Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-03-22

Sammanträde 2012-03-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Husbygårdsskolan, Edward Griegsgången 26

OBS! Kronofogdemyndigheten informerar om överskuldsättning kl. 15:00 före ordinarie samman Läs mer...trädets början - endast för nämndens ledamöter

Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17:30 - endast för nämndens ledamöter

Allmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Protokoll från den
a) 26 januari 2012
b) 9 februari 2012

Slutet sammanträde

3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7§ 1 st föräldrabalken (FB)

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

8 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

9 Begäran om yttrande till Socialstyrelsen - enskilt ärende

10 Utredning med anledning av rapport den 16 januari 2012 enligt 14 kap 3 § socialtjänstlagen (lex Sarah) inom ekonomiskt bistånd

Anmälningsärenden - slutet sammanträde

11 Beslut från Socialstyrelsen - enskilt ärende

Dnr 783-2012-1.4. (utsändes ej - muntlig redovisning)

12 Beslut från Socialstyrelsen - tillsynsärende

Dnr 282-2010-1.6. (utsändes ej - muntlig redovisning)

14 Beslut från Socialstyrelsen - lex Sarah

Dnr 693-2011-1.2.2. (utsändes ej - muntlig redovisning)

Öppet sammanträde

15 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

16 Uppföljningsrapport till nämnden i mars 2012

17 Kvalitetsgarantier för år 2012

18 Stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre

19 Ansökan om medel för ökad bemanning på boenden för äldre med demenssjukdomar

21 Uppföljning av tillsyn i förskoleverksamheten i Stockholms kommun

22 Hur stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen arbetar med hbt-frågor

Svar på skrivelse från (V)
Dnr 765-2011-1.6.

23 Angående jämställdhet inom Rinkeby-Kista

24 En köttfri dag i veckan

Svar på skrivelse från (MP)
Dnr 715-2011-1.6.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Angående schemaläggning och bemanning inom äldreomsorgen

Svar på skrivelse från (S)
Dnr 820-2011-1.6.

Remissärenden

26 Framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030

Remiss från trafikkontoret av förslag till trafikstrategi
Dnr 850-2011-1.5.3.

27 Översyn av ersättningssystemet inom hemtjänsten

Anmälningsärenden

28 Boendeplanering för äldre i region Västerort

29 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

30 Konferenser och utbildningar

32 Protokoll från Rinkeby-Kistas Råd för funktionshindersfrågor

Protokoll från den
a) 19 januari 2012
b) 23 februari 2012

33 Protokoll från lokala pensionärsrådet

34 Protokoll från Trygghet i fastigheter och utemiljö/ fd BRÅ

35 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

36 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

37 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

38 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (95 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Bo Sundin (M) och vice ordförande Mia Päärni (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Dag för justering den 28 mars 2012.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Beslut

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 26 januari 2012 justerades den 1 februari och protokollet från den 9 februari 2012 justerades den 15 februari 2012.

§3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7§ 1 st föräldrabalken (FB)

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§8 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

§9 Begäran om yttrande till Socialstyrelsen - enskilt ärende

§10 Utredning med anledning av rapport den 16 januari 2012 enligt 14 kap 3 § socialtjänstlagen (lex Sarah) inom ekonomiskt bistånd

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens utredning med anledning av inlämnad rapport den 16 januari 2012 enligt 14 kap 3 (lex Sarah) § socialtjänstlagen (SoL).

2. Stadsdelsnämnden beslutar att rapportera händelsen till Socialstyrelsen.

Ärendet

En klients risk för vräkning på grund av försenad hyresinbetalningar kom till enhetschefen vid stöd och rehabiliterings kännedom måndagen den 16 januari 2012. Enhetschefen vidtog åtgärder i ärendet i form av att anmoda socialsekreterare att kontakta hyresvärden och meddela att de försenade hyresinbetalningarna under 2011 beror på bristande handläggningsrutiner inom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

Utredningen har lett fram till att förvaltningen bedömer att det handlar om påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande då klienten riskerar att bli bostadslös, vilket sannolikt ytterligare försämrar hans psykiska hälsa. Enheten har vidtagit åtgärder för att liknande missförhållande inte ska hända igen.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 februari 2012. Dnr 1.2.2.-101-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Mia Päärni m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande, till vilket ledamoten Jacob Dencker m.fl. (MP) samt Anki Erdmann m.fl. (V) anslöt sig.

Vi beklagar djupt att handläggningen av ärendet skötts på ett högst otillfredsställande sätt. Att en klient till följd av förvaltningens misskötsel ställs inför risken att bli vräkt och att stå utan eget boende är helt oacceptabelt och blir nu självklart anmält till Socialstyrelsen enligt Lex Sarah. Vi antar naturligtvis att förvaltningen har vidtagit åtgärder för att det inte ska kunna hända något liknande på nytt.

§11 Anmälan: Beslut från Socialstyrelsen – enskilt ärende

§12 Anmälan: Beslut från Socialstyrelsen – tillsynsärende

§14 Anmälan: Beslut från Socialstyrelsen – lex Sarah

§15 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Verksamhetsområdeschef Susanne Tengberg introducerade projektledaren för Merit Elin Jägervall. Elin redovisade att Merit är ett treårigt samverkansprojekt som drivs av Stockholms stad i nära samarbete med ett tiotal samverkanspartners. Målgruppen utgörs av ungdomar 16-24 år inskrivna på Jobbtorg Stockholm eller i Arbetsförmedlingens ungdomsgaranti. Projekttiden löper från augusti 2010 till och med juli 2013. Projektet har en total budget på 50 mnkr varav 20 mnkr finansieras av Europeiska Socialfonden. Merits två ungdomskonsulenter Natalia Zuljevic och Fikret Kuzey berättade om hur de arbetar uppsökande, motiverande och stödjande bland den del av målgruppen som bor i järvastadsdelarna. I en efterföljande diskussion framgick att ungdomskonsulenterna gärna önskar tillgång till mer välbelägna lokaler i järvaområdet än de som nu disponeras i Lunda industriområde.

Fråga 1

Hugh Sindi (S) frågade om ungdomarnas val mellan att besöka ungdomsgården i Husby respektive Akalla.

Enhetschef Elna Jellvi redovisade ungdomarnas preferenser och möjliga orsaker härtill.

Fråga 2

Leo Ahmed (V) frågade om möjligheterna att förhindra olovlig biltrafik längs med den gångväg i Akalla som löper från Sibelusgången och söderut mellan Lidl och ungdomsgården.

