnr 207-2007-004.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Ansökningar om kulturbidrag från föreningar

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden beviljar ansökningar till ett belopp av 48 200 kr enligt förvaltningens förslag.
 1. Stadsdelsnämnden avslår ansökningar enligt förvaltningens förslag.

Ärendet

Ansökningar om sammanlagt 188 320 kr behandlas i detta ärende. Nämnden föreslås bevilja bidrag om sammanlagt 48 200 kr. Ansökningar om sammanlagt 188 320 kr från tio föreningar har inkommit till stadsdelsnämnden. Samtliga föreningar som föreslås få bidrag har inkommit med stadgar och verksamhetsberättelser.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 oktober 2007. Dnr 207-2007-004

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om bidrag från föreningen Akalla 4H

Beslut

Nämnden beviljar ett föreningsbidrag om 30 000 kr till föreningen Akalla 4H

Ärendet

Förvaltningen föreslår att föreningen Akalla 4H beviljas 30 000 kr som ett engångsbidrag. Detta ryms inom den ordinarie budgeten för föreningsbidrag. Bidraget till föreningen Akalla 4H föreslås för att föreningen ska kunna erbjuda fler barn och ungdomar möjlighet att delta i djurverksamheten under de kommande höst- och julloven.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 oktober 2007. Dnr 039-2007-002.

Beslutsgång

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu (s) och Gunilla Bhur (v) föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag. Jakob Dencker (mp) anförde att han anslöt sig till detta förslag.

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Votering begärdes.

Följande voteringsordning godkändes; den som biträder ordförande

Annette Janssons (m) förslag röstar ja, den som biträder vice ordförande Abebe Hailus (s) förslag röstar nej.

Följande röstade ja ;

Annette Jansson (m), Carina Andersdotter Sommar (kd), Bo Sundin (m), Sofia Pepera (m), Jihad Adlouni (m), Burhan Yildiz (fp) och Kyllikki Josefsson (m).

Följande röstade nej;

Abebe Hailu (s), Mia Päärni (s), Gunilla Bhur (v),

Jakob Dencker (mp), Rigmor Wallin (s) och Dahir Jeite (s).

Nämnden hade således med sex röster mot fem bifallit ordförande Annette Janssons (m) förslag.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu (s) m.fl., Gunilla Bhur (v) m.fl, och Jakob Dencker (mp) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

- att avslå förvaltningens förslag till beslut

- att stadsdelsnämnden beslutar ge Akalla 4H ett bidrag på 90.000 kronor, samt

- att stadsdelsnämnden beslutar att tillskriva kulturnämnden och föreslå dem att höja anslaget till Akalla 4 H,

och därutöver anföra följande;

Akalla 4 H gården har ansökt om 315 000 kronor årligen för att utöka personalen med en heltidsanställning. Jordbruksverket som från den 1 juli 2007 har det övergripande ansvaret för djurskyddslagen har i ett tillägg i djurskyddslagen infört bestämmelser som får negativa konsekvenser Akalla 4 H gård. De får inte som tidigare ha stallet öppet för allmänheten med endast helgskötarfamiljer. Tillägget innebär att det alltid ska vara en djurskötare (personal) med när allmänheten besöker stallet. Med en personalstyrka på 1,80% blir det mycket sårbart att bedriva den omfattande verksamhet som gården har.

Medlemmarna är ca 250 st som betalar 250:-/år. Personalen är mycket noga med att de barn- och ungdomar som deltar i verksamheten är medlemmar då det ingår en försäkring i medlemsavgiften.

4 H gårdarnas visioner är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. Mottot är att ”lära genom att göra”.

En engagerad person vågar ifrågasätta och ta ställning, detta får barnen/ungdomarna genom fostran i föreningsdemokrati.

Akalla 4 H gård har en omfattande verksamhet alltifrån barn från 4 år till ungdomar från 18 år och uppåt vilket framgår av det underlag som finns med i ärendet. De som är mest aktiva är tjejer mellan 7-16 år. Gården har ett projekt med bl a Akallaskolan ”kretslopp” för att medvetandegöra miljöfrågor för eleverna. De tar emot praoelever. De har långtidsarbetslösa som tillfälligtvis arbetat i verksamheten. De tar också emot många nyanlända flyktingbarn som tidigare aldrig sett tamdjur i den miljö som gården utgör.

Att satsa medel till barns- och ungdomars fritidsaktiviteter är en av de viktigaste frågor ett samhälle kan göra. Det medverkar också till att underlätta integrationen i samhället. Det ser man inom idrottsrörelsen där till exempel Carolina Klüft och Zlatan Ibrahimovíc blivit förebilder för många barn och ungdomar. Det är inte bara idrotten som är viktig för ungdomar det är också aktiviteter som kulturen satsar på. Ett av dessa projekt är Akalla 4HGård, i Akalla By som attraherar framförallt tjejer och däribland också många tjejer med invandrarbakgrund. Tonårstiden är en svår tid för många ungdomar oavsett etnicitet. Tonårstjejer med invandrarbakgrund kan ibland ha det ännu svårare. Förutom att kämpa för sin egen identitet från barn till kvinna ska hon också anpassa sig till de olika kulturer hennes familj och det nya samhället står för.

På Akalla 4H Gård har samtalen med personal och andra ungdomar i liknande situationer kommit att bli ett starkt stöd för tonårstjejerna som deltar i verksamheten. Man behöver inte vara fotbollsproffs eller filmstjärna för att bli en förebild för ungdomar. Det kan vara en storasyster, i en invandrarfamilj med många barn, som genom delaktigheten i gårdens aktiviteter utvecklats till en engagerad och ansvarstagande människa, som kan förmedla det stöd hon fått, vidare till sina småsystrar och bröder. Det kan också vara en tonårstjej som strulat till det för sig men genom att delta i gårdens aktiviteter plötslig ”blir synlig och lyssnad till” och därmed ändrar den inriktning hennes liv höll på att ta.

Vid ansökningar om kulturbidrag till sommaren 2007 (sammanträde 2007-04-26) avstod Rinkeby Festivalen som sökt 100.000:- men beviljades endast 90.000:- helt från bidraget. Mot den bakgrunden föreslår socialdemokraterna att 90.000:- beviljas Akalla 4 H gård till sin verksamhet. Det finns ekonomiskt utrymme att göra det, då Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd räknas med att gå med överskott på ca 10 miljoner på anslag 1 (totalt tillsammans med anslag 2 blir överskottet 4,5 miljoner).

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår också att stadsdelsnämnden beslutar tillskriva kulturnämnden och föreslå dem att höja det årliga anslaget till Akalla 4H.

§8 Ansökan om kulturbidrag från Farhang förening

Beslut

Nämnden beviljar 50 000 kr i bidrag till Farhang förening för genomförandet av Kista världsmusikfestival år 2007.

Ärendet

Farhang förening har ansökt om kulturbidrag om 150 000 kr för genomförandet av Kista världsmusikfestival den 27 november – 2 december 2007. Förvaltningen föreslår att nämnden beviljar Farhang förening ett bidrag om högst 50 000 kr för de lokala programinslagen i Kista under förutsättning att annan finansiär hittas för övriga sökta medel. Genomförs endast delar av det för Kista planerade programutbudet ska föreningen inkomma med en reviderad kostnadsberäkning.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 oktober 2007. Dnr 215-2007-004.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Införande av ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.

 2. Stadsdelsnämnden beslutar att ledningssystemet ska införas under hösten 2007.

Ärendet

Med utgångs­punkt från Socialstyrel­sens föreskrifter har ett gemensamt ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvår­den nu utarbetats för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Införandet av det nya lednings­syste­met kommer på ett mer struk­turerat sätt att kunna tyd­liggöra redan fram­tagna rutiner för verk­samheten och ge större möjlig­heter till utveckling och förbättringar. Förankringsarbetet bland per­sonalen har genom­förts. Med an­led­ning av att den nya stadsdelsförvaltningen Rinkeby-Kista inrättades vid halv­års­skiftet 2007, föreslår förvaltningen att införandet av lednings­systemet sker under hösten.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 oktober 2007. Dnr 227-2007-699.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om avknoppning avseende driften av Rinkeby servicehus och äldreboende med heldygnsomsorg

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden beviljar ansökan om avknoppning avseende driften av Rinkeby servicehus och äldreboende med heldygnsomsorg.

