Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-11-27

Sammanträde 2008-11-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2 nb, Skärholmens centrum

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utseende av protokollsjusterare för del 2.

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2008-10-23.

5 Remissvar: Motion om oseriösa konsulter och bostadsbolagens medverkan på köpstämmor, dnr 006/686-2008.

6 Gemensam upphandling av Entreprenörer för markarbeten avseende parkinvesteringar söderort, dnr 103/692-2008.

7 Förslag till ny organisation och arbetsformer för genomförandegruppen för bostäder för funktionshindrade (GG), dnr 006/617-2008.

9 Beslut om fortsatt delegering till de utredare som är anställda vid bedömningskansliet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning, dnr 699/693-2008.

10 Inriktningsärende: Rivning och uppbyggnad av nya förskolor i Skärholmen och Vårberg, dnr 302/317-2008.

11 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för ledsagning och avlösning enligt LSS och SoL i Stockholms stad, dnr 602/676-2008.

12 Tillägg och ändring i Skärholmens stadsdelsnämnds delegationsordning beslutad 2007-07-01, dnr 000/655-2008.

13 Offert strandbad 2009 - missiv från miljöförvaltningen, dnr 399/675-2008.

14 Förslag på sammanträdesdagar för socialdelegerade 2009, dnr 000/669-2008.

15 Förslag på sammanträdesdagar i nämnden 2009, dnr 000/671-2008.

16 Månadsrapport oktober 2008, dnr 100/705-2008.

17 Förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), dnr 000/678-2008.

18 Remissvar: Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77), dnr 006/618-2008.

22 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm/postfack.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (134 kb)

§9 Val av protokollsjusterare för del 2

Ordföranden Jan Jönsson (fp) utsågs att justera protokollet tillsammans med vice ordföranden Margareta Johansson (v) för del två.

§10 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden beslöt

att fastställa dagordningen enligt förslag till beslut

§11 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2008-10-23

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna anmälan av protokollsjustering av sammanträdesprotokoll 2008-10-23

------------------------------------------------------------------------

§12 Remissvar: Motion om oseriösa konsulter och bostadsbolagens medverkan på köpstämmor

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 006/688-2008 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens remissvar

2. Remissvaret skickas ytterstads -och bostadsbolagsroteln i digital form.

remissvaret skickas till KF/KS kansli i pappersform.

3. Omedelbar justering.

Yrkande Vice ordföranden Margareta Johansson (v) yrkade bifall till eget förslag till beslut för minoriteten (s), (v), (mp) enligt bilaga ett. Ledamoten Elisabeth Johnson (m) yrkade för alliansen (m), (fp), kd) bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann två förslag till beslut, förvaltningens samt minoritetens (s), (v), (mp). Han ställde de bägge förslagen till beslut mot varandra och hörde bifall till förvaltningens förslag till beslut och avslag till minoritetens förslag till beslut. Han yrkade dessutom om omedelbar justering av protokollet på denna punkt och fick bifall till detta. Mot beslutet reserverade sig minoriteten (s), (v), (mp) genom vice ordföranden Margareta Johansson (v), ledamöterna Liliane Svensson (s) samt Rebwar Hassan (mp)

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna förvaltningens remissvar

2. remissvaret skickas ytterstads - och bostadsbolagsroteln i digital form.

remissvaret skickas till KF/KS kansli i pappersform.

3. omedelbart justera protokollet

Reservation Mot beslutet reserverade sig minoriteten (s), (v), (mp) genom vice ordföranden Margareta Johansson (v), ledamöterna Liliane Svensson (s) samt Rebwar Hassan (mp)

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Minoriteten (s), (v), (mp)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

Margareta Johansson (v) m.fl

Liliane Svensson (s) m.fl

Rebwar Hassan (mp) m.fl

Ärende 12 2008-11-27 Dnr 006/688-2008

Remissvar: Motion om oseriösa konsulter och bostadsbolagens medverkan på köpstämmor

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att bifalla motionen.

