Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-12-11

Sammanträde 2008-12-11

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2 nb, Skärholmens centrum

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utseende av protokollsjusterare för del 2.

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2008-11-27. Kommer senare

4 Bordlagt ärende: Skrivelse från (mp), (s) samt (v) Biogas av matrester från förskolor, äldreboenden och andra verksamheter i stadsdelsförvaltningens regi.

5 Remissvar på Kultur i ögonhöjd, en strategisk plan för barn och ungdomskulturen i Stockholm 2009-2012, dnr 006/687-2008.

6 Fyllnadsnominering till Handikapprådet, dnr 699/743-2008.

8 Verksamhetsplan och Budget för 2009, dnr: 102/450-2008.

9 Kvalitetsgarantier för verksamheten 2009 , dnr: 099/668-2008. Kommer senare

10 Enheternas Verksamhetsplan och Budget för 2009, dnr: 100/733-2008 (endast i 5 blädderex.) Kommer senare

11 Remissvar på Stockholms stads förskoleplats- förskola i världsklass, dnr 006/672-2008.

12 Val till det socialdelegerade utskottet, dnr 000/027-2008

13 Motion av Ann- Margarethe Livh (v) om stadens arbete med riskbedömningar i samband med ändring av verksamheten, dnr 006/704-2008.

16 Månadsrapport november 2008. Kommer senare

17 Balanslista uppdrag SDN 12/2008-12-11

18 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm/postfack.

19 Inkomna skrivelser/beslut.

A. Beslut, Länsstyrelsen i Stockholms Län, dnr 699/746-2008.
B. Protokoll pensionärsrådets sammanträde 2008-11-10.
C. Rapport från Äldre direkt, dnr 601/704-2008.
D. Uttalande från SRF, Stockholms Stad, dnr 699/752-2008.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (133 kb)

§10 Val av protokollsjusterare för del två

Ordföranden Jan Jönsson (fp) utsågs att justera protokollet tillsammans med vice ordföranden Margareta Johansson (v) för del två

§11 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden beslöt

att fastställa dagordningen enligt förslag till beslut

§12 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2008-11-27

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna anmälan av protokollsjustering av sammanträdesprotokoll 2008-11-27

------------------------------------------------------------------------

§13 Bordlagt ärende: Skrivelse från (mp), (s) samt (v) Biogas av matrester från förskolor, äldreboenden och andra verksamheter i stadsdelsförvaltningens regi

Förelåg en skrivelse, dnr 099/768-2008 från minoriteten (mp), (s) samt (v) med förslag till beslut

att förvaltningen ges i uppdrag att se till att alla verksamheter i stadsdelsförvaltningens regi där man handhåller mat, såsom t.ex. förskolor och äldreboenden, kontaktar Trafikkontoret för ett inledande möte i syfte att sortera ut matavfall till biogasproduktion

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att skrivelsen överlämnas till förvaltningens för beredning och fick bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att överlämna skrivelsen till förvaltningens för beredning

------------------------------------------------------------------------

§14 Remissvar på Kultur i ögonhöjd, en strategisk plan för barn och ungdomskulturen i Stockholm 2009 - 2012

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 006/687-2008 med förslag till beslut att Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att godkänna detta remissvar till Kommunstyrelsen

Yrkande Vice ordföranden Margareta Johansson (v) anmäler för minoriteten (s), (v), (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Hon yrkade även för minoriteten (s), (v), (mp) bifall till förvaltningens förslag till beslut Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och får bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna detta remissvar till Kommunstyrelsen

Särskilt uttalande Vice ordföranden Margareta Johansson (v) anmäler för minoriteten (s), (v), (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Minoriteten (s), (v), (mp)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

Margareta Johansson (v) m.fl

Liliane Svensson (s) m.fl

Rebwar Hassan (mp) m.fl

Ärende 14 2008-12-11 Dnr 006/687-2008

Remissvar på Kultur i ögonhöjd, en strategisk plan för barn- och ungdomskulturen i Stockholm 2009-2012

Särskilt uttalande

Den borgerliga majoritetens besparingar som skett och sker på kulturverksamheterna för barn och unga i Stockholm drabbar speciellt våra barn och unga i Skärholmen. Nedskärningarna går i helt motsatt riktning mot barn- och ungdomsplanen och vi ställer oss frågande till hur planens goda intentioner ska kunna bli verklighet utan några resurser. Planens åtaganden blir helt enkelt omöjliga att genomföra med den borgerliga majoritetens budget. Ökade avgifter till Kulturskolan och den samverkan med skolan som skett i Skärholmen genom de så kallade ”baslagen” som försvinner till våren följer på intet sätt mål-strategi- ansvar som beskrivs i planen.

