Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-03-27

Sammanträde 2008-03-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Husbyträff

Allmänhetens frågestund, klockan 18.00-18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor oc Läs mer...h diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

7 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § föräldrabalken.

8 Anmälan av behov av särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB).

9 Utredning och yttrande till JO

10 Upphandling av bemannigstjänster för pedagogiska verksamheter inom Stockholms stad

11 Upphandling av parkskötsel med renhållning på parkmark i Rinkeby och Kista-Husby-Akalla stadsdelsområde

Öppet sammanträde

13 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

14 Uppföljningsrapport till nämnden i mars 2008

15 Ansvar och rutiner för ekonomiuppföljning

16 Redovisning av interna kontroller år 2007

17 Riktlinjer för bidragsgivning till föreningar

18 Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2008

19 Redovisning och rekvisition av tidigare beviljade stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer

20 Avveckling av förskolan Riddarsporren/ Björkbacken 2

21 Förebyggande ungdomsverksamheter - lägesrapport

22 a Tillsynsplan 2008 för enskild verksamhet

22 b Begäran om tillsynsplan år 2008 för enskild verksamhet med inriktning funktionshinder, SoL och LSS

23 Studieresa till Turkiet

24 Öka toleransen i Rinkeby-Kista, för alla

Svar på skrivelse (fp)
Dnr 054-2008-099

25 Detaljplan för Kistahöjden

26 Namn på parker, gång och cykelvägar i Rinkeby

27 Begäran om redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2007 inom socialpsykiatrin

28 a) Samordnad upphandling av verksamheten personliga ombud (PO) inom socialpsykiatrin

Dnr 130-2008-103

b) Återuppförande av nedbrunnen byggnad i parkleken Hinderstorp
Svar på medborgarförslag
Dnr 230-2007-302

Remissärenden

29 Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015

30 Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms Stad

31 Införande av valfrihetssystem inom omsorgen enligt LSS och SoL om personer med funktionsnedsättning

Anmälningsärenden

32 Meddelarfrihet - KS beslut av den 20 februari 2008, § 4

33 Handikapprådets protokoll

34 Pensionärsrådets protokoll

35 Brottsförebyggande rådet i Rinkeby- protokoll

36 Brottsförebyggande rådet i Kista - protokoll

38 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

39 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

( cirkulerar under sammanträdet)

40 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

( cirkulerar under sammanträdet)

41 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

1. Skrivelse om den märkliga hanteringen av den avstängda trappan i Akalla.
Dnr 142-2008-399

43 Anmälan av sociala delegationens beslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (139 kb)

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den

14 februari 2008 justerades den 20 februari 2008. Anmäldes att Basit Choudhury (m) deltagit vid nämndens sammanträde den 14 februari 2008.

§4 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § a föräldrabalken (FB)

§7 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § föräldrabalken (FB)

§8 Anmälan av behov av särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

§9 Utredning och yttrande till JO i enskilt ärende

§10 Upphandling av bemanningstjänster för pedagogiska verksamheter inom Stockholms stad

§11 Upphandling av parkskötsel med renhållning på parkmark i Rinkeby och Kista-Husby-Akalla stadsdelsområde

§12 Val till sociala delegationen 2008

Beslut

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd utser Annette Jansson (m) till ordinarie ledamot i sociala delegationen.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd utser Erdal Ertugrul (m) till ersättare i sociala delegationen.

Nämndens beslut justeras omedelbart.

Ärendet

I sociala delegationen är en ordinarie plats vakant. Stadsdelsnämndens ordförande, Annette Jansson (m) föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att nämnden utser en representant till ledamot och i en eventuell succession en representant till ersättare i sociala delegationen 2008.

§13 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Enhetschef Eva Pauli, socialpsykiatriska enheten, verksamhetsområdet social omsorg, redogjorde om det åtgärdsprogram vid Akalla gruppboende som startade sommaren 2007. Tillsammans med gruppboendets personal har en översyn skett kring ledningsfunktion samt organisation.

Fråga 1

Ledamoten Kerstin Aggefors (s) ställde fråga till nämnden om situationen vid Rinkeby tunnelbanestation med anledning av att stationen till och från varit avstängd på grund av skadegörelse i samband med ungdomsproblematik i och kring tunnelbanestationen.

Beslut

Nämnden uppdrog åt förvaltningen att återkomma i frågan.

Fråga 2

Ledamoten Mia Päärni (s) ställde fråga till nämnden om situationen i Husbyskolan.

Beslut

Nämnden uppdrog åt förvaltningen att återkomma i frågan till nästa nämndsammanträde den 23 april 2008.

Fråga 3

Ledamoten Basit Choudhury (fp) ställde fråga till nämnden om medel att söka från länsstyrelsen till förebyggande insatser. Medel kan sökas innan 15 april 2008.

Beslut

Nämnden uppdrog åt förvaltningen att återkomma i frågan.

§14 Uppföljningsrapport till nämnden i mars 2008

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner denna uppföljningsrapport.

Ärendet

Före åtgärder prognostiseras ett sammanlagt underskott om 20,5 mnkr.

Efter åtgärder uppgår det beräknade underskottet till 12,9 mnkr, varav 10,0 mnkr avser ekonomiskt bistånd. Även för flyktingmottagningen prognostiseras ett underskott efter åtgärder (3,4 mnkr). För att budgetunderskott för ekonomiskt bistånd och flyktingmottagningen ska undvikas krävs att effekterna av jobbtorgets insatser blir betydande. För social omsorg prognostiseras ett underskott om 4,0 mnkr. Förvaltningen beräknar dock att kunna vidta åtgärder motsvarande det beloppet.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 mars 2008. Dnr 101-113-2008.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (mp) anmälde ett särskilt uttalande. Abebe Hailu m.fl. (s) anslöt sig till det särskilda uttalandet.

Förvaltningen visar en avsikt att åtgärda delar av det prognostiserade budgetunderskottet inom ekonomiskt bistånd genom att införa ”restriktivare bedömningar inom ramen för gällande lagstiftning och riktlinjer” i kombination med noggrann återkravshantering.

Är inte socialbidragen redan restriktiva? Alliansen har redan dragit in SL-kort för socialbidragstagare, vilket ingick under förra mandatperioden då Miljöpartiet satt i majoritet.

Alliansens beräkningar på Jobbtorgens effektivitet verkar som glädjekalkyler.

Av dem som aktualiserats har tre personer blivit självförsörjande!

Även för flyktingmottagandet ska man ”analysera om det är möjligt att ha en mer restriktiv bidragsgivning”. Har inte nyanlända flyktingar snäva ekonomiska villkor redan?

§15 Ansvar och rutiner för ekonomiuppföljning

Beslut

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd godkänner att den löpande månatliga rapporteringen till nämnden sker vid nio tillfällen per år.

Ärendet

I detta ärende föreslås hur ofta Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ska få ekonomiska uppföljningsrapporter från förvaltningen. Vidare beskrivs ansvar och rutiner för den interna ekonomiuppföljningen inom stadsdelsförvaltningen. Ansvaret följer linjeorganisationen.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 mars 2008. Dnr 101-070-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Redovisning av interna kontroller år 2007

Beslut

Nämnden godkänner denna rapportering av genomförda interna kontroller år 2007.

Ärendet

Nämndens reviderade interna kontrollplan för år 2007 har omfattat sammanlagt tolv kontrollområden. I detta ärende redovisas resultatet av de interna kontroller som genomförts i enlighet med denna plan.

