Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-08-29

Sammanträde 2013-08-29

Datum
Klockan
18.00
Plats
Rinkebyskolan, Rinkebystråket 53, Rinkeby

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17:15 (OBS! Tiden!) - endast för nämndens Läs mer... ledamöter

Allmänhetens frågestund, klockan 18:00-18:45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av protokollsjusterare, tid för anmälan av protokollsjustering

Protokoll från den 13 juni 2013

Slutet sammanträde

2 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § andra stycket föräldrabalken (FB)

3 Ansökan till Inspektionen för vård och omsorg om överflyttning av ärende till annan kommun

4 Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg i enskilt ärende

5 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg

6 Upphandling av projektledning för Järva-Andan

7 Förnyad upphandling av "Nattpatrull" inom hemtjänsten

8 Anmälan av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

9 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

10 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

Anmälningsärenden

11 Information om utredning av lex Sarah rapport

12 Information om att inte inleda utredning enligt lex Sarah

13 Information om lex-Sarah-anmälan vid enskilt driven verksamhet - Magelungen Utveckling AB

14 Information om utredning med anledning av lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg

15 Information om utredning av lex Sarah-rapport

16 Information om utredning av lex Sarah-rapport vid enskilt driven verksamhet - Hamnvikshemmet

17 Information om ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah inom enskild verksamhet, Attendo LSS AB

18 Information om ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah inom enskild verksamhet, Attendo AB

19 Beslut från Socialstyrelsen i enskilt ärende

(muntlig redovisning - utsändes ej)
Dnr: 850-2013-1.2.2.

20 Beslut från Socialstyrelsen i enskilt ärende

(muntlig redovisning - utsändes ej)
Dnr: 330-2012-1.2.3.

21 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg i enskilt ärende

(muntlig redovisning - utsändes ej)
Dnr: 194-2013-1.2.2.

22 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg i enskilt ärende

(muntlig redovisning - utsändes ej)
Dnr: 005-2013-1.4.

23 Information om ärende inom hemtjänst som sändes på tv den 18 juli

(muntlig redovisning - utsändes ej)

Allmänhetens frågestund

Öppet sammanträde

24 Förvaltningen och närpolisen informerar

Information om den gångna sommaren - Susanne Tengberg och
Ulrika Axelsson samt Jörgen Karlsson och Erik Åkerlund

Beslutsärenden

25 Uppföljningsrapport till nämnden i augusti 2013

26 Partiell revidering av delegationsordning för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Remissärenden

27 Riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 317-2013-1.5.1.

28 Införande av en HBT-Policy i Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen av motion 2013:40 av Karin Hanqvist (S)
Dnr 322-2013-1.5.1.

29 Järvalyftet 2007-2012

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 349-2013-1.5.3.

30 SFI och arbetslivsrådgivning för föräldralediga - En väg för att skapa lika möjligheter för etablering på arbetsmarknaden

Remiss från kommunstyrelsen av motion 2013:42 av Åsa Jernberg och Sara Pettigrew (båda MP)
Dnr 356-2013-1.5.1.

31 Riktlinjer för övergångar mellan förskola och skola i Stockholms stad från 2013

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 380-2013-1.5.1.

32 Översyn av ersättningsmodellen för vård- och omsorgsboenden inom valfrihetssystemet

33 Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande

Remiss från kommunstyrelsen av promemoria från justitiedepartementet (Ds 2013:30)
Dnr 471-2013-1.5.1.

Anmälningsärenden

34 Ny organisation inom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

35 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

36 Konferenser och utbildningar

38 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Protokoll från den 29 maj 2013

39 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll från den 30 maj 2013

40 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

41 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

42 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

43 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (118 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Beslut

1. Ordföranden Bo Sundin (M) och vice ordförande Mia Päärni (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

2. Protokollet justeras den 4 september 2013.

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 13 juni 2013 justerades den 19 juni 2013.

§2 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § andra stycket föräldrabalken (FB)

§3 Ansökan till Inspektionen för vård och omsorg om överflyttning av ärende till annan kommun

§4 Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg i enskilt ärende

§5 Yttrande i enskilt ärende till förvaltningsrätten

§6 Upphandling av projektledning för Järva-Andan

§7 Förnyad upphandling av ”Nattpatrull” inom hemtjänsten

§8 Anmälan av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB).

