Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-08-28

Sammanträde 2008-08-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
Rinkeby Torg

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

3 Mottagande av faderskapsutredning från annan kommun enligt 2 kap 3 § Föräldrabalken

4 Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § 1 st Föräldrabalken

5 a) Överflyttning av ärende från annan kommun

Remiss från länsstyrelsen
Dnr 394-2008-503

5 b Yttrande med anledning av anmälan om allvarliga missförhållanden i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet (avser utförare inom ramen för kundvalssystemet)

Remiss från länsstyrelsen
Dnr 150-2008-503

Öppet sammanträde

6 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

7 Uppföljningsrapport till nämnden i augusti 2008

Dnr 398-2008-101 (utsändes senare)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Ansökan om projektmedel till programmet Caring Dads

9 Ansökan om föreningsbidrag till Frälsningsarméns (FA-centrets) sommarverksamhet

10 Medborgarkrav om samverkan mellan skola, socialtjänst och polis

Yttrande över skrivelse
Dnr 282-2008-001

11 Överenskommelse med idéburna organisationer

Yttrande över skrivelse (kd)
Dnr 257-2008-000

12 Klimatarbetet inom stadsdelsområdet Rinkeby-Kista

Remissärenden

13 Människohandel och barnäktenskap - ett förstärkt straffrättsligt skydd (SOU 2008:41)

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 307-2008-006

14 Skrivelse om konsekvenserna av pågående arbetsmarknadskonflikt inom landstinget

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 308-2008-006

15 Etablering av kontaktcenterorganisation i Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 274-2008-006 (utsändes senare)

16 Organisatorisk placering av jobbtorg

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 322-2008-006

17 Samverkansöverenskommelse rörande introduktion av nyanlända flyktingar

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 377-2008-006

18 Övergripande mål och riktlinjer för det internationella arbetet

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 340-2008-006

19 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 378-2008-006 (utsändes senare)

20 Förslag till ersättningssystem samt övergipande handläggning av den enskildes val i valfrihetssystem inom omsorgen enligt LSS om personer med funktionsnedsättning

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 323-2008-507

21 Kortare plan- och byggprocess samt renodling av ansvar för vissa tekniska processer, inklusive revidering av reglementen

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 324-2008-006 (utsändes senare)

22 Remiss från SL om förslag på trafikförändringar år 2009

Remiss från Trafikkontoret
Dnr349-2008-006 (utsändes senare)

23 Anmälan om Akalla gruppboende

Remiss från länsstyrelsen
Dnr 383-2008-006

Anmälningsärenden

25 Handikapprådets protokoll

26 Brottsförebyggande rådet i Rinkeby - protokoll

28 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

29 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättas inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

30 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

31 Inkomna skrivelser från förtroendevalda

33 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (117 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Annette Jansson (m) och vice ordförande Abebe Hailu (s) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Dag för justering, 4 september 2008.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 18 juni 2008 justerades den 25 juni 2008.

§3 Mottagande av faderskapsutredning från annan kommun enligt 2 kap 3 § Föräldrabalken

§4 Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § 1 st Föräldrabalken

§5 Överflyttning av ärende från annan kommun

§6 Yttrande med anledning av anmälan om allvarliga missförhållanden i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet (avser utförare inom ramen för kundvalssystemet)

§7 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Gunilla Davidsson informerade kort om vårdnadsbidraget som infördes 1 juli 2008. Fram till dags datum har 31 ansökningar inkommit till förvaltningen, varav 20 från stadsdelen Rinkeby, 2 från Akalla, 1 från Kista och 8 från stadsdelen Husby. Förvaltningen har tagit emot ca 40 förfrågningar om vårdnadsbidraget.

Susanne Tengberg lämnade kort information om förvaltningens sommarverksamhet för barn och ungdomar inom stadsdelsområdet. En skriftlig rapport kommer att lämnas till stadsdelsnämnden.

Ulla Hirsch informerade om valfriheten att välja äldreboende som infördes 1 juli 2008. Äldre Direkt infördes också den 1 juli 2008. Under hösten kommer en bred annonsering ske om Äldre Direkt och lansering av det gemensamma telefonnumret som införs.

Håkan Serdén lämnade information om den kontroll som genomförts av Konsumentverket, av stadsdelsområdets lekplatser. Förvaltningen har i stort sett åtgärdat de fel som Konsumentverket anmält. Kvarstående åtgärder sker vid det periodiska underhållet av lekplatserna. Förvaltningen kommer att sätta upp skyltar och anvisningar vart allmänheten kan vända sig för att anmäla skador.

§8 Uppföljningsrapport till nämnden i augusti 2008

Beslut

Nämnden godkänner denna rapport.

Ärendet

Efter åtgärder prognostiseras ett sammanlagt överskott om 0,1 mnkr.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 20 augusti 2008. Dnr 101-398-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom socialdemokraternas förslag.

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) och Gunilla Bhur m.fl. (v) anslöt sig till del av (s) förslag, dock ej de två sista raderna i förslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Abebe Hailu m.fl. (s), Jakob Dencker m.fl. (mp) och Gunilla Bhur m.fl. (v) reserverade sig med hänsyn till eget förslag.

att delvis stödja förvaltningens förslag till beslut

att nämnden begär 19 mkr från kommunstyrelsen för att täcka allt underskott som finns i verksamheten

att därutöver anföra följande

Den borgerliga majoriteten i Stockholm stad med moderaterna i spetsen fortsätter försämra servicen för våra äldre, våra medborgare med psykiskproblem, personer med funktionsnedsättning genom att drastiskt minska resursen de behöver för deras överlevnad.

Istället fortsätter de sänka skatten för de välbärgade så att de blir ännu rikare.

Alla så kallade åtgärder är i själva verket besparing för att budgeten ska gå i balans. Alla verksamheter är drabbade av moderaternas och deras allierade besparingsplan.

Förskolans barn betalar dyrt för att täcka underskottet inom äldreomsorgen, socialpsykiatri, handikappomsorgen, flyktingmottagningen och ekonomiskt bistånd.

Det är naivt att tro att hälften av underskottet inom ekonomiskt bistånd kan återhämtas genom återkrav på fyra månader. Sanningen är att det är de vanliga hushållen som betalar dyrt. Det är omöjligt att få 2,4 mkr till 31 december.

Åter igen det är barnfamiljer som beroende av ekonomiskt bistånd som drabbas av moderaternas restriktiva biståndsbedömning för att spara underskottet på 2,4 av 5,3 mkr.

Så ser moderaternas politik ut i Stockholm stad 2008.

Vi socialdemokrater stödjer förvaltningens förslag att driva gemensam flyktingmottagning med Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning.

§9 Ansökan om projektmedel till programmet Caring Dads

Beslut

 1. Nämnden överlämnar ansökan till länsstyrelsen

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Ärendet avser en ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om medel för en projektledare tillika utbildare och handledare. Syftet med projektet är att införa ett strukturerat, manualbaserat kognitivt behandlingsprogram för fäder som aktualiseras inom socialtjänsten med anledning av att de använder våld i nära relationer. Behandlingsprogrammet heter Caring Dads. Efter projekttidens slut kommer programmet att tillämpas inom ordinarie verksamhet.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett

tjänsteutlåtande från den 14 augusti 2008. Dnr 500-403-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om föreningsbidrag till Frälsningsarméns (FA-centrets) sommarverksamhet

Beslut

Stadsdelsnämnden bifaller ansökan enligt förvaltningens förslag.

Ärendet

Frälsningsarmén har ansökt om 75000 kr för sommarverksamhet under år 2008. Nämnden föreslås bevilja 25000 kr. Framgent anser dock förvaltningen att en anpassning till nämndens nya riktlinjer för bidragsgivning ska ske, d.v.s. att planering och genomförande av sommarverksamhet sker gemensamt mellan stadsdelsförvaltningen och lokala föreningar samt att finansiering sker direkt via förvaltningen och inte via bidrag.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 augusti 2008. Dnr 004-221-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (mp) föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiets förslag. Ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (v) anslöt sig till (mp) förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Jakob Dencker m.fl. (mp) och Gunilla Bhur m.fl. (v) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

att stadsdelsnämnden beviljar ett bidrag på 40000 kr till Frälsningsarméns sommaraktiviteter

att därutöver anföra

Om stadsdelsnämnden haft till förfogande de pengar som Miljöpartiet de gröna avdelade i sin budget i kommunfullmäktige hade Rinkeby-Kista haft ca 50 miljoner mer än med den borgerliga budgeten. De pengarna hade vi kunnat lägga bl.a. på mer generösa bidrag till föreningar.

De aktiviteter som Frälsningsarmén bedriver bidrar till social integration för många barnfamiljer och för personer som är t ex arbetslösa eller asylsökande. Vi tycker oss se en ökad efterfrågan på de aktiviteter som Frälsningsarméns bedriver. Vi bör också ta hänsyn till de ökade kostnaderna för de utflykter som Frälsningsarmén ordnar, p.g.a. t.ex. dyrare SL-kuponger. Mot bakgrund av allt detta anser vi att Frälsningsarmén bör få ett högre bidrag än vad de har fått under tidigare år.

§11 Medborgarkrav om samverkan mellan skola, socialtjänst och polis

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

Ärendet

I skrivelse som inkom till stadsdelsnämnden i maj 2008 ger två föräldrar i stadsdelsområdet sin upplevelse av socialtjänstens handläggning i samband med ett allvarligt brott som begåtts mot deras döttrar av två pojkar som också bor i området. Föräldrarna menar att förvaltningen skapat onödigt lidande för deras barn genom att inte samverka på ett bra sätt med skola och polis. En bra samverkan med skola och polis är mycket viktig. Förvaltningen kan dock i svaret inte närmare gå in på hur samverkan fungerat i det enskilda fallet, då det vore ett brott mot sekretesslagen. I svaret förtydligar förvaltningen en del av det ansvar socialtjänsten har och de lagliga förutsättningarna för arbetet. Förvaltningen har respekt för det lidande brottet har förorsakat flickorna och deras familjer och ser seriöst på kritiken.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 augusti 2008. Dnr 001-282-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (v) föreslog att nämnden skulle anta vänsterpartiets förslag. Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) och ledamoten Jakob Dencker m.fl. (mp) anslöt sig till vänsterpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Gunilla Bhur m.fl. (v), Abebe Hailu m.fl. (s) och Jakob Dencker m.fl. (mp) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

att delvis bifalla förvaltningens beslut

att ålägga förvaltningen att kontakta medborgarna som tillskrivit nämnden, om så inte redan skett, för att utreda vad som gått snett, återupprätta och stödja brottsoffren

att skola, socialtjänst och polisen i stadsdelen ser över sin samverkan – BRÅ- Brottsförebyggande rådet, kan vara sammankallande.