Därutöver vill vi framföra följande

För att säkerställa att rätt information ges, som kan vara avgörande vid ställningstagandet vid köp av fastighet, ska säljaren i det kommunala bostadsbolaget finnas representerad på köpstämman.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§13 Gemensam upphandling av entreprenörer för markarbeten avseende parkinvesteringar söderort

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 103/692-2008 med förslag till beslut att

 1. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar delta i gemensam upphandling av årsentreprenörer för parkinvesteringar.

 2. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar uppdra åt stadsdelsdirektören vid Hägersten - Liljeholmen stadsdelsförvaltning att fatta samtliga för upphandlingen nödvändiga beslut och att teckna avtal med utsedd entreprenörer.

 3. Omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall därtill. Han yrkade även om omedelbar justering av ärendet och fick bifall även därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

 1. 1.delta i gemensam upphandling av årsentreprenörer för parkinvesteringar.

 2. uppdra åt stadsdelsdirektören vid Hägersten - Liljeholmen stadsdelsförvaltning att fatta samtliga för upphandlingen nödvändiga beslut och att teckna avtal med utsedd entreprenörer.

 3. omedelbart justera paragrafen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§14 Förslag till ny organisation och arbetsformer för genomförandegruppen för bostäder för funktionshindrade (GG)

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 006/617-2008 med förslag till beslut att

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens remissyttrande.

 2. Remissyttrandet skickas i digital form till Social- och arbetsmarknadsroteln, RVII-remissvar (Groupwise), ange KS:s dnr och ärenderubrik och till KF/KS kansli i pappersform.

 3. Omedelbar justering.

Yrkande Vice ordföranden Margareta Johansson (v) yrkade bifall till eget förslag till beslut för minoriteten (s), (v), (mp) enligt bilaga ett. Ledamoten Elisabeth Johnson (m) yrkade ) yrkade för alliansen (m), (fp), kd) bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann två förslag till beslut, förvaltningens samt minoritetens (s), (v), (mp). Han ställde de bägge förslagen till beslut mot varandra och hörde bifall till förvaltningens förslag till beslut och avslag till minoritetens förslag till beslut. Han yrkade dessutom om omedelbar justering av protokollet på denna punkt och fick bifall till detta. Mot beslutet reserverade sig minoriteten (s), (v), (mp) genom vice ordföranden Margareta Johansson (v), ledamöterna Liliane Svensson (s) samt Rebwar Hassan (mp)

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

 1. godkänna förvaltningens remissyttrande.

 2. Remissyttrandet skickas i digital form till Social- och arbetsmarknadsroteln, RVII-remissvar (Groupwise), ange KS:s dnr och ärenderubrik och till KF/KS kansli i pappersform.

 3. Omedelbart justera protokollet

Reservation Mot beslutet reserverade sig minoriteten (s), (v), (mp) genom vice ordföranden Margareta Johansson (v), ledamöterna Liliane Svensson (s) samt Rebwar Hassan (mp)

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Minoriteten (s), (v), (mp)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

Margareta Johansson (v) m.fl

Liliane Svensson (s) m.fl

Rebwar Hassan (mp) m.fl

Ärende 14 2008-11-27 Dnr 006/617-2008

Förslag till ny organisation och arbetsformer för genomförandegruppen för bostäder för funktionshindrade (GG)

Förslag till beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas i huvudsak som svar till kommunstyrelsen.

Därutöver vill vi framföra följande.

Vi delar uppfattningen att det är viktigt att det finns ett helhetsperspektiv i utbyggnadsarbetet och att någon får ansvar för att processens olika delar samordnas. Däremot ska inte rätten till inflytande blandas ihop med den konkurrensutsättning som är basen i den borgerliga ”valfrihetsmodellen”. Det nya systemet garanterar inte rätten att välja kommunalt boende eller att säga nej till konkurrensutsättning av sitt eget hem, vilket kommunala handikapprådet KHR betecknar som en ”kränkning av människors självbestämmanderätt”.