§9 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

§10 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

§11 Utredning med anledning av lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg

§12 Information om utredning av lex Sarah rapport

§13 Information om att inte inleda utredning enligt lex Sarah

§14 Information om lex Sarah-anmälan vid enskilt driven verksamhet – Magelungen Utveckling AB

§15 Information om utredning av Lex Sarah-rapport

§16 Information om utredning av lex Sarah-rapport vid enskilt driven verksamhet - Hamnvikshemmet

§17 Information om ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah inom enskild verksamhet, Attendo LSS AB

§18 Information om ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah inom ensilkd verksamhet, Attendo AB

§19 Beslut från Socialstyrelsen i enskilt ärende

§20 Beslut från Socialstyrelsen i enskilt ärende

§21 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg i enskilt ärende

§22 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg i enskilt ärende

§23 Information om ärende inom hemtjänst som sändes på tv den 18 juli

§24 Förvaltningen och närpolisen informerar

Susanne Tengberg, verksamhetsområdeschef för förebyggande ungdomsinsatser och medborgarservice, meddelade att förvaltningen under den gångna sommaren anordnat en mängd aktiviteter för framförallt barn och ungdomar (bland annat fotbollsturneringar) men också för familjer i behov av stöd (500 deltagare).

Ulrika Axelsson, verksamhetsområdeschef för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser, meddelade att 1 243 ungdomar sökte feriearbete via förvaltningen. Av dessa erbjöds 1 000 eller samtliga som uppfyllde sökkriteriet, 15-17 år och boende i Rinkeby-Kistaområdet, plats. Drygt 800 accepterade anvisad tid och plats samt anställdes. Ett preliminärt önskemål inför nästa år är fler feriearbetsplatser för våra ungdomar i innerstaden. Ett ärende med utvärdering av verksamheten under sommaren 2013 kommer senare i höst att presenteras för stadsdelsnämnden.

Närpolischeferna Jörgen Karlsson (Norra Järva) och Erik Åkerlund (Södra Järva) informerade om den gångna sommaren sedd ur närpolisens synvinkel. Av informationen framgick att oroligheterna i Husby under slutet av maj månad utgjorde ett undantag. Brottsligheten har minskat och det har varit ett lägre inflöde av ärenden med ungdomskriminalitet jämfört med tidigare år. En delförklaring kan vara att många livsstilskriminella ungdomar har vistats utomlands under sommaren.

Polischeferna informerade vidare att flera stora fotbollsturneringar för ungdomar samt konferenser i området har avlöpt väl med endast smärre incidenter. Klottret har dock ökat och likaså användningen av grön laser mot utryckningsfordon. Den polisiära närvaron har varit hög i området. De stora problemen har framförallt berört dels mopeder och motorcyklar som i hög fart färdats på gång- och cykelvägar, dels obehörig biltrafik inom kulturreservatet på Järvafältet. Närpolisen delar också bedömningen att förekomsten av narkotiska preparat för försäljning är alltför omfattande här i Rinkeby-Kistaområdet. Närpolisen deltar i ett program tillsammans med föräldrar för att arbeta med ungdomar som riskerar att fastna i ett missbruk. Slutligen betonade närpolischeferna att den sociala insatsgruppen för unga vuxna, som arbetar med individer med hög kriminell belastning, fungerat mycket bra under sommaren.

§25 Uppföljningsrapport till nämnden i augusti 2013

Beslut

Nämnden godkänner uppföljningsrapporten

Ärendet

Före resultatöverföring prognostiseras ett underskott om 3,4 mnkr och efter resultatöverföring ett överskott om 0,7 mnkr.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 augusti 2013. Dnr 1.2.1-416-2013

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande 1

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) samt ledamoten Burhan Yildiz (FP) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt viktigt, både ur ett ekonomiskt men framför allt ur ett mänskligt perspektiv, är att förebyggande och individanpassade insatser sätts in tidigt, följs upp och utvärderas på ett effektivt och bra sätt. Detta inte minst för att förbättra utvecklingsmöjligheterna för personer (i synnerhet kvinnor, barn och ungdomar) som hamnat i eller riskerar att hamna i utanförskap och/eller svårigheter av olika slag.

Vi ser också positivt på det pågående utvecklingsarbetet som bland annat fokuserar på ökad samverkan, uppföljning, delaktighet och enkelhet vad gäller rutiner och insatser. Det finns fortfarande förbättringspotential inom organisationen, bland annat vad gäller genomförandeplaner inom social omsorg.

Vi kommer framöver att fortsätta att göra vårt bästa för att bidra till en positiv utveckling i området och vi är övertygade om att alla goda krafter i dialogisk samverkan tillsammans kan göra stor positiv skillnad.

Särskilt uttalande 2

Vice ordföranden Mia Päärni m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande.

Månadsrapporten är läsning som är oroande. Det som oroar oss är att social omsorg, som trots att de har fått extra resurser detta år, återigen prognostiserar underskott. Det är ännu en indikation på att vi har haft rätt tidigare år, budgeten har inte varit i närheten av att räcka till. Vi har dessutom stora underskott på ekonomiskt bistånd, äldreomsorgen men även inom personer med psykiska funktionsnedsättningar. Underskotten i sig säger inte så mycket, det kan lika väl vara så att stadsdelen helt enkelt fått för lite pengar för den verksamhet den måste ha.

