Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-04-22

Sammanträde 2010-04-22

Datum
Klockan
18.00
Plats
Husby träff

Allmänhetens frågestund, klockan 18:00-18:45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor oc Läs mer...h diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Öppet sammanträde

3 Förvaltningens och nämndens information och frågor

* Projekt mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott - Jaana Edin
Beslutsärenden

4 Uppföljningsrapport till nämnden i april 2010

5 Underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013 Rinkeby-Kista

6 Revidering av delegationsordning för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

7 Anmälan till Justitieombudsmannen (JO) i enskilt ärende

8 Erfarenheter av samlokalisering av parklek och öppen förskola i parkleken Rinken

9 Avveckling av en förskola inom Klöverns enhet i Rinkeby

10 Delegation ifråga om undertecknande av anställningsavtal

11 Bjud in somalier i Rinkeby-Kista till möte om autistiska somaliska barn

Svar på skrivelse från Jacob Dencker (MP)
Dnr 559-2009-099

12 Insyn och kontroll av entreprenörer staden anlitar

13 Ställningstagande om att lägga egenregianbud eller inte

Svar på skrivelse från Jacob Dencker (MP)
Dnr 75-2010-2.2
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Användningen av den f.d. förvaltningsbyggnaden i Husby

Svar på skrivelse från Jacob Dencker (MP)
Dnr 245-2010-2.6
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Vinterns snökaos

Svar på skrivelse från Abebe Hailu m.fl. (S)
Dnr 243-2010-3
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

16 Revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 180-2010-1.5.1
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Sverige för nyanlända - värden, välfärdsstat, vardagsliv (SOU 2010:16)

Remiss från kommunstyrelsen
(Tjänsteutlåtandet utsänds senare)
Dnr 241-2010-1.5.1
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Öppenvårdsinsatser för barn och unga, revisionsrapport

Remiss från stadsrevisionen, revisorsgrupp 3
Dnr 203-2010-1.4
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Jobbtorg Stockholm, revisionsrapport

Remiss från stadsrevisionen, revisorsgrupp 3
Dnr 200-2010-1.4
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

20 Rapport från projekt mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott inom ekonomiskt bistånd

21 Rapport beträffande åtgärder i stadsdelsområdets plaskdammar

22 Balanslista till stadsdelsnämnden per den 31 mars 2010

Dnr 266-2010-1.1
(Utsänds senare)

23 Anmälan av tilldelningsbeslut avseende upphandling av kontorsservicetjänster och intern posthantering

24 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

25 Konferenser och utbildningar

27 Handikapprådets protokoll OBS! Protokoll från den 27 januari 2010 utgår och ersätts av protokoll från den 3 mars 2010

28 Pensionärsrådets protokoll

29 Brottsförebyggande rådets protokoll

30 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

31 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

32 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

33 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (128 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Bo Sundin (M) och vice ordförande Abebe Hailu (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Dag för justering den 28 april 2010.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 25 mars 2010 justerades den 31 mars 2010.

Öppet sammanträde

Under allmänhetens frågestund inlämnades handlingar till nämnden enligt följande:

· ”Nu får det vara nog! – Stockholm en stad i världsklass för vem? , Kommunal – Kommunal västra Stockholm, sektion 28

· Ansökan föreningsbidrag – Järva IF (tidigare FC Kreativ)

§3 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Jaana Edin informerade om FUT – implementeringsprojektet mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott. Inom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning arbetar en handläggare med att göra FUT-utredningar. Ett upparbetat samarbete finns med andra myndigheter såsom försäkringskassa, A-kassa och polis. Sedan juni månad 2008 har Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning öppnat 160 FUT-utredningar. 45 återkravsbeslut har fattats och 18 polisanmälningar har gjorts. En fällande dom avkunnades den 17 mars 2010.

Håkan Serdén informerade om upprustning av gång- och cykelvägar.

Gång- och cykelvägen mellan Rinkeby och Bromsten har sättningar i marken som orsakas av ytliga rötter från de Poppelträd som växer i anslutning till gång- och cykelstråket. Det är ett 50-tal träd totalt och ca 20 stycken måste bort. De borttagna träden skall ersättas med nya.

Fråga 1

Jakob Dencker (MP) ställde fråga kring vad som hänt med restaurang Korpralen i Kista servicehus. Vilka matleverantörer använder sig förvaltningen av?

Gunilla Davidsson svarar att förvaltningen använder stadens upphandlade leverantörer. I Kista centrum finns en lokal restaurang som ger rabatt till boende vid Kista servicehus.

Fråga 2

Jakob Dencker (MP) ställde fråga angående ”buskörning” med moped i Rinkeby. Vad gör förvaltningen åt problemet?

Håkan Serdén svarar att en ”mopedgrupp” träffats bestående av förvaltningens parkkontrollant, representanter för när- och trafikpolis, stadens trafikkontor, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning samt fastighetsägarna i Järva. Åtgärder som är på gång är bl.a. mopedinventering i fastigheters källare och att anlägga gupp på gång- och cykelvägar.

§4 Uppföljningsrapport till nämnden i april 2010

Beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport.

Ärendet

Före åtgärder prognostiseras ett sammanlagt underskott om 1,0 mnkr. Efter åtgärder och resultatöverföring prognostiseras en budget i balans.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 april 2010. Dnr 1.2.1.-265-2010

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraternas förslag. Ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) och ledamot Gunilla Bhur (V) anslöt sig till socialdemokraternas förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S), ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) och ledamot Gunilla Bhur m.fl. (V) reserverade sig till förmån för eget förslag enligt följande.

Att delvis godkänna uppföljningsrapporten

Att därutöver anföra följande

Personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar borde få bra vård och omsorg oavsett vem som är majoritet i staden. Tyvärr är så inte fallet i Stockholm. Svaga grupper i samhälle, som borde få mer resurser, får betala genom sämre kvalitet i omvårdnad för att rika människor ska bli ännu rikare.