Förutom översynen av Genomförandegruppen uppmanar vi därför kommunstyrelsen att ta fram nya direktiv för införandet av reell makt för brukare och företrädare i nära dialog med Kommunstyrelsens handikappråd. Planen för utbyggnad av gruppbostäder gick ut för två år sedan. Vi beklagar att den borgerliga majoriteten inte har prioriterat att ta fram en ny plan till kommunfullmäktige för att bygga bort bostadsbristen för personer med funktionsnedsättning. En sådan plan bör utgå från en vision om framtidens boende, som tas fram i nära samverkan med brukarorganisationerna.

Vår uppfattning är att förutsättningar för gruppbostäder och stödbostäder ska prövas i alla nya bostadsprojekt och att de stadsdelsnämnder som inte bygger ska redovisa skälen om de inte vill bygga. Lokala handikapprådet och berörda brukarorganisationer ska alltid få yttra sig i planärenden.

För att inte ekonomiska skäl ska stoppa en utbyggnad, bör staden ta fram lösningar så att stadsdelsnämnderna får tillräckliga ekonomiska möjligheter att driva de mest kostnadskrävande boendena.

§15 Redovisning sommarkolloverksamhet 2008

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 499/656-2008 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§16 Beslut om fortsatt delegering till de utredare som är anställda vid bedömningskansliet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 699/693-2008 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden beslutar att de utredare som är anställda vid bedömningskansliet vid socialtjänstförvaltningen får fortsatt rätt att för stadsdelsnämndernas räkning göra en bedömning av ersättningsnivåer för LSS-beslut som beviljats för gruppboende, korttidshem eller daglig verksamhet enligt LSS. Denna fortsatta delegering ska gälla under tiden 2009-01-01 – 2009-12-31.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och fick bifall därtill. Han yrkade även om omedelbar justering av ärendet och fick bifall även därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. de utredare som är anställda vid bedömningskansliet vid socialtjänstförvaltningen får fortsatt rätt att för stadsdelsnämndernas räkning göra en bedömning av ersättningsnivåer för LSS-beslut som beviljats för gruppboende, korttidshem eller daglig verksamhet enligt LSS. Denna fortsatta delegering ska gälla under tiden 2009-01-01 – 2009-12-31.

2. medelbart justera paragrafen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§17 Inriktningsärende: Rivning och uppbyggnad av nya förskolor i Skärholmen och Vårberg

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 302/317-2008 med förslag till beslut att

 1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag.

 2. Ärendet sändes till SISAB för åtgärd.

 3. Omedelbar justering.

Yrkande Ledamoten Bosse Ekvall (s) anmälde för minoriteten (s), (v), (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) ställer sig för majoriteten (m), (fp), (kd) bakom det särskilda uttalandet. Han finner ett förslag till beslut, förvaltningens och hör bifall till detta. Han yrkar även om omedelbar justering av paragrafen och får bifall även till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsförvaltning beslöt

att

 1. godkänna förvaltningens förslag.

 2. Ärendet sändes till SISAB för åtgärd.

 3. Omedelbart justera paragrafen.

Särskilt uttalande Ledamoten Bosse Ekvall (s) anmälde för minoriteten (s), (v), (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) ställer sig för majoriteten (m), (fp), (kd) bakom det särskilda uttalandet.

----------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Särskilt uttalande minoriteten (s), (v), (mp) med stöd av majoriteten (m), (fp), (kd)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

Liliane Svensson m.fl. (s) med stöd av (m), (fp), (kd)

Margareta Johansson m.fl. (v)

Rebwar Hassan m.fl. (mp)

Ärende 17

Dnr.302/317-2008

2008-11-27

Särskilt uttalande

Ang. Inriktningsärende:

Rivning och uppbyggnad av nya förskolor i Skärholmen och Vårberg.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill i likhet med stadsdelsförvaltningen kraftfullt ifrågasätta dom alltmer ökande projekterings, och produktionskostnaderna för nybyggnation av förskolor.