T.f. ekonomichef Gunnar Hörnfeldt redovisade att den blockerande bom, som ska förhindra olovlig fordonstrafik på detta ställe, blivit sönderkörd fyra gånger. Förvaltningen har uppmanat trafikkontoret att ånyo sätta upp en vägbom.

Fråga 3

Jacob Dencker (MP) frågade om vem som ansvarar för att avlägsna fågelträck från parkbänkarna i Husby centrum.

T.f. ekonomichef Gunnar Hörnfeldt redovisade att detta är trafikkontorets ansvar. Tak och väggar på närliggande byggnader är fastighetsägarnas ansvar.

Fråga 4

Mia Päärni (S) undrade om det är möjligt att förmå polisen att upprätta statistik över antal bötfällningar för trafikförseelser i området.

T.f. ekonomichef Gunnar Hörnfeldt svarade att han tar upp denna fråga i Järva trafikgrupp, där såväl han som företrädare för polisen i området ingår.

Fråga 5

Alexandar-Pal Sakala (M) ställde tre frågor om situationen i anslutning till Kista bussterminal: 1) Fågelträck på gångbron ovan busshållplatserna, 2) Brödförsäljningen därstädes och 3) Förekomsten av tiggeri mellan ingångarna till T-banan och Gallerian.

T.f. ekonomichef Gunnar Hörnfeldt redovisade följande; 1) Renhållningen på gångbron är trafikkontorets ansvar, 2) Försäljarna har fått tillstånd av trafikkontoret. Administrative chefen Verner Stadthagen redovisade 3) att tiggeri inte är förbjudet på offentlig plats.

§16 Uppföljningsrapport till nämnden i mars 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner uppföljningsrapporten.

Ärendet

Efter resultatöverföring prognostiseras ett underskott om 16,1 mnkr, varav 10,0 mnkr avser ekonomiskt bistånd.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 mars 2012.

Dnr 1.2.1.-153-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande, till vilket ledamoten Jacob Dencker m.fl. (MP) och ledamoten Anki Erdmann m.fl. (V) anslöt sig.

Månadsrapporten är läsning som är oroande. Stora underskott på ekonomiskt bistånd, äldreomsorgen men även ett växande underskott inom personer med psykiska funktionsnedsättningar. Underskotten i sig säger inte så mycket, det kan lika väl vara så att stadsdelen helt enkelt fått för lite pengar för den verksamhet den måste ha.

Enligt uppföljningsrapporten har kostnaderna för ekonomiskt bidrag ökat alarmerande. Detta beror på att fler arbetslösa uppbär försörjningsstöd. Detta i sin tur beror på att det stort antal människor utförsäkras från a-kassa och försäkringskassa pga alliansens politik. Vi ser att alliansen prat om satsningar inte har några positiva effekter i vår stadsdel när det gäller arbetslöshet och få ungdomar i arbete.

Personalen inom många verksamheter vittnar om att den ständiga jakten på kostnadseffektivitet genom översyn av arbetssätt, arbetsmetoder, organisationsförändringar och nya infallsvinklar innebär hög arbetsbelastning som ibland leder till sämre kvalité på utförandet av arbetet. Men det är också så den moderatledda alliansen gör, man sparar pengar genom att slimma organisationen, konsekvenserna är man helt ointresserad av.

De största problemen är dock inte synliga i våra månadsrapporter i stadsdelen. Klyftorna fortsätter att växa, de som har arbete och har en hög månadslön har tjänat flera tusen i månaden på den moderatledda alliansens politik. De har ingen aning om hur det känns att föräldrarna kan inte ger samma möjligt till sina barn att deras barn upplever samma Sverige som deras kompisar i klasserna upplever. I våra stadsdelar är det alldeles för många som vet hur det känns. I Rinkeby har barnfattigdomen ökat med 3,9 % och är nu uppe i 55,8 %. Det är en skam för ett rikt land som Sverige. Vet inte den moderatledda alliansen att även sjuka och arbetslösa har barn? Eller får de helt enkelt skylla sig själva?

§17 Kvalitetsgarantier för år 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner i ärendet redovisade kvalitetsgarantier för 36 enheter för år 2012.

Ärendet

Som ett led i stadens kvalitetssystem ska de av nämndens enheter som vänder sig direkt till brukare ha en kvalitetsgaranti. Kvalitetsgarantierna baseras på enheternas åtaganden utifrån kommunfullmäktiges och stadsdelsnämndens mål.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 mars 2012. Dnr 1.2.2.-86-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§18 Stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen till Socialstyrelsen av 2011 års stimulansmedel.

Ärendet

Nämnden har år 2011 förbrukat 996 tkr i stimulansmedel från Socialstyrelsen, avseende insatser inom vård och omsorg om äldre.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 mars 2012. Dnr 7.-588-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Jacob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande, till vilket vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) och ledamoten Anki Erdmann m.fl. (V) anslöt sig.

Stimulansbidragen har funnits i 5 år nu och man redovisar hur bidragen har använts 2011.

Vi noterar att det finns ett par krav man ställt för att få stimulansbidrag som inte uppfyllts. Vi noterar också att stimulansen framför allt har riktat sig mot personalen medan de äldre i olika typer av boenden har fått en väldigt liten del av kakan. Vårdtagarna är ännu ej i fokus säger man.

Mycket omsorg har lagts vid utbildning och kurser för personalen under året. Att få till stånd samarbete mellan kommuner och landsting har tagit mycket tid. Samverkansavtal, utarbetande av dokument och föreskrifter pågår. Man har arbetat med kost, nutrition och måltidsmiljön. Medarbetarnas kompetens och intresse har ökat. Speciellt inom demensvården har man satsat på spetskompetens, inspirationskonferens och utbildning i demensriktlinjerna. Allt detta är bra och det kommer naturligtvis indirekt vårdtagarna till del.

Konkret har man byggt upp en rehabiliteringslokal på Kista servicehus. Det är ett steg framåt.

Det sociala innehållet har man inte lyckats förnya. Man tar upp högläsning, cirklar med teman, musikunderhållning och anhörigträffar med det är just vad som alltid har funnits på äldreboenden och vårdboenden och som inte rimligen kan vara något nytt. Och man har genomfört det sociala innehållet genom samarbeten med föreningar och frivilliga organisationer. Erfarenheten säger att personalen har nog med att få det praktiska att fungera och har svårt att hitta tid för att utveckla livet för gamla. Bor man i ett vårdboende så blir man fast i en inomhusmiljö som blir ena handa. Former för nytänkande kanske måste utformas centralt för att komma till stånd.