Enligt uppföljningsrapporten är prognosen för ekonomiskt bidrag oförändrad och landar på 7 mkr. Detta beror på att fler arbetslösa uppbär försörjningsstöd. Detta i sin tur beror bland annat på att människor utförsäkras från a-kassa och försäkringskassa men i första hand handlar det om en helt misslyckad jobbpolitik. Den moderatledda majoritetens prat om Järvalyft blir i skenet av den stigande arbetslösheten mycket märklig.

Personalen inom många verksamheter vittnar om att den ständiga jakten på kostnadseffektivitet genom översyn av arbetssätt, arbetsmetoder, organisationsförändringar och nya infallsvinklar innebär hög arbetsbelastning som ibland leder till sämre kvalité på utförandet av arbetet. Men det är också så den moderatledda majoriteten gör, man sparar pengar på olika sätt, konsekvenserna är man helt ointresserad av.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§26 Partiell revidering av delegationsordning för Rinkeby-kista stadsdelsförvaltning

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner de förändringar som vidtagits i delegationsordningen

2. Beslutet gäller från beslutsdatum den 29 augusti 2013

3. Omedelbar justering

Ärendet

Den 1 juli 2013 infördes nya regler i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialförsäkringsbalken (SFB).

I delegationsordningen för socialpsykiatri och omsorg om personer med funktionsnedsättning har tillägg gjorts. Lägsta möjliga delegat är enhetschef.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 augusti 2013. Dnr 1.1.-468-2013

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§27 Riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

2. Omedelbar justering

Ärendet

Socialnämnden har upprättat ett förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer. Förvaltningen är positiv till socialnämndens förslag att staden antar gemensamma riktlinjer för dessa ärenden. Det ger en likvärdighet i handläggningen och gagnar de våldsutsatta. Det är också positivt att det tydligt uttalas att socialtjänsten har ansvar för att erbjuda och motivera våldsutövare att ta emot hjälp för att upphöra med våldet. Vissa avsnitt bör dock enligt förvaltningen förtydligas.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 augusti 2013. Dnr 1.5.1.255-2013

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande 1

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) samt ledamoten Burhan Yildiz (FP) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi välkomnar stadens förslag till gemensamma riktlinjer för ärenden som rör våld i nära relationer. Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och förekommer i en omfattning som är oacceptabel. Det är ytterst viktigt att man erbjuder stödinsatser till den som är utsatt för våld men också behandling till den våldsutövande för att förändra sitt våldsamma beteende. Ökad kunskap om den våldsutövande och de sociala faktorerna bakom våldet, ökar möjligheterna för att hitta konkreta åtgärder för att på sikt förebygga våld i nära relationer. Med ökad kompetens, bättre samverkansformer och effektivisering av stödinsatserna inom socialtjänsten kan man minska skadeverkningarna för den utsatte och de barn som bevittnar våldet.

Särskilt uttalande 2

Vice ordföranden Mia Päärni m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande.

Förvaltningen har lämnat ett bra och utförligt svar och vi är positiva till att det kommer riktlinjer för handläggning av ärende som rör våld i nära relationer. Det leder förhoppningsvis till att bedömningar blir lika över staden och att en person som blir våldsutsatt har lika goda chanser i hela staden till stöd.

Det är dock viktigt att påpeka att riktlinjer inte hjälper om resursbristen är för stor och att rätt kompetens måste finnas bland personal för att de ska göra nytta. Det finns kvinnojourer som riktar sig speciella målgrupper och de är viktiga att ta tillvara på. Som det är idag har också kvinnojourer en mycket instabil tillvaro och har svårt att få pengar till en långsiktig verksamhet vilket är ett problem som måste lösas.

Särskilt uttalande 3

Ahmet Music (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Det är bra att det nu kommer riktlinjer när det gäller handläggningen av ärenden som rör våld i nära relationer. Förhoppningsvis blir då bedömningen lika över staden.

Men stadsdelsförvaltningarna måste verkligen remittera våldsutsatta till jourerna. Då tänker vi speciellt på kvinnor i aktivt missbruk som måste få en plats på Q-jouren och på dem som är utsatta för hedersrelaterat våld som måste få komma till Origo.

Vi är också oroliga för att det inte finns jourer som tar emot äldre personer. Det måste bli stabila och förutsägbara villkor för jourerna. Så är det inte nu!

§28 Införande av en HBT-Policy i Stockholms stad

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

2. Omedelbar justering

Ärendet

Karin Hanqvist (S) har i kommunfullmäktige väckt en motion om att staden skyndsamt bör anta en hbt-policy Förvaltningen anser att vunna erfarenheter i arbetet med hbt-frågor bör kunna beaktas i en kommande revidering av jämställdhets- och mångfaldsplanen.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 augusti 2013. Dnr 1.5.1.-322-2013

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) samt ledamoten Burhan Yildiz (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Mia Päärni m.fl. (S) yrkade bifall till social-demokraternas förslag.