Vi undrar t.ex. varför man inte kan använda samma arkitektritning till flera (alla) förskolor, - varför det måste ”tänkas nytt” - till varje nytt projekt ?

Vi håller också delvis med stadsdelsförvaltningen i resonemanget beträffande standard och kvalitet.

Vi tror dock att det på nyproduktion bör eftersträvas att fasadbeklädnaden görs med tegel, detta för att ordentligt försvåra möjligheterna att tända eld.

Detta därför det dessvärre tycks finnas en utveckling som går mot att det blir allt vanligare att elda upp våra förskolor.

§18 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för ledsagning och avlösning enligt LSS och SoL i Stockholms stad

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 602/676-2008 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner uppföljningen för Assistansen S & M AB, Freja assistanstjänst AB, Omsorgs Companiet i Norden AB, Värdig Assistans Norden AB, Aman Vård och Omsorg AB, Bambi ekonomisk förening, Nordisk Hemservice AB samt Real Omsorg i Storstad AB.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna uppföljningen för Assistansen S & M AB, Freja assistanstjänst AB, Omsorgs Companiet i Norden AB, Värdig Assistans Norden AB, Aman Vård och Omsorg AB, Bambi ekonomisk förening, Nordisk Hemservice AB samt Real Omsorg i Storstad AB.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§19 Tillägg och ändring i Skärholmens stadsdelsnämnds delegationsordning beslutad 2007-07-01

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 000/655-2008 med förslag till beslut att

 1. Stadsdelsnämnden beslutar om delegation av beslut enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

 2. Stadsdelsnämnden godkänner vidaredelegering från förvaltningschefen till samhällsvägledare på medborgarkontoret av faderskapsärenden enligt föräldrabalken kap 1 § 4 i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och fick bifall till detta. Han yrkade även om omedelbar justering av protokollet och fick bifall även till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

 1. om delegation av beslut enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

 2. godkänna vidaredelegering från förvaltningschefen till samhällsvägledare på medborgarkontoret av faderskapsärenden enligt föräldrabalken kap 1 § 4 i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

 3. omedelbart justera protokollet.

------------------------------------------------------------------------------------------------

§20 Offert strandbad 2009 – missiv från miljöförvaltningen

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 399/675-2008 med förslag till beslut

 1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till beslut.

 2. Tjänsteärendet översänds till miljö- och hälsoskyddsnämnden för åtgärd samt för kännedom till fastighetskontoret och Stockholm Vatten AB.

Yrkande Ledamoten Bosse Ekvall (s) anmäler för (s), (v) samt (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Ledamoten Gustav Åkerblom (fp) yrkar på återremmitering av ärendet. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade för alliansen (m), (fp), kd) bifall till förvaltningens förslag till beslut. Han finner två förslag till beslut, förvaltningens samt ledamoten Gustav Åkerbloms (fp) om återremittering och hör bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ledamoten Gustav Åkerblom (fp) reserverade sig mot beslutet.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

 1. godkänna förvaltningens förslag till beslut.

 2. Tjänsteärendet översänds till miljö- och hälsoskyddsnämnden för åtgärd samt för kännedom till fastighetskontoret och Stockholm Vatten AB.

Särskilt uttalande Ledamoten Bosse Ekvall (s) anmäler för (s), (v) samt (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett.

Reservation Ledamoten Gustav Åkerblom (fp) reserverade sig mot beslutet

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett. Minoriteten (s), (v), (mp)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

Liliane Svensson m.fl. (s)

Margareta Johansson m.fl. (v)

Rebwar Hassan m.fl. (mp)

Ärende 20

Dnr.399/675-2008

2008-11-27

Särskilt uttalande

Ang. Offert strandbad 2009 – missiv från miljöförvaltningen.

Skärholmen, ”Strändernas stadsdel !

