Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-05-21

Sammanträde 2015-05-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Rinkebyskolan, Rinkebystråket 53, Rinkeby

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17:30 – endast för nämndens ledamöter

Läs mer...Allmänhetens frågestund, klockan 18:00-18:45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

Frågestunden inleds med information från Stockholms stads stadsbyggnadskontor om planerade och pågående byggprojekt i Rinkeby

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1

Slutet sammanträde - anmälningsärende

4 Dom från Kammarrätten i Stockholm i enskilt ärende

Muntlig redovisning - utsändes ej
Dnr 620-2013-1.4.

Allmänhetens frågestund, Öppet sammanträde

5 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Allmänhetens frågestund inleds med information från Stockholms stads stadsbyggnadskontor om planerade och pågående byggprojekt i Rinkeby.

Beslutsärenden

6 Tertialrapport 1 2015 - Utsändes senare

7 Partiell revidering av delegationsordningen för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

8 Rättegångsfullmakt för befattningshavare vid stadsledningskontorets juridiska avdelning

9 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

10 Förordnande att begära polishandräckning enligt 43 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

11 Ny lokalisering för Rinkeby vård- och omsorgsboende samt ny gruppbostad (LSS) - Rinkeby allé

Inriktningsärende Dnr 244-2015-2.6.

12 Förslag till inrättande av introduktionsförskola

Dnr 234-2015-1.2.1. Remissärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid

Anmälningsärenden

14 Information till nämnden om ej verkställda beslut

15 Gemensam ramavtalsupphandling av insatser för personer med missbruk från Stockholms stad 2016-2017

16 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

17 Konferenser och utbildningar

19 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

a) Protokoll från den 12 mars 2015 b) Protokoll från den 16 april 2015

20 Protokoll från pensionärsrådet

21 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

22 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

23 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

24 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Nedläggning av faderskapsutredning 2 kap 7 § 1 st p 1

§4 Dom från Kammarrätten i Stockholm i enskilt ärende

§5 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§6 Tertialrapport 1 2015 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

§7 Partiell revidering av delegationsordningen för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

§8 Rättegångsfullmakt för befattningshavare vid stadsledningskontorets juridiska avdelning

§9 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§10 Förordnande att begära polishandräckning enligt 43 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§11 Ny lokalisering för Rinkeby vård- och omsorgsboende samt ny gruppbostad (LSS) - Rinkeby allé, Inriktnings-ärende

§12 Förslag till inrättande av introduktionsförskola

§14 Information till nämnden om ej verkställda beslut

§15 Gemensam ramavtalsupphandling av insatser för personer med missbruk från Stockholms stad 2016-2017

§16 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

§17 Konferenser och utbildningar

§19:a Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§19:b Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§20 Protokoll från pensionärsrådet

§21 Anmälan av delegationsbeslut

§22 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

§23 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

§24 Anmälan av sociala delegationens protokoll