Förvaltningen har svarat med en generell genomgång av socialtjänstens ansvar. Enligt lagstiftningen kan en förövare som begår ett allvarligt brott omhändertas enligt LVU lagen om vård av unga, men i de fall föräldrar och förövaren (under 15 år) samtycker om annan vård och som socialnämnden föreslår kan LVU upphävas. Det är alltså lagstiftningen som är styrande och isåfall måste ändras om man vill att utfallet ska bli annat. En viktig faktor är att påskynda domstolarnas beslut om påföljd. Där måste politiker i riksdagen trycka på eller begära ytterligare resurser för att domstolarna ska klara avkortare han-

teringstider. Det har diskuterats mycket i media angående trakasserier och hot mot vittnen. Samhället bör utöka skyddet och rättssäkerheten för vittnen, som idag kan betecknas som gammalmodigt. Samhällsklimatet har hårdnat och få människor vågar visa civilkurage och vittna vid brott. När det gäller unga människor måste vittnesskyddet vara extra starkt. Vi menar att detta är en fråga även för skolan, ungdomsgårdarna och BRÅ att diskutera.

I vår stadsdel kan vi i nämnden agera för att stödja medborgare som vill göra rätt för sig.

Vi föreslår därför att BRÅ i stadsdelen tillsätter en grupp som utarbetar ett bättre stöd för unga som är brottsoffer och för dem som ställer upp som vittnen, då det statliga skyddet idag är otillräckligt.

§12 Överenskommelse med idéburna organisationer

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

Ärendet

Nämndledamoten Anders Tilly (kd) framhåller i skrivelse den 29 april 2008 till nämnden att det i Rinkeby-Kista finns ett stort antal idéburna organisationer som utför viktiga insatser, men som underlång tid inte fått den uppmärksamhet som de förtjänar. Regeringen har tillsammans med representanter för den ideella sektorn formulerat gemensamma principer för framtida samarbete och ett regeringsbeslut om överenskommelsen förväntas i september 2008. Anders Tilly föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att beskriva de idéburna organisationernas betydelse i stadsdelen och att ta fram förslag till lokal överenskommelse mellan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och de idéburna organisationerna inom den sociala sektorn.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 augusti 2008. Dnr 000-257-2008

Beslutsgång

Efter överläggning i ärendet beslöt nämnden att bordlägga ärendet.

§13 Klimatarbetet inom stadsdelsområdet Rinkeby-Kista

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

Ärendet

Jakob Dencker och Levent Özkan (mp) har till nämndens sammanträde den 15 maj 2008 inkommit med en skrivelse, daterad den 14 maj 2008, där nämnden föreslås besluta att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram för förvaltningens klimatarbete inom stadsdelsområdet. Vidare framförs i skrivelsen att förvaltningen i samband med detta tar fram en resepolicy samt utarbetar uppföljningsbara kvalitetsmål för utsläpp av koldioxid som verksamheterna kan använda i sitt kvalitetsarbete.

Förvaltningen anser inte att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd bör utarbeta ett eget åtgärdsprogram för de egna verksamheternas klimatarbete. Förvaltningen anser att stadens övergripande miljöprogram är tillräckligt. Beträffande förslaget om en resepolicy kan konstateras att förvaltningen i allt väsentligt tillämpar ”Råd för miljö- och trafiksäkra resor”. Dessa råd som utgår ifrån Stockholm stads miljöprogram är framtagna i ett samarbete mellan Miljöförvaltningen och Trafikkontoret.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 augusti 2008. Dnr 300-281-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (mp) föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiets förslag. Ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (v) anslöt sig till (mp) förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Jakob Dencker m.fl. (mp) och Gunilla Bhur m.fl. (v) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

Att genomföra de åtgärder som Miljöpartiets skrivelse föreslår

att avslå förvaltningens förslag till beslut

att därutöver anföra

Klimatfrågan framträder allt mer som vår tids ödesfråga. Alla nivåer i samhället, det offentliga, näringslivet och enskilda medborgare, måste samarbeta för att minska utsläpp och därmed minska risken för katastrofala klimatförändringar. Stockholms kommun som stor stad har ett särskilt ansvar att visa vägen som ansvarsfull aktör vad gäller att begränsa utsläpp av klimatstörande gaser och andra former av miljöförstörande ämnen. Därför bör stadsdelsförvaltningen genomföra de klimatåtgärder som Miljöpartiets skrivelse föreslår.
Det nuvarande miljöprogrammet räcker inte för att på allvar ta itu med klimatproblemen.

När vi lade en skrivelse om att förstärka stadsdelsförvaltningens klimatarbete var det för att även Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ska ta sitt ansvar i detta.

Därför vidhåller vi att förvaltningen ska genomföra våra åtgärdsförslag. Det dokument som förvaltningen hänvisar till: ”Råd för miljö- och trafiksäkra resor – Hur Stockholms förvaltningar kan uppfylla målen i miljöprogrammet och trafiksäkerhetsprogrammet” är visserligen ett bitvis bra dokument. Det är dock bara ett stöd för hur nämnderna kan upprätta egna resepolicies. Vi i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd skulle kunna införa en ännu striktare resepolicy. T ex bör man bestämma, som vi föreslår, att tjänsteresa med egen bil inte ska vara tillåtet om fullgott kollektivtrafikalternativ finns.

Vi vill också att man i enlighet med vårt förslag börjar upprätta mätbara mål för minskning av koldioxidutsläpp och andra växthusgaser i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Miljöpåverkan måste synas, på samma sätt som budgetsiffror syns, och ska kunna följas upp och åtgärdas, på samma sätt som ekonomin följs upp. Vi anser att stadsdelsförvaltningen ska föregå med gott exempel. Förvaltningen nämner att de för närvarande har möjlighet att genomföra åtgärder som energisnål belysning, energisnåla vitvaror och kontorsmaskiner samt närvarostyrd belysning. Om det finns möjlighet att vidta dessa åtgärder bör man sätta igång snarast. Dessutom förväntar vi oss att det nya förvaltningshuset förbereds och inreds på ett sätt att man håller en mycket låg energiförbrukning, med vad det innebär av åtgärder i ventilationssystemet, energisnåla kontorsapparater m m. Vi har redan fått indikationer på att förvaltningen tar frågan om förvaltningshusets klimatpåverkan på allvar. Stadsdelsnämnden bör också kunna ställa krav på låg klimatpåverkan i samband med de varor och tjänster som man upphandlar. Stadsdelsförvaltningen kan också föra en dialog med de fastighetsägare som man hyr av för att värme-, ventilationssystem och andra faktorer anpassas för att minska klimatpåverkan så mycket som möjligt.

Stadsdelsförvaltningen ska ha en resepolicy och ett klimatarbete som konsekvent premierar miljövänligt beteende och stimulerar och styr medarbetarna och medborgarna mot ett klimatvänligt beteende.

Glädjande nog går klimatarbetet framåt på andra håll i staden. Farsta stadsdelsnämnd antog enhälligt en likalydande skrivelse om stadsdelens klimatarbete.

§14 Människohandel och barnäktenskap – ett förstärkt straffrättsligt skydd (SOU 2008:41)

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Remissen avser ett lagförslag om förstärkt straffrättsligt skydd i frågor som rör människohandel och barnäktenskap. Förvaltningen är positiv till de föreslagna lagändringarna.

Förslaget om skärpt lagstiftning mot barnäktenskap har, enligt förvaltningens uppfattning, främst betydelse ur förebyggande och pedagogisk synvinkel för att ändra attityderna hos de grupper i samhället som tillåter barn- och tvångsäktenskap så att alla former av sådana äktenskap minskar i antal.

För att ge bättre skydd och stöd till de barn och ungdomar det gäller är det, enligt förvaltningen, viktigt med utbildning om de straffrättsliga bestämmelserna om människohandel samt om barn- och tvångsäktenskap. Det är också angeläget att socialtjänstens tillsynsmyndigheter utformar riktlinjer för denna del av arbetet.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 augusti 2008. Dnr 006-307-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Skrivelse om konsekvenserna av pågående arbetsmarknadskonflikt inom landstinget

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Med anledning av vårdkonflikten inom landstinget framför Teres Lindberg (s) i skrivelse till kommunstyrelsen sin oro över att landstinget drar ner på antalet vårdplatser inom geriatriken vid flera sjukhus. Vidare framför Teres Lindberg oro över att de vid tidpunkten för skrivelsen utökade varslen, kan komma att medföra övervältringseffekter på kommunen, som alltid har det yttersta ansvaret. I skrivelsen har formulerats fyra frågor för besvarande, av vilka stadsdelsförvaltningen för sin del i vissa delar kan lämna svar på två av frågorna. I övrigt fordrar frågorna svar från staden centralt. Förvaltningen kan sammanfattningsvis konstatera att vårdkonflikten inom landstinget inte medförde några konsekvenser för de äldre och äldreomsorgsverksamheten inom stadsdelsområdet Rinkeby-Kista.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 augusti 2008. Dnr 006-308-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Etablering av kontaktcenterorganisation i Stockholms stad

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

 2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Stadsledningskontoret föreslår att Kontaktcenter Stockholm inrättas inom servicenämnden den 1 september 2008. En gemensam telefonväxel ska betjäna verksamheten från och med den 1 januari 2009. Inrättandet av kontaktcenterorganisationen syftar till att Stockholms invånare, företag och besökare enkelt och på ett ställe ska få svar, råd och vägledning i de flesta frågor inom stadens ansvarsområden. Målsättningen är att 70 procent av frågorna ska kunna besvaras eller tas om hand direkt och att övriga frågor återkopplas inom ett bestämt tidsintervall. Enligt förslaget kommer detta att öka kvaliteten för den enskilde invånaren och effektiviteten i handläggningen, varigenom resurser på förvaltningarna kommer att frigöras och på sikt leda till kostnadsbesparingar.