-Barn och unga ska genom professionella kulturutövare erbjudas kulturupplevelser för eget skapande-. Är det själva erbjudandet som är viktigt inte möjligheten att delta, är det så det är tänkt?!

§15 Fyllnadsnominering till Handikapprådet

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 699/743-2008 med förslag till beslut att utse Göran Weidenmark, i det lokala handikapprådet enligt nominering från handikapporganisationernas samarbetsorgan (HSO) i Stockholm stad.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och fick bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att utse Göran Weidenmark i det lokala handikapprådet enligt nominering från handikapporganisationernas samarbetsorgan (HSO) i Stockholm stad.

§16 Verksamhetsplan och Budget för 2009

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 102/450-2008 med förslag till beslut att

 1. Förslag till verksamhetsplan för år 2009 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

 2. Resultatenheter enligt förvaltningens förslag fastställs.

 3. Omslutningsförändringar, ökade kostnader och intäkter avseende 81,9 mkr godkänns.

 4. Till kommunstyrelsen anmäls behov av medel för insatser för att sänka sjukfrånvaron, om 0,6 mkr. Stadsdelsnämnden beräknar finansiera insatser med egna medel om 0,6 mkr (50%).

 5. Omedelbart justera protokollet och genast skicka detta till kommunstyrelsen, registratorn vid KF/KS kansli, samt till stadsledningskontoret och revisionskontoret.

Yrkande Vice ordföranden Margareta Johansson (v) yrkade för minoriteten (s), (v), (mp) bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Hon anmälde även ett särskilt uttalande för (v) enligt bilaga två. Ledamoten Liliane Svensson (s) yrkade tillika bifall till minoritetens gemensamma förslag till beslut samt anmälde även hon ett särskilt uttalande för (s) enligt bilaga tre. Tjänstgörande ersättaren Rafet Candemir (mp) yrkade tillika om bifall till minoritetens förslag till beslut samt anmälde ett särskilt uttalande för (mp) enligt bilaga fyra. Ledamoten Andrea Femrell (m) yrkade för alliansen (m), (fp) ,(kd) om bifall till förvaltningens förslag till beslut samt till alliansens tilläggsförslag enligt bilaga fem. Vice ordföranden Margareta Johansson (v) ställer sig för minoriteten bakom majoritetens tilläggsförslag till beslut, punkt två samt tre i bilaga fem. Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann två huvudförslag till beslut, förvaltningens samt minoritetens (s), (v) samt (mp) enligt bilaga ett. Han ställde de bägge förslagen mot varandra och hörde bifall till förvaltningens förslag till beslut. Minoriteten (s), (v), (mp) reserverade sig till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga ett genom vice ordföranden Margareta Johansson. Ordföranden Jan Jönsson (fp) hörde därefter enhälligt bifall till majoritetens tilläggsförslag enligt bilaga fem, punkt två samt tre.


Beslut Skärholmens stadsdelsförvaltning beslöt

att

 1. godkänna förslag till verksamhetsplan för år 2009 och överlämna det till kommunstyrelsen.

 2. fastställa resultatenheter enligt förvaltningens förslag

 3. godkänna omslutningsförändringar, ökade kostnader och intäkter avseende 81,9 mkr.

 4. Till kommunstyrelsen anmäla behov av medel för insatser för att sänka sjukfrånvaron, om 0,6 mkr. Stadsdelsnämnden beräknar finansiera insatser med egna medel om 0,6 mkr (50%).