 2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra en upphandling av verksamheten.

Ärendet

Ansökan om avknoppning har tillställts nämnden från enheten Rinkeby servicehus och äldreboende med heldygnsomsorg. I enlighet med ansökan avser enhetschefen att tillsammans med den över­vägan­de delen av medarbetarna inom verksamheten driva verksamheten i form av personalkooperativ. Förvaltningen föreslår att nämnden dels beviljar den föreliggande ansökan om avknoppning, dels uppdrar åt förvaltningen att genomföra upphandling av verksamheten.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 oktober 2007. Dnr 224-2007-103

Beslutsgång

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu (s) och Gunilla Bhur (v) föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraternas, och vänsterpartiets förslag.

Jakob Dencker (mp) föreslog att nämnden skulle återremittera ärendet.

Ordföranden ställde först frågan om ärendet skulle avgöras vid sammanträdet eller återremitteras och fann att ärendet skulle avgöras vid sammanträdet.

Ordföranden ställde därefter de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) samt Gunilla Bhur m.fl (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget beslut

- att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd avslår ansökan om

avknoppning avseende driften av Rinkeby-Kista servicehus och äldreboende med heldygnsomsorg samt

- att därutöver anföra följande:


För oss socialdemokrater och vänsterpartister är kvalitén i verksamheterna viktigare än att ha flera olika aktörer. Vad - om inte personalen - är det som står för kvalitén i en verksamhet som äldreomsorg? I en sådan verksamhet är också personalkostnaden den absolut största kostnaden, runt 75-80 %. Det är också där eventuella besparingar måste göras då de andra kostnaderna är svåra att minska på och dessutom skulle ge en väldigt liten effekt. Konsekvensen av detta blir naturligtvis att ett företag som vill/måste gå med vinst blir tvungen att dra ned på personalen. Man blir tvungen att driva företagen med deltids- och timanställda, för att maximera vinst på bekostnad av kvaliteten, på bekostnad av äldre och personalen.


Ett sätt, något som har visat sig vara vanligt, är att erbjuda deltidstjänster istället för heltid. Det är problematiskt ur många perspektiv. Ett är att de som arbetar inom äldreomsorgen, nästan uteslutande kvinnor, inte kan försörja sig på sin lön. I och med detta blir alternativet att söka a-kassa eller försörjningstöd för att fylla ut inkomsterna, vilket också innebär att de hela tiden måste söka arbete på annat håll. En väldigt påfrestande situation för alla inblandade. Eller en ensamstående mamma med två barn som tvingas ta ännu ett deltidsjobb, en väldigt besvärlig livssituation för den familjen. Vi tycker att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet.

Reservation

Jakob Dencker (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget beslut

- att återremittera ärendet till stadsdelsförvaltningen

- att därutöver anföra;

Det finns indikationer på att en betydande del av personalen blivit mer tveksam till att delta som medlemmar i kooperativet efter att man förstått mer vad det handlar om. Enligt en enkät som fackförbundet Kommunal gjort en tid efter att den första enkäten gjorts har antalet positiva minskat sedan den första enkäten gjordes.

Det finns säkert felkällor i båda enkäterna. För att det ska gå att ta ställning kanske en ytterligare enkät borde göras, helst en ”oberoende” enkät.

Miljöpartiet anser att kooperativformen är en bra form att driva en verksamhet. Vi talar gärna om kooperativ som en del av en trygghetsskapande social ekonomi. I ett personalkooperativ har personalen förstås goda möjligheter att känna större delaktighet, vilket kan påverka deras engagemang för brukarna positivt.

Vi tycker dock att förankringen bland personalen är mycket viktig. För att vi ska bejaka en avknoppning vill vi helst att en majoritet av personalen deltar som medlemmar i kooperativet.

Vi ska också vara medvetna om att det inte alls är säkert att personalkooperativet vinner upphandlingen när den väl sätter igång om stadsdelsnämnden tar ett beslut om avknoppning/upphandling.

Därför kräver Miljöpartiet att ärendet bearbetas och bedöms på nytt av stadsdelsförvaltningen så att vi i stadsdelsnämnden kan fatta ett beslut med bättre underlag. Troligen bör en ny sondering eller mätning av personalens vilja att engagera sig i kooperativet göras.

§11 Grön Flagg på Rinkeby förskolor

Beslut

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att påbörja arbete med miljöcertifieringen Grön Flagg inom förskolorna i Rinkeby.

Ärendet

Efter beslut i Kista stadsdelsnämnd hösten 2004, påbörjades arbete med miljöcertifiering Grön Flagg av alla förskolor och skolor i Kista. Certifieringen innebär att miljöfrågorna integreras i den dagliga verksamheten. Våren 2007 var alla förskolor i Kista certifierade och arbetet med Grön Flagg fortsätter där. Förvaltningen anser att samtliga förskolor inom stadsdelsområdet bör ha gemensamma miljökrav. För att så ska bli fallet återstår att Rinkebys förskolor påbörjar arbetet med miljöcertifiering Grön Flagg.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 oktober 2007. Dnr 208-2007-499.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Jakob Dencker (mp) lämnade ett särskilt uttalande

Det är glädjande att den borgerliga majoriteten visar vissa goda ambitioner i miljöfrågorna. Grön Flagg-arbetet har varit framgångsrikt i Kistas skolor och förskolor. Det är positivt att det utvidgas till Rinkeby. Men vi ska förstås göra ännu mer för miljön!

§12 Överföring av ansvar för administrationen av den gemensamma upphandlingen av platser vid sommargårdar (kollo) åren 2008 och 2009 för samtliga stadsdelsnämnder i Stockholms stad

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar till stadsdelsdirektören i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning att anta och teckna avtal med utförare samt vårda avtalen för stadsdelsnämndens räkning.

Ärendet

Förvaltningen föreslår att Skarpnäcks stadsdelsförvaltning tar över administrationen av kolloupphandlingen och att stadsdelsdirektören i Skarpnäck får i uppdrag av Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd att anta och teckna avtal med utförare samt vårda avtalen för stadsdelsnämndens räkning.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 oktober 2007. Dnr 238-2007-099.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Familjekollo - Yttrande över medborgarförslag

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör nämndens svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Förvaltningen anser att kolloverksamhet för vuxna, familjekollo, inte är något som stadsdelsnämnden bör ha ansvar för att arrangera. Vuxnas fritid med läger och andra evenemang bör lämpligen skötas i föreningsregi.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 oktober 2007. Dnr 225-2007-599.

Beslutsgång

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Jakob Dencker (mp) föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiets förslag.

Ordföranden ställde därefter de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Jakob Dencker (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget beslut

- att medborgarförslaget godkänns

- att stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att utarbeta en lösning

för att erbjuda familjekollovistelse för familjer från Rinkeby-Kista

stadsdelsområde från sommaren 2008, gärna i samverkan med föreningar.

- att stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att samverka med andra stadsdelsförvaltningar för att så snart som möjligt erbjuda familjekollon i samarbete med andra stadsdelar och med grannkommuner, med fördel också stadsdelar med annan befolkningssammansättning än Rinkeby-Kista

- att därutöver anföra;

Föreningarna Al.Koweyn och Somaliska H&H har lämnat in ett medborgarförslag med viljeinriktningen att stadsdelsförvaltningen ska anordna familjekollo. Vi stödjer förslaget.

Familjekollo kan främja integrationen genom att inte bara barnen, utan också föräldrarna får träffa andra föräldrar, från samma stadsdel och från andra stadsdelar, och med olika kulturer.