Förvaltningen instämmer i bedömningen att Kontaktcenter Stockholm bör kunna medföra stor nytta för stadens invånare och företagare. Likaså instämmer förvaltningen i bedömningen att kontaktcenter bör kunna medföra effektiviseringsvinster inom stadens egen organisation. Detta förutsätter dock att de många nu föreliggande oklarheterna och olösta frågorna får en tillfredställande lösning. Den föreslagna tidplanen med successiv verksamhetsstart från den 1 november 2008 anser förvaltningen vara väl optimistisk. Ytterligare beredningstid krävs sannolikt innan verksamheten startar. En framgångsfaktor är vidare att kontaktcentret har en mycket god lokalkännedom, förmåga att hantera olika former av funktionsnedsättning samt en hög kompetens om verksamhetsområdena. Allrahelst som det torde ta avsevärd tid innan samtliga invånare och företagare har möjlighet och förmåga att hantera sina tjänster via webbplatsen (stockholm.se).

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 augusti 2008. Dnr 006-274-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog at nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Gunilla Bhur m.fl. (v) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom vänsterpartiets förslag.

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation 1

Ledamot Gunilla Bhur m.fl. (v) reserverade sig till förmån för eget förslag.

Att stadsdelsnämnden lämnar följande yttrande över remissen:

Kontaktcenter innebär (tillsammans med redan beslutade Äldre direkt) en centralisering och funktionsindelning av informationsverksamheten som rör stadsdelsnämndernas ansvarsområden jämfört med de tidigare geografiskt förankrade medborgarkontoren (som tyvärr inte finns kvar på så många ställen). Utvecklingen motverkar den lokala demokratin

genom att informationen centraliseras och att det personliga mötet blir ovanligare.

Tanken med kontaktcenter är bra, det har visat sig att tillgängligheten per telefon ökar rejält, och det var också under vår tidigare mandatperiod som försöken inleddes. Det som är positivt i ärendet är att man inte helt utesluter medborgarkontor som en del av kanalerna till allmänheten.

Vi vill dock kritisera är att utredningen inte analyserar möjligheten att ha lokala eller regionala kontaktcenter för den del av kontaktcenterverksamheten som rör stadsdelsnämndernas ansvarsområden. Mycket av den information som hanteras kräver lokal kunskap som knappast kan finnas och bibehållas i ett center för hela staden.

När det gäller den tekniskt inriktade kontaktcenterverksamheten jämför man med Skellefteå som har en gemensam kundtjänst för tekniska förvaltningar, men Skellefteå är en ganska liten stad och det kan vara svårt att jämföra med storstaden Stockholm som är tio gånger så stor.

Tanken är att kontaktcenter ska leda till att tid frigörs till att stödja och vägleda invånare som inte kan eller har möjlighet att använda datorer. Det finns inget i utredningen som talar om hur man ska säkra att tidsvinster går till detta ändamål eller till mer tid för strategiskt arbete mm som antas vara en annan effekt av införandet av kontaktcenter. Om man hade en ökad satsning på medborgarkontor skulle det vara mer trovärdigt att tidsvinsterna går till rätt ändamål och inte blir besparingar.

Reservation 2

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

Att rekommendera till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att

ett medborgarkontor ska finnas i varje stadsdelsnämndsområde

att remissen besvaras med följande text:

Det är viktigt att arbetet med att öka tillgängligheten för medborgarna till stadens alla funktioner och tjänstemän är högt prioriterat. Ett kontaktcenter kan vara en god idé och ett led i detta arbete. Men det kommer inte att kunna ersätta de nedlagda medborgarkontoren, de utlokaliserade telefonväxlarna samt att alla tjänstemän tidigare uppmanades att sprida sina telefonnummer. Det senare underlättade för medborgare att återknyta till tjänstemän de tidigare haft kontakt med. Nu ska kontakter ske via så få telefonnummer som möjligt vilket inte alls per automatik är enbart positivt.

Risk finns för att det blir dubbelarbete och ökad byråkrati i stället för förbättrad tillgänglighet för medborgarna.

För bästa lokala kännedom och tillgänglighet för stadsdelarnas invånare ska det finnas ett medborgarkontor inom varje stadsdelsnämndsområde.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) anmälde ett särskilt uttalande.

Arbetet med att ständigt öka tillgängligheten för medborgarna till stadens verksamheter måste alltid vara prioriterat. Detta övergripande mål måste också vara ledstjärna vid effektiviseringar av stadens system och verksamheter.

Vi har i tidigare ärenden haft en del frågeställningar och farhågor om att det nya kontaktcentret – Äldre direkt – som infördes i somras inte leder till önskad effektivitet och tillgänglighet utan att det istället medför visst dubbelarbete och parallella organisationer som arbetar mot samma målgrupper. Med förslaget om Kontaktcenter Stockholm ser vi liknande risker. Finansieringen ska på kort sikt lösas genom den centrala medelsreserven och på längre sikt framgår det att kostnaderna ska beaktas i budget för 2009.

Vi vill vidare framhålla att många boende på Järvafältet har problem med svenska språket och det är många som saknar dator i hemmet, vilket gör det svårt att utnyttja Kontaktcenter Stockholm. Därför är besök på Medborgarkontoren i stadsdelen viktiga för de boende när de ska sköta sina samhällskontakter. Det är därför av yttersta vikt att finansieringen av Kontaktcenter Stockholm inte leder till neddragningar i Medborgarkontorens resurstilldelning kommande år.

Vi känner också en stor oro för den ökade byråkratin som sker på den dagliga verksamheten och stadsdelarnas bekostnad i form av minskat utrymmer för verksamhetssatsningar och kvalitetsarbete.

Vidare är det en stor brist att kontaktcentret inte kommer att erbjuda hjälp för socialtjänstens verksamheter och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Som förvaltningen påpekar kan detta uppfattas som otydligt för allmänheten om vissa verksamheter inte ingår i kontaktcentret.

Etableringen av såväl Äldre direkt som det föreslagna kontaktcentret måste noggrant följas upp och utvärderas så att tillgängligheten säkerställs och byråkratin effektiviseras.

§17 Organisatorisk placering av jobbtorg

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

 2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Den 2 januari 2008 startade Jobbtorg sin verksamhet med syfte att fler arbetslösa ska komma ut i arbete och därmed minska stadens kostnader för försörjningsstöd. Kommunstyrelsen har remitterat stadsledningskontorets förslag ”Organisatorisk placering av Jobbtorg” för synpunkter. Stadsledningskontoret föreslår att den organisatoriska placeringen av Jobbtorg tillsammans med svenska för invandrare, rekryteringsprogrammet, samhällsinformation för flyktingar och samordningsansvaret för flyktingmottagande samt det övergripande ansvaret för arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor ska ligga under socialtjänstnämnden. Socialtjänstnämnden föreslås få i uppdrag att till den 1 januari 2009 genomföra organisationsförändringen. Stadsledningskontoret föreslår revidering av respektive reglemente för kommunstyrelsen, socialtjänstnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnder. Kommunstyrelsen föreslås ge stadsledningskontoret i uppdrag att under år 2009 utreda och utvärdera möjligheten att samordna vuxenutbildning tillsammans med den nya Jobbtorgsorganisationen. Härutöver föreslås kontoret få i uppdrag att utreda om mottagningen av nyanlända flyktingar helt och hållet bör föras från stadsdelsnämnderna till den nya Jobbtorgsorganisationen från år 2011. I remissen föreslås att målgrupperna framöver ska utvidgas till att även omfatta bidragstagare med sociala/medicinska skäl och psykisk/fysisk funktionsnedsättning. Förvaltningen ställer sig i det stora hela positiv till föreslagna punkter och väljer att endast kommentera några av de områden remissen behandlar.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 augusti 2008. Dnr 006-322-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom socialdemokraternas förslag.

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom miljöpartiets förslag. Ledamot Gunilla Bhur m.fl. (v) anslöt sig till miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation 1

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) reserverade sig till förmån för eget förslag.

Att delvis besluta enligt förvaltningens förslag samt

att därutöver anföra följande

Socialdemokraternas uppfattning är att stadsdelsnämnderna ska ansvara för arbetsmarknadspolitiken eftersom insatser, arbetsmetodik och arbetssätt då kan anpassas och utvecklas efter lokala behov och förutsättningar, såsom det fungerade under den förra mandatperioden. Vi socialdemokrater hade önskat att möjligheten till lokalt inflytande över arbetsmarknadspolitiken hade funnits kvar även i och med Jobbtorgen.

Socialdemokraterna inget att invända mot Jobbtorgens flytt från stadsledningskontoret till socialtjänstförvaltningen. Däremot är vi i grunden kritiska till att arbetsmarknadspolitiken har centraliserats.

Enligt en ny prognos från Stockholms stads utrednings- och statistikkontor förväntas kostnaderna för ekonomiskt bistånd att öka med nio procent från 2008 till 2009. Prognosen tar sin grund i att konjunkturen nu dämpas kraftigt och att arbetslösheten stiger. Detta innebär att arbetsbelastningen för Jobbtorgens personal kommer att öka under 2009 då fler personer kommer att ha behöva försörjningsstöd.

Vi tycker att det låter mycket ologiskt att Jobbtorgen ska omfatta även personer som uppbär försörjningsstöd av andra skäl än arbetslöshet eftersom syftet med Jobbtorgen har angivits till att fler arbetslösa ska komma ut i arbete. Om orsaken till deras behov av försörjningsstöd är brist på arbete bör det också anges som skäl. Svårare är det inte.