Underskottet på 12,5 miljoner kronor i verksamheten betyder att utbildade och erfarna medarbetare som hjälper personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar tvingas sluta. Det i sin tur försvårar de funktionsnedsattas möjlighet att leva ett normalt liv.

12,5 miljoner kronor motsvarar mellan 30 och 35 medarbetartjänster.

Konsekvensen av en sådan minskning blir att man kaninte tillgodose de funktionsnedsattas behov i Rinkeby-Kista. Vi kan inte se en annan utväg för moderaterna i stadsdelen än att fortsätta samma melodi som åren 2007, 2008 och 2009 dvs. ” BESPARINGSÅTGÄRDER”för att få den totala budgeten i balans.

De borgerliga i Stockholm och i Rinkeby-Kista har uppskattningsvis dragit ned 100 mnkr varje år sedan 2007 vilket har lett till neddragningar för äldre, barn i förskolan och skolan, ungdomar, kvinnor, arbetslösa och personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar.

Vi i det rödgröna samarbetet fördömer den moderatledda majoritetens skattesänkningar som leder till sämre service till funktionshindrade, äldre, arbetslösa, barn och ungdomar i vår stadsdel.

§5 Underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013 Rinkeby-Kista

Beslut

  1. Underlag för budet för 2011 med inriktning för åren 2012 och 2013 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd godkänns.

  2. Stadsdelsnämndens beslut justeras omedelbart.

Ärendet

I detta tjänsteutlåtande ges en övergripande och sammanfattande analys av stadsdelsnämndens verksamhet som underlag för stadens budget 2011 med inriktning för åren 2012 och 2013. För att bidra till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål nås görs särskilda satsningar och prioriteringar utifrån stadsdelsområdets förutsättningar och behov.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 26 mars 2010. Dnr 2.1.-177-2010

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S), ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) och ledamot Gunilla Bhur m.fl. (V) föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiets gemensamma förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S), ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) och ledamot Gunilla Bhur m.fl. (V) reserverade sig till förmån för eget förslag enligt följande.

Stadsdelsnämnden föreslås

· Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

· Att därutöver godkänna följande skrivningar

· Att justera paragrafen omedelbart

För en positiv utveckling av Rinkeby-Kista krävs satsningar inom många områden; också sådana som ligger utanför stadsdelsnämndens ansvarsområden.

Många synpunkter och förbättringsförslag har lämnats av de boende genom de dialoger som genomförts de senaste åren. Dessa förslag måste beaktas och i sådan omfattning förverkligas att vi Järvabor ser att staden i övrigt lyssnar på oss. Synpunkterna som framfördes visar att flertalet tycker om sin stadsdel med folkliv och olika kulturer. Däremot framhöll många att bilden hos utomstående är negativ till området och måste förändras. Det lägger ett stort ansvar på media och staden i sin helhet.

I flera omgångar har det funnits olika program/projekt för att åtgärda brister inom bl.a. Järva-området. Trots det finns fortfarande ett stort behov av förbättringar/förändringar. Nu har staden centralt reserverat medel under Stadsledningskontoret för ”Järvalyftet”. En stor del av pengarna utgår från de tre allmännyttiga kommunala bostadsbolagen som i olika avseenden använder sina (d.v.s. hyresgästernas) medel för olika upprustningsåtgärder som ofta borde ha gjorts för länge sedan.

Rinkeby-Kista är en ung stadsdel med låga inkomster och stor arbetslöshet, i synnerhet bland de unga. Skolresultaten är sämre än i övriga staden. Det beror till stor del på att många är relativt nyanländna till Sverige och därför har bristande kunskaper i svenska. Självklart är det då svårt att få godkända betyg i kärnämnena och behörighet att söka till gymnasiet. I vår stadsdel behövs särskilda åtgärder för att ungdomarna ska kunna få en bra utbildning och jobb som man önskar.

Det är också viktigt att ungdomarna kan erbjudas en meningsfull fritid med upplevelser och aktiviteter som utformas tillsammans med dem och leds av utbildad, kvalificerad och engagerad personal. Särskilda insatser behövs för att också flickorna ska vilja och kunna delta i aktiviteterna.

Under senare år har - genom centrala satsningar - förskola, skola och äldreomsorg prioriterats, medan social omsorg haft oförändrade resurser för ett utökat ansvarsområde. Det har inneburit att de förebyggande insatserna i stort måst upphöra. Då dessutom landstinget omprioriterat sina insatser har deras bidrag till Familjecentralen upphört, vilket lett till dess nedläggning. Det betyder att de förebyggande insatserna för småbarnsföräldrar nu helt saknas. Att den familjerådgivning som funnits vid Familjecentralen upphört har lett till att ansökningar om hjälp inom barnenheten har ökat. En hjälp i form av t.ex. några timmars samtal med en familjepedagog som inte längre kan ges.

De oförändrade resurserna har också lett till att löneläget i stadsdelen inom social omsorg utvecklats till att vara lägst i hela staden. Arbetet inom social omsorg i Rinkeby-Kista är omfattande med en stor ärendemängd vilket förhållandevis snabbt ger goda och meriterande erfarenheter. Det gör personalen attraktiv att rekrytera från för andra stadsdelar med ett högre löneläge. Härigenom riskerar Rinkeby-Kista att förlora många erfarna medarbetare.

I Rinkeby-Kista är den genomsnittliga inkomsten lägst i Stockholm. Det gäller särskilt i Rinkeby och Husby. Där får förändringar i avgifterna för olika barn- och ungdomsaktiviteter stora effekter. Ett exempel är att när avgiften för fritidsklubben vid en av Rinkebys skolor höjdes från 200 kr/termin till 360 kr/termin så halverades antalet barn i verksamheten.