Med enkla saker som man kanske inte ens funderar över kan man komma ett stort steg framåt.

Några exempel: Gamla människor tycker ofta mycket illa om att duscha. Strålarna känns hårda mot en känslig hud. Många är vana vid att bada i badkar sen tidigare. En revolutionerande utveckling vore att få möjlighet att få bada. Ett lagom varmt bad en gång i månaden med njutningsfull, lugnande effekt vore en mycket bra stimulans. Det kan finnas en liten bubbelpool tillgänglig eller en liten bassäng och naturligtvis måste man ha tillsyn av personal.

Tillgång till natur likaså men det är mycket svårt. Förr hade äldreboenden en trädgård där man kunde fika ute bland syrener. Så ser det inte ut idag. Servicehus och demensboenden är stora hyreshus i betongmiljö. Man kanske kunde kompensera det genom att skapa ett rum med buskar och växter, mjukt solljus och värme, kanske till och med fågelkvitter och blomdoft. Anpassat lite grand till den mångkulturella miljön och växter man känner igen. Några personer i taget kunde vistas där.

Bakning kan många delta i eller bara sitta och njuta av bakdoften.

Tillagningskök i boendena skulle också kunna ge en förbättrad matupplevelse och möjlighet till delaktighet i matlagning.

Listan kan göras lång.

Att man inte uppfyllt krav som ställdes för att få stimulansbidrag kan vara allvarligt. Det som inte genomförts är: Krav på att kommunen och landstinget ska ha påbörjat arbetet med att utarbeta ett samverkansavtal om rehabilitering enl. Socialstyrelsens vägledning (SOSFS 2008:20). Ett gemensamt program för rehabiliteringsarbetet skulle också ha utarbetats och detta skulle på sikt följas upp och utvärderas.

Ett annat krav som inte uppfyllts: Krav på att huvudmannen skulle påbörjat arbetet med att utarbeta en utvecklingsplan för sin kostverksamhet med en plan för uppföljning och utvärdering.

Sen noterar man att de nya privata vårdcentralerna som har etablerat sig under en kort period har försvårat samverkan mellan alla aktörer. Både landsting och kommun lever med ständiga förändringar och neddragningar, vilket inneburit att viljan till samverkan har varit stor men tid och resurser har inte alltid avsatts för att samverkan ska nå ända fram. Man har format en styrgrupp där de enskilda vårdgivarna och entreprenörerna ingår tillsammans med de kommunala verksamheterna för att få ett gemensamt synsätt och att medlen ska förbättra och förgylla vardagen för de äldre har varit styrgruppens mål. Det är klart att många aktörer ger ett mera komplicerat arbete!

§19 Ansökan om medel för ökad bemanning på boenden för äldre med demenssjukdomar

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner ansökan om medel för ökad bemanning på demensavdelningarna vid Rinkeby vård- och omsorgsboende.

Ärendet

För att höja kvaliteten i stadens demensboenden har kommunfullmäktige i budget 2011 beslutat att tillföra demensvården 150 mnkr under perioden 2011-2013. Nämnden kan för 2012 ansöka om 250 tkr per demensavdelning. Mot den bakgrunden har förvaltningen skickat in ansökan till äldreförvaltningen om medel motsvarande 750 tkr. Dessa kommer att fördelas på de tre befintliga avdelningarna för demenssjuka vid Rinkeby vård- och omsorgsboende.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 mars 2012. Dnr 7.-144-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§20 Slutrapport - projektet Säkrare Pappor

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens slutrapport om projektet Säkrare Pappor.

2. Rapporten överlämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Tjänsteutlåtandet avser slutrapporten för projektet Säkrare Pappor, vars syfte varit att implementera programmet Caring Dads i förvaltningens organisation. Målgruppen för det manualbaserade programmet Caring Dads är pappor som använder våld mot barnets mamma och/eller mot barnet. Projektet har pågått i två år och har varit finansierat av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 mars 2012. Dnr 500-309-2009

Förslag till beslut

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) och ledamoten Anki Erdmann m.fl. (V) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de två förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) och ledamoten Anki Erdmann m.fl. (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till socialdemokraternas förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra följande.

Projektet Säkrare Pappor är mycket viktigt i ambitionen att förebygga att barn utsätts för våld, såväl fysiskt som psykiskt. Även för papporna måste det vara positivt att få hjälp att bryta ett destruktivt beteende. Ingen person vill egentligen utsätta barn för våld.

Som projektet varit utformat har man endast erbjudit deltagande till den biologiske pappan. Vi anser att det i fortsättningen bör vidgas till att gälla också andra män som sammanbor med mödrarna och utövar våld mot henne eller barnet.

Projektet kräver stora insatser av socialsekreterarna för att övertyga våldsutövaren att delta. För att nå resultat i arbetet krävs utbildningsinsatser som måste ges till all berörd personal. Utbildningsinsatserna måste finnas kontinuerligt så att all nyanställd personal ges goda förutsättningar i detta svåra arbete.

För att säkerställa ett bra genomförande av projektet när det övergår till att vara en del i den ordinarie verksamheten krävs att tillräckliga resurser tillförs samt att ledningen följer upp rekryteringen på kontinuerlig basis. I annat fall riskeras att annan lika viktig verksamhet får stå tillbaka för arbetet med Säkrare Pappor.

Särskilt uttalande

Ledamoten Jacob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Mäns våld mot kvinnor och barn är ett stort problem i samhället. Projektet Caring Dads verkar vara ett bra sätt att arbeta med män som slagit sina kvinnor, för att ge dem möjligheter att bli bättre föräldrar. Vi i Miljöpartiet är glada över att projektets metoder kommer att leva vidare i förvaltningens ordinarie verksamhet, även efter att projekttiden är slut. Utvärderingen från Stockholms universitet finner att projektet har några barnsjukdomar.

§21 Uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten i Stockholms kommun

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten i Stockholms kommun.