Åtta kontrollområden har genomförts i enlighet med den interna kontrollplanen. I fyra av dessa fall har kontrollerna utvisat att förvaltningen behöver vidta ytterligare förbättringar för att säkra goda riktlinjer och tillfredställande rutiner. Inom två kontrollområden har granskningen påbörjats men inte avslutats. Inom två kontrollområden har granskningen ännu inte påbörjats, men kommer att genomföras under år 2008. De fyra kontroller som påbörjats men ännu inte avslutats eller ännu inte påbörjats kommer att genomföras under år 2008.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 19 mars 2008. Dnr 101-155-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§17 Riktlinjer för bidragsgivning till föreningar

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

Ärendet

Många av stadens nämnder lämnar bidrag till ideella föreningar. Kommunfullmäktige styr övergripande denna bidragsgivning via nämndernas reglementen. En nämnd kan mer i detalj precisera sina bidragsregler genom att fastställa riktlinjer för sin bidragsgivning. I detta ärende föreslås riktlinjer för bidragsgivning till föreningar med utpräglat lokal verksamhet i Rinkeby-Kista stadsdelsområde.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 mars 2008. Dnr 004-129-2008

Beslutsgång

Efter överläggning i ärendet beslöt nämnden att bordlägga ärendet.

§18 Ansökan från föreningen Järva Folkets Park om verksamhetsbidrag för år 2008

Beslut

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd avslår ansökan om verksamhetsbidrag för år 2008 från föreningen Järva Folkets Park enligt förvaltningens förslag.

Ärendet

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har fått en ansökan den 31 oktober 2007 om ett verksamhetsbidrag för 2008 på 200 000 kr från föreningen Järva Folkets Park på Eggeby Gård. Föreningen Järva Folkets Park bedriver en omfattande verksamhet på Eggeby Gård som är belägen i Spånga-Tensta stadsdelsområde. Gården besöks av många tusen besökare varje år, många boende i Rinkeby-Kista stadsdelsområde.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 mars 2008. Dnr 004-261-2008

Förslag till beslut

Ordföranden Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraternas förslag.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (mp) och ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (v) föreslog nämnden att anta miljöpartiets och vänsterpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

· Att stadsdelsnämnden beslutar ge Föreningen Järva Folkets Park ett verksamhetsbidrag om 50.000 kronor, för år 2008.

och därutöver anföra följande

Föreningen Järva Folkets Park bedriver en omfattande kulturell verksamhet i samarbete med de olika föreningarna runt Järvafältet. Att verksamheten har stor betydelse för de boende runt Järvafältet är ostridigt.

Kulturen, är ett av de viktigaste instrumenten vi har att arbeta med, för att motverka den sociala och etniska segregationen. Det handlar om de boendes rätt runt Järvafältet att leva ett innehållsrikt liv och att vara en aktiv medborgare.

För att stärka demokratin och för att våra föreningar såväl de politiska som de ideella ska kunna anordna möten krävs bra och billiga föreningslokaler vilket Föreningen Järva Folkets Park tillhandahåller.

Reservation

Jakob Dencker (mp) och Gunilla Bhur (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Stadsdelsnämnden beslutar

- att föreningen Järva Folkets Park får ett verksamhetsbidrag för år 2008 på 100000 kr

- att därutöver anföra

Den snålhet med föreningsbidrag som förvaltningen tvingas till med Alliansens nedskärningar är nedslående. Vi har egentligen inte råd att nedprioritera föreningslivet. Miljöpartiet och Vänsterpartiet beviljar därför ca hälften av det belopp som Järva Folkets Park begärt.

Vi tycker det är viktigt att stödja föreningen som bedriver verksamheter som bidrar till social integration mellan olika åldrar och olika kulturer.

Med Miljöpartiet de Grönas eller Vänsterpartiets budget skulle vi ha ca 50 miljoner mer i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds budget. Med Miljöpartiet de Grönas eller Vänsterpartiets budget skulle vi alltså kunna ge mer verksamhetsbidrag till Järva Folkets Park och liknande sociala föreningar.

§19 Redovisning och rekvisition av tidigare beviljade stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning avseende 2006 års beviljade stimulansmedel.

 2. Stadsdelsnämnden beslutar att återredovisa överskjutande projektmedel om totalt 287572 kronor som utbetalades 2006-2007.

 3. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens delredovisning avseende 2007 års beviljade stimulansmedel.

 4. Stadsdelsnämnden godkänner rekvisitionen av 2008 års stimulansmedel samt ansökan om att ändra inriktning i jämförelse med 2007 års ansökan.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen redovisar i ärendet de satsningar som genomförts inom Kista respek­tive Rinkeby stadsdelsnämnder utifrån de för år 2006 beviljade stimulansmedlen för att höja kvaliteten inom vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Förvaltningen föreslår därvid att de medel som inte ianspråk­tagits återredovisas. Vidare görs en delredovisning avseende de för år 2007 be­vil­jade medlen för insatser inom vård och omsorg om äldre och slutligen bifogas till ärendet en rekvisition av­seende beviljade stimulansmedel för år 2008 samt en ansökan om att i viss mån ändra inriktning i jämförelse med 2007 års ansökan.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 mars 2008. Dnr 699-133-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag. Nämnden uppdrar vidare till förvaltningen att återkomma med en muntlig redovisning kring läkemedelstilldelningen inom äldreomsorgen med anledning av den rapport som är sammanställd av geriatriker Jan Backe vid Kista vårdcentral.

§20 Avveckling av förskolan Riddarsporren/ Björkbacken 2

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner att förskolan Riddarsporren inom Husbygårdsenheten avvecklas den 30 juni 2008.

Ärendet

Förskolan Riddarsporren består av en avdelning som ingår i Husbygårdsenheten. Lokalen, som förskolan haft sin verksamhet i sedan augusti 1995, är ursprungligen byggd som kvartersgård avsedd för boende i husen runt omkring. Lokalen är ut­rustad med ett kök vars standard inte är anpassat för de EU-regler som gäller för livsmedelshantering. En ombyggnad av köket skulle kosta ca 300 – 400 tkr. Härutöver tillkommer kostnader för ny ventilation. Förvaltningen föreslår mot bakgrund av de höga anpassningskostnaderna och en vikande efterfrågan på förskoleplatser att förskolan Riddarsporren avvecklas den 30 juni 2008. Barnen som är inskrivna på avdelningen erbjuds plats vid någon av enhetens övriga förskolor. Personalen kommer att ingå i enhetens olika arbetslag.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 mars 2008. Dnr 499-039-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens beslut.

Ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (v) föreslog att nämnden skulle anta vänsterpartiets förslag. Jakob Dencker (mp) anslöt sig till detta förslag.

Beslutsgång

Ordförande Annette Jansson (m) ställde först frågan om ärendet skulle avgöras omedelbart eller återremitteras och fann att ärendet skulle avgöras omedelbart.

Ordförande ställde därefter förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Gunilla Bhur m.fl. (v) och Jakob Dencker m.fl. (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

· Att återremittera ärendet

På grund av avsaknad av personalens och föräldrarnas synpunkter. Vi förstår förvaltningens argument kring EU-regler och kostnader men vill ändå få möjlighet att inhämta mer uppgifter om förskolan. Vänsterpartiet ser helst att en extra försiktighet vidtas innan väl fungerande kommunala förskoleenheter avvecklas eller flyttas.

§21 Förebyggande ungdomsverksamheter - lägesrapport

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner lägesrapporten om förebyggande insatser.

Ärendet

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds förebyggande ungdomsinsatser ska som en av många åtgärder erbjuda barn och ungdomar i stadsdelsområdet tillgång till en mångfald av kultur- och fritidsverksamheter. Förvaltningen genomför för närvarande en strategisk översyn av de befintliga fritidsverksamheterna i syfte att förnya och utveckla attraktiva och meningsfulla aktiviteter för barn och ungdom. I ärendet presenteras en aktuell lägesrapport om den pågående översynen och samverkansarbetet.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 mars 2008. Dnr 599-036-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag beslut.

Ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (v) föreslog att nämnden skulle anta vänsterpartiets förslag. Jakob Dencker (mp) och Abebe Hailu (s) anslöt sig till detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag. Nämnden uppdrar vidare till förvaltningen att återkomma med en redovisning kring kolloverksamheten 2008.