De speciella förhållanden i form av arbetslöshet, fattigdom och trångboddhet som finns i Rinkeby-Kista och liknande stadsdelar måste få större genomslag i fördelningsmodellen för anslagen till stadsdelarna. Om en bestående förändring i dessa stadsdelar ska ske, så visar erfarenheten att projektmedel inte hjälper. Förändringsviljan måste avspeglas tydligare i nivån på de ordinarie anslagen så att verksamheterna kan dimensioneras efter de verkliga behoven. Härigenom erhålls också en mycket bättre arbetsmiljö och arbetsro, vilket personalen förtjänar för det arbete de utför.

Skulle det även i fortsättningen reserveras särskilda medel för att utveckla Järva-området så vill vi att medel och beslut flyttas till stadsdelsnämnden när det gäller insatser som ligger inom dess ansvarsområden. På så sätt skulle Järvabornas engagemang uppmuntras.

Förskoleverksamhet

Till följd av vårdnadsbidraget väljer föräldrar att inte låta sina barn komma till förskolan. Det får till följd att de bl.a. förlorar möjlighet till systematiserad språkträning, något som sannolikt kommer att vara negativt inför deras skolstart senare.

Vi vill ha barngrupper med max 12 respektive 16 barn. Vi vill införa språkförskola för barn som är hemma med sina föräldrar. Andelen förskollärare ska öka.

Ambitionen att öka föräldrarnas aktiva val av förskola får inte begränsas till att staden arbetar med hemsidorna. I vår stadsdel måste även aktivt muntligt arbete ske vid förskolor och på medborgarkontoren.

Det är viktigt att miljö- och jämställdhetsarbetet i förskolorna kan fortsätta att utvecklas.

Verksamhet för barn och unga

I stadsdelen finns många barn och unga. Det ställer stora krav på att det finns möjlighet till fritidsaktiviteter för dem och behovet av ungdomsgårdar är stort. De behöver ha olika inriktning och vända sig till unga i olika åldersgrupper. Verksamheten ska riktas till såväl flickor som pojkar. Flertalet unga är engagerade och bra ungdomar som vill få en bra start i livet så att de kan få eget boende och kunna försörja sig genom eget arbete.

Samarbetet med skolorna måste utvecklas och förstärkas.

Kultur och föreningsverksamhet

Stödet till föreningslivet bör ses över så att föreningar kan erhålla stöd för sin verksamhet.

Äldreomsorg

Vi anser att det bör finnas olika former av äldreboende och att servicehus ska finnas kvar. Resurserna till äldreomsorgen behöver säkras så att de äldre kan garanteras utevistelse och att hemtjänsten kan utföras med rimliga tidsinsatser. Det får inte vara så att man utgår från att anhöriga kan rycka in med kompletterande insatser i den dagliga omsorgen.

Individ och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

Under mandatperioden har den med landstinget gemensamma familjecentralen avvecklats. Vi anser att resurserna måste ökas så att samarbetet kan återupptas.

Miljöarbete

Miljöarbetet har varit eftersatt. Vi vill se en större satsning på miljöarbete i Rinkeby-Kista. Ett utåtriktat arbete för att höja miljömedvetenheten och beredskapen att leva miljövänligt ska utvecklas. Det interna miljöarbetet ska naturligtvis också stärkas. Miljöombud i verksamheterna är viktiga, men den centrala miljösamordnarfunktionen i stadsdelen ska också stärkas.

Stadsmiljöverksamhet

För intrycket av vår stadsdel är det avgörande hur den yttre miljön ser ut. Därför måste upphandlingar av renhållning och skötsel av parker och gångvägar innefatta tillräckliga åtgärdsintervaller. Stadsdelen ska vara välskött hela året.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

En avgörande faktor för en människas självförtroende och välmående är att man kan klara försörjningen för sig själv och sin familj. Därför är åtgärder för att öka sysselsättningsgraden i stadsdelen avgörande. Det gäller i synnerhet för de unga som ska etablera sig på arbetsmarknaden. Som tidigare framförts finns stora brister i de lokala miljöerna i stadsdelen. Vi föreslår att man inför arbetsmarknadsinsatser för att åtgärda detta. Verksamheter inom social ekonomi kan bidra till att minska arbetslösheten i vårt område. En satsning på den sociala sektorn genom olika former av information till arbetslösa genom t.ex. Companion är ett sätt att öka arbetstillfällena i området.

För unga behövs olika insatser i form av utbildningar för att fylla deras kunskapsluckor och genom erbjudande av praktikplatser.

Medborgarkontoren

I vår stadsdel fyller medborgarkontoren en stor funktion. De förmedlar t.ex. kontakter med andra myndigheter som medborgarna behöver komma i kontakt med. Genom konsument- och ekonomirådgivningen ges stöd till de boende. Ett område som behöver uppmärksammas är trafiksäkerhetsinformationen. Det gäller dels användning av cykelhjälm och dels hur barn ska färdas i bil. Behovet av stöd i antidiskrimineringsfrågor är också stort.

Investeringar

Våra stadsdelar gjordes trafikseparerade vid planeringen. Det innebär att det finns en stor mängd gång- och cykelvägar i området. Många av dem befinner sig i ett bedrövligt skick och behovet av upprustning är stort.

Särskilt uttalande

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande. Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S) och ledamot Gunilla Bhur m.fl. (V) anslöt sig till uttalandet.

Kvalitén i stadsdelens verksamheter behöver nu ökas, efter mer än tre år av nedskärningar. Det gäller både förskola, stöd åt utsatta barn och familjer, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättningar. Det gäller också miljöarbetet. Många människor har farit illa under mandatperioden, som en konsekvens av den moderatledda majoritetens nedskärningar.