Ärendet

Skolinspektionen har genomfört tillsyn av förskoleverksamhetens hos samtliga stadsdelsnämnder fr.o.m. den 1 april 2011 t.o.m. den 26 augusti 2011. Granskningen har skett av förskolornas arbete för att stimulera barnets utveckling och lärande och erbjuda barnen en trygg omsorg. Förvaltningen har vidtagit åtgärder med anledning av tillsynen. Åtgärderna finns redovisade i nämndens verksamhetsplan för år 2012. Skolinspektionen har begärt en komplettering med utvärdering av barngruppernas storlek och sammansättning.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 mars 2012. Dnr 4.3.-145-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§22 Hur stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen arbetar med hbt-frågor

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

Ärendet

Vänsterpartiet efterlyser i en skrivelse ett HBT-perspektiv i nämndens verksamhetsplan.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 mars 2012. Dnr 1.6.-765-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Jacob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande, till vilket ledamoten Anki Erdmann m.fl. (V) anslöt sig.

Vi vill tacka för ett utförligt svar från förvaltningen.

I en stadsdel som präglas till en del av konservativa religiösa eller kulturella värderingar är det extra viktigt att stadsdelsförvaltningen i sitt arbete är medveten om vikten av att främja homosexuella, bisexuella och transpersoners rättigheter.

§23 Angående jämställdhet inom Rinkeby-Kista

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelsen.

Ärendet

I skrivelsen från Mia Päärni m.fl. (S) begärs bl.a. svar på om det finns verksamheter som riktar sig enbart till flickor och vilken strategi ungdomsgårdar och träffpunkter har för att locka fler flickor. I ärendet redovisas ett antal aktiviteter för enbart flickor.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 mars 2012. Dnr 1.6.-717-2011

Förslag till beslut

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) yrkade, med instämmande från ledamoten Jacob Dencker m.fl. (M) och ledamoten Anki Erdmann m.fl. (V), bifall till socialdemokraternas förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de två förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S), ledamoten Jacob Dencker m.fl. (M) och ledamoten Anki Erdmann m.fl. (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

- Att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på vilka som kan vara med och kartlägga frågorna nedan, beskriva nuläge/ut-maningar och som också får i uppdrag att komma med olika förslag på förbättringar.

Vi ser allvarligt på det faktum att det är så väldigt få tjejer som vistas på våra ungdomsgårdar och träffpunkter. Statistiken visar mycket tydligt att det utan de specifika verksamheterna som riktar sig enbart till tjejer skulle vara väldigt få tjejer i våra kommunalt finansierade verksamheter överhuvudtaget. När vi har tittat närmare på statistiken förstår vi att de kvällar då det är som flest tjejer i verksamheterna så är det antingen aktiviteter riktade enbart till tjejerna alternativt att det finns kvinnlig personal som medvetet sms, mailar och ringer tjejer och ofta också bjuder in dem till någon typ av specifik aktivitet. Detta visar bara på vikten av att ha en medveten strategi om man vill att tjejerna ska ta del av verksamheten.

Men det är inte det enda som man blir fundersam till när man ser statistiken. I relation till hur många ungdomar som bor i stadsdelen (i detta ålderspann) kan man tycka att det är få besökare i våra verksamheter. Det innebär antagligen också att de resurser som stadsdelen lägger på fritidsverksamheten inte kommer alla grupper av ungdomar till del.

Det finns nog många olika uppfattningar om vad detta beror på. Samtidigt som man kan tycka att det är för få besökare vet vi också att personalen har en pressad arbetssituation och att de ofta känner att de borde vara fler för att kunna ha en stabilare verksamhet men också att det behövs andra typer av kompetenser än som finns idag. Det kan t ex vara tre personal på 60 ungdomar - hur hinner man då se individer? Många ungdomar är bra förebilder och mår alldeles utmärkt, men det är också många som är arbetslösa, bor trångt, har en familjesituation som inte är bra, har traumatiska erfarenheter osv.

En annan fråga som är högst relevant är om åldersspannet 16-24 är för stort. Vad finns det för nack- respektive fördelar med att det är så stor åldersskillnad mellan de yngsta och äldsta? Eventuellt är det stora åldersspann också en anledning till att det är svårt att få fler tjejer till verksamheten. Det finns också andra frågor som blir viktiga i en verksamhet som vänder sig till vuxna, t ex kring utbildning och arbete.

Många av de frågorna vi har resonerat kring ovan är inte enbart kopplat till hur många tjejer som besöker verksamheterna utan också högst relevanta om man vill få en bättre bild av vilka utmaningar som finns.

Vi tror att i den grupp som ska jobba med uppdraget som vi föreslår bör det ingå bland annat personer som är anställda i verksamheten, besökare, RKUA och representanter från aktiva ungdomsföreningar.

Särskilt uttalande 1

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) och tjänstgörande ledamoten Lotta Gravenius (FP) anmälde ett gemensamt särskilt uttalande.

För att uppnå bättre jämställd bör i detta fall betoningen ligga på utbildning och attitydförändringar. Att respektera och acceptera flickor och kvinnor mer, och de bör kunna röra sig och engagera sig i aktiviteter också på kvällar. Det är därför viktigt att också arbeta med utbildning och attitydförändringar även och kanske i synnerhet bland pojkar och män - inte minst vad gäller att respektera och acceptera flickor och kvinnors rätt att röra sig och engagera sig i aktiviteter också på kvällar. Även i föräldrautbildningsinsatser bör frågor om flickors, pojkars, mäns och kvinnors lika rättigheter tas upp.

Ett sätt att minska pojkarnas dominans på ungdomsgårdarna är att föra diskussioner i pojkgrupperna om hur pojkarna ska respektera varandra och också respektera flickorna. Vi måste vara medvetna om kulturella faktorer som begränsar flickors rörlighet.

Särskilt uttalande 2

Ledamoten Jacob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande, till vilket vice ordföranden Mia Päärni m.fl. (S) och ledamoten Anki Erdmann m.fl. (V) anslöt sig.

När man analyserar vad som krävs för att få flickor att delta mer i våra ungdomsverksamheter behöver man också ta hänsyn till den kulturella bakgrunden för tjejerna som inte deltar i aktiviteter på ungdomens hus.

Risken är att man göra allt för att få flickor att vara mer aktiva i ungdomsverksamheterna men att vi ändå inte når vårt mål, p g a de kulturella hindren.

Risken är att trots att vi försöker att kämpa för flickornas rättigheter och jämställdhet så att de kan delta i verksamheterna kan det ändå vara svårtpå grund av den kulturella praxisen att männen i vissa kulturer som är representerade i Järvaområdet får gå ut sent på kvällen, medan kvinnor ofta bör vara hemma på kvällen. Det är synd!