Reservation

Gunilla Bhur (v), Jakob Dencker (mp) och Abebe Hailu (s) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

att uppdra åt förvaltningen att under våren rapportera till nämnden om följande projekt:nulägesrapport om MST-insatserna, projektet med samarbete föräldrar och skola (metoderna ÖPP och Guldsitsen), Djärva gossar, Husbyskolans samtal kring tema genus, sexualitet m.m samt Lärarhögskolans projektgrupp som studerar tre ungdomsverksamheter i Stockholm.

att därutöver anföra

Inför de förändringar som verksamheterna för unga står inför, bl a konkurrensutsättning, är det viktigt att lyssna på personalen och ungdomarnas önskemål och erfarenheter. Några gårdar väljer kanske att flytta ur skolans lokaler, andra vill bli kvar. Båda vägarna kan vara rätt beroende på läge och ändrade förutsättningar. Vänsterpartiet har dock varit tveksamma till en sammanslagning av åldersgrupperna 10-12 och 13-15 som alliansen i stadsdelen förespråkar och genomför. Vi undrar om det är lämpligt att 10-åringar från ex. Akalla ska åka till Kista på sena kvällar?

I dagsläget planeras denna verksamhet till KFUM-gården i Kista. Gården är också sliten och behöver upprustas - hur ska detta ske?

Viktigt är också att Reactor i Kista och Ungdomens hus i Rinkeby får fortsatt stöd och utveckling.

Vänsterpartiet betonar här vikten av att satsa på och utveckla den befintliga personalen och ta vara på dess resurser i större utsträckning än idag. Bra ledarskap är A och O i dessa verksamheter.

Inventeringen av fler mötesplatser för unga med funktionshinder är bra, samtidigt som de övriga ungdomsverksamheterna aktivt bör arbeta för att få med dessa ungdomar i sin verksamhet. Mötesplatserna är till för alla.

Särskilt uttalande

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi ser positivt på att man ska utveckla verksamheter för ungdomar med funktionsnedsättning.

Vi vill också betona vikten av att ungdomarna finns med i processen och kan påverka sin egen vardag. Tanken med att bilda fokusgrupper för unga är bra. Fokusgrupperna kan bli ett bra redskap för att få veta vad ungdomarna behöver och vill ha, om de sköts på rätt sätt. Vi hoppas att fokusgrupperna blir verklighet inom en snar framtid. Enkäterna till ungdomar kan också bli ett bra hjälpmedel för att få fram ungdomarnas synpunkter.

Fokusgrupperna bör vara representativa. Ungdomar med mycket varierande intressen bör vara representerade, och funktionshindrade bör vara representerade.

Det är beklagligt att värdefulla verksamheter för 10-12 åringar som Gula gården och KFUM-KFUK gården läggs ner. Många av dessa 10-12 åringar kommer att kunna tas om hand av befintliga ungdomsgårdar. Vi hoppas att det finns lösningar för en god samlevnad mellan barnen och ungdomarna.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnades av Annette Jansson m.fl. (m) angående ändring av ordalydelse i redovisat tjänsteutlåtande från den 13 mars 2008. På sidan 9, första stycket, andra meningen, ändras orden …”i framtiden”… till ordet snarast.

§22 Tillsynsplan 2008 för enskild verksamhet

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att

 1. godkänna tillsynsplanen

 2. överlämna tillsynsplanen till Länsstyrelsen i Stockholms län

 3. paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för beslut om tillstånd att driva hem för vård eller boende. Länsstyrelsen har i remiss begärt en tillsynsplan för de enskilda verksamheter som finns inom stadsdelsområdet. Verksamhet för vilken tillstånd krävs enligt 7 kap 1 § socialtjänstlagen står under löpande tillsyn av socialnämnden i den kommun där verksamheten är belägen enligt bestämmelserna i 13 kap. 5 § socialtjänstlagen. Inom stadsdelsområdet finns Ungdoms Stegen AB:s verksamheter, dagverksamhet samt stödboende. Förvaltningen har i lämnat tjänsteutlåtande angett plan och tillvägagångssätt för tillsynen.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 mars 2008. Dnr 502-330-2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag. Nämnden ställde sig också bakom ett förslag till tillägg i redovisat tjänsteutlåtande från den 13 mars 2008, att innehållet i det frågeformulär som används vid tillsynen även ska innehålla en punkt om antalet kvinnlig personal inom Ungdoms Stegen AB:s verksamheter.

§23 Begäran om tillsynsplan år 2008 för enskild verksamhet med inriktning funktionshinder, SoL och LSS

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

 2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Nämnden ansvarar för den löpande tillsynen av enskild verksamhet vilket framgår av 13 kap. 5 § SoL och 23 § LSS. Verksamheter som avses är de som omfattas av 7 kap. 1 § punkterna 1-4 SoL och 9 § punkterna 6-10 LSS. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende föreskrivs att den löpande tillsynen innefattar inspektion av verksamheten minst en gång per år. Länsstyrelsen begär nu en tillsynsplan för år 2008 för de tre enskilda verksamheter med inriktning funktionshinder, SoL och LSS, som är belägna i stadsdelsområdet och som stadsdelsnämnden har tillsynsansvaret för.

Förvaltningens avsikt är att påbörja tillsynen på de tre verksamheterna under april 2008 (vecka 16) för att kontrollera att respektive verksamhet följer gällande tillstånd. Snarast efter det att granskningarna genomförts kommer resultaten att redovisas i en tillsynsrapport som tillställs Länsstyrelsen.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 mars 2008. Dnr 602-335-2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§24 Studieresa till Turkiet

Beslut

 1. 1.Nämnden beviljar 13 medarbetare vid Rinkeby-Kista medborgarkontor att i tjänsten delta i en studieresa till Turkiet, Istanbul och Urgup, den 23 – 28 maj 2008.

 2. Personalen betalar del av kostnaden 7.800 kr den resterande summan 8.000 kr täcks av förvaltningen.

 3. Att en kort skriven rapport om resans lärdomar (ej vad man har gjort, utan vad man lärt som kan komma till användning på hemmaplan) återförs till nämnden.

 4. Paragrafen justeras omedelbart.

Samt därutöver anföra:

En resa utomlands med betydande offentlig finansiering kan endast bedrivas i studiesyfte. Programmet för resan är väl avvägt och kan ge medarbetarna nya kunskaper och inspiration att förbättra en redan bra verksamhet. Det är också viktigt att titta på erfarenheter utanför Sverige när verksamhet ska förbättras, då det inte är säkert att svensk service i alla avseenden alltid är den bästa.

Ärendet

De tretton medarbetarna vid Rinkeby-Kista medborgarkontor är inbjudna av Istanbul Mulkiveliler Vakfi, (den turkiska statsvetarstiftelsen) att besöka Istanbul och Urgup för att besöka verksamheter som har nära beröringspunkter med kommunala verksamheter och medborgarkontoret. Förvaltningens föreslår att möjligheten tas tillvara och resan genomförs. Resan som görs i tjänsten finansieras till största delen med de medel som enheten tilldelades för hedersomnämnandet i stadens kvalitetsutmärkelse, men även av ordinarie budgetmedel samt deltagarnas egna medel.

Personal från Istanbul Mulkiveliler Vakfi samt en av medarbetarna på medborgarkontoret fungerar som tolkar under resan samt vägleder personalen till verksamma organisationer som arbetar med samhällsfrågor och demokratiuppbyggnaden i Turkiet. Förvaltningen anser att kostnaden för resan är rimlig och att finansieringen är godtagbar.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 mars 2008. Dnr 103-203-2008

Förslag till beslut

Under överläggningen anförde ordförande Annette Jansson m.fl. (m) och Burhan Yildiz (fp) att nämnden skulle anta moderaternas och folkpartiets förslag till beslut. Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) och Anders Tilly (kd) anslöt sig till detta förslag. Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (mp) anslöt sig till punkt 3 i (m):s och (fp):s förslag.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom miljöpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit (m):s och (fp):s förslag.