Det område som kanske har fått ta den allra största stöten i nedskärningarna är omsorgen om utsatta barn och familjer, missbrukare och människor som lever i utanförskap. Under de tre och ett halvt år som har gått sedan den moderatledda majoriteten tog över har ungefär tio procent av resurserna inom dessa verksamheter tagits bort i staden som helhet. I Rinkeby-Kista har den sociala omsorgen också nedrustats. Här behövs en rejäl upprustning för att förhindra att ytterligare utsatta barn och vuxna far illa. Dessutom behövs fler mötesplatser för unga för att förebygga sociala problem. Vi vill utöka resurserna till det förebyggande arbetet, och bl a satsa på föräldrautbildning om föräldrarnas viktiga roll som förebilder när det gäller t ex minskad droganvändande.

Arbetet med miljöfrågorna i stadsdelen ligger delvis nere sedan den moderatledda majoriteten tog över. Vi vill införa minst en heltidsanställd miljösamordnare och att ansvaret för skötseln av gatumarken läggs tillbaka till nämnden.

Stadsdelens personals arbetsförhållanden och hälsa är viktig att slå vakt om. Vi vill ha större satsningar på vidareutbildning av personalen under de kommande åren och aktivt främja att personalen får friskvård på arbetstid.

Kulturfrågorna har blivit kraftigt eftersatta av den moderatstyrda majoriteten. Vi arbetar för bättre hyresvillkor och lägre lokalhyror, kultursamordnare i varje stadsdel och ett bredare kulturutbud som är tillgängligt för alla.

Direktvalda stadsdelsnämnder skulle öka den representativa demokratin och bör på sikt införas i Stockholm. Förberedelser bör göras för försök med direktvalda stadsdelsnämnder. Genom direktval till stadsdelsnämnderna kommer den politiska majoriteten i varje stadsdelsnämnd återspegla de politiska åsikter som de boende i stadsdelen har, vilket ofta inte är fallet idag. Val till de stadsdelar som deltar i detta försök bör göras i samband med de allmänna valen 2014.

§6 Revidering av delegationsordning för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Beslut

  1. Förteckning över beslut delegerade till tjänsteman ändras och kompletteras på det sätt som framgår av tjänsteutlåtandet.

  2. Beslutet gäller från beslutsdatum 22 april 2010.

  3. Omedelbar justering.

Ärendet

Den 30 juni 2009 trädde en ny lag i kraft – Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Lagen ersätter den tidigare sekretesslagen, vilket betyder att de hänvisningar till sekretesslagen som finns i delegationsordningen för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning måste anpassas till den nya lagstiftningen på området. Även en partiell revidering sett ur ett verksamhetsperspektiv har föranlett behovet av en översyn av delegationsordningen.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 april 2010. Dnr 1.1.-187-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Anmälan till Justitieombudsmannen (JO) i enskilt ärende

Beslut

Stadsdelsnämnden anmäler kriminalvårdens transporttjänst till Justitieombudsmannen med anledning av långa väntetider, brist på barnperspektiv och de konsekvenser detta får för den enskilde.

Ärendet

En minderårig pojke fick vänta nio dygn på att Kriminalvårdens transporttjänst kunde åka med honom till den SiS-institution (Statens institutionsstyrelse), där han skulle placeras efter ett omedelbart omhändertagande enligt LVU (Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga). Förvaltningen finner att det är en oacceptabelt lång väntetid ur ett barn- och rättssäkerhetsperspektiv och föreslår därför att stadsdelsnämnden gör en anmälan till Justitieombudsmannen. Syftet är att om möjligt förtydliga regelverket för transport av minderåriga och förhindra att liknande situationer uppstår i framtiden.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 april 2010. Dnr 6.-240-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Erfarenheter av samlokalisering av parklek och öppen förskola i parkleken Rinken

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av erfarenheter i samband med samlokalisering av parklek och öppen förskola i Parkleken Rinken.

Ärendet

I samband med samlokaliseringen av parklek och öppen förskola har lokalerna gjorts mer attraktiva för små barn. Öppettider i respektive verksamheter har inte påverkats. Besöksfrekvensen på öppna förskolan har minskat något men det går inte att dra slutsatsen att det beror på omlokaliseringen då faktorer som influensaepidemi och en kall vinter även påverkat. En ökning av antalet besökare förväntas under vår- och sommarhalvåret.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 mars 2010. Dnr 4.3.-251-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag. Efter diskussion i ärendet enades nämnden om att en förnyad uppföljning i ärendet bör ske i anslutning till perioden kring Tertialrapport 2.

§9 Avveckling av en förskola inom Klöverns enhet i Rinkeby

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner att en förskola inom Klöverns enhet avvecklas.

Ärendet

De två-tre senaste åren har antalet placerade barn vid stadsdelsområdets kommunala förskolor minskat. Förskolecheferna har fortlöpande anpassat personalen efter det minskade barnantalet genom att inte tillsätta vikariat eller ersätta vakanser. Under våren 2010 har ett par förskolor aktualiserat ytterligare neddragning.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 mars 2009. Dnr 4.3.-233-2010

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraternas förslag. Ledamot Gunilla Bhur m.fl. (V) anslöt sig till socialdemokraternas förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S) och ledamot Gunilla Bhur m.fl. (V) reserverade sig till förmån för eget förslag enligt följande.

Att delvis besluta enligt förvaltningens förslag

Att därutöver anföra följande

Efterfrågan på förskoleplatser är stor i alla Stockholms stadsdelar utom Rinkeby-Kista. Här avvecklar man i rask takt förskola efter förskola. Sedan ” VÅRDNADS-BIDRAGET ” infördes i Stockholm stad har antalet barn i Rinkeby-Kistas förskolor minskat med över 300 barn. Hundratals barn i Rinkeby-Kista som är i behov av pedagogik och språkträning har tvingats stanna hemma från förskolan av den moderatledda majoriteten i Stockholms stad.