Tjänstgörande ledamoten Ahmet Music (MP) yrkade bifall till miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de tre förlagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation 1

Vice ordföranden Mia Päärni m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

- Att bifalla motionen om att införa en HBT policy i Stockholms kommun

Samt att därutöver anföra

Motionären tar upp en mycket viktig fråga och det är viktigt att komma ihåg att Sverige inte är förskonat från hatbrott med HBT motiv. Senast i förra veckan läste vi Robert Hannas debattartikel där han beskrev svårigheten med att inte få leva som han vill då det i hans familj och omgivning inte är accepterat att vara homosexuell och vi vet från många olika studier och rapporter att både ungdomar och vuxna som definierar sig själva som HBT personer möts av fördomar och ibland även våld. Stockholms kommun är inte bara en stor arbetsgivare utan ger också service, omsorg och utbildning till oerhört många människor varje år och bör självklart arbeta fram en HBT policy, eller snarare HBTQ policy.

Reservation 2

Tjänstgörande ledamoten Ahmet Music (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

1. att bifalla motionen om införandet av en HBT-policy i

Stockholms stad

2. att i övrigt anföra följande

Friheten att utforma sitt eget liv är en grundläggande mänsklig rättighet. Där ingår att kunna uttrycka sin kärlek och könsidentitet – hur personen än själv väljer att definiera dessa – utan rädsla för fördomar och diskriminering. Rätten till självbestämmande och identifikation är också en demokratifråga. Demokrati handlar inte bara om politiska rättigheter och åsiktsfrihet, det handlar också om lika rätt att uttrycka sin kärlek och könsidentitet.

Vi är mycket positiva till att en gemensam hbtq-policy tas fram för staden och hoppas med tanke på att en liknande policy redan tagits fram i landstinget att arbetet kan fortskrida skyndsamt. Stadens hbtq-policy bör, liksom landstingets, även omfatta upphandlad verksamhet.

Bedömningen som motionären gör är att homosexuella, bisexuella och transpersoner löper större risk att drabbas av ohälsa än den övriga befolkningen. Detta understryker också Ungdomsstyrelsen i sin rapport från 2012: ”Unga hbtq-personer – Hälsa”. Hälsan i en grupp kan betraktas som god när gruppen har en god fysisk och psykisk hälsa, ekonomisk och social trygghet, skydd från utsatthet, brott, mobbning, diskriminering samt goda möjligheter att utveckla sin livssituation. Här har alltså Stockholms stad både ansvar och möjligheter att se till att hbtq-personers hälsa förbättras; bland annat därför att attityder och bemötande påverkar människors hälsa.

Det finns många sätt att arbeta med hbtq-frågor. En policy till vilken det knyts resurser innebär att arbetet förs på ett strukturerat och kvalitetssäkrat sätt. Bland annat eftersom en hbtq-policy innebär synliggörande av fördomsfulla beteenden och normer. Att förbättra arbetet med jämställdhets- och mångfaldsplaner är i sig mycket viktigt men planerna tenderar att rikta sig mer internt än externt. Staden behöver förbättra sitt normkritiska arbete även i sin roll som servicegivare.

Stockholms stad ska arbeta brett med normkritik och antidiskriminering. Hbtq-policyn ska vara vägledande i det här arbetet. Motionären nämner ett antal områden inom vilka staden måste arbeta bredare, exempelvis inom skolan och i sin roll som arbetsgivare. Att stadens personal får tillgång till kompetenshöjande insatser är viktigt. Därför bör Stockholms stad fortsätta att hbt-certifiera sina verksamheter med prioritering av verksamheter där hbtq-personer tenderar att vara särskilt utsatta.

§29 Järvalyftet 2007-2012

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

Ärendet

Stadsledningskontoret föreslår att Vision Järva 2030 och andra liknande visioner inom staden på politiskt kommuncentral nivå ska styras och följas upp av kommunstyrelsen. Förvaltningen har inga erinringar mot förslaget att den särskilda politiska styrgruppen för Vision Järva 2030 avvecklas. Ej heller har förvaltningen några erinringar mot den redovisning av de första fem åren med Järvalyftet/Vision Järva 2030 som lämnas i tjänsteutlåtandet.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 augusti 2013. Dnr 1.5.3.-349-2013(?)

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) samt ledamoten Burhan Yildiz (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Mia Päärni m.fl. (S) yrkade bifall till social-demokraternas förslag.

Tjänstgörande ledamoten Ahmet Music (MP) yrkade bifall till miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation 1

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

1. Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut.

2. Att tillstyrka att ansvaret huvudsakligen flyttas till kommunstyrelsen

3. Att berörd stadsdelsnämnd ska få yttra sig när det gäller samtliga ansökningar till Järvalyftet som berör den egna stadsdelen

4. Att kommunstyrelsen återkommer med en strategi för hur boende i stadsdelen ska få en möjlighet att få inflytande över Järvalyftet

Samt att därutöver anföra:

Det är bra att staden för över besluten till kommunstyrelsen, därmed blir det eventuellt en mer tydlig process och förhoppningsvis något mindre godtycklig.

