Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-09-25

Sammanträde 2014-09-25

Datum
Klockan
17:30
Plats
Husby Träff, Edvard Griegsgången 16, Husby centrum

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17:30 - endast för nämndens ledamöter

Läs mer...Allmänhetens frågestund, klockan 18:00-18:45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - anmälningsärende

2 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

(muntlig redovisning - utsändes ej)
Dnr 403-2014-1.2.5.

3 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

(muntlig redovisning - utsändes ej)
Dnr 221-2014-1.4.

Allmänhetens frågestund

Öppet sammanträde

4 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

5 Tertialrapport 2 år 2014 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

6 Partiell revidering av delegationsordningen för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

7 Ombyggnad av Kista vård- och omsorgsboende

Remissärenden

8 Program för en sammanhållen stad 2015-2020

9 Betänkandet Våld i nära relationer - en folkhälsofråga

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 427-2014-1.5.1.

10 Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 428-2014-1.5.1.

11 Alkoholservering gällande Restaurang Kistan 2.0

Remiss från Socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 526-2014-1.5.2.

Anmälningsärenden

12 Arkivinstruktion för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

13 Information om genomförd uppföljning av verksamheter inom funktionsnedsättning drivna på entreprenad av Attendo LSS AB

14 Information om genomförd uppföljning av nämndens egenregiverksamheter inom funktionsnedsättning

15 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

16 Konferenser och utbildningar

18 Protokoll från lokala pensionärsrådet

19 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

20 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

21 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

22 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

23 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (170 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

§2 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

§3 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

§4 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§5 Tertialrapport 2 år 2014 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

§6 Partiell revidering av delegationsordningen för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

§9 Betänkandet Våld i nära relationer -­ en folkhälsofråga

§10 Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län

§11 Alkoholservering gällande Restaurang Kistan 2.0

§12 Arkivinstruktion för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

§13 Information om genomförd uppföljning av verksamheter inom funktionsnedsättning drivna på entreprenad av Attendo LSS AB

§14 Information om genomförd uppföljningn av nämndens egenregiverksamheter inom funktionsnedsättning

§15 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

§16 Konferenser och utbildningar

§18 Protokoll från lokala pensionärsrådet

§19 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§20 Anmälan av delegationsbeslut

§21 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

§22 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

§23 Anmälan av sociala delegationens protokoll