Socialdemokraterna ser stora nackdelar med att föra över flyktingmottagandet till Jobbtorgen. Vi är oroliga för att den organisatoriska utveckling som den borgerliga majoriteten eftersträvar kommer att urholka stadsdelsnämndernas inflytande då man vill flytta allt fler arbetsuppgifter från stadsdelsnämnderna till centrala nämnder, i det här fallet socialtjänstnämnden. I denna process kommer också lokalkännedomen som idag finns i stadsdelarna försvinna. Det är en riktning som riskerar stor kunskap, allt för att borgarna ska kunna centralisera stadens verksamheter. Vi tror på de lokala lösningarna och hänvisar därför till våra tidigare skrivningar om Jobbtorgen.

Vi Socialdemokrater håller med stadsledningskontoret och Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltningens konstaterande att det finns en stor nackdel med att flytta över hela flyktingmottagandet till Jobbtorgen. I flyktingmottagandet ingår många målgrupper (barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre) som inte överensstämmer med Jobbtorgens målgrupper. Vi ställer oss kritiska till att Jobbtorgen ska ansvara för grupper som inte har någon koppling till deras verksamhet. Den gemensamma samhällsinformationen till flyktingar är en viktig del i introduktionen och den första tiden i staden. Men istället för att flytta över detta till Jobbtorgen då problem ska ha uppkommit i hanteringen av informationen, bör man arbeta på att sammanställa en gemensam norm för vad som ska ingå i samhällsinformation som distribueras av stadsdelsnämnderna.

Precis som stadsledningskontoret resonerar riskerar ansvarsfördelningen mellan socialtjänstnämnden, stadsdelsnämnder och Jobbtorgen att bli otydlig och överlappande.

Det är logiskt att eftersträva en förbättrad samordning stadens arbetsmarknads- och utbildningsverksamheter. Att däremot se SFI som en del av socialtjänstens verksamhetsområde är helt fel. Målgruppen för SFI-undervisning är inte homogen, och långt ifrån alla som läser SFI är personer som är arbetslösa eller som mottagare av ekonomiskt bistånd. En samordning av SFI och Jobbtorgen - som ju enbart vänder sig till mottagare av ekonomiskt bistånd - är därför inte önskvärd. Vad SFI idag behöver är inte ytterligare omorganisation utan arbetsro.

Vuxenutbildning och Komvux är en viktig del av stadens utbildningsverksamhet, och ska även den vara utbildningsnämndens ansvar. Någon vidare utredning huruvida stadens Vuxenutbildning ska flyttas till jobbtorgen ska inte genomföras.

Vi vill slutligen påminna om att de borgerliga innan valet 2006 lovade en jobbgaranti för alla som ansöker om ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet. Löftet innebar att alla skulle garanteras arbete/utbildning inom fem dagar. Det utlovades att dessa jobb inom fem dagar skulle vara till avtalsenlig lön. Med facit i hand kan vi se att jobbtorgen inte innebär någon jobbgaranti med arbete eller utbildning inom fem dagar. Det tycker vi är ett stort svek mot dem som röstade på ”alliansen” och faktiskt trodde på löftet om jobbgaranti.

Reservation 2

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) och Gunilla Bhur m.fl. (v) reserverade sig med hänvisning till gemensamt förslag.

- avstyrka stadsledningskontorets förslag

- därutöver anföra

Förslaget innebär att ansvaret för Svenska för Invandrare (SFI) ska överföras till jobbtorgen från den 1 januari 2009, och på längre sikt hela vuxenutbildningen. Detta samtidigt som socialtjänstnämnden ska ta över ansvaret för jobbtorgen från kommunstyrelsen. Samhällsinformation till nyanlända ska flyttasfrån stadsdelsnämnderna till jobbtorgen.Men hela förslaget leder till den grava missuppfattningen att arbete, sysselsättning och flyktingfrågor per definition är socialtjänst.

Förslaget gör att SFI och vuxenutbildningen får en helt ny kursändring, från att vara utbildning till att bli en arbetsmarknadsåtgärd. Språk och vidareutbildning är en merit och ibland ett krav för jobb och det är bra om utbildning kan ges i samarbete med eller nära näringslivet och arbetsmarknaden. Men utbildning är så mycket mer. Det är en förutsättning för ett aktivt medborgarskap, i det offentliga samhället, i föreningar med mera. Utbildning behövs för att man ska kunna ta sitt ansvar som förälder, granne och medmänniska.

Att flytta SFI och vuxenutbildning till socialtjänstnämnden, som inte har någon erfarenhet av utbildning, gör att dessa verksamheter helt förlorar kontakten med skolvärlden, likaså med fortbildning och forskning. Risken för en lärarflykt är stor, och värdefull kompetens kommer att gå förlorad. Därmed går också kvalitén förlorad.

Många SFI-elever har inget försörjningsstöd och flera tar CSN-lån. Det är inte rimligt att SFI blir en sysselsättning i väntan på första bästa jobb. Vi vet sedan länge att språket inte nödvändigtvis blir bättre på arbetsplatserna som eleverna kommer till. Vi vet att när konjunkturen vänder är dessa elever de första att bli av med sina jobb.

Vidare bör flyktingmottagningen ligga kvar på stadsdelsnämnderna, eftersom dessa har de bästa förutsättningarna. Det som behövs är mer resurser till stadsdelarna och inte ökad centralisering, som den borgerliga majoriteten föreslår. Syftet med introduktionsverksamheten är att individen ska kunna ta del av och bidra till det generella utbudet inom arbets- och samhällslivet. Stor omsorg ska ägnas åt att utforma individuella handlingsplaner och en meningsfull introduktion för personer som antingen tillfälligt eller mer permanent inte kan delta i en arbetsinriktad introduktion, av hälsomässiga eller andra skäl.

Jobbtorgen bör inte föras över till socialtjänstnämnden. Ansvaret bör ligga på stadsdelsnämnderna. Varje stadsdelsnämnd ska utveckla ”en-dörr-in-verksamheter” för arbetssökande med försörjningsstöd med individuellt stöd, vägledning, kompetensutveckling och rehabilitering. Alla med försörjningsstöd som står utanför arbetsmarknaden, oavsett orsak, ska erbjudas deltagande. Stadens organisation och tjänstemän ska utforma kvalitetskrav för verksamheterna. Ett individuellt bemötande ska ges och den enskildes egna önskemål och förutsättningar beaktas. Alla arbetssökande ska erbjudas vägledning och jobbcoachning samt kompetensutveckling såsom utbildning, arbetsträning mm. De som av psykiska eller fysiska orsaker helt eller delvis inte förmår arbeta eller studera ska få rehabilitering.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättare Martin Ängeby (fp) anmälde ett särskilt uttalande.

Med pengsystem i stället för politisk styrning har en stor del av stadsdelsnämndernas nuvarande uppgifter flyttats över till de enskilda medborgarna. Det betyder inte att behovet av lokala nämnder i Stockholm upphör. I ett antal viktiga frågor som exempelvis socialtjänst och lokal fysisk planering är behovet av en lokal beslutsnivå stort.

SLK:s förslag omfattar flera olika förslag för organisationen av Jobbtorg Stockholm. Folkpartiet kommer att ta slutligt ställningstagande till SLK:s förslag i samband med budget för 2009.

§18 Samverkansöverenskommelse rörande introduktion av nyanlända flyktingar

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Ett av Kommunförbundet Stockholms län (KSL) utarbetat förslag till överenskommelse kommunerna emellan har till huvudsakligt syfte att skapa ökad samordning och utveckling av insatser riktade till nyanlända flyktingar. Samverkan ska kunna handla om samtliga introduktionsinsatser, med särskilt fokus på utbildnings- och arbetslivsinriktade insatser. Kommunerna ska bidra till att öka individens möjligheter till boende i hela länet. Att bo i en kommun och få introduktionsinsatser i en annan ska underlättas. Överenskommelsen ska även underlätta samverkan med landstinget och berörda statliga myndigheter samt utgöra grund för avtal/överenskommelser med regionala och nationella aktörer.

Förvaltningen är positiv till förslaget. Utökad samverkan på regional och lokal nivå för ett bättre flyktingmottagande med särskilt fokus på utbildnings- och arbetslivsinriktade insatser oavsett var den nyanlände personen är bosatt i länet. Förvaltningen anser att det behövs en central samordning från stadens sida samt att stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda vidare tillsammans med de fackförvaltningar som berörs framförallt jobbtorgsorganisationen och utbildningsförvaltningen kring gällande regelverk och strukturer som eventuellt behöver förändras för att denna samverkansöverenskommelse ska kunna genomföras.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 augusti 2008. Dnr 006-377-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§19 Övergripande mål och riktlinjer för det internationella arbetet

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat ärendet ”Övergripande mål och riktlinjer för det internationella arbetet” till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd för yttrande. Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till ny internationell strategi för Stockholm stad som ska ersätta tidigare dokument; ”Strategi för stadens omvärldsbevakning” och ”Strategi för stadens arbete i Europeiska unionen”. Förvaltningen är positiv till att staden får ett samlat policydokument för det internationella arbetet och har inget att invända mot förslaget.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 augusti 2008. Dnr 006-340-2008

Förslag till beslut

Ordföranden Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom miljöpartiets förslag. Ledamot Gunilla Bhur m.fl. (v) anslöt sig till miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) och Gunilla Bhur m.fl. (v) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

Att stadsdelsnämnden delvis godkänner stadsdelsförvaltningens förslag till remissvar

att därutöver anföra följande:

Förslaget till övergripande mål, inriktning och riktlinjer för det internationella arbetet avslöjar en snäv och ensidig syn på det internationella samarbetet, där ”allt internationellt arbete ska leda till konkret nytta för stockholmare”.

Det internationella samarbetet kan inte inskränka sig till att bara handla om service till stockholmarna, tillväxt och sysselsättning. Vi finns som stad i en värld där det internationella samarbetet bygger på både ett givande och ett tagande.

