Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-02-25

Sammanträde 2016-02-25

Datum
Klockan
17:30
Plats
Rinkebyskolan, Rinkebystråket 53, Rinkeby

Allmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor Läs mer...och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar klockan 17:30 – endast för nämndens ledamöter och ersättare. Allmänheten är välkommen från klockan 18:00.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

3 Avslå talan om umgänge mellan barn och någon annan än en förälder enligt 6 kap 15 a § 2 st föräldrabalken (FB)

4 Avslå talan om umgänge mellan barn och någon annan än en förälder enligt 6 kap 15 a § 2 st föräldrabalken (FB)

5 Avslå talan om umgänge mellan barn och någon annan än en förälder enligt 6 kap 15 a § 2 st föräldrabalken (FB)

6 Avslå talan om umgänge mellan barn och någon annan än en förälder enligt 6 kap 15 a § 2 st föräldrabalken (FB)

7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § första stycket 1 p. föräldrabalken (FB)

8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § första stycket 1 p. föräldrabalken (FB)

9 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § första stycket 1 p. föräldrabalken (FB)

10 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § första stycket 1 p. föräldrabalken (FB)

11 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

12 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

13 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

14 Begäran om yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med anledning av klagomål om brister i handläggningen

15 Förnyad upphandling av lokalvårdstjänster

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

16 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

Dnr 250-2015-1.4.
(Muntlig föredragning)

17 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med anledning av tillsyn av uppföljning av vården av barn och unga som är placerade i familjehem

Dnr 202-2015-1.2.5.
(Muntlig föredragning)

18 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(Cirkulerar under sammanträdet)

Allmänhetens frågestund, Öppet sammanträde

19 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

20 Inriktningsärende om ny gruppbostad på Kista Äng för personer med psykisk funktionsnedsättning

21 Reviderad äldreboendeplan för region Västerort

22 Kameror ökar tryggheten i Rinkeby-Kista

Bordlagt ärende
Skrivelse av Benjamin Dousa m.fl. (M)
Dnr 579-2015-1.6.

Remissärenden

23 Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering för Stockholms stad

Remiss från trafikkontoret
Dnr 693-2015-1.5.3.
(Utsändes senare)

Anmälningsärenden

24 Markanvisning för bostäder i Husby

25 Anmälan av verksamhetsuppföljning för 2015 av äldreomsorg i egen regi och på entreprenad

27 Information till nämnden om ej verkställda beslut

28 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

29 Konferenser och utbildningar

31 Protokoll från pensionärsrådet

32 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

33 Protokoll från rådet för trygghet i fastigheter och utemiljö

34 Anmälan av delegationsbeslut

(Cirkulerar under sammanträdet)

35 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(Cirkulerar under sammanträdet)

36 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(Cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Avslå talan om umgänge mellan barn och någon annan än en förälder enligt 6 kap. 15 a § 2 st föräldrabalken (FB)

§4 Avslå talan om umgänge mellan barn och någon annan än en förälder enligt 6 kap. 15 a § 2 st föräldrabalken (FB)

§5 Avslå talan om umgänge mellan barn och någon annan än en förälder enligt 6 kap. 15 a § 2 st föräldrabalken (FB)

§6 Avslå talan om umgänge mellan barn och någon annan än en förälder enligt 6 kap. 15 a § 2 st föräldrabalken (FB)

§7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 stycket 1 p föräldrabalken (FB)

§8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § första stycket 1 p föräldrabalken (FB)

§9 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § första stycket 1 p föräldrabalken (FB)

§10 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § första stycket 1 p föräldrabalken (FB)

§11 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

§12 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

§13 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

§14 Begäran om yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med anledning av klagomål om brister i handläggning

§15 Förnyad upphandling av lokalvårdstjänster

§16 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med anledning av klagomål på socialtjänst avseende ett barn- och familjeärende

§17 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med anledning av tillsyn av uppföljning av vården av barn och unga som är placerade i familjehem

§18 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§19 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§20 Inriktningsärende om ny gruppbostad på Kista Äng för personer med psykisk funktionsnedsättning

§21 Reviderad äldreboendeplan för region Västerort

§22 Kameror ökar tryggheten i Rinkeby-Kista -­ bordlagt ärende

§23 Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering för Stockholms stad

§24 Markanvisning för bostäder i Husby

§25 Anmälan av verksamhetsuppföljning för 2015 av äldreomsorg i egen regi och på entreprenad

§27 Information till nämnden om ej verkställda beslut

§28 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

§29 Konferenser och utbildningar

§31 Protokoll från pensionärsrådet

§32 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§33 Protokoll från Rådet för trygghet i fastigheter och utemiljö/ f.d. Brottsförebyggande rådet i Rinkeby-Kista

§34 Anmälan av delegationsbeslut

§35 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

§36 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige med mera i urval