Utanförskapet har aldrig varit så högt på Järva-området i allmänhet och i Rinkeby-Kista stadsdelar i synnerhet sedan stadsdelarna byggdes. Varannan ungdom mellan 16 och 25 är arbetslös och varannan kvinna likaså. Det enda erbjudande från moderaterna till våra kvinnor som behöver arbete eller utbildning är ” Vårdnadsbidrag” ett bidrag som ges till kvinnor som befinner sig i utanförskap så att de sitter hemma med sina barn.

Därför kräver vi en ordentlig konsekvensanalys från förvaltningen:

1. Hur många personer som jobbar inom Rinkeby-Kista kommunala förskolor har blivit övertaliga sedan 1 juli 2007?

2. Hur många av de övertaliga är förskollärare, barnskötare, specialpedagoger etc.?

3. Hur många barn finns i småbarnsgrupperna idag och efter avvecklingen av Klöverns förskola i varje avdelning i varje enhet i hela stadsdelen?

4. Hur många barn finns i storbarnsgrupperna idag och efter avvecklingen av Klöverns förskola i varje avdelning i varje enhet och förskola i hela stadsdelen?

5. Hur många tillfälligt anställda och timanställda personer har slutat inom förskoleverksamheten i Rinkeby-Kista?

Särskilt uttalande 1

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi anser att det kan finnas en fara i att utvecklingen går mot att antalet barn i vår kommunala förskola minskar och att utvecklingen pekar åt att det blir ännu färre barn. En anledning till att det blir färre barn är vårdnadsbidraget som ger föräldrar rätt att stanna hemma med sitt/sina barn mot en låg ersättning.

I detta sammanhang passar vi på att utveckla en grön idé om alternativ till Alliansens vårdnadsbidrag.

Vi i Miljöpartiet vill att fler ska kunna välja att umgås mer med sina små men med bättre lösningar än vårdnadsbidraget. Vårdnadsbidraget riskerar att försämra jämställdheten när främst kvinnor uppmuntras att avstå från arbete mot ett bidrag som inte är pensionsgrundande.

·Äldreomsorg

·Överjärva gård

Visst är det bra att föräldrar ges större möjlighet att vara med sina barn men det finns bättre sätt än det vårdnadsbidrag som Alliansen utformat för att möjliggöra detta.

På riksnivå driver vi i Miljöpartiet de gröna förslaget om ”barntid” vilket innebär en möjlighet för småbarnsföräldrar att gå ned i arbetstid med en ekonomisk kompensation för den tid man inte arbetar. T ex om man går ned till 75 % arbetstid för att vara hemma med ett litet barn får man en ersättning på ungefär 2500 kr per månad. Till skillnad mot vårdnadsbidraget är denna reform statligt finansierad och pensionsgrundande, i motsats till vårdnadsbidraget. Barntid är en modernare lösning som gör att människor kan ha mer tid med sina barn, utan att tappa kontakten med arbetsmarknaden på samma sätt som man riskerar att göra vid hemmavarande med vårdnadsbidrag.

På detta sätt kan barnet få en fast förankring både i ”det stora samhället” genom att gå i förskolan, och få en mer fast förankring i hemmet. Föräldern kan också behålla sitt lönearbete, samtidigt som han eller hon är hemma mer tid med barnet.

Särskilt uttalande 2

Ledamot Gunilla Bhur m.fl. (V) anmälde ett särskilt uttalande.

Vänsterpartiet vill värna om och utveckla den kommunala förskolan i vår stadsdel. Vi ser det som en garant för barn och föräldrar att de inom den kommunala förskolan har välutbildad personal i lagom stora barngrupper. Förskoleplanen följs och genuspedagogik samt demokratiarbete är prioriterat.

Alla föräldrar bör vara delaktiga i förskolans pedagogiska arbete. Barn ska ha rätt att delta i simundervisning, gymnastik och könsblandade grupper. Förskolan skall vara en plats som är icke-religiös, etniskt blandad och öppen och demokratisk.

Alliansen har genom införandet av vårdnadsbidraget och privata förskolor öppnat för att barn i mindre utsträckning deltar i den öppna kommunala förskolan. I vår stadsdel har antalet kvinnor som väljer vårdnadsbidrag framför arbete ökat. 98% av de som söker vårdnadsbidrag i Rinkeby-Kista är kvinnor. Den dramatiska ökningen av privata förskolor innebär att barn bussas till förskolor där kommunen saknar insyn i verksamheten. Följs FN:s barnkonvention och förskoleplanen? I flertalet av de privata förskolorna är personalen lågutbildad;kring 20% av dem är högskoleutbildade, gentemot kommunens förskolor som har mer än 50% som är utbildade förskollärare(se stadens hemsida). Många av de privata förskolorna har undermåliga och för små gårdar, lokalerna har sällan anpassats för en förskola. Säkerheten i slitna bussar som forslar barnen till förskolan är under all kritik. Föräldrarna är sällan eller aldrig med sina barn vid överlämnandet från hem till förskola. Flera förskolor har inte respekterat stadens krav på öppettider och personaltäthet.

Detta är alltså vad kommunens invånare får i present av alliansen – nedläggning av kommunala förskolor med hög kvalitet. Istället får man ”valfriheten” i att välja privata förskolor med tvivelaktigt rykte där skattepengarna i vissa fall förskingrats. Det är barnen och föräldrarna som får ta konsekvenserna.

NEJ till nedläggning av kommunala förskolor!