Med det nu föreslagna överförandet till kommunstyrelsen löses en liten del av det demokratiska underskottet. Men det måste kompletteras med att berörd stadsdelsnämnd ska få yttra sig när det gäller ansökningar. I förlängningen måste naturligtvis andra människor som är bosatta i området förutom stadsdelens politiker få vara med och besluta om hur deras bostadsområde ska utvecklas.

Vad avser beskrivningen av Järvalyftet är det en beskrivning som är skönmålande. Det hade varit ärligare att åtminstone på något sätt beskriva de konflikter och motsättningar som förekommit och förekommer. Det finns så oerhört många utmaningar på Järva när det gäller bostadssituationen, skolresultat, arbetslöshet och annat där Järvalyftet hittills inte har förändrat mycket till det bättre. Snarare tvärtom. Många känner dessutom stor frustration över att politiker tar beslut över deras huvuden och att de inte har kunnat påverka några beslut alls. Det krävs en samlad strategi och långt mycket mer resurser om man på allvar vill vända den negativa trenden.

Reservation 2

Tjänstgörande ledamoten Ahmet Music (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

Nämnden beslutar att

1. tillstyrka att det politiska ansvaret för uppföljning, utförande och samordning av Vision Järva 2030 med flera visioner huvudsakligen flyttas till kommunstyrelsen och att den särskilda politiska styrgruppen avvecklas

2. förorda att en del av beslutsrätten ska ligga lokalt i stadsdelarna, bland annat att en del av Järvapengarna fördelas lokalt

3. yrka på att en lokal politisk referensgrupp ska tillsättas som ska vara remissinstans för alla ärenden

4. föreslå att mål och indikatorer ska tas fram för Järvalyftet och följas upp i stadens integrerade ledningssystem, ILS

5. därutöver anföra följande:

Det finns goda skäl för att det huvudsakliga ansvaret för Vision Järva 2030 förs över till kommunstyrelsen, eftersom det behövs en förstärkt styrning och det samordnande och uppföljande ansvaret sedan tidigare ligger på stadsledningskontoret. Det är samtidigt mycket viktigt att lokalbefolkningen involveras i planerings- och utvecklingsarbetet. Lokala arenor och samarbetsformer för medborgarinflytande och medverkan ska utvecklas.

Miljöpartiets kritik gäller främst två saker: 1, Människor som är berörda har inte getts möjlighet att komma till tals eller vara med och påverka hur utvecklingsarbetet ska fortskrida. Det har kommit in 15000 förslag på förbättringar i Järvalyftet, men dessa tas inte hänsyn till. Föreningslivet på Järva har mer eller mindre glömts bort, liksom det civila samhället och de lokala politikerna. Varken lokalpolitiker eller medborgare vet ens på vilka grunder projekt beviljas medel. Beslutsgången måste förstärkas och göras tydlig för alla. Processerna ska vara öppna och det ska råda transparens om hur ansökningar görs om medel till Järvalyftet. De lokala stadsdelsförvaltningarna ska också ha ett större inflytande.

Utifrån den målbild som sattes upp i Järvalyftet är resultaten hittills mycket blygsamma. Endast när det gäller boende/stadsplanering har en del förbättringar skett genom renoveringar och upprustning. Men i Järva är trångboddheten stor, och har ökat, inte minst bland barnfamiljer. Det behövs ett större nytillskott av bostäder, inte enbart renovering. Detta är en väsentlig förutsättning för att barn och unga ska få goda livschanser och möjlighet till studiero. När det gäller utbildning/språkundervisning, tryggheten i området samt fler jobb/företagande står utvecklingen still eller går i fel riktning. Skolresultaten har försämrats, allt fler går ut skolan utan fullständiga betyg och inte minst nedrustningen av centrumen har inneburit att många arbetstillfällen försvunnit från Järva. I Järva finns ett antal ungdomar mellan 16 och 24 år som saknar sysselsättning i arbete eller studier. Det behövs ett större fokus på den gruppen ungdomar för att få en bra social utveckling i området.

Även om ansvaret för samordning och styrning i huvudsak förs över till kommunstyrelsen, behövs det en lokal beslutanderätt. Det kan vara en lokal styrelse bestående av företrädare för föreningsliv och näringsliv med flera, som ges rätt att förfoga över en del av medlen för Järvalyftet. Det allra viktigaste om Vision Järva 2030 ska kunna bli framgångsrikt är att medborgarna i Järva görs delaktiga. Det behövs konkreta och realistiska aktivitetsmål utifrån lokala behov och prioriteringar. Styrningen behöver förstärkas genom att målen följs upp i stadens integrerade ledningssystem, ILS. Järvalyftet behöver också inriktas mer på delaktighet, demokratiska rättigheter och lika möjligheter än de yttre och fysiska förutsättningarna.