Att komma bort en vecka och få naturupplevelser och gemenskap kan vara mycket viktigt för barn och föräldrar som är delvis isolerade i sin stadsdel.

För vissa föräldrar, speciellt för dem som känner sig osäkra på hur det svenska samhället fungerar, kan det vara viktigt att föräldrarna själva får vara med och se vilka aktiviteter som deras barn deltar i, för att känna sig trygga att lämna barnen i ledarnas händer. På det sättet kan man få med barn som annars inte skulle få vara med på kollo.

Stadsdelsförvaltningen kan mycket väl samverka med föreningar för att genomföra familjekollo.

Föreningarna Al.Koweyn och Somaliska H&H skriver i sitt medborgarförslag: ”Det är viktigt att föräldrar från Stockholms olika stadsdelar umgås med varandra, har gemensamma föräldraaktiviteter, gemensamma föreläsningar m.m., medan deras barn får ägna mycket tid åt aktiviteter som bad, fiske, fotboll, ridning, kanot m.m. Vi tycker att kolloverksamheten ska delas i två delar i framtiden med två helt olika grupper, den traditionella kolloverksamheten för barn och ungdomar och ny familjekollo. Vi är övertygade om att denna åtgärd dels kan öka antalet barn som deltar på kolloverksamheten och dels kan främja integrationen av Stockholms olika stadsdelar.”

Vi håller med om denna syn, och yrkar att stadsdelsförvaltningen anordnar familjekollo 2008.

Viss merkostnad kan uppstå genom att föräldrarnas kost och logi måste ordnas. Finansieringen bör ordnas i arbetet med 2008 års budget.

§14 Ungdomens Hus – Svar på skrivelse av Gunilla Bhur m.fl. (v)

Beslut

Skrivelse av Gunilla Bhur m.fl. om konsekvenser av besparingar i Ungdomens Hus anses besvarad med vad som redovisas i ärendet.

Ärendet

Tjejverksamheten och inspelningsstudion är fortfarande prioriterad verksamhet i Ungdomens Hus. Tjejverksamheten har oförändrat öppet måndag till fredag mellan klockan 15.00 och 20.30 och inspelningsstudion mellan klockan 17.00 och 22.00. Däremot avslutades dansundervisningen i början av året. Gymlokalen i Ungdomens Hus kan bokas av föreningar som har egna ledare.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 oktober 2007. Dnr 099-2007-053.

Beslutsgång

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Gunilla Bhur m.fl (v) föreslog med instämmande av, Abebe Hailu att nämnden skulle anta vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag.

Ordföranden ställde därefter de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Gunilla Bhur m.fl. (v) och vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget beslut.

Nej till besparingar! Återställ antalet tjänster i Ungdomens Hus.

Stadsdelen Rinkeby-Kista har ungdomsgårdar i skolorna, Ungdomens Hus i Rinkeby, Reactor i Kista och ett rikt föreningsliv. Dessa verksamheter satsade vi på under förra mandatperioden - vi ville verkligen ge barn och unga ett rikt kultur- och idrottsliv. Vi lokala politiker, även de borgerliga, var överens om hur viktigt det var att inte snåla med medel till dessa grupper. Just nu befinner sig Stockholm i en högkonjunktur, staden har stora tillgångar - pengar finns! När det nu kommer till att fördela dessa så börjar istället den borgerliga alliansen att skära ner på just dessa verksamheter vi värnar om.

I Ungdomens hus minskar man antalet vuxna personer med en och en halv tjänst - detta när vi istället vill ÖKA antalet vuxna som rör sig bland de unga. Personalen har tillskrivit politikerna om sin oro över vad som kan hända när för få vuxna ska ta hand om ungdomar under större evenemang och på kvällar då det är fullt hus - säkerheten för de unga och personalen får stå tillbaka. Vi bad om en konsekvensanalys från förvaltningen - vi fick bara samma siffror uppräknade som vi redan kände till! Konsekvensanalysen finns i personalens brev!

På Reactor är man oroliga (läs Punkt Se iförrgår)då det blir mindre pengar i budgeten, fritidsklubbarna i staden får sparbeting. Vänsterpartiet kräver ansvarstagande och att vi i stadsdelen gemensamt värnar våra barn och ungdomsverksamheter:

Ungdomens Hus - återställ de en och en halv personal som fått gå och förstärk gärna med ytterligare vuxna på kvällstid för att utveckla verksamheten. Låt inte personalen bara vara "vakter" utan ta tillvara deras goda idéer. Utöka samarbetet med ungdomsgården - gör Ungdomens hus till inte bara ett hus för idrott utan även kulturaktiviteter utifrån ungdomarnas önskemål.

§15 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen om vård med särskilda bestämmelser om unga (LVU)

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden delegerar till nedan nämnda socialinspektörer/socialsekreterare vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt LVM 45 § 1 och 2 st, inom Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds ansvarsområde.

 1. Stadsdelsnämnden förordnar nedan nämnda personer vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt LVU § 43 1 st 2 p inom Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds ansvarsområde.

Ärendet

Stadsdelsnämnden föreslås fatta beslut att förordna namngivna personer inom Socialjouren som ska ha rätt att begära polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande enligt LVU. Det är också praktiskt att socialtjänstnämnden och stadsdelnämnden utser namngivna socialinspektörer och socialsekreterare vid Socialjouren som enligt delegation får besluta om polishandräckning för att få till stånd läkarundersökning enligt LVM och för att föra den enskilde till LVM-vård på sjukhus eller i LVM-hem.

Socialinspektörer/socialsekreterare vid socialjouren: Maja-Stina Ahlsén, Annette Borell, Roland Carlsén, Lars Cronstrand, Agneta Engström, Rolf Eriksson, Britt-Louise Gustavsson, Stefan

Heinebäck, Anita Habel, Maria Larsson, Britt-Marie Lind, Inga-Lill Renhorn Källgren, Maria Mistander, Elikristin Norberg, Maj-Stina Samuelsson, Ulla Schöldström, Lars Stenman, Roland Stjärnfeldt, Monica Svederoth, Margareta Svensson, Charlotta Thorelius,

Therese Travis, Yvonne Wahlbeck, Anneli Wernstedt, Tuija

Viljakka, Ulla-Maija Yrjänä och Inger Åsebo.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 oktober 2007. Dnr 236-2007-599.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Kista korttidsboende - Yttrande till länsstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens yttrande till länsstyrelsen avseende Kista kort­tidsboende.

 2. Stadsdelsnämnden beslutar att som nämndens yttrande i ärendet överlämna detta tjänsteut­låtande till Länsstyrelsen.

 3. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har i maj 2007 i tjänsteutlåtande yttrat sig över den kritik som Länsstyrelsen i november 2006 riktade mot vissa brister i verksamheten inom Kista kort­tidsboende. Med anledning av vissa uppgifter i nämndens redogörelse avseende verksam­heten har länsstyrelsen nu begärt ett kompletterande yttrande i ärendet. Förvaltningen kan konstatera att Kista korttidsboende under hösten 2007 avvecklats i sin nuvarande form och att korttidsboendet nu omstruktureras till en enhet/ett grupp­boende med demensinriktning för nio personer. Vidare konstateras att det nya demens­boendet inte kommer att ha samröre med annan verksamhet på våningsplanet.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 oktober 2007. Dnr 168-2007-603.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Förvaltningen är positiv till den översyn och uppdatering av trygg- och säkerhetsarbetet inom staden som stadsledningskontorets förslag till handlingsplan utgör.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 oktober 2007. Dnr 190-2007-006.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§18 Moské i Skärholmen

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen har noterat att Skärholmens Islamska Kulturförening har en omfattande verksamhet och att den anmält behov av en markanvisning för att uppföra en större lokal. Förvaltningen förutsätter att berörda facknämnder handlägger ärendet enligt gällande reglementen, instruktioner och annat regelverk. Förvaltningen har i övrigt inga synpunkter i ärendet.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 oktober 2007. Dnr 204-2007-006

Beslutsgång

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu (s) föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraternas, och miljöpartiets förslag.