Så i detta fall bör betoningen ligga på utbildning och attitydförändringar. Att respektera och acceptera flickor och kvinnor mer, och de bör kunna röra sig och engagera sig i aktiviteter också på kvällar. Män eller pojkar bör spela en större roll i denna typ av utbildning och attitydförändring. Särskild utbildning bör ges till föräldrarna, eftersom grundproblemet som orsakar denna stora skillnad mellan könen startar från hur föräldern uppfostrar sina barn med sina starka kulturella övertygelser

Ett sätt att minska pojkarnas dominans på ungdomsgårdarna är att föra diskussioner i pojkgrupperna om hur pojkarna ska respektera varandra och också respektera flickorna. Vi måste vara medvetna om kulturella faktorer som begränsar flickors rörlighet.

§24 En köttfri dag i veckan

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

Ärendet

Jakob Dencker m.fl. (MP) föreslår att stadsdelsnämndens förskolor, omsorgsverksamheter och förvaltning inför en köttfri dag i veckan.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 mars 2012. Dnr 1.6.-715-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Jacob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi beklagar att vår skrivelse inte var tillräckligt tydlig i utformningen utan lätt kunde missuppfattas av förvaltningen.

Vi efterfrågar inte att stadsdelens förkolor, omsorgsverksamheter och förvaltning ska ha alternativ till kött såsom fisk eller vegetarisk mat. Det finns självklart redan. Vi vill att man ska ha en dag i veckan med bara vegetariska alternativ.

En skrivelse ska naturligtvis vara tydlig och nu lägger vi en ny sådan och hoppas att det inte ska ta 5 månader att få den behandlad den här gången.

§25 Angående schemaläggning och bemanning inom äldreomsorgen

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelse från Mia Päärni m.fl. (S).

Ärendet

Förvaltningens svar avser utförarenheten med de verksamheter som där bedrivs i egen regi. I svaret redovisas hur schemaläggning och bemanning är organiserad inom utförarenheten samt hur förvaltningen arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 mars 2012. Dnr 1.6.-820-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§26 Framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Stockholmsregionen växer i mycket snabb takt. År 2030 väntas regionen ha ökat med 500000 personer till 2,5 miljoner. Trafikkontoret har tagit fram ett förslag till framkomlighetsstrategi som beskriver hur stadens väg- och gatunät kan möta det ökande befolkningstrycket och samtidigt bidra till visionen om ett Stockholm i världsklass. Strategin innehåller fyra planeringsprinciper som ska tillämpas i såväl stora som små beslut i planeringen för väg- och gatutrafiken, samt för de andra viktiga funktioner som storstadsgator förväntas tillgodose, framtill 2030. Förvaltningen tillstyrker samtliga de principer, mål och åtgärder som föreslås i både trafikstrategin och handlingsplanen för åren 2012-2016 och som kan förväntas beröra Rinkeby-Kista stadsdelsområde. Förvaltningen föreslår ytterligare tre mål i anslutning till de angivna planeringsinriktningarna.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 mars 2012. Dnr 1.5.3.-850-2011

Förslag till beslut

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag till beslut.

Ledamoten Jacob Dencker m.fl. MP yrkade bifall till miljöpartiets förslag till beslut.

Ledamoten Anki Erdmann (V) yrkade bifall till vänsterpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation 1

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

Att i Handlingsplan för åren 2012-2016 under Kollektivtrafik som är kapacitetsstark och effektiv införa ett nytt åtgärdsförslag med innebörden ”utforma kollektivtrafikknutpunkter så att de upplevs som attraktiva och trygga”

Att därutöver anföra följande.

Av en framkomlighetsstrategi för Stockholm måste framgå att den gäller för alla människor. Det betyder att förslagen ska utformas utifrån ett funktionshinderperspektiv.

Beträffande förslaget till handlingsplan för åren 2012-2016 har vi följande kommentarer och förslag.

Kollektivtrafik som är kapacitetsstark och effektiv

Här föreslår vi en ytterligare åtgärd. Det gäller utformningen av kollektivtrafikknutpunkter. För att kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv så måste man som trafikant känna sig trygg och säker. Då gäller det att hållplatserna är utformade så att man inte blir hårt utsatt för väder och vind, att de är upplysta och känns trygga. I annat fall väljer man som trafikant hellre ett annat färdsätt än kollektivtrafiken.

Gångtrafik för en promenadstad

Åtgärdsförslag 10. Många parkvägar är gemensamma för gående och cyklister. Det innebär en osäkerhet för alla i synnerhet när även mopeder kör där. Tydliga markeringar av vilka fält som är avsedda för gående respektive cyklister är nödvändiga. En annan väsentlig faktor för promenadstaden är att gående kan röra sig säkert i förhållande till biltrafiken. Därför är gångbroar och gångtunnlar bra och bör bevaras.

Privatbilsresor och parkering som fångar bilens fördelar

Åtgärdsförslag 15. När ny gatuparkering övervägs måste det undersökas vilka framkomlighetskrav som finns i det aktuella området. Det kan gälla räddningsvägar som utgår från gatan. Det måste finnas utrymme för bilar att mötas utanför den för parkering upplåtna gatudelen. Annars uppstår problem för räddningsfordon och transporter till och från fastigheterna längs gatan med såväl parkering som biltrafik på gångbanor.

Reservation 2

Ledamoten Jacob Dencker m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Att delvis godkänna förvaltningens förslag

Att därutöver anföra

Synpunkter som gäller Rinkeby-Kista

Vi vill i övrigt framhålla att Kistas utveckling till en ännu viktigare tyngdpunkt i ytterstaden, hur detta sker och dess för- och nackdelar är en fråga som kommer att vara aktuell under en lång tid framöver. Här är det viktigt att vi tänker långsiktigt och har ett helhetsgrepp vad gäller bl a bostäder, arbetsplatser, skolor, kommunikationer och rekreation. Det är viktigt att vi från början tänker klimatsmart och ekologiskt långsiktigt.

Även Spångas utveckling till en av tyngdpunkterna ställer krav samt ger möjligheter till de angränsande stadsdelarna.