 5. Omedelbart justera protokollet och genast skicka detta till kommunstyrelsen, registratorn vid KF/KS kansli, samt till stadsledningskontoret och revisionskontoret.

Samt

att enligt majoritetens (m), (fp) samt (kd) förslag till beslut med stöd av (s), (v) samt (mp)

 1. hemställa hos kommunstyrelsen att se över hur eftersläpningen av statistik påverkar nyckeltalen för resurser till barn- och ungdomsvård samt undersöka hur eftersläpning kan undvikas

 2. ge förvaltningen följande uppdrag för verksamhetsåret 2009:

- Utarbeta ett handlingsprogram för att uppmärksamma problematiken kring familjevåld och för att motverka detsamma. Handlingsprogrammet ska redovisas i samband med tertialrapport 1;

Undersökningarna Trygg i Stockholm och Trygg i Skärholmen visar att familjevåldet är ett stort problem i vår stadsdel. Detta bekräftas av att i drygt hälften av de socialtjänstutredningar som görs i stadsdelen framkommer det att våld förekommer i familjen. Programmet bör bl a syfta till att socialtjänst och polis kan agera snabbare och att personer som misstänker fall av våld i hemmet vågar anmäla samt att de vet vart de kan vända sig. Vidare bör det beröra information till nyanlända som handlar om rättigheter och skyldigheter till skydd och hjälp.

Utarbeta ett åtgärdsprogram för att bekämpa narkotikabruket bland stadsdelens ungdomar. Uppdraget ska redovisas i samband med tertialrapport 1;

Mot bakgrund av den drogvaneundersökning som gjorts ser vi tydligt att bruket av narkotika ökat bland våra ungdomar i stadsdelen. Detta samtidigt som en tendens till en mer tillåtande inställning till droger kan skönjas bland stadens ungdomar. Vi ser det som nödvändigt att få igång ett långsiktigt arbete som bromsar upp denna utveckling. Arbetet bör vara både preventivt och i direkt samarbete med polis, frivilligorganisationer, fältassistenter m fl, så att ett aktivt arbete mot langning upprätthålls.


- Utarbeta ett handlingsprogram för att minska sjukfrånvaron bland förvaltningens anställda. Handlingsprogrammet ska redovisas i samband med tertialrapport 1. Därefter ska rapportering ske kvartalsvis till nämnden. I samband med bokslutet för 2008 samt månadsrapporterna varje kvartal 2009 ska det även redovisas hur

och i vilken utsträckning stadsdelens anställda använt den friskvårdstimma de har rätt till;

Skärholmens anställda toppar sjukstatistiken i Stockholm. Kostnaden för detta kan räknas i miljontals kronor. Oberoende av vilken majoritet som suttit har de anställda haft hög sjukfrånvaro. Av Skärholmens 1200 anställda är 12, 6 procent sjukskrivna vilket motsvarar ca 150 personer. Av dessa har 90 personer varit sjukskrivna över 90 dagar. Som arbetsgivare har stadsdelen en skyldighet att hjälpa dessa personer tillbaka på ett seriöst sätt samtidigt som den ska motverka att ytterligare personer blir sjukskrivna. Det finns flera andra arbetsgivare som haft samma problematik som Skärholmen, ex Posten och Roslagståg och som lyckats få ner sjuktalen. Förvaltningen bör därför med fördel skaffa sig kunskap om vilka åtgärder och program dessa och andra aktörer vidtagit och som kan ligga till grund för förvaltningens eget handlingsprogram.

- Ta fram ett förslag på lämpliga platser att anlägga nya spontanidrottsplatser på samt ge förslag på befintliga idrottsplatser som skulle kunna byggas ut eller som har behov av upprustning. I uppdraget ingår att samråda med ungdomsrådet. Uppdraget ska redovisas i samband med tertialrapport 1.

- Utvärdera vilka effekter den om -/nyorganiserade mottagningsenheten fått för mottagningsverksamheten. Utvärderingen, som ska redovisas i samband med tertialrapport 2, ska bl a besvara följandefrågeställningar:

· Har ärendena behandlats annorlunda i den nya organisationen jämfört med den gamla?

· Har tillgängligheten för allmänheten ändrats efter omorganisationen?