Reservation

Jakob Dencker m.fl. (mp), reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

- att godkänna resan till Turkiet

- att medarbetarna ska skriva en rapport efter sin resa som handlar om vilka erfarenheter man fått och vilka lärdomar man har dragit under sin studieresa och på vilket sätt man kan förankra sina lärdomar i medborgarkontoret. Rapporten delas ut eller anmäls till stadsdelsnämnden.

§25 Öka toleransen i Rinkeby-Kista, för alla

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

Ärendet

Burhan Yildiz och Martin Ängeby har i skrivelse av den 24 januari 2008 ställt ett antal frågor om hur förvaltningen arbetar med s.k. HBT-personer.

Förvaltningen redovisar i sitt svar hur jämställdhets- och mångfaldsarbetet inom förvaltningen är utformat, hur ungdomsmottagningen arbetar och hur samarbetet med RFSL är utformat samt hur Fältgruppen och Reactor deltar i detta arbete.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 mars 2008. Dnr 099-054-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom (mp):s förslag till beslut. Ledamoten Gunilla Bhur (v) anslöt till detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Jakob Dencker (mp) och Gunilla Bhur (v) , reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

- att förvaltningen tar initiativet att kontakta föreningar och organisationer som arbetar med frågor om homosexualitet, bisexualitet och transpersoner (HBT) för att arrangera en öppen föreläsning eller ett seminarium om dessa frågor.

§26 Detaljplan för Kistahöjden

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag för att uppföra ny bostads­be­byggelse på Kistahöjden med 240 bostäder i form av par-, rad- och kedjehus samt en fri­liggande förskola med sex avdel­ningar. Området kommer att byggas ut i två etap­per. Etapp 1 omfattar södra, centrala samt västra delen av området och rymmer 170 bostäder samt förskola. Etapp två rymmer 70 bostäder. Området Kista­höjden är i dag naturmark som anslu­ter till den nya infrastruktur som är under utbygg­­nad.

Förvaltningen har inget att erinra mot den redovisade planeringen för förskoleverksam­heten. För att skapa ytterligare förutsättningar för den eftersträvade tillgängligheten krävs en möjlig integrering av vissa boendeformer så som gruppboenden och/eller serviceboen­den. Förvaltningen saknar en redovisning i detaljplanen av hur detta behov kan lösas i området Kistahöjden. Vidare saknar förvaltningen en säker gång- eller cykelpassage från området Kistahöjden till Kistagårdsområdet.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 mars 2008. Dnr 006-069-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom socialdemokraternas förslag till beslut.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom miljöpartiets förslag till beslut. Ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (v) anslöt sig till detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag. Nämnden uppdrar vidare till förvaltningen att samordna ett möte tillsammans med Stadsbyggnadskontoret för nämndens ledamöter. Nämnden önskar vidare att förvaltningen planerar för ett besök i det kommande bostadsområdet, Kistahöjden.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

- Att delvis stödja förvaltningens förslag

och därutöver anföra följande

Planförslaget för Kistahöjden ingick som en del av Framtidsbild för Kista – Kista Science City. Det planförslag som nu presenterats avviker på ett markant sätt från det ursprungliga förslaget enligt strukturplanen för Kista. Stadsbyggnadsnämnden fattade trots det beslut om en utformning som nu manifesteras av det föreliggande förslaget.

Fortsatt kommer Stockholmsområdet att behöva bygga många bostäder för att underlätta den befolkningstillväxt som väntas. Att då bebygga Kistahöjden med ett mindre antal bostäder av radhustyp innebär ingen lättnad för de bostadssökande. Detta till trots anser vi det vara bättre att bygga villor och radhus på hittills obebyggd mark än att riva flerfamiljshus för att skapa ytor för radhusbebyggelse.

Extra olämpligt blir det med daghemmets föreslagna placering, på den mest trafikerade platsen i området. Enligt upplysningar från tjänstemännen vid samrådsmötet på Kista träff hade denna placering valts med tanke på att föräldrarna brukar skjutsa sina barn med bil till dagis. Vi menar att planeringen i stället ska utgå från att bostäder och dagis byggs så att det blir naturligt att promenera till och från dagis. Att år 2008 planera för ökad bilism strider mot stadens antagna klimatmål, mot alla folkhälsomål och står inte i överensstämmelse med ett långsiktigt hållbart samhälle. Hela utformningen verkar omodern redan innan husen byggs.

För att skapa förutsättningar för en ökad tillgänglighet av olika boendeformer krävs en möjlig integrering av gruppboenden och/eller serviceboenden. Planeringen av dessa bostäder måste ske i ett tidigt stadium eftersom de kräver lokalanpassningar. Vi förutsätter att förvaltningen tar de kontakter som krävs för en integrering av gruppboenden.

Vidare saknas i förslaget en säker gång- eller cykelpassage från området Kistahöjden och Kistagårdsområdet. En sådan passage bör kunna anläggas över eller under Lagtingsgatan från norr till söder.

Genom områdets norra del går en luftburen högspänningsledning. För närvarande studerar inblandade parter, Stockholms stad och Svenska Kraftnät, möjlighet att markförlägga ledningen och på så sätt frigöra mark som går att bebygga. Innan man bestämmer sig för att bygga bostäder över en markanlagd högspänningsledning krävs garantier för att inte de boende kommer att drabbas av strålning från ledningen.

Området kommer att ligga relativt långt från kollektivtrafik. Hanstavägen trafikeras av flera busslinjer och en hållplats kommer att finnas vid Hanstavägen, ca 250 meter från området.

En utbyggnad av kollektivtrafiken i hela Kistaområdet är viktig då den idag inte täcker de behov som krävs för dagens arbetspendlare. Det diskuteras olika alternativa dragningar för hur tvärbanans förlängning från Alvik via Kista ska fortsätta efter Kista C. Ett av alternativen är att dra den vidare genom arbetsområdet och förbi IBM:s kontor söder om Kistahöjden. Därefter skulle tvärbanan fortsätta in i berget under Kistahöjden. Fullföljs detta alternativ skulle en station i anslutning till IBM och Kistahöjden avsevärt förbättra kollektivtrafiktillgängligheten till området. Det finns för dagen inga fastlagda planer för detta men här måste vi boende i Kista kräva att dessa planer realiseras.

Bebyggelse av det i planen benämnda området F, det nämns även som etapp 2, måste stoppas. Det är området som är Kistahöjdens hjässa, beläget ovanpå vägtunneln och närmast E4.
Området bör fredas från bebyggelse då det är en markerad höjd, med ett forntida röse.

Röset är en markering av att höjden varit av betydelse i det forntida landskapet. Järvafältet i stort har ett antal fornminnen och Kistahöjdens hjässa försvarar väl en plats bland dessa minnesmärken.

Utsikten mot norr, Akalla mot Upplands Väsby och Arlandatornet samt mot öst över de i Sollentuna belägna småhus/villabebyggelse i Helenelund, Sollentuna Centrum i Tureberg, Edsberg m.m är en unik upplevelse. De på höjden dragna motionsspåren m.m försvarar väl sin dragning för att vara kvar som en del i befolkningens friskvård.

Socialdemokraterna anser att 50 procent av de nybyggda husen ska upplåtas med hyresrätt.

Reservation

Jakob Dencker (mp) och Gunilla Bhur (v), reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

· att i huvudsak godkänna förvaltningens svar på remissen från Stadsbyggnadskontoret

· att därutöver anföra

Det är bra att stadsdelsförvaltningen uppmärksammar bristen på trygga gångvägar och cykelvägar i området. Det måste finnas bra möjligheter att röra sig i området till fots och med cykel.

Det är bra att serviceboende finns med i detaljplanen så tidigt som möjligt

Vi vill se en blandning av olika boendeformer eller upplåtelseformer. Det bör ingå i kraven som ställs på byggherrarna att ett visst antal hyresradhus ska byggas. Detta tycks det inte vara planerat för som förslaget till detaljplan ser ut.

Förslagsvis kan 50 % av husen vara hyresradhus.