Den borgerliga alliansen har svårigheter att skilja på å ena sidan ett enskilt företags villkor, vilka bygger på ett vinststyrt förhållande mellan ägare, anställda och kunder och å andra sidan staden Stockholm, som bebos av medborgare. Dessa behöver i en demokrati kunna ta ansvar inte bara för sig själva utan också för hela samhällets utveckling, genom att tänka både i ”jag” och ”vi”. Detta ”vi” utgör inte bara den egna gruppen utan utgör idag även ett globaliserat samhälle med globala problem som berör oss alla; krig, katastrofer och klimatförändringar, mm. Globala problem kräver globala lösningar. Den konkreta direkta nyttan i ett internationellt samarbete för att komma tillrätta med de stora frågorna kan för stockholmaren, åtminstone i ett kortsiktigt perspektiv, vara svår att se, men kan ha betydelse i en mer långsiktig utveckling. Detta samarbete kan inte bara ske på diplomatnivå utan behöver hållas levande på alla nivåer, från ungdomarna i stadsdelen som söker utbyte med ungdomar från andra länder till internationella frivilligorganisationer. Dessa grupper behöver, liksom diplomaterna, offentligt finansiellt stöd, från stadsdelen, kommunen, länet, staten, EU eller FN för att kunna driva sina frågor.

Det bör även i fortsättningen vara möjligt för grupper på gräsrotsnivå, som vill utöka sin kunskap om världen för att kunna agera för en långsiktigt hållbar värld, att kunna söka och få bidrag till finansiering eller medfinansiering av besök i andra länder och att i sin tur kunna ta emot besök i Stockholm, oberoende av den direkta konkreta nyttan för staden. Staden bör också kunna stå som värd för organisationer och offentliga myndigheter från andra länder som vill och behöver lära av oss, utan att vi direkt behöver räkna med att tjäna något på det. Vi förväntar ju oss att vi kan utnyttja andras kunskap. Skulle vi då i konsekvensens namn bara vara hänvisade till att inskränka oss till att samarbeta med aktörer som i sin tur kan tjäna något på oss? En sådan win-win-situation infinner sig inte alltid i det internationella samarbetet.

Betydligt mer vidsynta och generösa riktlinjer för hur man kan se på och värdera ett internationellt utbyte finns inom bl.a. inom EU, i Stockholm hos programkontoret och den Europeiska socialfonden.

§20 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar

Beslut

 1. I huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

 2. Omedelbar justering

samt att därutöver anföra

Vi i alliansen är positiva och uppmuntrar att det finns ett brett urval av inriktningar och fristående alternativ där kunskap, lärande och omsorg står i fokus.

Vi anser att föräldrarna är bäst lämpade att välja förskola för sina barn. Kommunens uppgift är att värna om den pedagogiska kvaliteten och att säkerheten håller en hög nivå. Verksamheterna måste naturligtvis följas upp och utvärderas för att säkerställa kvaliteten.

Ärendet

Samtliga stadsdelar ska lämna remissvar på Utbildningsdepartementets promemoria ”Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar”. I promemorian läggs fram förslag som syftar till att förverkliga målsättningar för förskolan i 2007 års budgetproposition. Förslagen omfattar barnomsorgspeng, förstärkt pedagogiskt uppdrag och förslag om att erbjuda avgiftsfri allmän förskola till alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Förslaget ger barn rätt att delta i en pedagogisk verksamhet tillsammans med andra barn. Barnomsorgspengen ska följa med barnen oavsett vilken verksamhet föräldrarna väljer för barnomsorgen.

Syftet är att öka föräldrarnas valfrihet och möjligheter att välja olika former av pedagogisk verksamhet och tillsynsform. Kommunen ska godkänna att de olika verksamheterna uppfyller kraven på god pedagogisk kvalitet och säkerhet.

Idag omfattar den allmänna kostnadsfria förskolan barn som under året vid höstterminsstart fyller fyra år. Utökningen med samma möjlighet för treåringarna föreslås träda i kraft från den 1 juli 2009.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 augusti 2008. Dnr 006-378-2008

Förslag till beslut

Ordföranden Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar (m), (fp) och (kd) förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom socialdemokraternas förslag.

Ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (v) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom vänsterpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit (m), (fp) och (kd) förslag till beslut.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (mp) lämnade ärendet utan ställningstagande.

Reservation 1

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

Att delvis stödja förvaltningens förslag till beslut

att därutöver anföra följande

Förskolan är en grundläggande och viktig del i det livslånga lärandet. Den utjämnar och skapar goda förutsättningar för stadens alla barn. Därför är förslaget om inrättande av en allmän förskola från tre år bra.

Däremot kommer införandet av en barnomsorgspeng enligt förslaget att leda till att systemet med en förskola av hög pedagogisk klass urholkas, där inte alla barn får tillgång till samma möjligheter till utveckling. Inrättande av flerfamiljssystem och vårdnadsbidrag innebär att dessa verksamheter jämställs med förskoleverksamheten, trots att dessa inte garanterar ett pedagogiskt innehåll.

Reservation 2

Ledamot Gunilla Bhur m.fl. (v) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

Att stadsdelsnämnden godkänner följande yttrande över remissen:


De här förslagen är en del av en borgerlig barnomsorgspolitik, där vårdnadsbidraget som redan införts är det absolut sämsta ur barn och jämställdhetssynpunkt.
I remissen föreslår man en utökning av den fria etableringsrätten till att även gälla familjedaghem, flerfamiljslösningar mm. Genom att kommunen ska vara skyldig att lämna bidrag till fler enskilda verksamheter skapar man ett system med barnomsorgspeng. 170 mnkr ska detta kosta.

Vi är inte emot att föräldrar ska kunna välja förskoleverksamhet (även om vi vet att det gynnar välinformerade föräldrar), men menar att man inte behöver införa en barnsomsorgspeng för det. Pengsystemet underminerar samhällets möjligheter att planera förskoleverksamhet för alla barn, eftersom marknadskrafterna blir alltmer styrande i ett sådant system och skapar större klyftor mellan barn i olika områden. Det finns heller ingen anledning för samhället att stödja flerfamiljslösningar. Familjedaghem kan däremot vara ett bra alternativ för vissa barn, t.ex. de som är infektionskänsliga, men de allra flesta föräldrar vill ha förskoleplats.

Man föreslår också i utredningen en utökad informationsskyldighet för kommunen, det innebär att alltmer av de privata utförarnas marknadsföring bekostas av skattemedel. Den här problematiken har vi tagit upp i en motion till kommunfullmäktige. Eftersom verksamheten finansieras med offentliga medel bör givetvis en kommunal information finnas, men frågan är var gränsen ska dras mellan information och ren marknadsföring? 50 mnkr kommer att tillföras kommunerna för denna nya uppgift!
Allmän förskola för treåringar är däremot ett bra förslag ur barnperspektiv, även om samma effekt kan uppnås genom att fler barn går i förskolan. Kostnad 440 mnkr.

Sammanfattningsvis: Principiellt skulle vi förstås göra andra prioriteringar med dessa pengar, satsa mer på förskolan som det första ledet i det livslånga lärandet. Det skulle gynna alla barn, ge alla barn en bra förskola oavsett om föräldrarna "valt" eller inte. Dessutom skulle vi värna kommunens möjligheter att säga nej till etableringar istället för att utöka den fria etableringsrätten.

§21 Förslag till ersättningssystem samt övergipande handläggning av den enskildes val i valfrihetssystem inom omsorgen enligt LSS om personer med funktionsnedsättning

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

I samband med kommunfullmäktiges beslut om att införa valfrihetssystem inom en rad insatser enligt Lagen om särskilt stöd (LSS), gavs kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå den övergripande utformningen av handläggningen av den enskildes val. Kommunstyrelsen fick även i uppdrag att ta fram ett ersättningssystem och förslag till ersättningar/nivåer m.m. samt att föreslå hur transportkostnader ska hanteras. Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, som utgör remissen, innehåller förslag i enlighet med de uppdrag kommunfullmäktige givit kommunstyrelsen. Förvaltningen ställer sig positiv till såväl den av stadsledningskontoret föreslagna övergripande utformningen av handläggningen i samband med den enskildes val som till den process som föreslås gälla i anslutning till den enskildes val för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Förvaltningen är också positiv till vad som föreslås gälla för de övriga insatstyperna som kommer att ingå i valfrihetssystemet. Förvaltningen ställer sig vidare i allt väsentligt bakom förslaget till ersättningssystem med den LSS-peng omfattande de olika delar som redovisas, men känner dock en viss osäkerhet och oro över vilka effekter systemet kan få vad gäller ökade kostnader för lokaler och för resor till och från daglig verksamhet. I likhet med stadsledningskontoret får förvaltningen framhålla vikten av att särskilt följa kostnadsutvecklingen avseende dessa områden.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 augusti 2008. Dnr 006-323-2008

Förslag till beslut

Ordföranden Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom socialdemokraternas förslag.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom miljöpartiets förslag. Ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (v) anslöt sig till miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation 1

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

Att avslå förvaltningens förslag beslut samt

att därutöver anföra följande

Vi anser liksom stadsledsningskontoret att det i dagsläget finns förhållanden inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte är optimala och där förändringar krävs. Till exempel framhåller SLK att processen för handläggning av den enskildes val skiljer sig åt beroende på vilken stadsdelsnämnd som den enskilde tillhör. Vi anser att en likvärdig och rättvis behandling för den enskilde ska vara en förutsättning med eller utan ett valfrihetssystem. Därför ställer vi oss starkt kritiska till argumentet om att likvärdighet bara kan garanteras genom att införa ett valfrihetssystem.

Rätten till inflytande över sitt eget liv och stöd från samhället för att kunna leva ett liv som andra är oerhört viktigt. Alla stockholmare, oavsett ålder, kön och funktionsnedsättning ska kunna välja hur den omsorg man behöver ska se ut. Det är viktigt att den rätten inte blandas ihop med konkurrensutsättning.