Särskilt uttalande

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) samt ledamoten Burhan Yildiz (FP) anmälde ett särskilt uttalande.

Det är en viktig redovisning av alla de satsningar som gjorts och planeras att göra under kommande i Järvaområdet från Stockholms stad ger resultat. Från stadsdelens sida vill vi poängtera vikten av att vi även fortsättningsvis har en nära dialog och delaktighet med

våra medborgare och de demokratiska krafterna i våra områden.

I riktlinjerna för Järvalyftet finns 4 tydliga huvudmål

· Bra boende och mer varierad stadsmiljö

· Trygghet i vardagen

· Stärkt utbildning och bättre språkundervisning

· Fler jobb och ökat företagande


Satsningar i Järvaområdet är bland annat

· Ytterstadsmedel 450 mkr 2007-2014

· Svenska Bostäder 5 miljarder kr på tio år

· Familjebostäder 200-300 mkr 2012-2014

· Exploateringskontoret överdäckningar 700 mkr

· Hållbara Järva 200-300 mkr 2010-2015

· Trafikverket 4 miljarder 2009-2015

· Sociala insatsgrupper unga vuxna- ett projekt som vänder sig till unga vuxna med ett kriminellt beteende. 12 mnkr på tre år som finansieras med ytterstadsmedel från 2013.

· Berättarministeriet – Husby är ett samverkansprojekt mellan ideella organisationer, näringsliv och kommun. Start av skrivarverkstad i Husby 2013 för barn och unga mellan 8 och 18 år med placering i Husby bibliotek.

· Satsning på feriejobben har utvecklats under åren med hög ambitionsnivå. Det omfattar nu över 900 ungdomar 2013

§30 SFI och arbetslivsrådgivning för föräldralediga - En väg för att skapa lika möjligheter för etablering på arbetsmarknaden

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

2. Omedelbar justering

Ärendet

I en i kommunfullmäktige väckt motion föreslår Åsa Jernberg och Sara Pettigrew (båda MP) att staden beslutar om att avsätta medel för att utveckla SFI (svenska för invandrare) och arbetslivsrådgivning för föräldralediga nyanlända. Förvaltningen bedömer att tidiga insatser har betydelse för möjligheten till etablering i samhället och ökad förvärvsfrekvens. Mot den bakgrunden kan det vara motiverat att staden utvecklar sina SFI-insatser så att de också omfattar föräldralediga nyanlända kvinnor.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 augusti 2013. Dnr 1.5.1.-356-2013.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Mia Päärni m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande.

Förvaltningen konstaterar i sitt svar att stödet för nyanlända, framförallt föräldralediga kvinnor, behöver utvecklas på olika sätt och vi håller med! Vi tycker att det finns anledning att på olika sätt pröva SFI till exempel på öppen förskola även om det finns tidigare försök som inte gett önskvärda resultat. Det finns säkert fler andra sätt att utöka möjligheterna till SFI studier och att arbeta mer uppsökande. I det uppsökande arbetet och i SFI studier måste det också finnas beredskap att arbeta med andra frågor som arbetsförberedande insatser och frågor kring psykisk ohälsa och annat.

§31 Riktlinjer för övergångar mellan förskola och skola i Stockholms stad från 2013

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

2. Omedelbar justering

Ärendet

För att säkerställa en likvärdig och väl planerad övergång mellan förskola och skola i hela staden har utbildningsförvaltningen arbetat fram förslag till övergripande riktlinjer för övergång mellan förskola och skola. Riktlinjerna föreslås vara bindande för de kommunala verksamheterna och styrande för de fristående verksamheterna. Varje stadsdelsområde konkretiserar riktlinjerna i en lokal handlingsplan utifrån de förutsättningar som råder i stadsdelsområdet. Förvaltningen vill betona vikten av att utforma de lokala handlingsplanerna så att den dokumentation som fordras kan utgöras av den dokumentation som ingår i förskolans dokumentationsuppdrag.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 augusti 2013. Dnr 1.5.1.-380-2013

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande 1

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) samt ledamoten Burhan Yildiz (FP) anmälde ett särskilt uttalande.

Ett väl fungerande skolsystem behöver i större utsträckning än idag betrakta och behandla utbildning som en sammanhållen process, som en utbildningskedja. I denna kedja följer det ena stadiet på och hänger samman med det föregående, för att sedan i sin tur knyta an till nästa stadium och till sist också arbetslivet och det fortsatta livslånga lärandet. Ingen kedja är dock starkare än sin svagaste länk och det finns risk att just övergångar från ett stadium till nästa är svaga länkar i kedjan.