· Har det uppstått någon konflikt mellan föreslagen åtgärd och ekonomiska/personella resurser?

· Har mottagningsenheten fått nya direktiv/riktlinjer jämfört med den gamla organisationen?

· Har det förekommit att personalen på mottagningsenheten har suttit på ”dubbla stolar” och därmed kan ha påverkats i sina beslut?

· Vilka ekonomiska resultat har omorganisationen medfört?

· Vilka kvalitativa resultat har omorganisationen medfört?

· Hur har handläggningstiderna/genomströmningstiderna förändrats?

· Vilka skillnader kan man se i de föreslagna besluten till insats innan och efter omorganisationen?

· Är den nya mottagningsenheten självständig utöver vad som är lagstadgat eller måste de ta hänsyn till andra aspekter såsom arbetsbelastning, ekonomi etc?


Särskilda uttalande Vice ordföranden Margareta Johansson (v) anmälde för (v) ett särskilt uttalande enligt bilaga två. Ledamoten Liliane Svensson (s) anmälde även hon för (s), ett särskilt uttalande enligt bilaga tre. Tjänstgörande ersättaren Rafet Candemir (mp) anmälde för (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga fyra.

Reservationer Minoriteten (s), (v), (mp) reserverade sig till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga ett genom vice ordföranden Margareta Johansson.

Bilaga ett minoriteten (s), (v), (mp)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

Margareta Johansson (v)

Liliane Svensson (s)

Rebwar Hassan (mp)

Ärende 16 Verksamhetsplan och budget för 2009 2008-12-11 Dnr 102/450-2008

Förslag till beslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att delvis godkänna stadsdelsförvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2009 och överlämna till kommunstyrelsen

 2. Avslå aktivitetsplanen för upphandling och konkurrens

 3. Resultatenheter enligt förvaltningens förslag fastställs

 4. Omslutningsförändringar, ökade kostnader och intäkter avseende 81,9 mkr godkänns.

 5. Till kommunstyrelsen anmäls behov av medel för insatser för att sänka sjukfrånvaron, om 0,6 mkr. Stadsdelsnämnden beräknar finansiera insatser med egna medel om 0,6 mkr (50%)

 6. Omedelbart justera protokollet och skicka detta till kommunstyrelsen

, till registrator vid KF/KS kansli, samt till stadsledningskontoret och revisorskontoret

Därutöver anföra

Med socialdemokraterna, vänster- och miljöpartiets budgetar för Stockholms stad 2009 avseende stadsdelsnämnder, skulle Skärholmen tilldelas en budget som är större än den styrande majoritetens tilldelning av pengar till vår stadsdel.

Det skulle göra att vi skulle kunna återinföra SL-kortet att ingå i normen för ekonomiskt bistånd. Ur barnperspektiv viktigt för att våra barn och deras föräldrar inte ska hamna i ”stadsdelsarrest”. Barnperspektiv ska genomsyra alla beslut som ska fattas i stadsdelsnämnden.

Den oskäliga höjningen av avgift till kulturskolan drabbar barnen i vårt område. Möjligheten att pröva på olika kulturaktiviteter är viktig för att växa som människa. Satsning på kultur för våra barn och unga återställs i våra centrala budgetar. Kultursekreterare är ett måste i det lokala arbetet i vår stadsdel.

Investeringar skulle göras möjliga genom den ”Miljömiljard” som våra partier reserverat centralt i staden för det viktiga arbetet för att ställa om Stockholm till en långsiktigt uthållig stad. Agenda 21 arbetet skulle utökas. Miljökrav skulle återinföras vid stadens upphandlingar. Stadsdelen kan då fullt ut göra de inköp som krävs för att bland annat kunna handla ekologiska och rättvisemärkta varor till våra verksamheter. Vi vill även vara säkra på att varor som vi köper har tagits fram på ett bra sätt genom en antidiskrimineringsklausul.

67 år gammal skulle man med vår budget få möjlighet att ta hjälp av vår fixartjänst i stället för 75 år som den styrande majoriteten erbjuder.

