Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-10-23

Sammanträde 2008-10-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2 nb, Skärholmens centrum.

Sammanträdet börjar kl. 17.00 med en sluten del som ej är öppen för allmänheten.
Klockan Läs mer... 18.00 börjar det öppna mötet med frågestund för allmänheten.

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utseende av protokollsjusterare för del 2.

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2008-10-23.

4 Medborgarförslag från Nils Bohman om bl. a övergångsställen på Äspholmsvägen, dnr 002/592-2008.

5 Remissvar på ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet enligt 7 kap. 1§ SoL, dnr 006/589-2008.

6 Ändring av delegation, vårdnadsbidrag, dnr 006/152-2008.

7 Begäran om rättegångsfullmakt för SLK juridiska avdelning, dnr 099/625-2008.

8 Rapport angående Flyktingguidesprojektet - ömsesidig integration, dnr 502/589-2007.

9 Svar på SPR Skärholmens förslag om utseende av ledamöter i pensionärsråd, dnr 000/521-2008.

10 _Svar på remiss om skärpt verksamhetsuppföljning i äldreomsorgen, motion av Margareta Johansson (v), dnr 006/567-2008.

10 A. Balanslista uppdrag Skärholmen SDN 10/2008-10-23.

10 B. Månadsrapport september 2008, dnr 100/633-2008.

10 C. Revidering av hälsoskyddsföreskrifterna, Stockholms Stad, dnr 006/570-2008.

10 D. Gemensam upphandling av projekt och byggledningskonsult, dnr 103/641-2008.

10 E. Ansökan om ändring av tillstånd att bedriva Hem för vård eller boende, AB Vårljus, dnr 006/599-2008.

11 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm/postfack.

12 Inkomna skrivelser/beslut.

A. Protokoll Handikappråd 2008-08-21.
B. Protokoll Pensionärsråd 2008-09-08.
C. Protokoll Stadsdelsnämndens presidiemöte 2008-09-18.
D. SLK brukarundersökning Tempelriddaren, dnr 600/564-2008.
E. Beslut Länsstyrelsen, dnr 699/579-2008.
F. Beslut Länsstyrelsen, dnr 602/597-2008.
G. Beslut Länsstyrelsen, dnr 605/490-2008.
H. Protokoll Stadsdelsnämndens gruppledarmöte 2008-10-02.
I. Svar från polisen på inkommen förfrågan om torgmötesplatser, dnr 002/365-2008.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (212 kb)

§11 Val av protokollsjusterare för del 2

Ordföranden Jan Jönsson (fp) utsågs att justera protokollet tillsammans med vice ordföranden Margareta Johansson (v) för del två.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§12 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden beslöt

att fastställa dagordningen enligt förslag till beslut

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§13 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2008-09-18

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna anmälan av protokollsjustering av sammanträdesprotokoll 2008-09-18, justerat 2008-09-25 med anmärkningen att (s) ledamoten Kurt Fredriksson felaktigt står angiven som ersättare

------------------------------------------------------------------------

§14 Medborgarförslag från Nils Bohman om bl. a övergångsställen på

Äspholmsvägen

Förelåg ett medborgarförslag dnr 002/592-2008 från bl. a Nils Bohman om att göra i ordning övergångsställen på Äspholmsvägen

Yrkande Ledamoten Andrea Femrell (m) yrkade för majoriteten (m), (fp), (kd) att den del av medborgarförslaget som avsåg asfaltering redan är besvarad men att den del av förslaget som avser trafiksituationen på Äspholmsvägen skall sändas till Trafikkontoret samt att nämnden ställer sig bakom, att det är angeläget att Trafikkontoret snarast åtgärdar trafiksituationen på Äspholmsvägen. Ledamoten Bosse Ekvall (s) samt ledamoten Rebwar Hassan (mp) ställdes sig bakom (m:s) förslag till beslut. Tillika gjorde (v) genom vice ordföranden Margareta Johansson (v). Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann ett förslag till beslut majoritetens (m), (fp), (kd)med stöd av minoritetens (s), (v), (mp), förslag till beslut och hörde enhälligt bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt enhälligt

att del av medborgarförslaget som avser asfaltering redan är besvarad

att den del av medborgarförslaget som avser trafiksituationen på Äspholmsvägen skall sändas till Trafikkontoret samt att nämnden ställer sig bakom att det är angeläget att Trafikkontoret snarast åtgärdar trafiksituationen på Äspholmsvägen


§15 Remissvar på ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet enligt 7

kap. 1§ SoL

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 006/589-2008 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner remissvaret

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt enhälligt

att godkänna remissvaret

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

§16 Ändring av delegation, vårdnadsbidrag

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 006/152-2008 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden beslutar att delegera till stadsdelsförvaltningen att fatta beslut i ärenden om vårdnadsbidrag, att bifogas till nu gällande delegationsordning.

2. Omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut. Socialdemokraterna (s) lämnade ärendet utan eget ställningstagande genom ledamoten Liliane Svensson (s), tillika gjorde (v) genom vice ordföranden Margareta Johansson (v) samt (mp) genom ledamoten Rebwar Hassan (mp) som också hänvisade till ett tidigare av (mp) lagt förslag till beslut i vårdnadsbidragsfrågan. Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann ett förslag till beslut, förvaltningens och hörde bifall till detta. Han yrkade och fick också bifall till begäran om omedelbar justering av ärendet.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. till stadsdelsförvaltningen delegera att fatta beslut i ärenden om vårdnadsbidrag, att bifogas till nu gällande delegationsordning.

2. omedelbart justera paragrafen.

Utan eget ställningstagande Socialdemokraterna (s) lämnade ärendet utan eget ställningstagande genom ledamoten Liliane Svensson (s), tillika gjorde (v) genom vice ordföranden Margareta Johansson (v) samt (mp) genom ledamoten Rebwar Hassan (mp) som också hänvisade till ett tidigare av (mp) lagt eget förslag till beslut i vårdnadsbidragsfrågan

§17 Begäran om rättegångsfullmakt för SLK juridiska avdelning

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 099/625-2008 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden föreslås besluta

Att utfärda en Rättegångsfullmakt med den i bilagan till detta tjänsteutlåtande angivna skrivelsen.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt enhälligt

att utfärda en rättegångsfullmakt för SLK:s juridiska avdelning, Stockholms Stad med den i bilagan till detta tjänsteutlåtande angivna skrivelsen

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§18 Rapport angående Flyktingguidesprojektet – ömsesidig integration

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 502/589-2007 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner denna rapport

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsförvaltning beslöt enhälligt

att godkänna denna rapport

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§19 Svar på SPF Skärholmens förslag om utseende av ledamöter i

pensionärsråd

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 000/521-2008 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner förslaget

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsförvaltning beslöt enhälligt

att godkänna förslaget

-------------------------------------------------------------------------------------------------


§20 Svar på remiss om skärpt verksamhetsuppföljning i äldreomsorgen,

motion av Margareta Johansson (v)

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 006/567-2008 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner remissvaret

Yrkande Vice ordföranden Margareta Johansson (v) yrkade bifall till egen motion enligt bilaga ett för (s), (v) samt (mp). Ledamoten Elisabeth Johnsson (m) yrkade för majoriteten (m), (fp), (kd) bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden fann två förslag till beslut, bifall till motionen enligt skrivelsen bilaga ett från (s), (v) samt (mp) samt bifall till förvaltningens förslag till beslut. Han hörde bifall till förvaltningens förslag till beslut och avslag till minoritetens (s), (v), (mp) förslag till beslut. Mot beslutet reserverade sig (v) genom vice ordföranden Margareta Johansson (v), (s) genom ledamoten Liliane Svensson (s), samt även (mp) genom ledamoten Rebwar Hassan (mp).

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna förvaltningens remissvar

Reservationer Mot beslutet reserverade sig (v) genom vice ordföranden Margareta Johansson (v), (s) genom ledamoten Liliane Svensson (s), samt även (mp) genom ledamoten Rebwar Hassan (mp).

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§21 Balanslista uppdrag Skärholmen SDN 10/2008-10-23

Förelåg balanslistan uppdrag Skärholmen SDN 10/2008-10-23

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att balanslistan läggs till handlingarna och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt enhälligt

att lägga balanslistan till handlingarna

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§22 Månadsrapport september 2008

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 100/633-2008 med förslag till beslut att stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för september 2008 samt lägger den till handlingarna

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att månadsrapporten godkänns och läggs till handlingarna och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt enhälligt

att godkänna månadsrapporten för september 2008 samt att lägga den till handlingarna

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§23 Revidering av de lokala hälsoskyddsföreskrifterna, Stockholms Stad

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 006/570-2008 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens remissyttrande.