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ställer sig frågan;

- av vilket skäl ska stadsdelen bestraffas därför att vi har den vackra Mälarstranden, med Sätrastrandsbadet inom våra domäner ?

Om det nu har stiftats nya lagar av vår Riksdag, och att Miljö- och hälsoskyddsnämnden som följd av det fattat beslut som innebär mycket kraftigt ökade kostnader (111,6 tkr för 2009 och 165,6 tkr för 2010), så är det väl tämligen självklart att Skärholmens stadsdelsnämnd ska kompenseras för detta.

Vi kräver full kostnadstäckning till stadsdelen !

Vi håller helt och fullt med förvaltningen när man i tjänstutlåtandet säger att;

”Förvaltningen bedömer dock att det är orimligt att stadsdelsnämnden åläggs det fulla ansvaret för en fråga som man inte ensam ”äger”, d v s har den fulla kontrollen över, ensam styr eller kan påverka”.

§21 Förslag på sammanträdesdagar för socialdelegerade 2009

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 000/669-2008 med förslag till beslut att nämnden fastställer sammanträdesdagar för socialdelegerade 2009 enligt förslaget.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att fastställa sammanträdesdagar för socialdelegerade 2009 enligt förslaget.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§22 Förslag på sammanträdesdagar i nämnden 2009

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 000/671-2008 med förslag till beslut att nämnden fastställer sammanträdesdagar i nämnden 2009 enligt förslaget

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall till detta. Vice ordföranden Margareta Johansson (v) yrkade att uppdra åt förvaltningen att till nästa sammanträde den 11/12-08, trycka upp och tillhandahålla informationen om sammanträdesdagar för år 2009 samt mötesdatum för stadsdelsforum som Brottsförebyggande rådet arrangerar.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att fastställa sammanträdesdagar för socialdelegerade 2009 enligt förslaget

att uppdra åt förvaltningen att till nästa sammanträde den 11/12-08, trycka upp och tillhandahålla informationen om sammanträdesdagar för år 2009 på medborgarkontoret samt mötesdatum för stadsdelsforum som Brottsförebyggande rådet arrangerar.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§23 Månadsrapport oktober 2008

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 100/705-2008 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för oktober 2008 och lägger den till handlingarna.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna månadsrapporten för oktober 2008 och lägga den till handlingarna.

--------------------------------------------------------------------------------------

§24 Förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 000/678-2008 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden beslutar att med upphävande av tidigare beslut förordna nedan namngivna tjänstemän i Skärholmens stadsdelsförvaltning, som därmed får begära biträde av polismyndighet enligt LVU § 43 p 2 för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av denna lag.

Enhetschefer Gunilla Lagesson, Lena Svensson och Martin Windmark, biträdande enhetschefer Sofia Björkvall, Carl-Johan Kvist och Nada Nokto, socialsekreterare Lena Lundin, Sara Bågmark, Helen Blomgren och Gunilla Hansson.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och fick bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsförvaltning beslöt

att

med upphävande av tidigare beslut förordna nedan namngivna tjänstemän i Skärholmens stadsdelsförvaltning, som därmed får begära biträde av polismyndighet enligt LVU § 43 p 2 för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av denna lag.

Enhetschefer Gunilla Lagesson, Lena Svensson och Martin Windmark, biträdande enhetschefer Sofia Björkvall, Carl-Johan Kvist och Nada Nokto, socialsekreterare Lena Lundin, Sara Bågmark, Helen Blomgren och Gunilla Hansson.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§25 Remissvar: Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 006/618-2008 med förslag till beslut att

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens synpunkter på Kommunstyrelsens remiss angående Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

 2. Omedelbar justering, svaret skickas till KF/KS kansli.

Yrkande Vice ordföranden Margareta Johansson yrkar för (v) om bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Ledamoten Elisabeth Johnson (m) yrkade för majoriteten (m), (fp), (kd) om bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann två förslag till beslut, förvaltningens samt (v:s) förslag till beslut. Han hörde bifall till förvaltningens förslag till beslut och avslag till (v:s) förslag till beslut. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall till detta. Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Margareta Johansson (v) till förmån för eget förslag till beslut.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämn beslöt

att

 1. godkänna förvaltningens synpunkter på Kommunstyrelsens remiss angående Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

 2. Omedelbart justera paragrafen , svaret skickas till KF/KS kansli.

Reservation Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Margareta Johansson (v) till förmån för eget förslag till beslut.