Att de enskildas önskemål och behov inte till fullo fångas in i dagens rutiner är en allvarlig brist som måste beaktas och åtgärdas. Där är SLK:s förslag om ett standardiserat förfaringssätt för handläggning av ansökningar av den enskildes behov ett steg i rätt riktning.

Vidare föreslår stadsledningskontoret att dagens system med fyra lokala förmedlingsgrupper ska avvecklas för att ersättas av en permanent stadsövergripande grupp. En sammanslagning skulle utgöra länken mellan utbud och efterfrågan samt vara expert på de olika komponenterna i valfrihetssystemet.

Socialdemokrater är inte emot en sammanslagning av de fyra förmedlingsgrupperna som sådant, utan vi kan tvärtom se vissa fördelar med det. Det är dock viktigt att klargöra vad som händer om förmedlingsgruppen inte kan hitta en lämplig bostad att erbjuda den enskilde inom tre månader; vem är ansvarig då och vem står för eventuell sanktionsavgift och merkostnader?

Trots att ambitionerna är goda med att till exempel införa en stadsövergripande förmedlargrupp, anser vi att frågan hanteras i helt fel ände. Att införa ett valfrihetssystem när det råder stor brist på särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning är inte rimligt. Det största problemet med att införa ett valfrihetssystem idag, enligt de borgerliga direktiven, är att det tyvärr inte kan bli en framgångssaga då majoriteten av de få lägenheter som finns idag redan är fulla och då det byggs allt för få nya. Att antalet bostäder motsvarar långt ifrån efterfrågan har konstaterats av ett flertal instanser vid det här laget. Därför riskerar valfrihets-systemet att bli ett slag i luften.

Den verkliga knäckfrågan blir om det nya systemet kan skapa fler boenden för att utbudet ska nå efterfrågan, och gärna mer därtill för att skapa reell möjlighet att välja. Redan idag upphandlas stora delar av omsorgen för personer med funktionsnedsättning, vilket inte har gjort att antalet boenden har ökat explosionsartat. Istället råder fortfarande akut brist på bostäder med särskild service.

Vidare konstaterar stadsledningskontoret att det inom det här området ofta behövs individuella lösningar. Vi håller med om detta, men med en LSS-peng och ständiga centraliseringar kommer stadsdelsnämndernas möjligheter att skräddarsy lösningar utifrån behoven hos personer med funktionsnedsättning snarare att minska. Vi är därför kritiska till att införa en LSS-peng då den inte kan ta hänsyn till stadsdelarnas lokala behov.

Slutligen är den föreslagna ersättningsmodellen ytterligare en pusselbit i valfrihetsmodellen inom omsorgen enligt LSS om personer med funktionsnedsättning som redovisas separat. Detta gör att varken oppositionen eller remissinstanserna har en reell möjlighet att skapa sig en helhetsbild.

Reservation 2

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) och Gunilla Bhur m.fl. (v) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

Att i sitt svar på remissen

- avslå förslaget om en central förmedlingsgrupp

- därutöver anföra

Att den enskildes valmöjligheter nu ökar genom förändringarna i LSS-systemet kan vara bra. Informationen om de alternativ som ingår i valfrihetssystemet behöver samlas och göras tillgänglig. Det är viktigt att detta görs utifrån hänsyn till de specifika behoven hos dem som är berättigade till insatser enligt LSS.

Däremot är det en stor risk att inrättandet av en central förmedlingsgrupp kommer att leda till att viktiga lokala kunskaper går förlorade. Stadsledningskontoret anser att en relativt liten bemanning ska klara uppdraget att också avlasta stadsdelsnämnderna i sökandet efter lämpliga alternativ, ett antagande som starkt kan ifrågasättas. För att löpande kunna föra en dialog med alla de utförare som ingår i valfrihetssystemet kan de nuvarande fyra förmedlingsgrupperna, med sitt lokala syn- och arbetssätt, behövas. Det är naturligtvis viktigt att bedömningar görs likvärdigt i staden, men en centralisering av förmedlingsfunktionen ska för den skull inte vara nödvändig. Förmedlingsgruppen ska även utgöra ett stöd för de enskilda och de lokala biståndshandläggarna. För detta krävs en skälig bemanning.

När det gäller ersättningssystemet och LSS-pengen är förslaget mycket svårt att överblicka, liksom att bedöma vilka de ekonomiska effekterna blir. I stadsledningskontorets utredning ges inga svar på hur de merkostnader som redan uppstått ska hanteras. En klar nackdel med införandet av en LSS-peng med lika ersättning för alla omsorgsinsatser är att stadsdelsnämndernas handlingsutrymme riskerar att minska. Det kan också leda till att utförare, med höga priser och liten konkurrens, väljer att ställa sig utanför valfrihetssystemet.

§22 Kortare plan- och byggprocess samt renodling av ansvar för vissa tekniska processer, inklusive revidering av reglementen

Beslut

 1. Överlämna stadsdelsförvaltningens förslag till remissvar utan eget ställningstagande

 2. Omedelbar justering

Ärendet

Kommunfullmäktige beslöt i budget 2008 att arbetet med att förkorta plan- och bygglovprocessen ska fortsätta. Kortare handläggningstider bedöms vara en central fråga för Stockholms fortsatta tillväxt och framtida utveckling, och för genomförande av vision 2030 ”Ett Stockholm i världsklass”. Stadsdirektören har därför uppdragit åt en särskild utredningsman att utreda hur plan- och byggprocessen kan förkortas samt att föreslå hur vissa ansvarsfrågor inom det tekniska området bör lösas.

Förvaltningen kan i huvudsak tillstyrka förslagen beträffande bygglovsprocessen, men anser att det är önskvärt att stadsbyggnadskontoret även i framtiden prioriterar bygglovsärenden som berör uppförandet av förskolor och omsorgsboenden. Det är också viktigt att bejaka den demokratiska processen. Det måste få finnas utrymme att skapa delaktighet hos invånarna. Här har stadsdelsnämnden en viktig roll trots att nämnden inte har direkt ansvar för processen.

Argument kan anföras såväl för som emot en centralisering av parkdriften. Förvaltningen anser att vid en samlad bedömning om parkdriften bör ligga kvar inom stadsdelsnämndernas ansvarsområde eller inte, bör ett politiskt ställningstagande om vad staden långsiktigt vill att stadsdelsnämnderna ska ansvara för bli avgörande. Ska dessa ha ett brett ansvar för olika kommunala serviceuppdrag till invånarna i området eller ska de i huvudsak koncentreras på myndighetsutövning inom ett antal omsorgsområden?

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 augusti 2008. Dnr 006-324-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar (m), (fp) och (kd):s, förslag till beslut, den första att-satsen.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraternas förslag.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom miljöpartiets förslag. Ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (v) anslöt sig till (mp):s förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit (m), (fp) och (kd):s förslag till beslut.

Reservation 1

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

 1. att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

 2. att därutöver anföra följande.

Demokratin är vårt samhälles grundpelare. Stockholmarnas vilja ska få genomslag i utformningen av stadens verksamheter. Vi tror att många beslut bäst fattas nära dem som berörs av besluten. Närdemokratin och den lokala förankringen är viktig. Medborgarna ska ha närhet både till sina förtroendevalda politiker och till stadens tjänstemän och handläggare.

Den borgerliga majoriteten har systematiskt centraliserat stora delar av stadsdelsnämndernas verksamheter. Mest omfattande är flytten av grundskolan och skolbarnomsorgen, men även centraliseringen av jobbtorgen är påtaglig. Vidare genomförs en omfattande centralisering av stadsdelarnas upphandling. Den mest dolda centraliseringen utgör systemet med förskole- och äldrepeng. Pengsystemen innebär i praktiken att stadsdelsnämnderna förlorar möjligheten till både effektiv planering och verksamhetsstyrning.

Majoriteten förefaller vilja centralisera det mesta av stadsdelarnas verksamheter och endast behålla ett tomt stadsdelsnämndsskal utan innehåll. Det hade varit ärligare av majoriteten att skylta öppet med den urholkning som faktiskt sker av stadsdelsnämnderna.

Majoriteten verkar inte lägga särskilt stor vikt vid stadsdelsnämndernas många styrkor. De kan vara slagkraftiga verktyg att förverkliga politikens mål. Genom en stark lokal förankring skapas möjligheter till effektiv förvaltning och stora samordningsvinster mellan olika verksamheter. I en alltför centraliserad organisation blir det svårt att ta tillvara lokala initiativ och att få överblick över samverkansmöjligheter.

Vi vill starkt understryka förvaltningens skrivning angående bygglovsprocessen där man framför att det är viktigt att bejaka den demokratiska processen samt att det måste få finnas utrymme att skapa delaktighet hos invånarna. Här har stadsdelsnämnden en viktig roll trots att nämnden inte har direkt ansvar för bygglovsprocessen.

Betydelsen av stadsdelsnämnden för invånarna i stadsdelen har tydligt framgått i samband med Järvalyftet. Frågor angående detta har ständigt ställts vid nämndmötena trots att besluten där olyckligtvis fattas centralt i staden.

Stadsledningskontorets aktuella förslag innebär i sig ytterligare urholkningar av stadsdelarnas verksamheter. Det är beklagligt att detta sker utan en analys av de övergripande konsekvenserna för delaktighet, samhörighet, samordningsvinster etcetera. Organisatoriska förändringar av denna karaktär kan inte enbart analyseras ur ett gränssnitts- och administrativt perspektiv.

Utredningens förslag innebär i praktiken att hela stadsmiljöverksamheten försvinner från stadsdelsnämnderna. Detta föreslås utan någon egentlig analys av effekterna, varken för stadsdelsnämnderna eller – framförallt – medborgarna. Många förslag tycks dessutom ha föga koppling till det kommunfullmäktigeuppdrag man hänvisar till i ärendet. Det får snarare betraktas som något som stadsledningskontoret vill initiera. I grunden är det motviljan mot stadsdelsnämnderna som motiverar förslagen. Vi anser att det är oacceptabelt att denna fråga hanteras på detta sätt.