Vi skulle utveckla våra kommunala verksamheter genom att kompetensutveckla vår personal. Skapa större möjligheter till egna initiativ för att skapa mångfald, där personalen och brukare/anhöriga, barn/föräldrar genom ett demokratiskt arbete gemensamt skapar den arbetsplats och verksamhet man vill ha. Rätten att välja måste handla om bra verksamhet inte om olika bolag. Den offentliga insynen och meddelarfriheten är viktiga verktyg för att säkra att verksamheterna sköts på ett bra sätt.

Våra skattepengar ska gå till att öka kvaliteten i våra verksamheter inte till vinst.

Våra hårt trängda verksamheter inom social omsorg om barn och äldre skulle få mer pengar med vår budget.

Genom de successiva neddragningar av verksamheter i stadsdelsnämnder som den styrande majoriteten hela tiden genomför, försämras servicen till medborgarna. Små saker som hela tiden försvinner, verksamheter som samordnas/stramas åt blir till slut en kvalitetsförsämring. Tillgängligheten till förvaltningen riskerar att minska då arbetsbördan per anställd ökar vilket minskar den lokala demokratin.

För socialdemokraterna, vänster- och miljöpartiet ger stadsdelsnämnden med sin förvaltning möjligheten att hela tiden utveckla den lokala demokratin. Genom sin närhet till medborgarna ökar inte bara kunskapen om vad som behövs i området utan även möjligheten till personliga möten för politiker och tjänstemän.

Därför satsar vi på stadsdelsnämnderna för att öka demokrati och medinflytande.


Bilaga två (v) särskilt uttalande

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

Margareta Johansson Amineh Kakabaveh

Ärende 16 2008-12-11 Dnr 102/450-2008

Verksamhetsplan och budget för 2009

Särskilt uttalande

60, 1 mnkr mer till Skärholmen – om Stockholmsvänstern får styra!

Stockholmsvänstern återställer skatten till 2006 års nivå, vilket ger över en miljard kronor mer till att stärka välfärden och öka demokratin. Skärholmen får 60,1 mnkr mer varav 9,8 mnkr går till förskolan, 5,8 mnkr till verksamhet för barn och ungdom, 11,1 mnkr till individ- och familjeomsorgen, 3,1 mnkr till ekonomiskt bistånd och 4,9 mnkr till äldreomsorgen. Därutöver går ansvaret för arbetsmarknad, stadsmiljö och mellanstadieverksamhet tillbaka till stadsdelsnämnden, vilket ger en ökad budget.

För ett barnens Skärholmen!

Vår budget har en barnprofil. Ett Stockholm som är bra för barn är bra för alla. Barn är inga kunder på en marknad utan människor under 18 år som ska värnas enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. Barn har rätt till inflytande i takt med ålder och mognad.

Barns bästa i fokus - grundskolan tillbaka till stadsdelsnämnderna

Med barnens bästa i fokus satsar vi mer på ökad kvalitet och flyttar tillbaka områdesansvaret för grundskola, särskola och skolbarnsomsorg till vår stadsdelsnämnd. Den röda tråden i det livslånga lärandet kan åter löpa mellan förskola och skolan. Föräldrar och elever kan ställa politikerna till svars på öppna nämndmöten.

En bra kommunal skola minskar intresset för privat drivna skolor. Rätt till regelbunden kultur ska skrivas in i förskole- och skolplanen. Kulturskolan ska återuppta uppsökande arbete i skolan för att alla barn ska nås.

Skolbarnsomsorgen är kraftigt eftersatt. Vi ökar därför schablonen med fem procent för att minska de stora barngrupperna.

Gemensam välfärd - investeringar i rättvisa, demokrati, miljö och personal

Vi har en central personalmiljard för satsning på kompetensutveckling och god arbetsmiljö som Skärholmen kan ta del av. Vi har också en central miljömiljard för bland annat att öka trafiksäkerhet, fler cykelbanor etc. Slutligen en rättvise- och demokratimiljard för att öka tillgängligheten och fördjupa den lokala demokratin.