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s), samt Jakob Dencker (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget beslut

- att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd säger ja till markanvisning för

moskébyggandet i Skärholmen

- att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd säger ja till markanvisning för moskébyggande i vår stadsdel.

Vi socialdemokrater och miljöpartister är för moskébygge i Skärholmen och anser att det är viktigt med vardaglig samhällsservice för medborgarna i vår stad. Vi anser också att utöva sin tro är en mänsklig rättighet.

Vi tycker också att alla muslimer som utövar sina religiösa böner i källare och lägenheter bör bygga en gemensam moské i stadsdelen Rinkeby-Kista. Vi tycker att detta är ett allmänt samhällsintresse och därför anser vi att Stockholms stad med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret i spetsen snarast bör ge markanvisningar för moskébyggande som är gemensamt för alla muslimer i vår stadsdel och inarbeta detta i de kommunala planerna.

§19 Ansökan om alkoholservering – restaurang Husby Värdshus, omprövning efter prövotid

Beslut

Nämnden tillstyrker Husby matcenter AB´s ansökan om omprövning gällande restaurang Husby Värdshus öppethållande till kl. 02:00.

Ärendet

Ansökan avser omprövning av alkoholserveringstillstånd för restaurang Husby Värdshus. Restaurangen har under en prövotid innehaft tillstånd för alkoholservering för allmänhen till kl. 02:00. Restaurang Husby Värdshus ligger i Husby centrum, vilket gör att bostadshus och servicehus finns i närheten samt att centrum är en plats som många ungdomar befinner sig på under nära nog alla tider på dygnet. Förvaltningen tillstyrker det sökta tillståndet gällande att öppethållande till kl. 02:00 permanentas.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 oktober 2007. Dnr 209-2007-507.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§20 Intagnings- och kvargåenderegler för plats i stadens förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Beslut

Förvaltningens utlåtande utgör svar på remissen.

Ärendet

De förändrade rutiner, som förslaget medför när det gäller ansökan om förskoleplats med hjälp av e-tjänster, innebär, att förskolorna får ett utökat ansvar på grund av de nya ansöknings- och placeringsrutinerna. Det är av största vikt att registreringen av ansökningarna blir korrekt, eftersom denna registrering av föräldrarnas önskemål utgör grunden för vilken plats som vid vilken tidpunkt tilldelas en sökande.

Förvaltningen anser att ett förändrat ansöknings- och antagningsförfarande måste omfatta samma säkerhet och sekretess som nu gäller vid ansökan om plats i förskola och skolbarnsomsorg.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 oktober 2007. Dnr 202-2007-006

Beslutsgång

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu (s) föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraternas förslag.

Gunilla Bhur (v) föreslog att nämnden skulle anta vänsterpartiets förslag.

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget beslut

- att återremittera ärendet

- att därutöver anföra

Vi ser positivt på en möjlighet till ett förenklat ansökningsförfarande kring plats i förskola och skolbarnsomsorg. En utveckling mot ett mer transparent och lätthanterligt system är bra, men det får inte ske på ett sådant sätt att vissa missgynnas av ett nytt system. Det är också positivt att så många fristående förskolor som möjligt deltar i stadens kösystem.

Systemet ska inte bygga på att ett kösystem där längst kötid ska vara det avgörande huruvida man får förskoleplats eller inte. Det system som nu råder, där barn får plats utifrån ålder ska även fortsättningsvis användas. Ett sådant system, där äldre barn går före yngre, har dels pedagogiska fördelar, dels är det rättvisare av planeringssynpunkt för t.ex föräldrar som flyttat till Stockholm. Ett system som endast premierar kötid kommer att missgynna personer som inte har möjlighet, på grund av praktiska eller kunskapsmässiga skäl, att ställa sina barn i kö i tidig ålder.

Vi ser även risker med ett system som enbart baserar sig på ansökningar via Internet. Det är inte acceptabelt att några premieras medan andra får problem, bara för att de inte har tillgång eller kunskap om Internet. Under en övergångsperiod måste möjligheten att ställa sig i kö, ansöka om plats, vara möjligt även via en blankett.

I samband med att staden byter system behövs extra informationsinsatser sättas in för att ingen ska hamna mellan stolarna i och med de nya turordningarna. Stadsdelarna måste vara behjälpliga med tydlig information om hur intagningsreglerna fungerar. Dessutom måste staden vara behjälplig med information om de olika förskolor som finns att välja mellan. Systemet bör även utvärderas kontinuerligt så att förändringar kan göras om man ser att vissa invånare missgynnas eller inte är delaktiga i valen.

Vi vill också särskilt poängtera att kraven på det nya systemet vad gäller säkerhet och sekretess måste garanteras.

Reservation

Gunilla Bhur (v) m.fl. reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget beslut

- att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

- att därutöver anföra

Skillnad jämfört med nuvarande regler

 1. Föräldrar kan välja fem alternativ

 2. Syskonförtur ska gälla

 3. Kö-tid går före ålder

 4. Avsteg från turordning ska inte göras men om så görs ska det dokumenteras.

 5. De enskilt drivna förskolorna finns med i det nya kö-systemet, om de vill själva.

Fördelar

 1. En förenkling - att man kan söka dagisplats på nätet och följa sin ansökan

 2. Tydligare regler – förut fanns olika tolkningar av tillämpningen mellan stadsdelsnämnderna

 3. Idag har många enskilda förskolor egna köer och någon egentlig insyn finns inte. De som går in i det nya kö-systemet går samtidigt med på reglerna som gäller för kön.

 4. De enskilda förskolor som går med i systemet går då med på att ta på sig ett ansvar för barnomsorgsgarantin. Om kommunen har behov att placera ett barn vars garantitid går ut kan placering göras även på en enskild förskola som har en ledig plats.

 5. De enskilda förskolor som är med i systemet och inte följer reglerna kan uteslutas ur systemet.

Svagheter

 1. Ansökan ska bara kunna göras via Internet. Det förutsätter att det finns tillgång på publika datorer för allmänheten i alla stadsdelar samt att det finns anställda som kan hjälpa de föräldrar som inte har datorvana. Ingen ska behöva få sin ansökan försenad på grund av bristande tillgång på dator eller datorvana.

 2. Det är en starkare skrivning om närhetsprincipen för skolbarnsomsorgen (punkt 5.2 i riktlinjerna) men detta avsnitt är inte heller förändrat. Där står att skolbarnsomsorg ska erbjudas så nära barnets eget hem eller skola som möjligt med beaktande av vad som krävs för att effektivt utnyttja lokaler och andra resurser.

 3. En liknande skrivning står i tjänsteutlåtandet från slk (sidan 5) - ”Plats ska erbjudas så nära barnets hem som möjligt” men den formuleringen finns inte i själva riktlinjerna. Där står bara att garantin gäller i första hand inom det stadsdelsområde där familjen valt att ställa sig i kö eller närliggande stadsdelsområde.

 4. Vi vill lyfta frågan om en starkare närhetsprincip för förskoleplats och inte minst rätten att kunna välja ett kommunalt dagis inom promenadavstånd. Nu inskränks den rätten genom de avknoppningar som görs.

Särskilt uttalande

Jakob Dencker (mp) anförde att han för egen del lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

§21 Ersättningsmodell för vård- och omsorgsboenden i ett valfrihetssystem

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

 2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen bedömer att den föreslagna ersättningsmodellen kan medföra ökade kostnader för stadsdelsområdets äldreomsorg. Förutom att kännedom saknas om ersättningsnivåerna saknas även svar på frågor gällande t.ex. hantering kring tomplatsersättning, eventuell dubbel ersätt­ning, utveckling/förändring av befintligt verksamhetssystem m.m. Enligt förvaltningens mening är detta frågor som på olika sätt kan förväntas påverka verksamhetsområdets ekonomi.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 oktober 2007. Dnr 219-2007-006

Beslutsgång

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu (s) föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraternas förslag.

