Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-09-27

Sammanträde 2018-09-27

Datum
Klockan
17:30
Plats
Folkets Husby, Edvard Griegsgången 16, Husby centrum

1 Val av justerare och godkännande av dagordning

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

3 Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § FB

4 Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § FB

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

7 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

8 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(Cirkulerar under sammanträdet)

Allmänhetens frågestund, Öppet sammanträde

9 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

10 Inkomna medborgarförslag

11 Tertialuppföljning 2 2018

12 Alkoholservering för Comfort Hotel

Remissärenden

13 Remiss om motion om högre utbildning på Järvaområdet

14 Barns och ungas läsning - ett ansvar för hela samhället

Anmälningsärenden

15 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

18 Konferenser och utbildningar

19 Protokoll från pensionärsrådets sammanträde

20 Protokoll från funktionshinderrådets sammanträde

21 Anmälan av delegationsbeslut

(Cirkulerar under sammanträdet)

22 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.

(Cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av justerare och godkännande av dagordning

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Överflyttning av vårdnad till särskild vårdnadshavare enligt 6 kap 8§ föräldrabalken (FB)

§4 Överflyttning av vårdnad till särskild vårdnadshavare enligt 6 kap 8§ föräldrabalken (FB)

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

§6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

§7 Yttrande till inspektionen för vård och omsorg (IVO)

§8 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§9 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§10 Inkomna medborgarförslag

§10:a Avsägelse och val av ny ledamot i sociala delegationen

§11 Tertialrapport 2 för år 2018 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

§12 Alkoholservering för Comfort Hotel Kista

§13 Remiss av motion om högre utbildning på Järvaområdet

§14 Remiss av Barns och ungas läsning ­ ett ansvar för hela samhället

§15 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§18 Konferenser och utbildningar

§19 Protokoll från pensionärsrådets sammanträde

§20 Protokoll från funktionshinderrådets sammanträde

§21 Anmälan av delegationsbeslut

§22 Inkomna rapporter, skrivelser m.m.