Lyft jämställdhetsfrågorna - kvinnofridscenter i varje stadsdelsområde

Ett jämställdhetslyft behövs i hela staden. Alla verksamheter ska ha tillgång till jämställdhetspedagoger. Vi ska ha en jämställd budget. Föreningsbidragen fördelas jämställt. Mäns våld mot kvinnor drabbar flickor och kvinnor i alla samhällsklasser. Det ska vara lätt att få hjälp och vi vill därför att det ska finnas kvinnofridscenter i alla våra stadsdelsområden. Skyddade boenden ska finnas även för kvinnor med funktionsnedsättningar.

Stoppa konkurrensutsättningen – välfärden ska styras demokratiskt

Kommunen är en demokrati och inte en shoppinggalleria. Vi vill därför avskaffa den plan för konkurrensutsättning som tvingar vår stadsdelsnämnd att upphandla. Vi vill istället satsa på att utveckla verksamheten, exempelvis genom självförvaltning.

Orka jobba till 65 år – bra arbetsvillkor ger den bästa kvaliteten

Arbetsmiljön ska vara god. Medarbetarna ska uppmuntras att arbeta kvar och utveckla verksamheten. Alla ska erbjudas heltid. Arbetstiden i äldreomsorgen ska på fem år kortas till 35 timmar per vecka. Ett större projekt med arbetstidsförkortning ska starta i förskolan. Delaktigheten ska förbättras. Försök med självförvaltning ska inledas på 100 arbetsplatser i staden, arbetsplatser i Skärholmen skall uppmuntras att delta. Lönen ska höjas för de lägst avlönade och lönestopp införas för de högst avlönade cheferna.

Världens mest tillgängliga huvudstad

Vi vill att Skärholmen aktivt fortsätter sitt arbete med tillgänglighet. Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad år 2010 och måste därför både lokalt och centralt samverka med handikapporganisationer och handikappråd om åtgärdsplaner som grundas bland annat på Funktionshindersombudsmannens årsrapporter.

Förskolan

Vi satsar 9,8 mnkr mer i Skärholmen jämfört med kommunfullmäktiges budget.

Skärholmen har en fantastisk kommunal förskola som vi ska värna om. Kommunala förskolor ska finnas på gångavstånd från hemmet. När grundskolan återförs till stadsdelsnämnderna kan samverkan om det livslånga lärandet återupptas i full skala. Vårdnadsbidraget tas bort, eftersom det är en kvinnofälla och gör barnen i vissa områden sämre rustade inför skolstart.

I vår budget ger vi mer till Skärholmen där barn har större behov, för att minska skillnader i uppväxtvillkor. Barn ska få utveckla både svenska och modersmål och få regelbunden tillgång till kultur. Alla föräldrar ska kunna vara delaktiga i sina barns förskola. Förskoleråd och barnråd ska finnas i stadsdelsnämnden. Alla barn ska få vara delaktiga i demokratiska processer i förskolan.

Verksamhet för barn och ungdom

Vi satsar 5,8 mnkr mer i Skärholmen jämfört med kommunfullmäktiges budget.

Öppna förskolor och parklekar är viktiga mötesplatser för småbarnsföräldrar och ska vara tillgängliga för funktionsnedsatta. Alla barn 9-16 år som vill ska få plats på kollo. Unga med funktionsnedsättningar ska kunna gå på vanligt kollo. Idag går många barn inte i fritidsklubb, vilket drabbar barn med föräldrar som har kort utbildning. Mellanstadieverksamheten ska därför vara kostnadsfri och få mer resurser för att skapa större likvärdighet i staden.

Vi säkerställer att våra mötesplatser, 2:a hemmet med sina gårdsråd ska finns kvar och liksom vårt ungdomsråd.

Kultur- och föreningsverksamhet

Vi satsar 1,4 mnkr mer i Skärholmen jämfört med kommunfullmäktiges budget.

Kultur- och föreningsverksamhet spelar en viktig roll för att minska klyftorna i Skärholmen. Vi ska ha en kultursekreterare som kan förmedla kultur till verksamheterna och medborgarna. Barn, unga och äldre i förorterna ska få ökad tillgång till kultur och inflytande över hur pengarna används. Fler kan besöka Stadsmuseet och Kulturhuset när SL-kortet ingår i normen för ekonomiskt bistånd.