Det är viktigt kommunikationerna mellan stadsdelarna runt Järvafältet fungerar bra. Många bor i en stadsdel och rör sig till andra stadsdelar runt Järvafältet för arbetsresor, att handla, besöka vänner, uträtta myndighets- och serviceärenden etc. Att det finns attraktiva och välfungerande gång- och cykelstråk mellan Hjulsta/Tensta/Rinkeby och Husby/Kista/Akalla är som stadsdelsförvaltningen mycket riktigt pekar på en viktig fråga.

Det är också viktigt att kollektivtrafiken fungerar bra. Snabb och effektiv kollektivtrafik gör att färre nyttjar bilen. Tunnelbanetrafik mellan Hjulsta-Tensta-Rinkeby och Kista-Husby-Akalla via Rinkeby-Hallonbergen är ett alternativ som bör utredas.

Bussarna behöver bra körfält och det kan även finnas behov för nya busslinjer. Stadsdelarna runt Järvafältet växer inte bara i Stockholms stad utan även i de angränsande kommunerna Sundbyberg, Solna, Sollentuna och Järfälla. Det är viktigt att kollektivtrafiken byggs ut så att det är lätt att ta sig mellan stadsdelarna oavsett vilken kommun de ligger i. Att tunnelbanan byggs ut till Barkarby handelsområde samt knyter samman de bägge blå linjerna ligger i linje med detta.

Generella synpunkter

·Det är positivt att det nu föreslås en prioritetsordning som innebär att främja utvecklingen av de trafikslag som är yt- och transporteffektiva. Det är helt nödvändigt att prioritera framkomlighet för gång, cykel, kollektivtrafik och näringslivets transporter.

·Då måste det finnas politiskt mod att fatta beslut som verkligen leder till minskad biltrafik och ökad andel gång, cykel och kollektivtrafik.

·Framkomlighetsstrategin omfattar det primära vägnätet som Stockholms stad har ansvar för, men strategin är en del av en större helhet. Men om Förbifart Stockholm byggs leder den i motsatt riktning d.v.s. till mer biltrafik, ökade köer och utspridd bebyggelse s.k. urban sprawl.

·Att införa trängselskatt på Essingeleden är den mest effektiva och mest lönsamma åtgärden för att minska trafiken och trängseln både på Essingeleden och på anslutande nät av gator och vägar.

·Den bildominerade stadskärna ska förnyas och förändras. Fler gator i staden ska göras om till gångstråk. Fler gångfartsområden d.v.s. gator och torg där all trafik sker på de gåendes villkor ska införas. Staden måste vara tillgänglig även för dem som har olika funktionsnedsättningar.

·Om Stockholm ska kunna utvecklas till en cykelstad som t.ex. Köpenhamn så måste cykelbanorna breddas för att ge plats för fler cyklister i olika hastigheter och trehjuliga transportcyklar.

·Näringslivets transporter kan effektiviseras. Genom bättre planering och fler omlastningscentraler kan antalet varutransporter minska.

·Parkering på gatumark ska styras om till garage och tomtmark och parkeringsprissättningen ska uppmuntra till att befintliga parkeringsgarage används i första hand. Höjda parkeringspriser kommer också att främja övergång från egen bil till bilpool. Bilpooler är förhållandevis okänsliga för höjda parkeringsavgifter i och med att många hushåll delar kostnaden. Det finns stor potential att minska andelen bilresor till och från arbetet och därmed aven bilresor för andra ärenden med anknytning till bilresan.

·Dagens trafikplanering gynnar män och missgynnar kvinnor, eftersom män i högre utsträckning kör bil. Kvinnor reser i genomsnitt mer hållbart och yteffektivt än män. Transportsystemet måste anpassas i syfte att underlätta att resor med flera målpunkter (exempelvis bostad – förskola – arbete – förskola – inköp – bostad) kan göras med cykel eller kollektivtrafik.

Reservation 3

Ledamoten Anki Erdmann m.fl. (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande över remissen.

2. Därutöver vill vi framföra följande

Vi är mycket positiva till förslaget för ny framkomlighetsstrategi för Stockholm - som ligger i linje med den samlade forskningen om hur man ska hantera stadstrafiken och även mycket nära Vänsterpartiets trafikpolitik. Men då strategin ligger långt ifrån de borgerliga partiernas befintliga trafikplanering för de kommande femton - tjugo åren, är vi oroliga för att detta stannar vid att vara kloka ord på ett papper. Både Förbifart Stockholm och den avbrutna planeringen av tunnelbana till Nya Karolinska rimmar exempelvis illa med förslaget till framkomlighetsstrategi.

Förslaget till ny framkomlighetsstrategi lyfter fram två viktiga saker. För det första handlar trafikplanering om att prioritera. Det går inte att öka framkomligheten för alla trafikslag, utan det finns en konflikt där man måste välja vilka typer av trafikslag man vill gynna på andra trafikslags bekostnad.

För det andra lyfter strategin fram att det är tillgängligheten - inte resandet - som är det viktigaste. Man skriver att "resande handlar om att komma fram, inte att ta sig fram. Rörlighet och framkomlighet är inte självändamål. Det viktiga är tillgänglighet, att smidigt komma fram till sitt mål." Därför vill vi att förslaget även fortsättningsvis ska benämnas som framkomlighetsstrategi.

Vänsterpartiet vill dock att trafikkontorets förslag ska revideras på följande punkter:

1) Det krävs åtgärder som direkt syftar till att minska biltrafiken

Det stämmer att alternativen till bilismen måste bli effektivare och mer attraktiva. Vänsterpartiet vill konkretisera detta i remissvaret, genom att inkludera skrivningar om att kollektivtrafikens attraktivitet exempelvis kan öka genom större kapacitet, öppna spärrlinjer och på sikt en skattefinansierad kollektivtrafik utan avgifter. På samma sätt behövs det en anpassning av stadens gatunät efter cyklisters behov - det vill säga ett heltäckande och säkert cykelnät i Stockholm med trafikseparerade, planskiljda och enkelriktade cykelbanor. Även en bilfri innerstad skulle kunna öka attraktiviteten i att gå och cykla genom staden. Som man skriver i dokumentet så är inte attraktiva alternativ tillräckliga i sig för att minska trafiktillväxten på bilsidan, och vi stämmer in i konstaterandet att det krävs aktiva åtgärder som direkt syftar till att begränsa biltrafiken.