Det är därför mycket bra att riktlinjer som innefattar konstruerandet av lokala handlingsplaner utarbetas för dessa övergångar, i det här fallet när det gäller övergången förskola-skola. Vi ser med tillförsikt fram mot implementeringen av dessa riktlinjer i såväl Rinkeby-Kista som i Stockholm i stort och utgår från att även denna verksamhetsutveckling kommer att utvärderas samt vid behov justeras och utvecklas framöver.

Särskilt uttalande 2

Tjänstgörande ledamoten Ahmet Music (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Att den dokumentation som redan görs i förskolan bör räcka som underlag för övergång mellan förskola och skola.

Vi förstår att det fria skolvalet och den ökade mängden fristående förskolor och skolor kräver noggranna riktlinjer för att barnen ska garanteras samma mottagande och förutsättningar i övergången mellan förskola och skola. Nackdelen med många aktörer av skiftande kvalitet visar sig med nya krav på administration.

Informationen mellan förskola och skola får absolut inte falla mellan stolarna men när man granskar förslaget och den mängd dokumentation och reglerad verksamhet som förskolan förväntas prestera blir man bekymrad. När passerar man den gräns där själva arbetet med barnen får stå tillbaka för all administration?

Hela samhället utvecklas i en riktning där ingen vågar ta ansvar utan man kräver strikta modeller för allt. Om man ser till att den dokumentation man redan gör för varje barn finns tillgänglig så bör det räcka som underlag till övergången från förskolan till skolan.

Satsa på att sätta barnen i centrum i stället för kontorsarbete!

§32 Översyn av ersättningsmodellen för vård- och omsorgsboenden inom valfrihetssystemet

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

Ärendet

Äldrenämnden föreslår att en ny ersättningsmodell för vård- och omsorgsboenden inom valfrihetssystemet införs den 1 januari 2014. Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget. Det nuvarande ersättningssystemet är resurskrävande och de mätinstrument som används vid vårdbehovsmätningen fångar inte alltid upp den enskildes faktiska omvårdnadsbehov. Den nya ersättningsmodellen underlättar för utförarna att planera sin verksamhet och frigör tid för biståndshandläggarna för uppföljningar av den enskildes behov.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 augusti 2013. Dnr 1.5.1.-452-2013

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande 1

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) samt ledamoten Burhan Yildiz (FP) anmälde ett särskilt uttalande.

Det är karakteriserande och centralt för en lärande organisations utvecklings- och förbättringsarbete att de regler, riktlinjer och rutiner som styr verksamheten återkommande ses över och utvecklas för att än bättre fylla sitt syfte att underlätta bra resultat i verksamheten.

Inte minst i ljuset av detta ser vi positivt på det förslag till ny ersättningsmodell för vård- och omsorgsboenden inom valfrihetssystemet i Stockholm. Den nya modellen verkar vara både enklare och mindre resurskrävande att hantera för utförarna samt även reducera osäkerhet vad gäller planering av verksamhet. (Vi utgår ifrån att även den nya modellen kommer att utvärderas, ses över och vid behov justeras och förbättras framöver)

Förhoppningsvis resulterar tillämpandet av den nya modellen i frigörandet av mer resurser till den centrala verksamheten: att ge bästa möjliga vård och omsorg till den enskilde berörda individen, utifrån hennes eller hans specifika behov. Som det ska vara i offentlig verksamhet: systemet och strukturerna i det ska ge utrymme för och uppmuntra konstruktiv mänsklig verksamhet, inte tvärtom.

Särskilt uttalande 2

Vice ordföranden Mia Päärni m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi Socialdemokrater är positiva till de nya ersättningsnivåerna i enlighet med förvaltningen, men vill understryka det som vår förvaltning lyfter i sitt svar om att t ex ångestproblematik och psykisk ohälsa inte i tillräckligt stor utsträckning fångas upp i nuvarande mätinstrument och är något som bör tas hänsyn till. Förutom det är vi oroade över att en konsekvens kan bli att stadsdelsnämnderna själva får stå för den eventuellt högre ersättningen och vill understryka att kommunfullmäktige bör se över resursfördelningen i samband med ett nytt ersättningssystem.

Särskilt uttalande 3

Tjänstgörande ledamoten Ahmet Music (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Det är bra att man förenklar det administrativa arbetet och biståndsbedömningen. Alltför mycket tid går till dokumentation och pappersarbete och kan man förenkla processen utan att någon blir lidande så är det bra. I det här fallet ger det också en större frihet till utförarna att inom ramarna disponera arbetet och en bättre kontinuitet med en förutsägbar budget.

Man kan möjligen fundera över om brukarna förlorar på detta. Indelningen i somatiskt sjuka och dementa kan bli alltför grov. Det är ju inte så enkelt att människor alltid har ett enda klart definierat problem. Vad gäller när personer har psykiska problem tillsammans med somatiska och är personalkrävande? Kan det bli så att de privata aktörerna väljer vilka man tar in i sina vårdboenden på samma sätt som sjukhusen ibland väljer bort multisjuka som är vårdkrävande? Om det finns en fast summa så kan det bli så att man väljer enklare fall och väljer bort andra mera vårdkrävande.