Gunilla Bhur m.fl. (v) föreslog att nämnden skulle anta vänsterpartiets förslag.

Jakob Dencker (mp) föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiets förslag.

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget beslut

- att stadsdelsnämnden lämnar ärendet utan eget ställningstagande

- att stadsdelsnämnden avbryter avknoppning/upphandling av allt äldreboende i stadsdelen tills KF beslutat införa en ny ekonomisk ersättningsmodell som är rättvis för alla berörda, samt därutöver anföra följande;

Vi socialdemokrater stödjer förvaltningens relevanta synpunkter i sitt tjänsteutlåtande. Det är oklart vad ett nytt resursfördelningssystem får för konsekvenser såväl ekonomiskt för stadsdelarna som praktiskt för de äldre. Dessutom tycker vi att SDN-budgeten för 2008 är avgörande för hur stora ersättningarna i de tre tänkta nivåer blir.

Vi socialdemokrater är mycket förvånade över hur moderaterna tänkte avknoppa/upphandla Rinkeby och Akalla äldreboende utan att veta helhetsbilden av ekonomin och ersättningsnivåerna. Därför tycker vi socialdemokrater att det är viktigt att hela bilden finns när det gäller konsekvensen av den ekonomiska ersättningen.

Reservation

Gunilla Bhur m.fl. (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget beslut

- att avslå förvaltningens förslag till beslut

- att därutöver anföra

Vi motsätter oss förslaget till införande av kundvalssystem eftersom det inte leder till valfrihet utan till privatisering, minskad insyn och därmed risk för sänkt kvalitet i äldreomsorgen. Den enda garanti som ges de äldre är rätten att köa, men frågan är vad den garantin är värd.

Det mest angelägna för de äldre är inte att ha en lång lista av företag att välja på utan att få omvårdnad, omsorg och service med hög kvalité. Kundvalssystemet ökar inte antalet anställda trots att vi vet att fler händer i äldreomsorgen är bland det viktigaste för att få en god kvalitet.

Om inte kraftigt ökade resurser tillförs äldreomsorgen kommer de äldre att få köa på obestämd tid för platser som de kanske aldrig får i det borgerliga kundvalssystemet. Eller så blir de för gamla för att orka flytta en gång till när kötiden äntligen räcker till för önskeboendet.

Systemet garanterar inte ens rätten att välja ett kommunalt äldreboende. Marknadens principer kommer att cementeras in i en äldreomsorg som under lång tid varit demokratiskt styrd. Kommunen ger bort kunskap som tagit decennier att bygga upp.

Kundvalssystemet går stick i stäv med stadens organisation och hotar den lokala demokratin. Stadsdelsnämnderna fråntas rätten att besluta om upphandlingar. Centraliseringen är en allvarlig attack mot stadsdelsnämndsreformen. Vi anser att ansvaret för upphandlingar av entreprenader inom äldreomsorgen inte ska centraliseras till stadsledningskontoret.

Av dogmatiska skäl överför alliansen ett marknadsekonomiskt tänkande till den kommunala äldreomsorgen och riskerar ständiga konflikter där privata vinstintressen krockar med de politiska målen om verksamhetens kvalitet och rätten till föreningsfrihet. Insynen i privata äldreboenden är mycket sämre än i kommunala, eftersom anställda inte skyddas av meddelarfriheten. Äldre utan anhöriga som slår larm kan fara illa en lång tid innan vanvård kan stoppas.

Kundvalsmodellen ställer inga krav på garantier för personalens yttrandefrihet eller rätten att vara fackligt ansluten. Vi kan inte heller se att garantier ges för de äldres och anhörigas insyn och inflytande i den privata äldreomsorgen. Detta är verkligen oroande.

Systemet ger sken av valfrihet men garanterar inte att äldre får välja på jämlika villkor, oavsett bakgrund. Vi vet att välutbildade människor gynnas av valmöjligheter. Äldre utan anhörig måste därför få ett ombud som kan hjälpa till med all information som måste hanteras inför ett val och även kontroll av den omvårdnad som sedan ges.

Stadsdelsnämndernas ansvar måste klargöras utöver avveckling och konkurs när entreprenörerna inte sköter sig. Kundvalssystemet innehåller inget utarbetat förslag om kontroll och sanktioner mer än att klagomål tas emot från de äldre eller anhöriga. Gamla skröpliga människor som är missnöjda kan inte flytta till ett annat boende på samma enkla sätt som kunder på en marknad väljer en annan vara istället för en dålig vara.

Att dela in staden i fem geografiska områden där mångfalden ska finnas som föreslås av stadsledningskontoret är märkligt med tanke på att rätten att välja ska gälla över hela staden. Vad vi istället vill framhålla är att alla boenden håller en hög kvalitet så att vi inte får A- och B-lag inom våra äldreboenden.

Verklig valfrihet förutsätter att kommunala boenden finns som alternativ, men de ska enligt kundvalssystemet hyras ut eller läggas på entreprenad. Det är häpnadsväckande att föredragande borgarråd ger fria händer om avtalstidernas längd. Med avtalstider upp till tio år som föreslås av stadsledningskontoret förbättras möjligen kontinuiteten för de äldre och företagens villkor, men en ny majoritet kan trots ett mandat från folket inte besluta om återgång i kommunal regi. Vi anser att avtalsperioder för entreprenader inte ska kunna förlängas till 10 år.

En given slutsats av de dåliga erfarenheterna av entreprenader i äldreomsorgen är att behålla äldreboenden i kommunal regi, inte att förlänga avtalstiderna. Vi anser att stadens vård- och omsorgsboenden för äldre ska behållas i kommunal regi och inte hyras ut till privata intressenter.

Eftersom många stadsdelsnämnder inte lägger egenregianbud har vi inte många kommunala äldreboenden kvar vid mandatperiodens slut. Dessutom är inte Stockholmare med allvarliga diagnoser var med i valfrihetssystemet.

Kundvalssystemet får inte bli kostnadsdrivande men samtidigt varnas för att om ersättningen blir för låg vill inte privata företag vara med. En idealiserad bild målas upp med ett överflöd av äldreboenden i närområdet samtidigt som alliansen inte ger klart besked om hur de tomma platserna ska betalas. En boendegaranti värd namnet och rätten att köa förutsätter att resurser ökas så att alla äldre kan få önskat boende utan att behöva flytta flera gånger.

Det sägs att det ska bli lättare för små och nya företag att komma in på den äldreomsorgsmarknad som alliansen skapar med stormsteg. Personalen uppmuntras att ”knoppa av” istället för att utveckla den kommunala äldreomsorgen. Men vad händer när två äldre avlider samtidigt och två tomma platser uppstår? Pengarna måste tas någonstans ifrån, och det klarar de stora företagen. Men de små företagen har knappt något annat än personaltätheten att dra in på. Med en överetablering på marknaden kommer de små aktörerna att få svårt att klara kvaliteten, de går troligen i konkurs eller köps upp av de stora bolagen.

Vi menar att vår politik är ärligare. Äldreomsorgen behöver mycket mer resurser, vilket vi också har tillskjutit i årets budget. Det ska finnas äldreboenden och kollektivboenden i tillräcklig omfattning i alla delar av staden. Äldre ska få bo nära barn eller vänner om de så önskar. Självklart ska de få ställa sig i kö till önskat boende när de beviljas plats. Stadens äldreboenden ska vara en gemensam resurs. Det är också viktigt att äldre får större inflytande över hur boendet utformas, så att det passar allas behov.

Reservation

Jakob Dencker (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget beslut

- att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

- att språkfaktorn bör ingå i vårdbedömningen

- att ta hänsyn till vad Pensionärsrådet har för synpunkter.

- att förvaltningen inte ska vara återhållsam med trygga anställningsförhållanden för den personal som anställs.