2) Parkeringstalen bör vara låga och flexibla

Vi är även ense med trafikkontoret om att en väl genomarbetad och tydlig parkeringspolicy bör vara en inarbetad del i stadens strategi. Parkeringstalen höjer kraftigt produktionskostnaderna för nya bostäder och är ofta fullkomligt onödiga i kollektivtrafiknära lägen. Dessutom används mark till parkeringar istället för att bygga fler bostäder, samtidigt som man bygger in ett bilberoende hos nyinflyttade hyresgäster.

Stockholms stad bör tillämpa flexibla parkeringstal istället för fasta nivåer som riskerar att tillämpas slentrianmässig. Miniminivån måste vara normen för handikapparkering - men utöver det kan behovet av parkeringsplatser prövas vid varje enskild markanvisning. De kan till exempel pendla mellan 0,14 - 0,7 i hela staden.

3) Behov av klargöranden

Det krävs även klargöranden på flera punkter, bland annat vad gäller ansvarsfördelning och samverkan med landstinget. Trafikkontoret kan exempelvis enbart ta ansvar för att ge stombussarna prioritet i vägnätet, inte se till att SL släpper på passagerare genom alla dörrar på bussarna.

4) Trafikpolitikens omfördelande funktion

Liksom trafikkontoret efterlyser vi ett avsnitt som i detalj beskriver hur färdmedelsval fördelar sig mellan olika grupper. Förutom åldersgrupper, bör fördelningen mellan kön och social klass även infogas i detta avsnitt. Högavlönade män tenderar exempelvis att välja bilen, medan kvinnor hänvisas till kollektivtrafiken. Att gynna kollektivtrafiken på bilismens bekostnad skulle därmed även fylla en omfördelande funktion.

§27 Översyn av ersättningssystemet inom hemtjänsten

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Äldrenämnden föreslår att ett nytt ersättningssystem för utförare inom hemtjänsten införs fr.o.m. den 1 januari 2013. Det nya systemet innebär att utförarna får ersättning för det faktiska antalet utförda timmar för beställda insatser. Förslaget innefattar att staden inför ett elektroniskt system för tidsregistrering. Förvaltningen delar äldrenämndens uppfattning att den beställda insatsen säkerställs på ett bättre sätt genom det nya systemet.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 mars 2012. Dnr 1.5.1.-57-2012

Förslag till beslut

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag till beslut.

Ledamoten Anki Erdmann (V) yrkade bifall till vänsterpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation 1

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Att delvis besluta enligt förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra följande.

Ärendet gäller nytt ersättningssystem till utförarna av hemtjänst i stadsdelarna. Det föreslagna systemet innebär att utförarna får ersättning för det faktiska antalet utförda timmar för beställda insatser. Fortfarande finns dock oklarheter om vad det innebär för utförandet av tjänsterna.

Vi socialdemokrater anser att det är viktigt att få en helhetsbild av systemet och en översyn av tiderna som kommer att gälla i det nya systemet. Vi vill därför få en konsekvensbeskrivning av vad systemet innebär i den äldres vardag.

Mot denna bakgrund vill vi socialdemokrater att ärendet före kommunfullmäktiges beslut kompletteras i enlighet med den reservation som socialdemokraterna och vänsterpartiet gjorde med anledning av beslutet i äldrenämnden:

”Ersättningssystemet för hemtjänsten har varit i behov av en översyn. Vi har bedömt att den biståndsbedömda tiden inte har motsvarat de biståndsbedömda insatserna. Nu har man konstaterat att ersättningarna är för låga. Ersättningarna är så låga att seriösa utförare inte vill fortsätta att bedriva hemtjänst.

Det anges i ärendet att ersättningen ska täcka kringtid. Men det är viktigt att få reda på hur tiden kan användas i praktiken. Kommer utförarna fortfarande använda GPS för att bestämma gångtiden? Kommer gångtiden även i fortsättningen att inkräkta på tiden hos den äldre? Därtill finns det ingen beskrivning om hur hemtjänstens schablontider påverkas. Gäller de tiderna för insatserna som äldrenämnden tidigare beslutat om? Vi anser att även översyn av de tiderna bör infogas i ärendet.”

Reservation 2

Ledamoten Anki Erdmann m.fl. (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

att därutöver anföra följande

Vi välkomnar översynen och även insikten att hemtjänsten behöver mer resurser. Det är mycket som behöver förbättras inom hemtjänsten. Vi väljer att se förslaget med höjda ersättningsnivåer som ett första steg i rätt riktning. Vi utgår också från att kraven i kommande förfrågningsunderlag verkligen kommer att ställa tydliga krav på personalens utbildningsnivå och yrkeserfarenhet så att de pengar som tillförs hamnar där de ska.

Hemtjänsten är i kris och det behövs en rejäl satsning för att kvaliteten på insatserna ska vara så god att både äldre och medarbetare känner sig nöjda. Idag är hemtjänsten underfinansierad, hårt styrd av strama schablontider och valfriheten reducerad till ett val mellan många utförare, av vilka fåtalet äldre har någon god kännedom om.

Särskilt uttalande

Ledamoten Jacob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Det nuvarande ersättningssystemet inom hemtjänsten har visat sig ha svagheter. Därför välkomnar vi den översyn som nu gjorts och förslaget till nytt ersättningssystem. De hittillsvarande ersättningsnivåerna visar sig vara något för låga, något som haft negativa effekter för både kvaliteten i omsorgen om de äldre och för vårdpersonalens arbetsmiljö.

Det föreslagna nya systemet, som mer liknar dem som tillämpas i andra kommuner, fokuserar på den hemtjänst som faktiskt utförs. Det blir tydligare för alla berörda vad som beslutats och vad som utförts. Ny teknisk lösning för rapportering kommer att innebära en säkrare uppföljning. Det är dock viktigt att i uppföljningen inte enbart fokusera på antalet utförda timmar utan att även följa upp kvaliteten i omsorgen.

Vi förutsätter att tekniska lösningen kring tidsrapporteringen hinner komma på plats innan ersättningsmodellen införs och att tekniken för tidsrapporteringen är användarvänlig och tidseffektiv.

§28 Boendeplanering för äldre i region Västerort

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Äldrenämnden har uppdragits att årligen ta fram förslag till boendeplanering för äldre med utgångspunkt i ärendet ”Boendeplanering för äldre i Stockholms stad” som beslutades i kommunstyrelsen under 2011. Inför revideringen 2012 har Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning lämnat en redogörelse över områdets specifika förutsättningar.