Samlingslokalerna ska värnas och föreningslivet i förorterna ska få ökade anslag som fördelas jämställt. Centralt tillförs pengar till kvinnoorganisationer som arbetar för jämställdhet. Konsumentvägledning ska finnas i alla stadsdelsnämnder. Riktade insatser ska göras till ungdomar. En hållbar och hälsosam livsstil ska främjas. Konsumentarbetet ska öka engagemanget för rättvis handel – Stockholm ska bli en föregångare som Fair Trade City.

Äldreomsorg

Vi satsar 4,9 mnkr mer i Skärholmen jämfört med kommunfullmäktiges budget, förutom särskilda pengar för personalreformer.

Äldreomsorgen ska värnas mot privata vinstintressen som undergräver tryggheten för de äldre. De anställdas villkor avgör kvaliteten i äldreomsorgen. Personaltätheten måste förbättras. Med god kompetens får vi äldreomsorg av hög kvalitet. Medarbetarna måste ha en arbetsmiljö som gör att de orkar arbeta kvar till 65 år. Vi satsar därför på rätt till heltid samt sju timmars arbetsdag med kompetensutveckling, träning och handledning.

Äldre ska ha verkligt inflytande över innehållet i hemtjänsten, boendet och sociala aktiviteter. Äldreomsorgen ska utgå från genusperspektiv och anti-diskriminering. Förebyggande insatser är viktiga, liksom biståndsbedömda dagverksamheter. En tillsyns- och utvecklingsfunktion behövs för att stärka det sociala innehållet i äldreomsorgen – ”TÖSER”. Kvinnor ska få lika mycket stöd som män som vårdar anhörig. Hemtjänst ska finnas på olika språk.

En generösare biståndsbedömning och utökade resurser ska ge fler möjlighet att bo i servicehus och få biståndsbedömd dagverksamhet. Äldre ska kunna bo nära barn och vänner. Strävan är att laga maten på plats i våra vård- och omsorgsboenden, vilket både ökar kvaliteten och minskar belastningen på miljön. Även munhälsan ska uppmärksammas.


Stöd och service till personer med funktionsnedsättningar

Vi satsar 1,3 mnkr mer i Skärholmen jämfört med kommunfullmäktiges budget.

Vi vill ha god och jämställd omsorg, stöd och service för barn och vuxna med funktionsnedsättningar. Bemanningen ska vara tillräcklig så att goda levnadsvillkor kan uppnås. Insatser ska samordnas så att ingen faller mellan stolarna. Rätten till inflytande är grundläggande, men blandas ihop med upphandling i det borgerliga valfrihetssystemet. Det är en kränkning av självbestämmanderätten att inte få säga nej till konkurrensutsättning av sin egen gruppbostad.

Heminstruktör för synskadade och hörselskadade ska finnas i stadsdelen.

Funktionsnedsatta ska i ökad grad kunna få en personlig assistent som talar hemspråket.

Individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

Vi satsar 5,7 mnkr mer i Skärholmen jämfört med kommunfullmäktiges budget.

Socialtjänsten ska baseras på kunskap, erfarenhet, brukarinflytande, utvärdering och forskning. Alla som söker stöd ska få ett gott bemötande. Förändringar ska beslutas i samverkan med brukarorganisationer och lokala handikapprådet så tidigt som möjligt i beslutsprocessen.

Det ska finnas föräldrautbildning, gruppverksamhet för barn med föräldrar som missbrukar eller har psykisk ohälsa. Utbildning om risk- och skyddsfaktorer ska genomföras med förskola, skola, landstinget m.fl. Mer stöd ska ges till barn i familjehem och föräldrar till placerade barn. Tillsyn och utbildning av familjehem ska öka.