- därutöver anför följande:

Det finns åtskilliga oklarheter i det här förslaget som behöver få svar innan beslut fattas. Hur ska äldres inflytande över boendet öka? Om underlaget sjunker på grund av dödsfall eller att äldre väljer bort ett specifikt boende, hur påverkas de kvarboende? Systemet ger sken av valfrihet, men finns det garantier att detta görs på jämlika villkor? Att äldre utan anhöriga eller med bristande språkkunskaper har samma möjligheter att göra lika bra val som övriga? Detta är bara några få frågor av många.

Vi är kritiska till den korta remisstiden också därför att pensionärsrådet får alltför snäva tidsramar för att på ett rimligt sätt hinna komma med synpunkter. Det är anmärkningsvärt att språkfaktorn saknas i bedömningarna av vårdbehov, eftersom vår bedömning är att detta är underlag för en så kallad ”vårdpeng”. De äldreboenden som har många som talar andra språk än svenska har ofta högre kostnader t.ex för tolkar, och bör få högre ersättning för det. Vi föreslår att hänsyn ska tas till språkfaktorn och att även gå igenom om det inte saknas andra bedömningsfaktorer. Dessutom måste konsekvenserna för den fasta personalen undersökas, för att kunna möta de svängningar som kan ske under året.

Vissa varnar för att om systemet skall genomföras inom den tidplan som föreslås kommer ett omfattande arbete behöva göras utan att stadsdelen får ekonomisk kompensation. Arbetet med att nivåsätta personer beräknas ta 4-5 månader, vilket kan leda till att andra biståndsbedömningar kommer att få länge väntetider. Detta vore mycket olyckligt.

Äldreomsorgen behöver mycket mer resurser, vilket vi i Miljöpartiet också har tillskjutit i årets budget. Det ska finnas äldreboenden och kollektivboenden i tillräcklig omfattning i alla delar av staden. Äldre ska få bo nära barn eller vänner om de så önskar. Självklart ska de få ställa sig i kö till önskat boende när de beviljas plats. Stadens äldreboenden ska vara en gemensam resurs. Det är också viktigt att äldre får större inflytande över hur boendet utformas, så att det passar allas behov.

§22 Valfrihet inom äldreomsorgen - centralupphandling av vård och omsorgsboenden

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

 2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Före­liggande remiss innehåller stadsledningskontorets förslag till boenden att ingå i den första av de återkommande entreprenadupphandlingarna samt principer för upphandlingens genom­förande och avtalens förvaltande. Akalla äldreboende är ett av de boenden som föreslås ingå i den första entreprenadupphandlingen.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 oktober 2007. Dnr 201-2007-006

Beslutsgång

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu (s) föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraternas, och vänsterpartiets förslag.

Jakob Dencker (mp) föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiets förslag.

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s), samt Gunilla Bhur m.fl. (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget beslut

- att avslå Kommunstyrelsens förslag till beslut, samt

- att därutöver anföra följande

Fokus i det här ärendet är företagandet och inte de äldre. Den centrala frågan för äldreomsorgen i Stockholm är inte en utökad marknad med fler entreprenörer, som den högerledda majoriteten tycks tro. En utökad marknad betyder för oss inte i sig en verklig valfrihet. En utökad marknad innebär en kommersialisering av äldreomsorgen, vilket snarare förminskar äldreomsorgens chanser till att göra sig attraktiv, då det exempelvis blir svårare att kvalitetssäkra den med den kommersialiserade strukturen den väntas få.

Man ser tydligt att högeralliansen har prioriterat skattesänkning, avknoppning och privatisering i första hand på bekostnad av de äldre och äldreomsorgspersonalen. Det är en medveten politik från borgarnas sida att kraftigt skära ned personalstyrkan inom äldreomsorgen, för att på så sätt underlätta privatiseringen genom att slakta och stycka den i bitar.

Innan centraliseringen av äldreboendena har börjat, kan vi redan nu i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd se tecken på vad som väntar. Ett stort antal anställda kommer att bli övertaliga inom Rinkebys- och Kistas äldreomsorg. Innan en omfattande centralisering som denna sätts i bruk, vill vi veta hur många tjänster som kommer att försvinna från Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, och i de övriga stadsdelsnämnderna. Vi vill också veta hur det nya resursfördelningssystemet påverkar de pris som ska fastställas innan upphandlingen genomförs?

Alla ska kunna åldras i trygghet och visshet om att stödet från samhället finns där om och när man behöver det. Detta är något alla vi politiker kan skriva under på. Men hur hjälper det då de äldre att kvalificerad och erfaren personal försvinner, som de äldre dessutom har hunnit lära känna? Inte bara kvalitén sänks inom äldreomsorgen på det här viset, men vi vet att trygghet är ett av nyckelorden för att garantera den äldre en bekvämhet i sitt boende.

Att kvalificerad personal försvinner, som de äldre dessutom har skapat en relation till, är oacceptabelt. Detta öppnar upp för privata företag att anställa outbildad personal och till en lägre lön. Detta är de konsekvenser vi har kunnat konstatera inom enbart vår stadsdelsnämnd. Vi fasar för vad som väntar de övriga stadsdelsnämnderna i Stockholm.

Rinkeby-Kista är en stadsdelsnämnd med en stor mångfald i sin befolkning. Mångfald är också något som borgarna säger sig eftersträva. Samtidigt som vi vet att de äldre i Sverige minskar, ökar de i just i denna invandrartäta stadsdel. Att då minska äldreomsorgspersonalen är besynnerligt. Denna personal behövs inte minst för att de äldre ökar, vilket ökar behovet av många anställda, men dessutom erbjuder personalen en mångfald som saknas på många andra äldreomsorgsboenden. Personalen på dessa boenden har en språklig och kulturell expertis som är nödvändig för de äldre, som många gånger har utländskt påbrå.

Det är viktigare att efterfråga en rad andra förbättringar inom äldreomsorgen än vad som föreslås med denna modell. Förutom god omvårdnad, omsorg och service med hög kvalité, efterfrågas en mångfald i boendet och då menas inte fler entreprenörer. Olika inriktningar på boenden efterfrågas, till exempel kan boendena anta olika former utifrån exempelvis kulturella och språkliga aspekter, eller hur verksamheten på boendet inriktas. Det är utifrån dessa behov vi politiker bör agera. Tyvärr saknar det föreslagna systemet med kundval helt denna dimension som verkligen skulle göra skillnad för de äldre i vardagen.

En hög grad av delaktighet och självbestämmande för den äldre, är valfrihet för oss socialdemokraterna och vänsterpartiet. Därför är också vi positiva till möjligheten att få välja mellan olika boenden, men detta ska inte ske genom en centralisering av upphandlingen av entreprenader. Möjligheten till att välja mellan olika boenden kan skapas inom ramen för dagens system utan en central ramupphandling.

Bristerna i borgarnas kundvalsmodell är många. Till exempel kommer inte egenregi bud kunna läggas. Vidare kommer inte servicehus ingå i planerandet av denna kundvalsmodell och vem som ska ansvara för upphandling, kostnadsansvar och uppföljning skiljer sig åt. De borgerliga förslaget till kundvalssystem innebär väldigt långa avtalsperioder. Detta minskar det demokratiska inflytandet och flexibiliteten över äldreomsorgen.

Att centralisera och privatisera äldreomsorgen genom en ny kundvalsmodell på det här sättet är inte lösningen på problemen i äldreomsorgen.

Reservation

Jakob Dencker (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget beslut

- delvis godkänna förvaltningens förslag

- följande krav ställs som en förutsättning för att upphandling ska inledas:

- att förvaltningen utformar en utförlig plan för kvalitetssäkring av kundvalssystemet

- att stadsdelsnämnderna får lägga anbud som innebär att man syftar att driva äldreomsorgen i egen regi

- att miljökrav ställs vid upphandling av aktörer för kundvalssystem

- att minst 30 % av maten som serveras i äldreboendena ska vara ekologisk

- att antidiskrimineringsklausuler införs vid upphandling av aktörer för kundvalssystem

- att meddelarfrihet gäller även för de privat drivna omsorgsgivarna

- att stadsdelsnämnden verkar för att man övergripande i staden arbetar för att undvika privat monopol eller oligopol i äldreomsorgen, d v s att undvika att ett eller några få stora företag tar över nästan all äldreomsorg

- att man ska undersöka om man kan uppmuntra personalen att ta över som personalkooperativ som ett alternativ till privata vinstdrivande företag.