Dnr 7.-92-2012

Särskilt uttalande 1

Ledamoten Jacob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande, till vilket ledamoten Anki Erdmann m.fl. (V) anslöt sig.

Servicehusens tid verkar vara förbi och det beror på att det inte har varit en lyckad skapelse. Man har fått vänta för länge med att få en plats och när man väl fått den så innebär inte husets service mera än biståndsbedömd hemtjänst i praktiken förutom tillgång till sjukvård i huset.

Trygghetsboenden har en tendens att bli oerhört dyra för de boende. Åtminstone har vi ännu inte sett några alternativ med sansad hyra.

Flexibla boenden verkar vara framtidens modell med olika typer av boendeformer, både seniorboende och vård och omsorgsboenden som underlättar när förändringar sker i de gamlas sjukdomsbild. Med tanke på parboendegarantin så bör man ha så flexibla boenden som möjligt och gärna tänka in möjligheten till demensavdelning i samma hus.

Det talas om två alternativ för Rinkeby. Det ena innehåller nybyggnation av både äldreboende och trygghetsboende i Rinkeby plus omdisponering av Kista servicehus till trygghetsboende.

Det andra vill avveckla äldreboendet i Rinkeby och disponera om Servicehuset i Kista till äldreboende som tar emot Rinkebys äldre.

Vi vill förorda alternativ 1 där man gör nybyggnation i Rinkeby av både äldreboende och trygghetsboende. Rinkeby vill ha kvar sitt äldreboende. En flytt av äldreboendet till Kista blir en fortsatt utarmning av stadsdelen Rinkeby.

Särskilt uttalande 2

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande.

Ärendet behandlar det framtida behovet av olika former av boende för äldre i Västerort. Vi kan notera att i stadsdelen Rinkeby-Kista finns en ökande andel äldre i befolkningen, varför efterfrågan på boende utanför den egna bostaden kan väntas öka. Det gäller i samtliga våra delstadsdelar. Det blir då viktigt att staden kan erbjuda olika typer av äldreboende, varav servicehusen varit mycket efterfrågad. Att denna efterfrågan minskat de senaste åren kan sannolikt tillskrivas en allt hårdare biståndsbedömning när det gäller att få flytta dit för en äldre person. Dessutom har debatten om servicehusens fortsatta överlevnad med stor sannolikhet minskat deras attraktivitet för de äldre. Vem vill flytta till något som man inte vet om det kommer att få finnas kvar?

Vi socialdemokrater anser att det måste finnas äldreboenden av olika slag i samtliga våra stadsdelar, d.v.s. även i Rinkeby. Dessa måste byggas om eller byggas nya så att ett flexibelt utnyttjande av dem möjliggörs. I annat fall kan det bli alltför lockande att av ekonomiska skäl riva ett fungerande boende.

§29 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Skrivelse, angående ”Förebyggande insatser för barn”, Mia Päärni m.fl. (S).

Skrivelse, angående ”Upphandling av daglig verksamhet”, Mia Päärni m.fl. (S).

Skrivelse, angående ”En vegetarisk dag i veckan”, Jacob Dencker m.fl. (MP).

Beslut

Samtliga skrivelser överlämnas till förvaltningen för beredning.

§30 Konferenser och utbildningar

Ordföranden Bo Sundin (M) informerade att Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till Demokratidagen 2012, en mötesplats för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog, heldag i City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm. Inbjudan hade tidigare sänts ut till nämndens ledamöter.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner att 2+2 deltagare anmäls till Demokratidagen 2012 samt att ersättning för förlorad arbetsinkomst och dagarvode utgår. Anmälan sker till nämndsekreteraren.

§31 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 25 januari 2012 till och med den 7 mars 2012.

§32 Protokoll från Rinkeby-Kistas råd för funktionshindersfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från Rinkeby-Kistas råd för funktionshindersfrågor den 19 januari 2012 och den 23 februari 2012.

§33 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet den 25 januari 2012.

§34 Protokoll från Trygghet i fastigheter och utemiljö/fd BRÅ

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av protokoll från Trygghet i fastigheter och utemiljö/fd BRÅ den 19 januari 2012.

§35 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Datum

Ärende

Beslut

Delegat

2012-03-22

Beslut enligt skollagen 8 kap 2 § 2012 01 01 – 2012 06 30

Dnr: 2.3.1.-046-2012

Annika Björklund enhetschef

2012-03-20

Lista på nyanställda i februari 2012

Dnr: 2.3.1.-046-2012

Respektive Verksamhetsområde

2012-03-02

Deltagande i utbildning i Bryssel för Europa direkt Närverk 7-9 mars. Deltagare Isa Turan

Dnr: 1.2.1.-148-2012

Beviljas

Olle Johnselius

stadsdelsdirektör

2012-03-02

Deltagande i utbildning i Bryssel för Europa direkt Närverk 12-15 mars. Deltagare Isa Turan

Dnr: 1.2.1.-148-2012

Beviljas

Olle Johnselius

stadsdelsdirektör

2012-03-02

Deltagande i utbildning i Bryssel för Europa direkt Närverk 12-15 mars. Deltagare Love Hägerstrand

Dnr: 1.2.1.-148-2012

Beviljas

Olle Johnselius

stadsdelsdirektör

2012-03-15

Studieresa till Leeds 23-25 maj. Deltagare Åsa Klevstad, Gunilla Andersson, Martin Wellton, Helene Ekman-Ehn, Anette Höögh, Karolina Jonsson, Annika Meijer

Beviljas

Olle Johnselius

stadsdelsdirektör

§36 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

A

Skrivelser och rapporter med mera som är inkomna eller upprättade inom stadsdelsförvaltningen.

1. Beslut från Miljö- och hälsoskyddsnämnden, dokid:9509

2. Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 2012:8, Justering i normalavtalet med STIM

3. Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 2012:9, Kommunernas mottagande av betygshandlingar från friskolor

4. Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 2012:10, Ändrade traktamentsbelopp i TRAKT 04

5. Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 2012:11, Arbetsdomstolens dom 2012 nr 16 om omreglering av sysselsättningsgraden för ett antal fritidspedagoger

6. IMS 2011/41487, dnr: 2.4.-038-2012

§37 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2012-02-20, § 17

2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2012-02-20, § 20

3. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2012-03-12, § 17

4. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2012-03-12, § 16

5. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2012-03-12, § 20

§38 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 15 februari 2012, den 29 februari 2012, den 14 mars 2012 och den 16 mars 2012.