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett (v)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

Margareta Johansson (v)

Ärende 25 2008-11-27 Dnr 006/618-2008

Remissvar: Möjlighet att leva som andra – Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

Förslag till beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas i huvudsak som svar till kommunstyrelsen.

Därutöver vill vi framföra följande.

Det är viktigt att stat, kommun och landsting efter många år av diskussioner om huvudmannaskapsfrågan för LSS nu kan fokusera på kvalitet och verksamhetsutveckling. Vi motsätter oss därför den ytterligare översyn av huvudmannaskapet som föreslås av LSS-kommittén.

Det är mycket positivt att barnperspektivet förs in i LSS. Vi vill samtidigt uppmärksamma behovet av stöd i föräldraskapet, så att prövningen inte görs så restriktiv att kraven blir högre än för föräldrar utan funktionsnedsatta barn. Till ett barnperspektiv hör att uppmärksamma att flera barn ökar belastningen för föräldrarna, vilket måste beaktas. För barn till föräldrar med funktionsnedsättning måste barnperspektivet finnas med när rätten till insatser prövas för föräldrarna. När anhöriga är personliga assistenter finns risk för intressekonflikter som bör uppmärksammas. För att säkerställa barnperspektivet och rätten att komma till tals behövs metodutveckling för LSS-handläggare i utredningssystemet BBIC (Barns behov i centrum).

Personlig assistans är enligt Socialstyrelsens analys en kostnadseffektiv insats. Med den nya lagen kommer en del personer som idag har personlig assistans enligt LSS att mista assistansen. Det är därför viktigt att den nya insatsen personlig service enligt LSS ges så att möjligheter att leva som andra inte försämras. Vi är oroliga för att den förväntade besparingen drabbar enskilda hårt, vilket vi motsätter oss. Detta måste noga följas upp.

LSS-kommittén konstaterar att funktionshindersperspektiven i socialtjänstlagen behöver förstärkas. Innan en sådan lagändring har trätt i kraft, befarar vi att insatserna kan bli otillräckliga om en generell åldersgräns vid 65 år för nybeviljande av LSS-insatser införs. Vi motsätter oss en generell åldersgräns innan vi sett effekterna av en ändrad socialtjänstlag.

Vi vill understryka vikten av att ledsagarservice kan fås även i fortsättningen, antingen som en självständig insats eller som en del av insatsen personlig service med boendestöd. Ledsagarservice är ett bra stöd för unga personer i deras väg till ökad självständighet.

En särskild plan för genomförandeprocessen av den nya lagstiftningen behöver upprättas för att säkra att förändringarna genomförs på ett tryggt och samordnat sätt för individen. Erfarenheterna från de senaste årens förändringar av a-kassan och sjukförsäkringen har lett till stark oro hos många människor som inte fått klara besked om hur de kommer att påverkas.

Om kommunerna får nya kostnader på grund av förslaget ska staten ersätta kommunerna.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§26 Balanslista, SDN 11/2008-11-27

Förelåg balanslistan med förslag att den godkänns

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna balanslistan

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§27 Kartläggning av kunskaper i svenska i svenska hos barn med annat modersmål i ålder 4-6 år, i Skärholmens kommunala barnomsorg

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 499/706-2008 med förslag till beslut att Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner denna kartläggning av kunskaper i svenska hos barn med annat modersmål i ålder 4-6 år, i Skärholmens kommunala barnomsorg

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, han får bifall till detta yrkande.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna denna kartläggning av kunskaper i svenska hos barn med annat modersmål i ålder 4-6 år, i Skärholmens kommunala barnomsorg