§10 Delegation ifråga om undertecknande av anställningsavtal

Beslut

1. Stadsdelsnämnden ger gruppledare Helene Wildner delegation motsvarande enhetschef i fråga om rätt att underteckna anställningsavtal för perioden 1 juni 2010 till och med den 31 augusti 2010.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Enheten för arbetsmarknadsåtgärder har i uppdrag att förmedla platser till de 500 ungdomar som Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning kommer att bekosta feriearbete för under 2010. Fyra anställningshandlingar per feriearbetare ska undertecknas, vilket i detta fall innebär 2000 underskrifter på kort tid. För att få en effektivitet och rimlighet i detta bör ytterligare en person utöver enhetschef ges rätt att underteckna dessa anställningshandlingar.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 april 2010. Dnr 6.-267-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Bjud in somalier i Rinkeby-Kista till möte om autistiska somaliska barn

Beslut

Som svar på skrivelsen åberopa vad som redovisas i detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

Miljöpartiets företrädare i stadsdelsnämnden har fått uppgifter om mycket hög frekvens autistiska barn hos somalier i Rinkeby, vilket föranlett miljöpartiet att föreslå stadsdelsförvaltningen att ta initiativ till ett stort möte om autistiska barn i den somaliska gruppen.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 april 2010. Dnr 099-559-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Insyn och kontroll av entreprenörer staden anlitar

Beslut

Som svar på skrivelsen åberopa vad som redovisas i detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslutade den 22 oktober 2009 att uppdra till stadsdelsförvaltningen att bereda skrivelsen ” Skrivelse angående privatiseringen ” från Gunilla Bhur, Vänsterpartiet.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 april 2010. Dnr 099-561-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamot Gunilla Bhur m.fl. (V) anmälde ett särskilt uttalande. Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S) och ledamot Jakob Dencker m.fl. (V) anslöt sig till uttalandet.

Med totalt 183 entreprenörer inom omsorgen av äldre och funktionshindrade att välja på i staden kan inte rimligtvis kostnaden för kontrollen av dessa motsvara vad staden annars skulle ha för kostnad för kontroll och uppföljning av egenregiverksamheter och intraprenader. Detta är en del av svaren från förvaltningen på vår skrivelse om insyn och kontroll av privata utförare som vi ifrågasätter. När man läser om varje utförare på stadens hemsida är det i princip omöjligt att bilda sig en uppfattning om vad man får för sin valfrihet. Beskrivningen av verksamheterna är tunna och likriktade. Vad är skillnaden som gör att en äldre just ska välja en särskild utförare? Var framgår kompetensen hos personalen och hur kan man se att utföraren sköter sitt företag ekonomiskt eller visar det röda siffror? Hur stor del av kommunens pengar går tillbaks i verksamheten och hur stor del tar utföraren själv hand om?

Den viktigaste frågan måste vara att brukarna möts av kompetent och utbildad personal och att personaltätheten är hög i t.ex. äldreboenden. Antalet hjälpande händer är av vikt för att ge t.ex. äldre en kontinuitet och en bra omsorg.

På frågan om sanktioner mot oseriösa utförare finns inget bra svar – det har ju visat sig att kommunen i några kända fall i media INTE kunnat bli av med avtalet och inte heller kunnat få ersättning när miljoner förts ur företaget. Ständiga överklaganden från motparten om staden går vidare gör att det bara kostar staden och därmed kommuninnevånarna mer pengar på sikt.

Vad vi vill påvisa genom att sätta ljuset på internkontrollen är att det sannolikt kommer att rulla okontrollerat antal miljoner kronor ur stadens kassa ner i privata fickor och att skattebetalarna är de stora förlorarna.

§13 Ställningstagande om att lägga egenregianbud eller inte

Beslut

Som svar på skrivelsen åberopa vad som redovisas i detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslöt den 20 januari 2010 uppdra till stadsdelsförvaltningen att bereda skrivelsen ”Allt i privat drift? – Skrivelse om ställningstagande om att lägga egenregianbud eller inte” från Jakob Dencker, Miljöpartiet de Gröna.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 april 2010. Dnr 2.2.-75-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Användningen av den f.d. förvaltningsbyggnaden i Husby

Beslut

Som svar på skrivelsen åberopa vad som redovisas i detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslöt den 25 mars 2010 uppdra till stadsdelsförvaltningen att bereda skrivelsen ”Använd det gamla förvaltningshuset i Husby” från Jakob Dencker, Miljöpartiet de Gröna.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 april 2010. Dnr 2.6.-245-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Vinterns snökaos

Beslut

Som svar på skrivelsen åberopa vad som redovisas i detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslutade den 25 mars 2010 att stadsdelsförvaltningen skulle bereda skrivelsen ”Vinterns snökaos” från Abebe Hailu m.fl. (S).

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 april 2010. Dnr 3.-243-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Det har varit en jobbig vintersäsong där snöröjningen har kostat mycket mer än ett normalår. Det är viktigt att snöröjningen utförs ordentligt för att samhällskommunikationerna ska kunna fungera. Vi vill i det här sammanhanget kasta fram en idé; vinterjobb för ungdomar. Ett sätt att skapa ytterligare resurser för snöröjning är att satsa på vinterjobb för unga. Under kalla vintrar kan det vara en bra idé att engagera unga att skotta snö och sanda mot en viss betalning. De unga har då ett ansvarsfullt arbete att utföra istället för att riskera att vara rastlösa under vintertid.

Vi tror att efterfrågan på och behovet av vinterjobb hos de unga kan vara stort inom vårt område. De flesta unga inom vårt område kommer inte från en tradition med vintersporter eller vinteraktiviteter utomhus. Vi hoppas att detta är något man ser över inför kommande vinterperioder.

§ 15 a)

Beslut

1. Stadsdelsnämnden utser enhetschefen för boendestöd och sysselsättning och tillika tf enhetschef för Akalla gruppboende inom socialpsykiatrin, Anna Lundin, till verksamhetschef för kommu­nens hälso- och sjukvård inom verksamhetsområdet omsorgen om personer med funktionsnedsättning från och med den 22 april 2010.