- att därutöver anföra följande:

Upphandling av äldreomsorg skulle kunna innebära valfrihet. Får man till en blandning av seriösa privata äldreboenden, kompetent kommunal äldreomsorg och kooperativ, t ex personalkooperativ, skulle detta kunna leda till verklig valfrihet. Det gäller dock att tänka på att gamla människor som kan vara sjukliga eller trötta inte har så lätt att välja aktivt mellan olika alternativ.

Om vi vill ha verklig valfrihet ska det dock inte bli privat monopol eller oligopol, alltså att stora vårdföretag köper upp nästan hela Stockholms äldreomsorg. Därför bör konkurrensutsättningen ske långsamt och stegvis, så att man hinner utvärdera varje steg. Avtalsperioderna bör inte vara för långa, absolut inte så långa som 10 år.

Vad gäller våra lokala förhållanden i Rinkeby-Kista bör man påpeka att Rinkeby-Kista pensionärsråd motsätter sig upphandling av Akalla äldreboende. Man hänvisar bl a till att det redan varit turbulens och oro på Akalla äldreboende. Troligen bör stadsledningskontoret göra en ny översyn av vilka boenden som bör väljas ut för upphandling, med konsekvensanalys, innan man går vidare om beslut om centralupphandling tas.

De kommunala aktörer som driver äldreomsorg ska kunna lägga egen regi-anbud, d v s lägga ett förslag på i vilken form, till vilket pris och med vilken profil de själva skulle kunna driva verksamheten. Om det visar sig att den kommunala äldreomsorgen kan drivas med bättre kvalitet och/eller till lägre kostnad, varför ska den då inte få chansen att driva äldreomsorgen?

Centralisering av upphandling av äldreomsorg till stadsledningskontoret innebär en försvagning av stadsdelsnämnderna. Det verkar som om den borgerliga majoriteten steg för steg vill montera ned stadsdelsnämnderna, och införa en mer centralstyrd stad i Stockholm.

Ett införande av kundvalssystem för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen är positivt om det kan leda till ökad kvalité inom äldreomsorgen och en ökad anpassning till brukarnas individuella behov genom större valmöjligheter och profiler. Att ett kundvalssystem införs endast med ideologiska motiv att öka mångfalden eller ge vårdföretag möjlighet att tjäna stora pengar är däremot tveksamt. Brukaren, den äldre, måste stå i fokus genom hela processen.

Det är positivt om konkurrensen inom valfrihetssystemet inte sker med priset utan med kvaliteten. Här finns alltså stora möjligheter att införa miljö- och sociala krav vid upphandling av aktörer. Särskilt bör kravet på att leverantören använder odubbade däck införas, som ett led i att minska partikelhalterna i staden som speciellt påverkar barns och känsliga personers hälsa, samt att maten i boenden ska till viss andel vara ekologisk. Avtalen ska även innehålla en antidiskrimineringsklausul av det slag som användes vid alla avtal under förra mandatperioden men som nu är borttagen. Antidiskrimineringsklausulen säkerställer att aktörerna inte åsidosätter mänskliga rättigheter i sin personalpolitik, till exempel genom att ha en fungerande jämställdhetsplan. Förvaltningen får därutöver uppdrag att utreda vilka övriga miljökrav som kan ställas i upphandlingarna av kundvalssystemet.

Bl a följande krav kräver Miljöpartiet ska ställas som en förutsättning för att upphandling ska inledas:

Kvalitet och information

God omvårdnad ska vara garanterad även inom de privata alternativen. Företag ska inte tillåtas pressa kostnader för att maximera vinsten på omvårdnadens bekostnad.

I förslaget finns ingen utförlig information om hur kundvalssystemet ska följas upp och kvalitetssäkras. Det är av yttersta vikt att systemet verkligen fungerar när det kommer igång och inte bara existerar av ideologiska skäl. En utförlig plan för kvalitetssäkring måste därför komplettera förslaget.

Lex Maria eller liknande bestämmelser ska gälla även för de privata utförarna, så att information om eventuell dålig omvårdnad kan komma till allmänhetens kännedom. Se nedan om meddelarfrihet.

Det är viktigt att information om kundvalssystemet når brukare, anhöriga och aktörer. Man ska upprätta en kommunikationsplan som beskriver hur man ska informera brukarna på ett fullgott sätt om de olika alternativen i äldreomsorgen. Denna plan ska presenteras för berörda nämnder.

Miljökrav

För att vi ska kunna säga ja till upphandling ska också miljökrav ställas för äldreomsorgen. Miljökrav för äldreomsorgen ska innehålla krav på att transporter av varor och personal görs med kollektivtrafik eller miljöbilar (enligt Stockholms stads definition). Tydliga krav ska finnas att fordon som används inte ska ha dubbdäck. Kosten ska till minst 30% vara ekologisk. Transporter ska följa EU/USA steg 1 grundkrav. Ett grundkrav är att arbetsmaskinernas motorer ska vara godkända enligt svenska miljöklassbestämmelser. Transporterna ska kvalitetssäkras från trafiksäkerhetssynpunkt. Vidare ska entreprenören följa vad som gäller i Stockholms stads miljöprogram för kemiska produkter i verksamheten.

Antidiskrimineringsklausul

Den antidiskrimineringsklausul som den borgerliga majoriteten tycks vilja använda är en oacceptabel försämring av den föregående klausulen.

Jämfört med den klausul som tillämpades under den förra mandatperioden har kravet på att leverantören ser till att även underleverantörer tillämpar antidiskrimineringsklausulen tagits bort. Det är allvarligt att vi riskerar att underleverantörer diskriminerar med skattebetalarnas pengar. Kravet måste återinföras i antidiskrimineringsklausulen. Dessutom har möjligheten till vite tagits bort, vilket i praktiken gör klausulen till en pappersprodukt eftersom allvarliga förseelser som till exempel avsaknad av jämställdhetsplan sällan når domstol. Vite å andra sidan kan utdömas när till exempel aktivt arbete i jämställdhets- och mångfaldsfrågor saknas. Det bör dessutom klargöras att antidiskrimineringsklausulen gäller dels när leverantören utför sina tjänster och dels för leverantörens personal.

Meddelarfrihet

Meddelarfrihet är en grundlagsfäst rättighet i Sverige. Tyvärr urholkas meddelarfriheten när privata verksamheter används. Trots att upphandlad verksamhet drivs med skattepengar är den offentliga insynen dålig och den anonyma meddelarfriheten inskränks. Det gör att det kan dröja länge innan vanvård i privat äldreomsorg avslöjas. All offentligt finansierad verksamhet ska ha samma villkor när det gäller meddelarfrihet oavsett om verksamheten sker inom offentliga institutioner eller på entreprenad. Rätten till meddelarfrihet ska därför skrivas in i förfrågningsunderlaget för upphandling. Rätten ska gälla inom både upphandlad verksamhet och dess eventuella underleverantörer.

Kollektivavtal

Om utföraren saknar kollektivavtal om allmänna löne- och anställningsvillkor ska det skrivas in att utföraren rekommenderas tillämpa gällande villkor eller praxis inom branschen.

Sociala krav

Entreprenören ska självklart följa ILO:s konventioner om Mänskliga rättigheter i arbetslivet såsom fri förenings- och förhandlingsrätt, främjande av kollektivavtal samt rätten till lika lön för arbete av lika värde. Sverige har godkänt samtliga kärnkonventioner.