2. Remissvaret skickas i digital form till miljöförvaltningen, (registratur@miljo.stockholm.se) samt även i pappersform till miljöförvaltningen, Box 8136, 104 20 Stockholm.

3. Omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt begärde även att ärendet tas med omedelbar justering. Han fick enhälligt bifall till båda dessa yrkanden.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt enhälligt

att

1. godkänna förvaltningens remissyttrande.

2. Remissvaret skickas i digital form till miljöförvaltningen, (registratur@miljo.stockholm.se) samt även i pappersform till miljöförvaltningen, Box 8136, 104 20 Stockholm.

3. omedelbart justera paragrafen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§24 Gemensam upphandling av projekt och byggledningskonsult

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 103/641-2008 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar delta i gemensam upphandling av ramavtal avseende projekt och byggledningskonsulttjänster.

2. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att uppdra åt stadsdelsdirektören vid Skarpnäcks stadsdelsförvaltning att fatta samtliga för upphandlingen nödvändiga beslut, att teckna avtal med utsedda leverantörer samt att fatta övriga nödvändiga beslut som rör avtalet under avtalsperioden.

3. Omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt begärde även att ärendet tas med omedelbar justering. Han fick enhälligt bifall till båda dessa yrkanden.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. delta i gemensam upphandling av ramavtal avseende projekt och byggledningskonsulttjänster.

2. uppdra åt stadsdelsdirektören vid Skarpnäcks stadsdelsförvaltning att fatta samtliga för upphandlingen nödvändiga beslut, att teckna avtal med utsedda leverantörer samt att fatta övriga nödvändiga beslut som rör avtalet under avtalsperioden.

3. omedelbart justera paragrafen..

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§25 Ansökan om ändring av tillstånd att bedriva Hem för vård eller

boende, AB Vårljus

Förelåg förvaltningen tjänsteutlåtande, dnr 006/599-2008

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att remissvaret godkänns och läggs till handlingarna och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna remissvaret samt

att lägga det till handlingarna

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§26 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm/postfack

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att lägga anmälan till handlingarna

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§27 Inkomna skrivelser/beslut

A. Protokoll Handikappråd 2008-08-21.

B. Protokoll Pensionärsråd 2008-09-08.

C. Protokoll Stadsdelsnämndens presidiemöte 2008-09-18.

D. SLK brukarundersökning Tempelriddaren, dnr 600/564-2008.

E. Beslut Länsstyrelsen, dnr 699/579-2008.

F. Beslut Länsstyrelsen, dnr 602/597-2008.

G. Beslut Länsstyrelsen, dnr 605/490-2008.

H. Protokoll Stadsdelsnämndens gruppledarmöte 2008-10-02.

I. Svar från polisen på inkommen förfrågan om torgmötesplatser, dnr 002/365-2008.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att skrivelserna A-H godkänns och läggs till handlingarna och hörde enhälligt bifall därtill. Ledamoten Andrea Femrell (m) yrkade tillsammans med ordföranden Jan Jönsson (fp) att i ärende 27 I uppdraga åt förvaltningen att tillskriva Trafikkontoret, Stockholms Stad om ytterligare en appellplats på Skärholmstorget samt att förvaltningens stadsmiljöavdelning håller sig informerad om när rutiner hos polismyndigheter revideras och vad utkomsten blir. Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann vad gällande ärende 27 I ett förslag till beslut, (m:s) samt (fp:s) och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt enhälligt

att godkänna och lägga skrivelserna/besluten A – H till handlingarna

att i ärende 27 I uppdraga åt förvaltningen att tillskriva Trafikkontoret, Stockholms Stad om ytterligare en appellplats på Skärholmstorget samt

att förvaltningens stadsmiljöavdelning håller sig informerad om när rutiner hos polismyndigheter revideras och vad utkomsten blir

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§28 Övriga frågor

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden Jan Jönsson (fp) sammanträdet kl. 19.07 och tackade alla för visat intresse