Vi förutsätter att man gör en snabb utvärdering för att se vilka effekter den ganska omfattande förändringen ger och att man reviderar och förbättrar det som inte fungerar. Brukarna bör vara i centrum, inte administrationsvinsterna och effekten för brukarna bör studeras.

Förhoppningsvis blir inte ersättningsbeloppen för lågt satta så att översynen i själva verket är en förtäckt nerskärning.

§33 Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

2. Omedelbar justering

Ärendet

Ärendet gäller en remiss av förslag i en promemoria från regeringskansliet om skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande. Förvaltningen är positiv till promemorians syfte och i huvudsak också till förslagen i promemorian. Det är angeläget att det finns ett tidsnära samband mellan anmälan och utredning i dessa ärenden. Förvaltningen lämnar i tjänsteutlåtandet synpunkter på de delar i promemorian, som berör socialnämndens utredningsarbete och skyldighet att lämna yttranden till polismyndighet och till åklagare.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 augusti 2013. Dnr 1.5.1.-471-2013

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§34 Ny organisation inom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Från och med den 1 september 2013 gäller en delvis ny organisation inom förvaltningen. Många medarbetare berörs knappast alls av förändringen. Men för andra innebär den nya chefer och kollegor och tillhörighet i ett nytt verksamhetsområde. Tre verksamhetsområden får nya namn och delvis förändrade uppdrag. Förändringen är resultatet av en översyn som gjorts av Rinkeby-Kistas organisation och ledning av arbetet inom området individ och familj. Äldreomsorg, förskola och förvaltningsövergripande administration (inklusive stadsmiljö) ingick inte i översynen.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Mia Päärni m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande.

En delvis ny förvaltningsorganisation har tagits fram med start från 1 september. Arbetet med detta har pågått under hela våren 2013, men ändå har många medarbetare inte känt sig delaktiga i processen, något som framförts av de fackliga organisationerna.

Enligt SACO och Vision är den genomförda riskanalysen för den nya organisationsplanen otillräcklig. Mot den bakgrunden vill vi understryka behovet av att en grundlig uppföljning av höstens arbete görs och redovisas enligt förhandlingsprotokollet.

Vi önskar också en uppföljning och en redovisning av hur den nya organisationen har fallit ut, både från ledning, fack och medarbetare någon gång under 2014.

§35 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Skrivelse, ”Trafikproblem i Rinkeby Centrum”, Ahmet Music (MP)

Beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§36 Konferenser och utbildningar

Ordförande Bo Sundin (M) erinrade nämnden om att en inbjudan inkommit till tvådagarskonferensen ”Den lönsamma hälsan – Om folkhälsoarbetets grunder och möjligheter”, Stockholm den 1-2 oktober 2013.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner att 2+2 deltar i konferensen. Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt dagarvode utgår.

§37 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 30 maj 2013 till och med den 14 augusti 2013.

§38 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna

Ärendet

Lokala pensionärsrådets protokoll från den 29 maj 2013.

§39 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala rådet för funktionshinderfrågors protokoll från den 30 maj 2013.

§40 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Datum

Ärende

Beslut

Delegat

2013-06-18

Begäran om utlämnande av namn, adress och telefonnummer till psykolog på BUP

Dnr: 2.8.-426-2013

Begäran avslås

Kerstin Alnervik

t.f. versamhetsområdeschef

2013-08-28

Lista över nyanställda i juni, juli och augusti 2013

D.nr: 2.3.1.-008-2013

Respektive verksamhetsområdeschef

§41 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

1. Socialnämnden – FUT V – lägesrapport över arbetet mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott, dokid 13037

2. Protokoll från Socialnämnden, Tillståndsutskottets sammanträde 2013-06-13,
§ 16, sid 7, restaurang Kista Star, Kista torg 7

3. Skrivelse angående byggnationsplanerna för fastigheterna Anholt 1 och Ålborg 1. Dokid: 13369

§42 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

1. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-06-10, § 15

Dnr: 1.5.1.-436-2012

2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-06-10, § 16

Dnr: 1.5.1.-734-2012

3. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-06-10, § 17

Dnr: 1.5.3.-118-2012

4. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-06-10, § 24

Dnr: 1.5.3.-468-2011

5. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-06-10, § 25

Dnr: 1.5.3.-468-2011

6. Protokollsutdrag från Äldrenämndens sammanträde 2013-05-21, § 13
Dokid: 13041

7. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 2013-06-19, § 16

Dokid: 13068

§43 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 19 juni 2013, 20 juni 2013, 26 juni 2013, 3 juli 2013, 25 juli 2013, 31 juli 2013, 14 augusti 2013 och 28 augusti 2013.