Det är bra att man bevarar så mycket naturmark som möjligt.

Man bör undersöka hur stora mängder av partiklar och andra föroreningar som beräknas finnas i luften (efter utbyggnaden) där den nya förskolan planeras vid Lagtingsgatan.

Vi ser gärna att kommunen uppvaktar Storstockholms Lokaltrafik för att se till att en busslinje dras närmare Kistahöjden än vad som är fallet nu. I annat fall riskerar man att öka antalet bilister i området. Om Tvärbanan dras i närheten av Kistahöjden är det ju positivt för området och för möjligheten att välja kollektivtrafik. Eftersom det inte finns några beslut om Tvärbanans dragning ska dock stadens ansvariga starkt uppmana SL att förbättra busstrafiken i området.

Parkeringstalet är för högt. 2,0 parkeringsplatser per hus är alldeles för mycket. Istället för att planera för så många parkeringar och därmed stimulera bilägande och bilanvändande måste man planera för att det ska finnas god kollektivtrafikförsörjning i och nära Kistahöjden.

Man bör sträva efter att anlägga fler än de 7 planerade källsorteringsstationerna.

Miljövinsten kan uppväga de extra kostnader som kan uppstå vid en investering i extra ”sorteringsanläggningar”.

Bullersituationen måste man vara mycket vaksam på, och buller i bostäderna och runt dem måste åtgärdas. Egentligen är det beklagligt att man ska behöva uppföra bostäder i lägen med så mycket buller.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnades av Burhan Yildiz m.fl. (fp) och Annette Jansson m.fl. (m).

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag för att uppföra ny bostads­be­byggelse på Kistahöjden med 240 bostäder i form av par-, rad- och kedjehus.

Stadsbyggnadskontoret bör fästa mycket stor vikt vid områdets gestaltning. Kistahöjden bör präglas av ett djärvt och modernt arkitektoniskt uttryck som befäster Kistas identitet som Stockholms främsta framtidsområde.

§27 Namn på parker, gång och cykelvägar i Rinkeby

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

Ärendet

Det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) för Södra Järva redovisade vid sammanträde den 25 oktober 2007 att flera gång- och cykelvägar samt vissa park- och grönområden saknar officiella namn inom stadsdelen Rinkeby. Avsaknaden av namn på dessa vägar och områden kan orsaka orienteringsproblem med påföljande förseningar vid utryckning med ambulans-, brand- och polisfordon, eftersom det är svårt att hitta till vissa adresser som ligger i anslutning till de gång- och cykelvägarna eller park- och grönområden som saknar namn. Förvaltningen har på karta som bifogas tjänsteutlåtandet märkt ut tio olika objekt som bör namnges och som i ”folkmun” redan fått namn. Utredningsresultatet är förankrat i BRÅ.

Stadsdelsförvaltningen föreslår att nämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa namn på gång- och cykelvägar samt park- och grönområden inom stadsdelen Rinkeby.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 mars 2008. Dnr 399-134-2008

Beslutsgång

Efter överläggning i ärendet beslöt nämnden att bordlägga ärendet. Nämnden beslöt att uppdra åt förvaltningen att återkomma med svar kring beredningsprocessen att välja en namnserie med icke-traditionell svensk anknytning utifrån Rinkebys speciella internationella karaktär och identitet.

§28 Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2007

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av verksamhet med personligt ombud för år 2007.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Ärendet avser en redovisning till Länsstyrelsen om det personliga ombudets verksamhet, PO, under år 2007. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd erhöll 554400 kr i statsbidrag till verksamheten år 2007. Inför utbetalning av statsbidrag för år 2008 begär Länsstyrelsen en redovisning av hur verksamheten har bedrivits under det gångna året samt en ekonomisk redovisning. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner den i tjänsteutlåtandet lämnade redovisningen av verksamheten med personligt ombud år 2007.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 mars 2008. Dnr 006-044-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§29 Samordnad upphandling av verksamheten personliga ombud (PO)

Beslut

 1. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd uppdrar till socialtjänstförvaltningen att för stadsdelsnämndens räkning, organisera och i administrativt hänseende genomföra upphandling av personliga ombud (PO).

 2. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ger socialtjänstdirektören i uppdrag att å nämndens vägnar teckna ramavtal och under avtalstiden å nämndens vägnar besluta om och göra smärre justeringar.

 3. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ger socialtjänstförvaltningen i uppdrag att bistå med samordning av uppföljningen av ramavtalet samt att, tillsammans med juridiska avdelningen, efter samråd med berörd nämnd, bistå nämnden vid tvister.

 4. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ger socialtjänstdirektören i uppdrag att besluta om tilldelning av kontrakt efter det att samtliga anbud utvärderats.

 5. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd överlämnar protokollsutdrag för kännedom till socialtjänstförvaltningen.

Ärendet

Verksamheten med personliga ombud har pågått i staden sedan 2002. Det finns i dagsläget 22 personliga ombud i Stockholms stad. För verksamheten personliga ombud utgår sedan år 2000 ett statsbidrag som täcker ca 75 % av kostnaderna. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnderna går samman i en gemensam upphandling för att upphandla verksamheten personliga ombud.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 mars 2008. Dnr 103-130-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom (s):s förslag till beslut.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom (mp):s förslag till beslut.

Ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (v) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom (v):s förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Abebe Hailu (s), reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

Att bifalla förvaltningens förslag till beslut samt

att förfrågningsunderlaget ska utformas så att kompetens att fungera som personligt ombud för personer med olika etnisk och kulturell bakgrund efterfrågas.

Reservation

Jakob Dencker (mp), reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

att brukarinflytande ska väga tungt i anbudsunderlagen

att anbudet omfattar det antal ombud som Socialstyrelsen rekommenderar

att egen-regi-anbud får läggas vid upphandling av personliga ombud

att RSMH:s och Handikapprådets synpunkter om brukardriven personlig ombuds verksamhet beaktas.

att därutöver anföra

Liksom förvaltningen antyder kan det finnas fördelar med att ha personliga ombudet utanför kommunens drift, eftersom ett personligt ombud som är anställt av en kommunal förvaltning kan ha svårare att driva frågor för sina brukares räkning gentemot samma förvaltning.

Däremot får förvaltningen lägga egen regi-anbud, för att man ska kunna utvärdera om en kommunalt eller privat drivet personligt ombud är det bästa för brukarna eller mest effektivt.

Sann valfrihet är att kunna välja mellan kommunala och privata alternativ.

I förfrågningsunderlaget ska ett stort mått av brukarinflytande ges stor prioritet.

Reservation

Gunilla Bhur (v), reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag.

 1. Stadsdelsnämnden deltar inte i den samordnade upphandlingen av verksamheten personliga ombud (PO).

 2. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att i samverkan med socialtjänstförvaltningen inleda en dialog med RSMH och IFS om förutsättningar och möjliga former för brukardriven verksamhet med personliga ombud.

 3. Därutöver vill vi framföra följande.

Stadens utvärdering av verksamheten personliga ombud (PO) har visat att verksamheten har fungerat ganska väl och är jämnt etablerad över staden. Enligt utvärderingen anser många att dagens organisation av PO kan ifrågasättas och framhåller en central placering eller en brukarorganisation som alternativ utförare. Slutsatsen i utvärderingen är att organisationen av PO bör studeras närmare i anslutning till om verksamheten permanentas.

Brukarorganisationerna RSMH och IFS har skrivit till staden om utvecklingen av verksamheten PO och anser att brukarstyrning lämpar sig väl eftersom personliga ombud inte kräver biståndsbeslut. RSMH framhåller att verksamheten bör bedrivas fristående från myndigheter enligt de ursprungliga intentionerna. Båda organisationerna framhåller stiftelsen Parasoll som en modell för personliga ombud, där flera lokalföreningar har gått samman och anställt ombud. Däremot är inte enskilda föreningar lämpliga utförare eftersom medlemmarna själva är psykiskt funktionsnedsatta och därför inte alltid kan leda en sådan verksamhet.