2. Omedelbar justering

Ärendet

I enlighet med 29 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) HSL, ska det inom hälso- och sjukvård finnas någon som svarar för verksamheten, en verksam­hets­­chef. Verksam­hets­chefens ansvarsområden framgår av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12). Med anledning av att enhetschef Eva Pauli som av nämnden i oktober 2009 utsågs till verksamhetschef enligt ovan sedan 16 april 2010 är tjänstledig på heltid för fackliga uppdrag är det nödvändigt att utse ny verksamhetschef i enlighet med 29 § HSL. Som en följd av detta föreslås att ansvaret för kommunens hälso- och sjukvård inom verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning övergår till enhetschefen för boendestöd och sysselsättning och tillika tf enhetschef för Akalla gruppboende inom socialpsykiatrin, Anna Lundin, från och med den 22 april 2010.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 april 2010. Dnr 1.2.1.-293-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen.

  2. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.

Ärendet

Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen, som fastställs av kommunfullmäktige, är ett komplement till gällande lagstiftning för området och ska ge stöd och vägledning i myndighetsutövningen. Äldreomsorgen i staden har i flera avseenden utvecklats varför det finns ett behov av att revidera de nuvarande riktlinjerna.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 april 2010. Dnr 1.5.1.-180-2010

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S), ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) och ledamot Gunilla Bhur m.fl. (V) föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S), ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) och ledamot Gunilla Bhur m.fl. (V) reserverade sig till förmån för eget förslag enligt följande.

Stadsdelsnämnden föreslås

· Att i huvudsak besluta enligt förvaltningens förslag med nedan angivna förslag

· Att den särskilda boendeformen servicehus också ska omfattas av valfrihetssystemet och att den enskilde genom biståndsbeslut därmed har rätt att välja servicehusboende, och att det omfattas av köhanteringssystemets regler, samt anför därutöver följande:

Det borgerliga beslutet om att servicehusen inte ska ingå i stadens valfrihetssystem för boende är att begränsa valfriheten för de äldre med behov av särskilt boende. Servicehusen ska självklart ingå i valfrihetssystemet och omfattas av samma regelverk som de särskilda boendena i övrigt.

Det tidigare borgerliga beslutet att lägga ned servicehusen måste underställas fullmäktige för ett nytt beslut där det ska slås fast att servicehus ska finnas kvar som boendeform i Stockholm.

Med denna förändring kommer staden då bättre kunna möta behoven hos fler äldre par där den ena partnern har ett större vårdbehov och den andra i övrigt är frisk. Idag är dessa par tvungna att separera då de inte kan följas åt till ett renodlat vård- och omsorgsboende.

§17 Sverige för nyanlända - värden, välfärdsstat, vardagsliv (SOU 2010:16)

Beslut

Som yttrande över delbetänkandet Sverige för nyanlända – Värden, välfärdsstat, vardagsliv (SOU 2010:16) hänvisa till vad som sägs i detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

Utredningen föreslår att kommunerna ska erbjuda nyanlända invandrare samhällsorientering om minst 60 timmar. Samhällsorienteringen ska tillsammans med sfi och aktiviteter underlätta och påskynda den nyanländes etablering i arbetslivet.

Förvaltningen delar utredningens uppfattning om att det är viktigt att stärka nyanländas förmåga att forma sitt liv och att utveckla kunskaper om samhället. Förvaltningen anser att det är angeläget att alla nyanlända ska erbjudas samhällsorientering, även föräldralediga, sjukskrivna och ungdomar. Inte minst är det ur ett jämställdhetsperspektiv viktigt då många kvinnor är föräldralediga eller av andra skäl inte är aktuella för arbetsförmedlingens insatser.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 april 2010. Dnr 1.5.1.-241-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Jakob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi anser liksom förvaltningen att även nyanlända som inte är arbetssökande ska ha rätt till samhällsorientering.

Vi anser att det är positivt om det blir en ökning av samhällsorienteringen för nyanlända. Vi tror, liksom förvaltningen och utredningen, att en samhällsorientering utförd på ett pedagogiskt sätt, kan motverka framtida utanförskap i samhället för den nyanlände.

Vi tror dock att det behövs mer kontakter mellan de nyanlända och verkligheten. Ett system för att skapa kontaktnätverk mellan de nyanlända och de som redan är etablerade i samhället, i form av t.ex. kontaktpersoner/samhällsguider, vore önskvärt. Röda Korset har länge arbetat med att förmedla kontakt mellan nyanlända och människor som bott längre i Sverige, för att ge en personlig kontakt i det nya landet, någon man också kan lära känna. Kanske kan den offentliga sektorn inspireras av det arbetet.

Vi tror också att en tidig kontakt med ”verkligheten” genom tidig möjlighet till arbete eller praktik är viktigt.

§18 Öppenvårdsinsatser för barn och unga, revisionsrapport

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Syftet med revisionskontorets granskning av öppenvården är, att bedöma om nämnderna har en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll som säkerställer en rättssäker handläggning och ändamålsenliga öppenvårdsinsatser. Revisorerna anser att stadsdelsnämnderna i högre grad bör arbeta för att säkerställa en rättssäker handläggning, följa upp öppenvårdsinsatserna på ett systematiskt sätt samt vidta åtgärder för att öka tillsynen av den interna kontrollen.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 april 2010. Dnr 1.4.-203-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§19 Jobbtorg Stockholm, revisionsrapport

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Jobbtorg Stockholm inrättades av kommunfullmäktige år 2008 i syfte att förstärka stadens insatser för att fler arbetslösa ska komma ut i arbete och därmed minska stadens kostnader för försörjningsstöd. Stadsrevisionen har nu granskat och bedömt om insatserna är ändamålsenliga, om organisationen är effektiv och om ansvarsfördelningen är tydlig.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 april 2010. Dnr 1.4.-200- 2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande. Ledamot Gunilla Bhur m.fl. (V) anslöt sig till uttalandet.