Inflytande och självbestämmande

Många äldre upplever stor frustration och otrygghet när insatser inte genomförs enligt överenskommelser och beslut i biståndsbedömning. Former för brukarinflytande ska utarbetas. Till självbestämmande hör att kunna välja sin mat. Förfrågningsunderlaget bör därför kompletteras med att anbudsgivaren ska kunna erbjuda lagad mat oberoende av etnisk, kulturell eller religiös tillhörighet.

§23 Förslag till riktlinjer för utveckling av företagsområdena i Stockholms stad

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

 2. Omedelbar justering

Ärendet

Förvaltningen delar uppfattningen att staden behöver fastställa riktlinjer för företagsområdenas utveckling i Stockholms stad. Förvaltningen har inget att invända mot den redovisade visionen att utveckla Kista Scince City. Genom framtida anknytning till tvärbanan (spårväg), Mälarbanan (fjärr- och regionaltåg) och Förbifart Stockholm (motorväg), kommer området än mer markerat bli Norra Stockholms mest betydande företagsområde.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 oktober 2007. Dnr 228-2007-399

Beslutsgång

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Gunilla Bhur (v) föreslog att nämnden skulle anta vänsterpartiets förslag.

Jakob Dencker (mp) föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiets förslag.

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Gunilla Bhur (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget beslut

- att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

- att därutöver anföra den text som Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Exploateringsnämnden lagt i ärendet.

Vi vill tillägga lokalt att det är viktigt att behålla gröna lungor i ett så expanderande område som Järva och att den ökande trafik som blir följden av utbyggnad blir i första hand spårburen d v s via Tvärbanan och Mälarbanan, att utbyggnad av E18 blir i tunnel samt att projektet Förbifart Stockholm som är musealt och bakåtsträvande stoppas.

Reservation

Jakob Dencker (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget beslut

- att i huvudsak anta beslut om förslag till riktlinjer för utvecklingen av stadens företagsområden i enlighet med bilagt tjänsteutlåtande, dock med följande ändringar och tillägg.

- att verksamhetsområden ska vara belägna så att det ges möjlighet till miljövänliga transportsätt av råvaror och gods, per spår och båt, särskilt skall värnas.

- att expansion av verksamhetsområden i största möjligaste mån ska undvikas på bekostnad av värdefull natur- och parkmark.

- att därutöver anföra följande:

Det är viktigt att företagsområdena blir en del av ett långsiktigt hållbart samhälle. Man ska se till att det finns miljörådgivning lätt tillgänglig för alla företag i företagsområdena. Byggande ska ske enligt de principer som fanns i Stockholms program för miljöanpassat byggande. Det är olyckligt att den moderatledda Alliansen tog bort detta program, och det bör återinföras.

Det är viktigt att gröna lungor och små parker kan finnas kvar även i företagsområdena, för rekreation och naturvärden. Framför allt ska eventuell expansion inte inkräkta på de gröna kilarna, i Kistas fall Igelbäckens kulturreservat på Järvafältet.

Historiskt sett har olika, främst industriella, verksamheter tvingats att flytta från staden allt längre ut i regionen. Viss omvandling av äldre verksamhetsområden kommer alltid att fortgå. Dock gäller det att ha ett helhetsperspektiv på staden, att undvika för långa transporter och om vi önskar se en funktionsblandad levande stad med olika typer av arbetsplatser gäller det att måna om våra befintliga verksamhetsområden. Därför är det viktigt att följa den långsiktiga inriktningen i gällande Översiktsplan som tydligt pekar på stadens behov att utöver att skapa bostäder även fortsatt avsätta områden som verksamhetsområden, terminalområden och för kommunalteknisk försörjning. Områden som möjliggör transporter med båt och tåg ska särskilt värnas men det är också viktigt att verksamhetsområdet har god kollektivförsörjning för de som jobbar där och att de utgör en säker och trivsam gång- och cykelmiljö. Man ska inte behöva ta bilen till jobbet i Stockholms företagsområden.

Det är viktigt att undvika att exploatera befintliga naturområden. Stockholmarna både de som lever och arbetar i staden behöver sina grönområden. (Succén, Silicon Valley, är ett mycket naturskönt område, däri ligger mycket av dess attraktionskraft.)

Det är bra att detta underlagsmaterial har tagits fram då det ger en god överblick. Vissa detaljer och inriktningar kring olika företagsområden kan diskuteras, men detta får ske i det enskilda plansammanhanget.

Vad gäller Kista så kan Tvärbanan vara ett inslag i en förstärkning av kollektivtrafik-försörjningen. Mälarbanan kan vara en annan, men vi ska inte räkna med det förrän beslut om dragning via Kista är taget. Sundbybergsalternativet tycks vara ett fullgott alternativ och Banverket har ärendet fortfarande ute på remiss.

§24 Program August block 1, införande av Stockholms stads informationstekniska plattform

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av kontorsyttrande över Program August block 1, införande av Stockholms stads informationstekniska plattform. Dnr 203-2007-006

§25 Balanslista till och med september 2007

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna

Ärendet

Anmälan av balanslista. Dnr 234-2007-000.

§26 Pensionärsrådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala Pensionärsrådets protokoll från den från den 13 september och 15 oktober.

§27 Handikapprådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala Handikappsrådets protokoll från den 13 september

§28 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 24 augusti 2007 till och med den 25 oktober 2007

§29 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Datum

Ärende

Beslut

Delegat

2007-09-11

Nedskrivning av fordran sedan nödvändiga inkassoåtgärder har gjorts.

Dnr 199-220-2007

Fordringen nedskrivs.

Anna-Britta Karlsson, ekonomichef

§30 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningarna

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

 1. Tillsyn av Ungdomsstegen AB, stödboende Dnr: 503-166-2007

 2. Tillsyn av Ungdomsstegen AB, dagverksamheten Dnr: 503-166-2007

 3. Granskning av bokslut 2007-06-30 Dnr: 199-185-2007

 4. Stimulansbidrag – Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående, beslut från Länsstyrelsen. Dnr: 605-133-2007

§31 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval till och med 2007-10-25

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna

1. Protokoll nr 9/2007sammanträdesdag 2007-09-27

2. Utdrag ur protokollet fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset måndagen den 1 oktober 2007 kl.16.00.

§19 Fyllnadsval, Ersättare i stadsdelsnämnden Rinkeby-Kista för tiden till och med år 2007

3. §22 Gemensam rehabiliteringsprocess och hantering av förvaltnings-överskridande omplacering på grund av personliga skäl i Stockholms stad.

4. §21 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms län avseende rutiner för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård m.m. Förslag till överens-kommelse.

5. §28 Motion om kvalitetssäkring av stadens missbrukarvård samt stödet till deras anhöriga.

6. §23 Snabb och lättillgänglig service till Stockholmarna - förslag till organisation, modell för finansiering, utveckling och införande av nya e-tjänster.

7. §25 Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

8. §19 Utdrag ur protokollet fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde onsdagen den 5 september 2007

Funktionshinderombudsmannens årsrapport 2007.

9. Protokoll nr 9/2007 Utdrag ur protokollet fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde

§14 Familjevårdsrapport 2006 – Bordlagt ärende

10. Utdrag ur protokollet fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde onsdagen den 19 september 2007

§22Uppföljning av sommarkoloniverksamheterna i Stockholms stad 2006

11. §27 Alltid redo! En myndighet mot olyckor och kriser

12. Utdrag ur protokollet fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset måndagen den 1 oktober 2007.

§26 Jobbtorg – från bidrag till arbete.

§32 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Inga skrivelser hade inkommit.

§33 Konferenser, utbildningar

Inga inbjudningar till relevanta konferenser eller utbildningar hade inkommit.

§34 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 12 och 26 september samt 10 oktober.

§35 Yttrande till kammarrätten

SEKRETESS 7 kap 4§ sekretesslagen

§36 Ärende enligt enligt 6 kap. 15 a § 2 stycket angående talan om umgänge

SEKRETESS 7 kap 4§ sekretesslagen