§30 Återuppförande av nedbrunnen byggnad i parkleken Hinderstorp

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på medborgarförslaget.

Ärendet

I ett brev av den 1 oktober 2007 till stadsdelsnämnden föreslår en invånare att byggnaden vid Hinderstorps parklek ska återuppföras, gärna större, för att kunna erbjuda mer rekreation för barn och vuxna. Nämnden beslöt den 25 oktober 2007 att uppdra åt förvaltningen att bereda ärendet.

Inom stadsdelsområdet finns två parklekar, Hinderstorp och Rinken, båda belägna i Rinkeby. Sedan den 1 juli 2007 ingår parklekarna som en del i förskoleverksamheten. Dessförinnan tillhörde de skolans organisation.

Verksamheten omfattar, nu liksom tidigare, både inom- och utomhusaktiviteter och riktar sig till barn i alla åldrar som bor i stadsdelen. Av tradition ligger tyngd-punkten i parklekens verksamhet på utomhusaktiviteter. Satsningarna är därför att hålla parklekarnas utemiljö i ett gott skick och med lekredskap som ska uppmuntra och locka barnen till utelek.

Möjligheten att göra så i Hinderstorps parklek försvann när byggnaden brann ned i januari 2007. Kostnaden för att återuppföra byggnaden beräknas uppgå till 500 000-600000 tkr.

Förvaltningen ser inga möjligheter att nu finansiera en återuppbyggnad av den nerbrunna byggnaden vid Hinderstorps parklek, eftersom kostnaden inte ryms inom nämndens budget. Behovet av att erbjuda inomhusaktiviteter inom parkleksverksamheten i Rinkeby bedöms dessutom kunna tillgodoses vid Rinkens parklek.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 mars 2008. Dnr 302-230-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (v) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom (v):s förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Gunilla Bhur (v), reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

att avslå förvaltningens svar

att föreslå en återuppbyggnad genom att använda medel från Järvalyftet

att därutöver anföra

att möjliggöra för föräldrar och barn samt olika föreningar att tillsammans delta i olika aktiviteter både utomhus och inomhus är något som vi värdesätter och rimmar väl med Järvalyftets intentioner. Parkleken Hinderstorp är väl känd och dokumenterad sedan många år, både för sitt fina läge och bra verksamhet.

Av de fyra delmål som formulerats i målbild Järvalyftet tangerar en väl fungerande parklek "bra boende och en mer varierad stadsmiljö" samt "trygghet i vardagen".

Vi är medvetna om att förvaltningen inte kan besluta om pengarna men föreslår att man söker medel genom de kanaler som finns i t.ex. Svenska Bostäder eller Stadshuset.

§31 Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att

 1. tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

 2. beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 2007-03-22, fått i uppdrag av kommunfullmäktige att undersöka vad som krävs för att reducera utsläppen av växthusgaser per invånare i staden från ca 4,0 ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv) år 2005 till 3,5 ton alternativt 3,0 ton till år 2015. Uppdraget innefattar också att Miljö- och hälsoskyddsnämnden i samarbete med stadens samtliga nämnder och bolag ska ge förslag på åtgärder och investeringar som innebär energieffektiviseringar inom stadens egna verksamheter.

Förvaltningen kan konstatera att de förslag till åtgärder för energieffektiviseringar inom stadens förvaltningar och bolag som utredningen föreslår och som Miljöförvaltningen ställer sig bakom i sin rapport är fullt genomförbara för samtliga verksamheter inom Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Men om målet är att Stockholm stad ska bli fossilbränslefritt till år 2050 krävs det ytterligare beslut och strukturförändringar.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 mars 2008. Dnr 006-022-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom (s):s förslag till beslut.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom (mp):s förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Abebe Hailu (s), reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

Att delvis besluta enligt förvaltningen förslag

och därutöver anför följande

Om miljömålen i Stockholm stad ska uppnås måste kraftigare åtgärder vidtas.

Att reducera växthusgaserna per invånare i staden från 4,0 ton koldioxidhalt till 3,5 alternativt 3,0 är alldeles för små ambitioner.

Vi socialdemokrater tycker att sänka koldioxidhalten till 2,5 eller 2,0 är en mer relevant siffra.

Reservation

Jakob Dencker (mp), reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

att rekommendera Miljö- och hälsoskyddsnämnden att redovisa ytterligare minst ett scenario på 2,0 ton CO2 ekv/capita per år.

att därutöver anföra

Utredningen visar på stora potentialer att minska koldioxidutsläppen i Stockholm. Med den ökande kunskapen och medvetenheten om att utsläppen globalt måste minskas både snabbare och kraftigare än vad man trott tidigare är målsättningen om 3,0 ton/capita och år till 2015 inte tillräckligt.

För att fortsätta vara i framkanten i klimatarbetet måste Stockholms nya klimatmål vara både offensivare och ha en fastare uppföljning än vad svaret på miljöborgarrådets skrivelse anger. Miljöpartiet menar att Stockholm ska vara fossilfritt till 2030 och inte vänta till 2050 som är det gamla beslutet i fullmäktige. Redan detta gör att målet måste skärpas, men också det faktum att lägre nivåer är svårare att minska gör att minskningen bör ske med högre takt i början. Vi menar att fler ’källor’ bör räknas för att effektiva åtgärder bättre ska kunna genomföras, t ex bör konsumtionen av varor räknas med liksom transporter som Stockholmare gör utanför kommunen och även med flyg. Slutsatsen från Växthusgas-programmet pekade på att detta borde göras. Man skulle också kunna räkna med ”importerade” utsläpp, t ex kan räkna med utsläppen från stockholmarnas frekventa inköp av varor tillverkade i länder som Kina. Enligt en studie från KTH skulle svenskarnas totala utsläpp bli dubbelt så stora om man räknar in utsläpp från varor som producerats i andra länder och som konsumeras i Sverige.


Det är inte tillfredsställande om fullmäktige nu föreslås fastställa ett mål där uppfyllelsen hänger på att ett stort antal åtgärder genomförs på i stort sett samtliga nämnder och styrelser, men där uppföljningen enbart bygger på att miljönämnden årligen rapporterar om den totala utsläppsnivån minskar. Delmål bör även sättas före 2015 för att stärka uppföljningen.

Det är viktigt att stadens förvaltningar anstränger sig till det yttersta för att minska utsläppen i sina egna verksamheter. Det är dock minst lika viktigt att förvaltningarna når ut till medborgarna med budskapet om att man bör leva miljövänligt och så att utsläppen av växthusgaser minskar. Det kan handla om att stimulera kollektivtrafikanvändning i stället för bilåkande, eller att stimulera energisparande i hemmet och minskade eller ändrade konsumtionsvanor. Bostäder står för ca 40 % av energiförbrukningen i Sverige, så fokus på uppvärmning av hus och elanvändning i hemmen är relevant. Det är därför mycket viktigt att vända sig till fastighetsägare och hushåll.

Förvaltningarna bör anta resepolicies där flygande undviks och tåg-, buss- och cykelresor används i största möjliga mån. Förvaltningarna ska bara ha sådana bilar som verkligen är miljövänligast, och som helst närmar sig noll nettoutsläpp av växthusgaser.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnades av Burhan Yildiz m.fl. (fp) och Annette Jansson m.fl. (m).

De största möjligheterna till energieffektiviseringar ligger hos fastighetsägarna i Stockholms stad. Förvaltning bör samarbeta med fastighetsägare för att minska energianvändningen i av förvaltningen inhyrda lokaler. Det övergripande målet är att skapa lösningar som leder till mer resurseffektiva och miljöanpassade lokaler samt att skapa en helhetssyn i miljöanpassningar vid om- och nybyggnader. En framgångsfaktor kan vara att skapa ekonomiska incitament både för hyresgäster och fastighetsägare.

Samverkan med näringslivet för att åstadkomma mindre belastning på miljön är av vikt och samspelet mellan hållbar tillväxt och ett modernt miljötänkande bör stimuleras.