Revisionskontorets rapport om Jobbtorgen visar tydligt att dessa inte har ett vettigt innehåll. Det är vår bestämda uppfattning, att stadens arbetsmarknadspolitik har havererat under mandatperioden, och det är vår övertygelse att något måste göras.

Väntetiden på upp till åtta veckor, tandlösa åtgärder och aktiviteter, torftiga handlingsplaner, bristande rättssäkerhet, är alla symptom på en dålig politik. Framförallt är det stora problemet det faktum, att Jobbtorgen inte leder till arbete. För den enskilde arbetslöse blir detta en nutida lösdrivning. Det kan inte accepteras!

Vi socialdemokrater och vänsterpartister vill flytta fokus från ”coachning” till insatser som verkligen gör skillnad. Det är en äkta arbetsmarknadspolitik.

§20 Rapport från projekt mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott inom ekonomiskt bistånd

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har under 2009 genomfört ett projekt för att stödja stadens fortsatta arbete mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott. Resultatet presenteras i en rapport.

Dnr 6.-264-2010

§21 Rapport beträffande åtgärder i stadsdelsområdets plaskdammar

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Under badsäsongen 2009 genomförde miljöförvaltningen en intensifierad tillsyn av driften av och den tekniska standarden på stadens plaskdammar. Miljöförvaltningen redovisar i sin rapport gjorda iakttagelser.

Dnr 3.2.-249-2010

§22 Balanslista till stadsdelsnämnden per den 31 mars 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

En balanslista med aktuella uppdrag från kommunfullmäktige och stadsdelsnämnden redovisas i bilaga i denna anmälan. I listan redovisas uppdrag givna till och med mars 2010 med aktuell lägesredovisning för varje uppdrag.

Dnr 1.1.-266-2010

§23 Anmälan av tilldelningsbeslut avseende upphandling av kontorsservicetjänster och intern posthantering

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Tilldelningsbeslut avseende upphandling av kontorsservicetjänster och intern posthantering.

Dnr 103-293-2009

§24 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Inga skrivelser hade inkommit.

§25 Konferenser och utbildningar

Ordförande Bo Sundin (M) informerade om inbjudan till halvdags föreläsning om ”Caring Dads”, en modell av insatser till familjer där mannen/pappan använder våld mot barnets mor och/eller mot barnet. Föreläsningen äger rum den 6 maj med start klockan 13:00. Lokal förvaltningshuset, Borgarfjordsgatan 14.

Ordförande Bo Sundin (M) informerade även om inbjudan till halvdags seminarium om ”I Hederns namn”, från Operation Kvinnofrid, Länsstyrelsen i Stockholms län samt ABF Stockholm. Seminariet äger rum den 27 maj 2010 kl. 13:00 – 16:15. Lokal ABF, Sveavägen 31, Zeta-salen.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkände att ersättning för förlorad arbetsinkomst samt dagarvode utgår vid deltagandet i föreläsningen ”Caring Dads”. Till föreläsningen anmäls Sten Collander (M), Adam Khoder (M), Kerstin Aggefors (S) och Rigmor Wallin (S).

Stadsdelsnämnden godkände att ersättning för förlorad arbetsinkomst samt dagarvode utgår vid deltagandet i seminariet ”I Hederns namn”. 2+2 deltagare anmäls med ersättning, Mia Päärni (S), Sofia Pepera (M), Rahma Dirie (M) och Anki Erdmann (V).

Till seminariet anmäls även Nima Djohari (S), Jakob Dencker (MP), Moissis Nikolaidis (S) och Basit Choudhury (M). Till dessa personer utgår ingen ersättning.

§26 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 12 mars 2010 till och med den 8 april 2010.

§27 Handikapprådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala handikapprådets protokoll från den 3 mars 2010.

§28 Pensionärsrådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala pensionärsrådets protokoll från den 19 mars 2010.

§29 Brottsförebyggande rådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Brottsförebyggande rådet i Rinkeby-Kista, protokoll från den 16 mars 2010.

§30 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Datum

Ärende

Beslut

Delegat

2010-02-18

Deltagande i studiebesök vid kommunala förvaltningar i Leeds och North Lincolnshire.

Dnr: 1.2.1.-054-2010

2010-02-18

Olle Johnselius stadsdelsdirektör Rinkeby- Kista stadsdelsförvaltning

2010-01-19

Överenskommelse om arbetsträning inom jobb och utvecklingsgarantin mellan Arbetsförmedling och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Dnr: 2.2.-142-2010

2010-01-19

Olle Johnselius stadsdelsdirektör Rinkeby- Kista stadsdelsförvaltning

2010-01-19

Överenskommelse om förstärkt arbetsträning inom jobb och utvecklingsgarantin mellan Arbetsförmedling och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Dnr: 2.2.-142-2010

2010-01-19

Olle Johnselius stadsdelsdirektör Rinkeby- Kista stadsdelsförvaltning

2009-12-18

Samverkansöverens-
kommelse 2010 mellan Jobbtorg Stockholm och Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Dnr:2.2.-143-2010

2009-12-18

Ulrika Axelsson verksamhetsområdeschef

2010-03-31

Lista på nyanställda under februari – mars 2010

Dnr: 2.3.1.-298-2010

2010-03-22

Respektive enhetschefer inom Verksamhetsområdena

§31 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

A

Skrivelse som är inkommen eller upprättad inom stadsdelsförvaltningen

1. Cirkulär 10:21 Vård och omsorg i annans hem – viktigt avgörande

2. Cirkulär 10:22 Arbetsdomstolens dom AD 2010 nr: 11, avsked av synpedagog

3. Cirkulär 10:23 Vårpropositionen för år 2010

§32 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§33 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 31 mars 2010, 7 april 2010 och 14 april 2010.