Vi är också oroliga för att man utan analys för över ansvaret för värnandet om stadens kulturhistoriska värden och skönhetsvärden till Stadsbyggnadsnämnden. Exploateringsintresset kommer fortfarande att ha en företrädare, samtidigt som den avvägande nämnden även ska ansvara för kultur- och skönhetsintressena. Detta föreslås egentligen utan analys.

Reservation 2

Jakob Dencker m.fl. (mp) och Gunilla Bhur m.fl. (v) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

 1. avslå remissvaret

 2. återremittera ärendet

 3. därutöver anföra följande

Stadsledningskontoret föreslår att en rad ansvarsområden ska tas bort från stadsdelsnämnderna.

- Ansvaret för parker, naturområden, naturreservat, gatuplanteringar, koloniområden och naturmark överförs till trafik- och renhållningsnämnden.

- Ansvaret för strandbad med byggnader, motionsspår och konstfrusna isbanor överförs till idrottsnämnden.

- Ansvaret för kommunala byggnader på parkmark och inom koloniområden överförs till fastighetsnämnden.

Detta är ytterligare ett steg i majoritetens politik att urholka stadsdelsnämndernas ansvar. Sedan förra valet har den moderatledda majoriteten dels minskat antalet stadsdelsnämnder från 18 till 14 dels urholkat nämndernas ansvar kraftigt. Hela skolverksamheten, renhållningen och vissa planförfaranden har redan tagits bort.

Då stadsdelsnämnderna infördes gjordes det i bred politisk enighet. Endast moderaterna stod utanför den uppgörelsen, men idag medverkar hela alliansen märkligt nog till detta.

Det är anmärkningsvärt att dessa omfattande förändringar föreslås utan att diskussioner förts vare sig med oppositionen eller med medborgarna. Majoriteten försöker i själva verket slakta stadsdelsnämnderna i smyg. Parker, planeringar och naturmark har i hög grad engagerat medborgarna. Att flytta dessa verksamheter till trafik- och renhållningsnämnden är ett effektivt sätt att minska medborgarnas intresse för stadsdelsnämnderna och troligen också ett sätt att i tysthet göra det möjligt att skära ned på anslagen för parkförvaltningen.

Ett modernt samhälle med en välinformerad befolkning kräver en välfungerande lokal demokrati och där har stadsdelsnämnderna en viktig roll som behöver utvecklas vidare snarare än att inskränkas.

Stadsledningskontoret föreslår också att planprocesserna ska förkortas och att andelen enkla planförfaranden ska öka. Också det är ett hårt slag mot demokratin som inte leder till kortare processer då risken att ärendena överklagas ökar. En längre planprocess behöver inte heller alltid vara dålig eftersom det ger mer tid för medborgare att följa plan- och byggprocessen och komma med synpunkter.

Att som det föreslås utesluta fristående granskare som Stockholms stadsmuseum ur planprocessen ökar risken för att man missar viktiga aspekter. Ett hus ska stå i minst 50 år och ogenomtänkt utformning blir då något man får ångra.

Den borgerliga majoritetens förslag om att korta planprocesserna är dessutom ett slag i luften då stadens höga markpriser är en betydligt mer hämmande faktor än långa planprocesser. I dagsläget vågar inte staden avsätta mark för förskolor etc. eftersom de inte kommer att löna sig. Vad som behövs för en balanserad stad och ett förnuftigt byggande är att staden tar ett helhetsgrepp över planeringen snarare än korta planprocesser. De projekt som genomförs bör förankras genom att granskas av viktiga remissinstanser och väl genomförda samråd. Praxisen som utvecklades i den omvända planprocessen i Kärrtorp bör tas tillvara och utvecklas vidare i andra projekt.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättare, Martin Ängeby (fp) anmälde ett särskilt uttalande.

Med pengsystem i stället för politisk styrning har en stor del av stadsdelsnämndernas nuvarande uppgifter flyttats över till de enskilda medborgarna. Det betyder inte att behovet av lokala nämnder i Stockholm upphör. I ett antal viktiga frågor som exempelvis socialtjänst och lokal fysisk planering är behovet av en lokal beslutsnivå stort.

Samtidigt är bostadsförsörjningen är en strategiskt viktig fråga för staden. Därför är det angeläget att ha en effektiv och ändamålsenlig organisation för plan- och bygglovsprocessen med mera. Korta handläggningstider är viktigt.

Folkpartiet kommer att ta slutligt ställningstagande till SLK:s förslag i samband med budget för 2009.

Särskilt uttalande

Ledamoten Anders Tilly (kd) anmälde ett särskilt uttalande.

Det är positivt att det nu kommer konkreta förslag på hur Stockholms stad ska kunna korta handläggningstiderna och ändå uppfylla gällande regelverk kring plan- och byggprocessen.

En effektiv plan- och byggprocess är en förutsättning för en fortsatt stark tillväxt och utveckling av huvudstaden.

Vi tror dock inte att effektivisering alltid innebär att centralisera. Parker, naturområden med mera är kommunala ansvarsområden som ofta engagerar medborgarna och där lokalkännedom är viktigt för att ge en bra service och för samverkan med andra lokala aktörer. Det är därför viktigt att stadsdelsnämnderna även fortsättningsvis har ansvar för denna del av stadens tekniska service.

Av liknande skäl är det angeläget berörda stadsdelsnämnder har möjlighet att ge in synpunkter på större stadsbyggnadsprojekt.

§23 Synpunkter på förändringar av SL:s trafikutbud år 2009

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

 2. Omedelbar justering

Ärendet

Trafikkontoret har remitterat SL:s förslag till förändringar i trafikutbudet år 2009 för synpunkter. Förvaltningen har inget att erinra mot de konkreta förslag som berör Rinkeby-Kista stadsdelsområde, men saknar samtidigt åtgärder av olika slag; Busstationerna i Kista och Akalla behöver rustas upp, zongränsindelningen behöver ses över, det behövs bättre tvärförbindelser för såväl buss- som spårtrafik inom stadsdelsområdet och mellan detta samt närliggande områden. Härutöver behöver SL ha god beredskap för att förstärka kollektivtrafiken inom stadsdelsområdet kommande år på grund av pågående och planerade bostadstillskott.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett särskilt uttalande från den 14 augusti 2008. Dnr 006-349-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (mp) föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till remissvar.

Att därutöver anföra att:

Det är olyckligt att tunnelbanans blå linje under en period slutar gå mellan Fridhemsplan och Kungsträdgården. Det är mycket viktigt att man tillförsäkrar sig att boende i Järvaområdet fortfarande kan vara trogen kollektivtrafiken genom att man sätter in bussar med mycket hög turtäthet, som ska gå helst minst var femte minut, eller åka iväg så fort bussen blir full. Lösningen i fallet gröna linjen till Farsta kan vara ett exempel. Det bästa är med största sannolikhet att sätta in direktbussar som går hela vägen Akalla-Kungsträdgården och Hjulsta-Kungsträdgården, för att resenärerna inte ska behöva byta transportmedel. Ett annat alternativ kan vara att mata människor med bussar till pendeltågen i Spånga eller i Sollentuna/Helenelund. Tätare turer på grön linje är också önskvärt för att kompensera något.

Direktbussar kan vara ett mycket bra alternativ eftersom omstigning/byte mellan trafikslag innebär en tidsförlust och ett besvär, oavsett turtäthet. Att tvinga människor till onödiga omstigningar kan leda till att man upplever kollektivtrafiken som mindre praktisk. Detta kan vara den faktor som leder till att en individ tar bilen istället för kollektivtrafik. Både Fridhemsplan och Rådhuset har extra långa underjordiska gångar som kan vara jobbiga för personer med nedsatt rörelseförmåga eller kanske psykiska problem.

Det är viktigt att i största möjliga mån inte införa totalstopp i buss- eller tunnelbanetrafik i händelse av oroligheter som fallet i Rinkebys T-bana eller bussarna i Tensta. Detta kan uppfattas som kollektiva bestraffningar. För att undvika hinder för tunnelbaneresenärer och för att upprätthålla förtroendet för SL:s kommunikationer behövs resurser för att upprätthålla ordning i T-banan i Rinkeby. Vissa åtgärder har vidtagits för att stabilisera ungdomssituationen i t ex Rinkeby, men mer kan göras. Man kunde t ex ha ett brett rådslag med stadsdelsnämnden, polisen, SL, Lugna Gatan, ideella föreningar, församlingar m.m för att diskutera och hitta lösningar för att förbättra ungdomssituationen i Järvaområdet, främst kanske i Rinkeby och Tensta.

Bättre tvärförbindelser behövs. Den Tvärbana som nu ska dras från Alvik via Kista och till Sollentuna välkomnar vi. Förstärkta tvärgående bussar behövs också. Stadsdelsnämnden bör trycka på SL så att Tvärbanans utbyggnad från Alvik till Kista-Sollentuna kan påbörjas snarast möjligt. I väntan på denna utbyggnad kan SL med fördel införa busstrafik i motsvarande sträckning. På så sätt kan man redan innan införandet av tvärbanan ha verkat för ett stort resandeunderlag på den sträckan, ett underlag som Tvärbanan sedan kan hjälpa till att tillgodose.

Bussarna (och i viss mån tunnelbanan) har väckt kritik för att vara för dåligt anpassade till funktionshindrade och äldre personer. Handikapprådets och pensionärsrådets kritik bör tas på allvar.

Vi vill betona att det är mycket viktigt att Kistahöjden och Kista Gård försörjs med bra och tillräckligt täta busslinjer. Dessa områden skall inte enbart vara lättillgängliga för bilister. Vad menas då med att området bara ”delvis” ska försörjas med buss? Bussarnas trafik till dessa områden ska prioriteras högt. En ringbuss kan vara lösningen. Man kan också möjligen använda mindre bussar för att gå in i området om det är problem med större bussar.