Förvaltningen bör lyfta fram vikten av informationsinsatser som vänder sig mot medborgarna. De är angelägna att genomföras inte minst i Järvaområdet. Här kan frivilliga och ideella organisationer göra betydande insatser.

Det kan också vara av intresse att undersöka möjligheterna till upphandling som minimerar transporter som exempelvis lokala producenter och entreprenörer.

§32 Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att

 1. tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

 2. paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Kommunfullmäktiges beslutade år 2005 om ändringar av ”allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholm stad”. Det beslutades då att fler områden skulle omfattas av förbudet mot alkoholförtäring. Samtliga stadsdelsförvaltningar har fått redovisa erfarenheterna av de år 2005 förändrade och utvidgade förbudsområdena. Nuvarande ordningsföreskrifter upplevs i stort vara väl avvägda och balanserar behovet mellan tillåten alkoholförtäring och polisens möjligheter att ingripa vid alkoholrelaterade störningar.

Förvaltningen anser efter samråd med närpolisen att det inom Rinkeby-Kista stadsdelsnämndsområde inte behövs några nya eller utvidgade förbudsområden. Förvaltningen och närpolisen anser det dock viktigt att vid behov utvidga förbudsområdet i t.ex. Kista centrum i samband med utbyggnaden av centrumanläggningen. Förvaltningen instämmer i att de nuvarande ordningsföreskrifterna i stort är väl avvägda och balanserar behovet mellan tillåten alkoholförtäring och polisens möjligheter att ingripa vid störningar.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 20 februari 2008. Dnr 006-024-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§33 Införande av valfrihetssystem inom omsorgen enligt LSS och SoL om personer med funktionsnedsättning

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att

 1. tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

 2. beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Kommunfullmäktige har i budget för år 2007 beslutat att valfriheten ska öka och att staden ska skapa förutsättningar för att ge invånarna så stor valfrihet som möj­ligt. Inom flera av de verk­samheter som berör invånarna allra mest ska system för att underlätta valfriheten införas. I ärende till kommunstyrelsen, som beretts inom stadsled­ningskontoret, föreslås att valfrihets­system för en rad insatser enligt LSS och SoL inom omsorgen om personer med funktions­nedsättning införs fr.o.m. den 1 juli 2009. I ärendet framförs även ett förslag på inriktning för det fortsatta arbetet. Stadsdelsförvaltningen föreslår att Rinkeby-Kista stads­delsnämnd ställer sig bakom förslaget till införandet av ett valfrihetssystem inom omsorgen enligt LSS och SoL om personer med funktionsnedsättning från och med den 1 juli 2009 under förutsättning att godtagbara lösningar finns på de i ärendet nu obesva­ra­de frågorna och att välfungerande ersätt­­ningssystem, IT-stöd m.m. då finns att tillgå.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 mars 2008. Dnr 006-086-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom (s):s förslag till beslut.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom (mp):s förslag till beslut.

Ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (v) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom (v):s förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Abebe Hailu (s), reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

Att ärendet bör omarbetas av stadsledningskontoret i nära samverkan med stadens handikapporganisationer

Att därutöver anföra följande

Valfrihet utan val

Den borgerliga majoriteten i Stockholms stadshus med moderaterna som huvud aktörer försöker tvinga fram ytterligare ett ärende med förespeglingen om att valfriheten ska öka, denna gång i omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Stadsledningskontorets ärende ger inga svar på de avgörande frågorna som gör det möjligt att ta ställning. Tvärtom, det väcker snarare fler frågor.

Idag finns redan privata aktörer i marknaden, en del är väldigt bra medan andra mindre bra. Det viktigaste för dessa verksamheter som bedriver omsorg är kvalitén. Det handlar inte om mångfald eller att underlätta för en privatisering av just dessa målgrupper.

Kvalitén av innehållet i hur personal eller de ansvariga arbetar med just dessa målgrupper är vad som vi borde fokusera oss på.

Vi Socialdemokrater tycker att med pengsystem och att upprätta köer till boenden kommer stadsdelsnämndernas möjligheter att skräddarsy lösningar utifrån behoven hos personer med funktionsnedsättning att minska. Eftersom det dessutom råder brist på särskilda boenden kommer ett valfrihetssystem bli ett slag i luften. Boendena idag är redan fulla och det byggs allt för få för att ett valfrihetssystem ska kunna få genomslag i verkligheten.

Enligt förslaget ska man kunna ställa sig i kö till boenden över hela staden, men eftersom boendenas kvalitet beror på sammansättningen av de boende ska några i kön ändå få gå före.

Det kan i praktiken ta tiotals år innan en person får det boende som han/hon vill till. Vad blir då egentligen skillnaden mot idag?

Den verkliga frågan blir om reformen kan skapa fler boenden för att utbudet ska nå efterfrågan, och gärna mer därtill för att skapa den eftertraktade konkurrensen. Redan idag upphandlas stora delar av omsorgen av personer med funktionsnedsättning. Det har inte gjort att antalet boenden har ökat explosionsartat. Istället råder fortfarande akut brist på bostäder med särskild service. Antalet bostäder motsvarar långt ifrån efterfrågan. För att stockholmare med funktionsnedsättning ska få rätten att välja boende är det viktigaste att öka utbyggnaden av gruppbostäder och alternativa boenden som passar exempelvis yngre personer i alla delar av staden. Utbyggnaden måste bedrivas i nära samverkan med brukarna, anhöriga och handikapporganisationerna så att boendet anpassas till de individuella behoven.

Vad som behövs är ett förstärkt samordnat ansvar för att få ett övergripande perspektiv i planeringen och bättre samordning av mindre funktionsnedsatta gruppers behov av boenden.

Tyvärr verkar bostadsbristen kvarstå en längre tid, eftersom den borgerliga majoriteten i stadshuset med moderaterna som huvud aktör inte ens har tagit fram en ny utbyggnadsplan trots inventeringar om det stora behovet. Så länge det inte byggs tillräckligt med anpassade bostäder är det falsk marknadsföring att tala om valfrihet.

Socialdemokraterna delar handikapporganisationernas oro för konkurrensupphandlingen eftersom privat drift inte ger tillräcklig trygghet och kontinuitet. RSMH har framhållit att de känner sig trygga i vetskapen om att det är kommunen med sitt offentliga ansvar som tillgodoser de specifika behoven hos mentalt och socialt funktionsnedsatta personer. Deras erfarenhet är också att där biståndsbedömningen är integrerad i den samlade verksamheten fungerar det bäst. Detta riskerar att rivas upp när utförarverksamheten konkurrensutsätts.

En person som behöver omsorg på grund av funktionsnedsättning kan långt ifrån alltid överblicka kvaliteten på ett stort antal företag. Alla har inte kraften eller förmågan att söka information eller använda e-tjänster eller snabbt fatta livsavgörande beslut. Det viktigaste är därför att alla verksamheter har god kvalitet, ger gott bemötande och finns i hela staden.

Socialdemokraterna vill i nära samverkan med handikapporganisationerna skapa förutsättningar för alla stockholmare med funktionsnedsättningar ska få rätt att välja boende, daglig verksamhet, sysselsättning och övrigt stöd som de behöver i så stor utsträckning som möjligt. För att nå dit behövs det först och främst byggas fler boenden med särskild service. I det arbetet är det viktigt att staden slutför det planerings- och rapportsystem som vår tidigare majoritet tog initiativ till och som gör att lediga platser kan överblickas såväl av brukaren som av handläggaren. Andra verktyg kan vara ett förmedlingssystem för sysselsättningstjänster inom socialpsykiatrin, vilket också var ett arbete som startades under vår förra mandatperiod.

Det finns också stora risker med att forcera fram ärendet utan att göra nödvändiga utredningar och konsekvensbeskrivningar. Socialtjänstförvaltningen påpekar i sitt tjänsteutlåtande att ett ersättningssystem för socialpsykiatrin kräver ett omfattande arbete och inte kan konstrueras på samma sätt som för LSS-insatser. Även fungerande IT-system tar tid att bygga upp.