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§28 Motion om stadsövergripande brukarundersökningar och inrättande av socialtjänstombudsman

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 006/665-2008 med förslag till beslut

 1. Att stadsdelsnämnden beslutar att som sitt yttrande till kommunstyrelsen överlämna detta tjänsteutlåtande.

 2. Omedelbar justering.

Yrkande Vice ordföranden Margareta Johansson (v) yrkar för (v) samt (mp) bifall eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Ledamoten Elisabeth Johnson (m) yrkar för majoriteten (m), (fp), (kd) bifall till förvaltningens förslag till beslut, tillika gör ledamoten Liliane Svensson (s) för (s). Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner två förslag till beslut, förvaltningens samt (v) och (mp:s) gemensamma förslag till beslut. Han hör bifall till förvaltningens förslag till beslut samt yrkar om omedelbar justering av paragrafen vilket han får bifall till. Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Margareta Johansson (v) samt Rebwar Hassan (mp) till förmån för eget förslag till beslut.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

 1. som sitt yttrande till kommunstyrelsen överlämna detta tjänsteutlåtande.

 2. omedelbart justera paragrafen.

Reservation Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Margareta Johansson (v) samt Rebwar Hassan (mp) till förmån för eget förslag till beslut.

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett. (v) samt (mp)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

Margareta Johansson (v) m.fl

Rebwar Hassan (mp) m.fl

Ärende 28 2008-11-27 Dnr 006/665-2008

Motion om stadsövergripande brukarundersökningar och inrättande av socialtjänstombudsman

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att bifalla motionen.

Därutöver vill vi framföra följande

När det gäller rätten att överklaga så finns den för personer med funktionshinder, liksom inom äldreomsorgen när man är missnöjd med fattat beslut. Ändå har man ombudsmän.

Även om målsättningen är att insatser ska vara kortvariga och att besluten bygger på evidensbaserad praktik, så kan den information som en ombudsman får vara viktiga i ett utvecklingsarbete. Möjligheten att även få en samlad bild av vad som är problematiskt/svårt över staden kan även skapas.

Det är glädjande att förvaltningen ställer sig positiv till stadsövergripande brukarundersökningar.

§29 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm/postfack

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga anmälan till handlingarna

§30 Inkomna skrivelser/beslut

A. Minnesanteckningar från stadsdelsnämndens presidiemöte 2008-10-23.

B. Protokoll pensionärsrådets sammanträde 2008-10-06.

C. Protokoll Handikappråd 2008-09-25.

D. Delrapport KBT projektet, dnr 504/075-2008.

E. Brev från Sätra- Segeltorps företagsgrupp om flygbusstrafiken mot Skavsta, dnr 399/674-2008.

F. Brev till Trafikkontoret, Stockholms stad från Rune Ney, stadsmiljö, Skärholmens stadsdelsförvaltning om Bredängs centrum, dnr 399/682-2008.

G. Brev till Trafikkontoret, Stockholms stad från Rune Ney, stadsmiljö, Skärholmens stadsdelsförvaltning om parkeringssituationen på Äspholmsvägen i Skärholmen, dnr 002/592-2008.

H. Beslut Länsstyrelsen i Stockholms Län, tillstånd att bedriva enskild verksamhet, dnr 699/667-2008.

I. Beslut Länsstyrelsen i Stockholms Län, tillstånd att bedriva enskild verksamhet, dnr 699/666-2008.

Yrkanden Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att skrivelserna/besluten A – I godkänns och läggs till handlingarna samt att förvaltningen uppdras att tillskriva FAC Flygbussarna Airport Coaches AB, Cityterminalen, Klarabergsviadukten 72, 111 64 Stockholm i syftet att få dem flytta sin nuvarande hållplats till busstorget i Skärholmen av praktiska och miljömässiga skäl. Stadsdelsnämnden har och har haft samma uppfattning i denna fråga som Sätra- Segeltorps företagsgrupp brev, ärende § 30 G.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna och lägga skrivelserna A – I till handlingarna samt beslöt