Vi ser gärna att tunnelbanan förlängs till Barkarby, i första hand från Akalla, och i andra hand från Hjulsta. Detta för att underlätta en ytterligare miljövänligare kommunikation till Barkaby för bl.a. konsumenter som vill ta sig till handelsplatserna. Barkarby är också en viktig arbetsplats dit många måste ta sig till arbetet. Hur man skapar tillräcklig buss- eller tunnelbaneförbindelser till Barkarby ska analysera, och åtgärder ska genomföras. Innan tunnelbanans utbyggnad Akalla/Hjulsta mot Barkarby blir verklighet är det viktigt att det i dagsläget finns fullgod busstrafik den sträckan.

Kanske bör man förstärka bussförbindelserna mellan Hjulsta/Tensta och Veddesta köpcentrum samt Veddesta industriområde. Det borde kunna bli enklare att ta sig till Veddesta och därifrån. Detta eftersom många åker dit för att handla eller för att arbeta. En cirkellinje Kista/Akalla/Barkarby/Veddesta/Hjulsta/Tensta/Kista kanske är en möjlighet.

Att öka antalet busshållplatser i Hjulsta kan vara önskvärt, särskilt som nybyggnation sker i Hjulsta. Buss 567 bör inte få minskad turtäthet. Buss 514 och/eller 517 behöver också möjligen ökad turtäthet.

Vi tycker att det är positivt att förvaltningen trycker på vikten av upprustning av Akallas och Kistas busstationer. Ljuset kan förbättras, t ex genom att öppna fönster uppåt. Det är också positivt om turtätheten ökar på stombuss 179. Det kan även vara nödvändigt att nya förbindelser till närliggande områden analyseras t.ex från Rinkeby till Jakobsberg och från Kista till Rissne. Att förbindelser Tensta/Rinkeby/Hjulsta/ Barkarby/IKEA/Jakobsberg skall analyseras är positivt.

Som förvaltningen nämner är det olyckligt med zongränsen som går mellan Kistaområdet och Sollentuna. Eftersom många Järvabor behöver ta sig till Sollentuna för ärenden eller myndighetskontakter bör SL se över denna zongräns.

En servicelinje för funktionshindrade och äldre bör utredas.

Särskilt uttalande

Ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (v) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi tackar förvaltningen för den sammansatta och väl beskrivna situationen vad gäller trafik och utbudsläget i vår stadsdel.

Vänsterpartiet vill dock förstärka förvaltningens åtgärdslista.

Vad gäller Kista bussterminal är det en skam för medborgare och turister samt tillfälliga besökare och internationell arbetskraft i företagen att behöva vistas i terminalområdets misär.

Smutsig grå betong, trasiga refuger, vandaliserade anslagstavlor, rulltrappor mm är en realitet. Vi har länge påtalat att en upprustning måste ske, inte minst för att förslumning och ytterligare misär inte ska öka. Antingen byggs terminalen in eller satsas på annan upprustning – det är ett krav till SL.

Detsamma gäller Akallaterminalen, där förvaltningen gjorde ett försök med ett ljus och färgspel som är uppskattat av resenärerna. Men vänthall med sittplatser och mer färg och ljus är önskvärt – Akalla är en knutpunkt för många trafikanter.

Förändrad linjesträckning av linje 514 är viktig.

§24 Anmälan om Akalla gruppboende

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Remissen från Länsstyrelsen i Stockholms län avser en anonym anmälan om brister i förvaltningens gruppboende i Akalla för klienter med socialpsykiatrisk diagnos. Anmälaren tar upp flera olika förhållanden och händelser som anmälaren menar visar på att förvaltningen brustit i olika avseenden. Förvaltningen tar i remissvaret upp de åtgärder som pågår och planeras för att förbättra den yttre och inre miljön i gruppboendet. Förvaltningen ger också sin syn på situationer och händelser som anmälaren tar upp.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 augusti 2008. Dnr 006-383-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraternas förslag.

Ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (v) föreslog att nämnden skulle anta vänsterpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation 1

Abebe Hailu m.fl (s) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

att bifalla förvaltningens förslag till beslut

att stadsdelsnämnden beslutar att det ska finnas tillräckligt med personal om nätterna även på övriga avdelningar än avdelning 1

att återbesätta tjänsten som dietist om 50%

att förvaltningen även lyssnar till de boende innan de tillsammans med medarbetarna fastställer åtgärdsplanen för vissa omprioriteringar

och därutöver anföra följande

Remissen från Länsstyrelsen avser en anonym anmälan om brister i förvaltningens gruppboende i Akalla för klienter med socialpsykiatrisk diagnos.

I anmälan står det bland annat; ”Att det finns en god anda mellan de boende men också mellan boende och personal. Avsikten med anmälan är att de boende inte får tillräcklig hjälp och stöd i verksamheten.”

Att det råder en god anda mellan boende och personal är positivt. Därmed är det lättare att åtgärda de brister som finns. Det som framkommit i samtal är att bemanningen med en personal om nätterna inte räcker till. Avdelning 1 med de svårast sjuka är fullbemannad under hela dygnet. De övriga avdelningarna är ofta bemannade med bara en person under nätterna. Många av patienterna sover oroligt vaknar med jämna mellanrum och är allmänt förvirrade, de behöver då någon att tala med. Därför är det orimligt att lägga ansvaret på bara en person.

Det andra som framkommit är att maten inte är bra. Här måste vi lyssna till våra klienter alldenstund det framkommit att pensionärerna på Kista Äldreboende inte heller är nöjda med maten. Fr.o.m. den 1 juli 2008 har förvaltningen anlitat Sodexho i Kista som leverantör av maten även till Akalla gruppboende, samma leverantör som till Kista Äldreboende. Att få sitt energi- och näringsbehov tillgodosett är en mänsklig rättighet, oavsett ålder eller hälsostatus. Socialstyrelsen har, sedan flera år tillbaka, visat på kostens betydelse för klienternas hälsa inom vård och omsorgsområdet. Rinkeby-Kista SDN har även haft en dietist anställd men enligt uppgift har hon slutat.

Även vid upphandlingar krävs den kompetens som en dietist har i valet av en kostleverantör. Mot den bakgrunden kräver vi att förvaltningen återbesätter tjänsten som dietist på 50 %.

Den nya föreståndaren som tillträdde i april 2008, genomförde med de boendes samtycke en egen inspektion av lägenheterna. Hon fann att det fanns stora behov av renovering och kontaktade därför fastighetsägaren Micasa som därefter gjort en egen inspektion. Ansvaret för åtgärderna kommer att delas upp mellan förvaltningen och Micasa. Det innebär att förvaltningen tillsammans med medarbetarna kommer att sammanställa en åtgärdsplan för att göra vissa omprioriteringar. Det är viktigt att förvaltningen även lyssnar till de boende innan åtgärdsplanen för vissa omprioriteringar fastställs.

Reservation 2

Ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (v) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

att förvaltningen med anledning av bifogad anmälan till Länsstyrelsen, på ett slutet sammanträde redogör inför nämnden om den uppkomna situationen.

För ungefär ett år sedan uppmärksammades lokala politiker på att Akalla gruppboende hade många problem i verksamheten - året innan hade stölder av de boendes medel upptäckts, ledningen fungerade inte tillfredställande och personalgruppen var splittrad och kritisk till arbetssätt och rutiner. Långt tidigare hade Vänsterpartiet lagt en skrivelse med anledning av detta. Vi ville ha en genomlysning och förändring av verksamheten. Kopia av vår skrivelse skickades till Länsstyrelsen som då inte reagerade.

En omorganisation gjordes, en ny ledning tog över och samtal med personalen och de boende initierades. Vi vänsterpartister förväntade oss en rapport under hösten 2007 men då vi uppfattat att man löst problemen och kommit i gång i arbetsgruppen igen begärde vi ingen öppen redogörelse om vad åtgärderna lett fram till.

Vi förväntar oss nu att man efter den anmälan som gjorts i juli månad i år, öppet redogör för stadsdelsnämndens politiker vad som förevarit och hur man tänker komma tillrätta med de klagomål som inkommit via Länsstyrelsen.

§25 Handikapprådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala handikapprådets protokoll från den 12 juni 2008.

§26 Brottsförebyggande rådet i Rinkeby - protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Brottsförebyggande rådet i Rinkeby, protokoll från den 9 juni 2008.

§27 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 19 juni till och med 14 augusti 2008.

§28 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Datum

Ärende

Beslut

Delegat

2008-06-23

Uppdragsavtal och medgivande till behörighet i paraplysystemet för projektmedarbetare i förstudie gällande utformning av specialfunktion för utredningar om felaktiga utbetalningar (FUT)

Dnr 104-319-2008

Stadsdelsnämnden ger i uppdrag åt anställda vid socialtjänst-förvaltningens avdelning för övergripande sociala frågor, att inom ramen för FUT-förstudie för förvaltningens räkning utföra utredningar om felaktiga utbetalningar och misstänkta bidragsbrott

Ulrika Axelsson
vo-chef ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

2008-06-26

Tilldelning av disciplinpåföljd i form av en skriftlig varning p.g.a olovlig frånvaro

Beslutet är expedierat

Olle Johnselius stadsdelsdirektör

2008-06-26

Tilldelning av disciplinpåföljd i form av en skriftlig varning p.g.a olovlig frånvaro

Beslutet är expedierat

Olle Johnselius stadsdelsdirektör

2008-08-27

Tilldelning av disciplinpåföljd i form av en skriftlig varning p.g.a olovlig frånvaro

Beslutet är expedierat

Olle Johnselius stadsdelsdirektör

§29 Inkomna skrivelser med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen samt protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval.

Vi har en modell som kan hjälpa hemlösa – Convictus

Dnr 599-373-2008

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§30 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Skrivelse om att införa bekymringssamtal i Rinkeby-Kista.

Anders Tilly (kd)

Dnr 500-350-2008

Beslut

Nämnden uppdrar till förvaltningen att på lämpligt sätt bereda och besvara skrivelsen.

§31 Konferenser, utbildningar

Inga inbjudningar till relevanta utbildningar hade inkommit.

§32 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 8, 23 och 30 juli 2008 samt 13 augusti 2008.