Reglerna för kösystemet behöver klargöras innan det är möjligt att avgöra om valfriheten kommer att bli reell eller endast kosmetika. Förslaget är mycket oprecist i denna avgörande fråga. Vilket kommer att gå först – behoven eller kötid? Kan behovet av att få bo nära föräldrarna få gå före en person som stått länge i kön som kommer från en annan stadsdel? Vem ska slutligen avgöra vem som får platsen, socialsekreteraren eller utföraren?

Ersättningssystemet måste också presenteras innan det går att veta om reformen ger rimliga ekonomiska förutsättningar för verksamheterna. För att öka konkurrensen och öka möjligheten för de köanden att få en plats, kommer det till exempel att utgå en ersättning för tomma platser? Hur kommer ansvaret för kvalitetsuppföljningen att se ut? Hur ska kostnadsansvaret för transporterna till daglig verksamhet att lösas?

Stadsledningskontoret konstaterar också att det kvarstår många frågor att lösa. Det är uppenbart. Tyvärr verkar också tidsplanen vara sådan att frågan delas upp i en rad olika ärenden som ska fattas beslut om vid olika tillfällen. Det kommer att göra det ännu svårare att överblicka de eventuella konsekvenserna av reformen, för brukarna och medborgarna.

Därför tycker vi att:

- En större brukarenkät skall göras av stadsledningskontoret för att ta reda på hur de funktionshindrade förhåller sig till just denna förändring. Det är viktigt att alla handikapporganisationer, anhöriga, handläggarna inom LSS och de verksamheter som arbetar med just detta tillfrågas, med fokus på målgruppen och verksamhens kvalité.

- Staden ska ha huvudansvaret för både planeringen och driften av de verksamheter som utför insatserna för de funktionsnedsatta. Samtliga upphandlingar av driften av gruppboenden ska stoppas.

- Brukarna ska så långt som möjligt ha tillgång till den beviljade insatsen där de har sin huvudsakliga sociala förankring om de inte själva önskar annat.

- Samtliga verksamheter ska hålla en hög kvalitet.

- Även de som har mycket speciella behov måste ha tillgång till skräddarsydda, individuella lösningar i närheten där de och deras närstående bor.

- Verksamheterna måste byggas ut så att tillgången motsvarar behoven.

- Att Stadsledningskontoret delger stadsdelsnämnderna och stadens handikappråd och handikapporganisationerna kontinuerligt information om hur arbetet fortgår.

Reservation

Jakob Dencker (mp), reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

1. att i huvudsak godkänna förvaltningens svar på remissen

2. att därutöver anföra

Det är brukarinflytandet som bör stå i fokus när vi diskuterar om omsorgen inom LSS och socialtjänstlagen ska drivas i offentlig eller privat regi. Individens behov ska stå i centrum. I vissa fall kan troligen upphandling leda till större valfrihet, och kanske till större möjlighet att välja en annan stadsdel för att bo i ett stödboende t ex.

Egen regi-anbud bör läggas inom de allra flesta av de verksamheter som ska upphandlas. Sann valfrihet är att kunna välja mellan kommunala och privata, förenings- eller kooperativa alternativ, och inte bara mellan olika företag som utförare.

Rinkeby-Kista Handikappråd är skeptiskt till upphandling inom vissa områden av omsorgen enligt LSS och SoL. Därför är det viktigt att staden för en lyssnande dialog med Handikappråden för att verkligen förstå hur de ser på upphandling inom dessa områden.

Reservation

Gunilla Bhur (v), reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas delvis som yttrande till kommunsstyrelsen.

 2. Därutöver vill vi framföra följande.

Vi delar förvaltningens uppfattning att det ur ett brukarperspektiv är positivt med ökad mångfald och flera aktörer att välja mellan samt ett större inflytande över beviljade insatser. Däremot anser vi inte alls att förslaget till ”valfrihetssystem” kan uppfylla dessa målsättningar.

Rätten till inflytande över sitt eget liv och stöd från samhället för att kunna leva ett liv som andra ska aldrig blandas ihop med en politisk högeragenda som går ut på att skapa privata monopol inom omsorgen enligt LSS och SoL för personer med funktionsnedsättning.

Vi säger ja till att stockholmare med funktionsnedsättningar ska ha rätt att välja det stöd som behövs för att kunna leva ett gott liv men säger nej till en dogmatisk konkurrensutsättning som sätter systemet före individen. Omsorgen om personer med funktionsnedsättningar är så mångfacetterad att en marknadsmodell inte kan lösa unika behov av omsorg. Det finns också stora risker med att forcera fram ärendet utan att göra nödvändiga utredningar och konsekvensbeskrivningar. Ett ersättningssystem för socialpsykiatrin kräver exempelvis ett omfattande arbete och kan inte konstrueras på samma sätt som för LSS-insatser.

§34 Meddelarfrihet – KS beslut av den 20 februari 2008, § 4

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Med anledning av diskussioner i stadsdelsnämnden om meddelarfrihet när kommunal verksamhet övergår i fristående regi, överlämnade förvaltningen protokoll och PM som visar kommunstyrelsens behandling av en skrivelse om meddelarfrihet.

§35 Handikapprådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala handikapprådets protokoll från den 14 februari 2008.

§36 Pensionärsrådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala pensionärsrådets protokoll från den 2 februari 2008.

§37 Brottsförebyggande rådet i Rinkeby - protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Brottsförebyggande rådet i Rinkeby, protokoll från den 20 februari 2008.

§38 Brottsförebyggande rådet i Kista - protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Brottsförebyggande rådet i Kista, protokoll från den 5 februari 2008.

§39 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Nämnden anmälde till förvaltningen att postlistan fortsättningsvis, från och med nämndens sammanträde den 23 april 2008, skall sändas ut per post till nämnden.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 15 februari till och med 27 mars 2008.

§40 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Datum

Ärende

Beslut

Delegat

2008-03-05

Begäran om handlingar för forskningsändamål.

Dnr 005-091-2008

Begärda handlingar lämnas ut till Fil.dr. Hugo Stranz, Stockholms universitet

Ulrika Axelsson, verksamhetsområdes­chef

2008-03-05

Begäran från Hanna Modigh Glansholm, lokaltidningen Mitt i Kista, att få ta del av allmänna handlingar.

Dnr 005-144-2008

Begäran avslås.

Kerstin Ulander, nämndsekreterare

2008-03-06

Begäran från Karin Ericssons Advokatbyrå AB att utfå kopia av handlingar.

Dnr 005-122-2008

Begäran avslås.

Lina Blombergsson,
t.f. verksamhets­områdeschef

2008-03-17

Studieresa till Ungern 20-24 april 2008 – Reactor.

Dnr 203-081-2008

Studieresan beviljas.

Olle Johnselius, stadsdelsdirektör

§41 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen samt protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Dnr 002-178-2008

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att på lämpligt sätt bereda och besvara medborgarförslaget.

§42 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda.

Skrivelse om den märkliga hanteringen av den avstängda trappan i Akalla, Anders Tilly (kd).

Dnr 099-179-2008

Skrivelse angående gångbro över Rinkebystråket mellan Kuddbygränd/Stavbygränd och Degerbygränd/Askebykroken, Abebe Hailu m.fl. (s). Dnr 197-300-2008

Beslut

Nämnden uppdrar till förvaltningen att på lämpligt sätt bereda och besvara skrivelsen.

§43 Konferenser, utbildningar

Ordföranden Annette Jansson (m) informerade om en inbjudan till konferens – lunch till lunch internat- med stadsdelsnämnden och förvaltningsledningen, torsdagen den 22 maj och fredagen den 23 maj 2008. Förvaltningen återkommer om program.

§44 Anmälan av sociala delegationens beslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 20 februari 2008 samt 5 mars och 19 mars 2008.