att uppdra åt förvaltningen att tillskriva FAC, Flygbussarna Airport Coaches AB, Cityterminalen, ,Klarabergsviadukten 72, 111 64 Stockholm i syftet att få dem att flytta sin nuvarande hållplats till busstorget i Skärholmen av praktiska och miljömässiga skäl. Stadsdelsnämnden har och har haft samma uppfattning i denna fråga som Sätra- Segeltorps företagsgrupp uttrycker i sitt brev, ärende § 30 G.

--------------------------------------------------------------------------------

§31 Övriga frågor

A. Biogas av matrester från förskolor, äldreboenden och andra verksamheter i stadsdelsförvaltningens regi

Yrkande Ledamoten Rebwar Hassan (mp) lägger för minoriteten (s), (v) samt (mp) fram ett eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bordläggning av motionen från minoriteten. Ordföranden Jan Jönsson (fp) hörde bifall till att ärendet bordläggs.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att bordlägga ärendet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Då inga övriga frågor fanns avslutade och tackade ordföranden Jan Jönsson (fp) alla för visat intresse och bjöd in alla intresserade till nästa ordinarie sammanträde den 11 december då stadsdelsnämnden bjuder på julkaffe med bröd. Mötet avslutades kl. 20.15

Vid protokollet Erik Odenlid

Nämndsekreterare

Skärholmens stadsdelsnämnd


Bilaga ett Minoriteten (s), (v), (mp)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

Rebwar Hassan (mp) m.fl.

Liliane Svensson (s) m.fl.

Margareta Johansson (v) m.fl.

Skrivelse
Biogas av matrester från förskolor, äldreboenden och andra verksamheter i stadsdelsförvaltningens regi


I dagsläget slänger vi mycket mat: som blivit för gammal, potatisskal, rester, kaffesump och annat matavfall. Detta matavfall utgör cirka 28 % av det totala hushållsavfallet.


Stockholms stad betalar Fortum 100 miljoner kr per år för att få tippa stockholmarnas hushållsavfall i Högdalenverket. Matavfallet i detta hushållsavfall utgör som tidigare nämnts cirka 28 %, vilket staden alltså betalar minst 28 miljoner kronor för att bränna. Matavfall är dessutom inte något bra material att bränna. Det är ett enormt slöseri med energi och ekonomiska resurser.


För att möta den stora efterfrågan på fordonsgas i Stockholms stad och län bör matavfallet insamlas och i stället användas främst till framställning av förnyelsebar biogas, det minst miljöpåverkande bränslet i dag. Som exempel kan nämnas att ett kärl innehållandes 140 liter matavfall från t.ex. ett förskolekök genererar biogas som kan ersätta åtta liter bensin.


Om Stockholm sopsorterade ut 35 procent av matavfallet skulle vinsten bli 20 till 24 gånger mer energi än vad det går åt för insamlandet.
Detta skulle även bidra till att Stockholm klarar att möta de nationella miljömålen. Användning av biogas för fordonsdrift minskar inte bara nettoutsläppen av koldioxid utan även utsläppen av luftföroreningar, vilket kan vara av stor betydelse för den lokala luftkvaliteten.
Trafikkontoret erbjuder varje storkök som är intresserat av separat matavfallsinsamling ett inledande möte, där man bl.a. diskuterar förutsättningar, antal kärl och hämtningsfrekvens. Trafikkontoret står även för kärl.


Kontaktperson på Trafikkontoret för matavfallshämtning är Johanna Nilsson, telefon: 508 46601.


Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att förvaltningen ges i uppdrag att se till att alla verksamheter i stadsdelsförvaltningens regi där man handhåller mat, såsom t.ex. förskolor och äldreboenden, kontaktar Trafikkontoret för ett inledande möte i syfte att sortera ut matavfall till biogasproduktion.