Hemlösheten ska bort genom en gemensam satsning i staden. Drogförebyggande arbete ska utökas och flickor ska uppmärksammas. Samverkan med vårdcentralerna behövs för att fler ska få hjälp mot missbruk. Sammanhållna vårdkedjor upprättas i dialog med brukare. Människor med psykiska funktionsnedsättningar måste få bättre stöd, exempelvis när det gäller bostäder, boendestöd, träfflokaler, arbetskooperativ, uppsökande och förebyggande verksamhet. Planering inför framtida boende ska innan årets slut upprättas för alla som bor på HVB-hem.


Stadsmiljö med Agenda 21

Vi satsar 11,1 mnkr mer i Skärholmen jämfört med kommunfullmäktiges budget.

Vi vill öka kvaliteten i stadsmiljön och för tillbaka ansvaret för barmarksrenhållning och snöröjning till stadsdelsnämnden. Renhållning av cykel- och gångbanor ska förbättras. Fastighetsnära insamling uppmuntras med råd och information. Stadsmiljön ska vara trygg och vacker med goda möjligheter till spontanidrott och rörelse. Parkprogrammet ska genomföras. Våra grönområden ska förvaltas på ett bra sätt genom att följa de skötselplaner som upprättas.

Lokala strategier för hållbar utveckling ska utvecklas för en miljöpåverkan inom ett rättvist miljöutrymme. Den demokratiska delen av Agenda 21 ska fördjupas genom ökat medborgarinflytande om trafik, parker och stadsplanering. Barn och unga ska få säga sin mening innan beslut fattas om stadsmiljöfrågor som rör deras vardag, exempelvis byggande av bostäder på skolans mark. Det ska finnas en lokal Agenda 21-funktion i varje stadsdelsnämnd.

Flyktingmottagande

Vi satsar 0,3 mnkr mer i Skärholmen jämfört med kommunfullmäktiges budget, vilket ska användas till uppsökande verksamhet så att barn till avvisningshotade får gå i skola.

Staden måste ta ett samlat grepp för att ta fram bostäder. Barn ska ha egna handlingsplaner för att säkra möjligheten till ett tryggt hem, pedagogisk förskola, en bra skolgång och en stimulerande fritid. Barn till avvisningshotade ska sökas upp så att de får tillgång till skola.

Vuxna kvinnor och män ska få en heltidsintroduktion där utbildning och praktik anknyter till tidigare yrkesbakgrund. Dialog om barns och kvinnors rättigheter ingår i introduktionen. De som inte är arbetsföra ska få en introduktion som passar deras behov. Yngre och vuxna med invandrarbakgrund som har bott länge i Sverige kan delta i introduktionen som ”flyktingguider”. En policy ska tas fram om att staden inte ska anmäla papperslösa eller avvisningshotade personer som inte är EU-medborgare vare sig till Migrationsverket eller till polisen.

Ekonomiskt bistånd

Vi satsar 3,1 mnkr mer i Skärholmen än kommunfullmäktiges budget.

Vänsterpartiet står för en solidarisk socialpolitik och vill modernisera och anpassa stadens riktlinjer till ett ökat barnperspektiv och förhållanden i en storstad. De riktlinjer som den borgerliga majoriteten har infört slår hårt mot utsatta människor. Finanskrisen, försämrad sjukförsäkring och arbetslöshetskassa gör att fler tvingas söka försörjningsstöd. Folk ska inte tvingas flytta. Handläggningen ska ta hänsyn till barn- och genusperspektiv, ensamma föräldrars situation samt långvarigt behov av bistånd. Vi återinför SL-kortet i normen och de fattigaste slipper därmed ”stadsdelsarresten” som de borgerliga partierna har infört.

Barns situation ska alltid uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Socialtjänsten ska i samverkan med bostadsbolagen se till att inga barnfamiljer vräks av ekonomiska skäl. Inga stockholmare ska behöva utsättas för att elen stängs av i deras hem. Alla som har behov ska erbjudas budget- och skuldrådgivning. De som får mer än tillfälligt försörjningsstöd har rätt till en personlig handlingsplan. Stödet till ensamstående unga mammor ska öka. Resurser ska fördelas i ett särskilt anslag. Fördelningsmodellen bör ses över på grund av svårförklarade skillnader mellan fördelning och faktiska kostnader i vissa stadsdelsnämnder.

Arbetsmarknadsåtgärder

Vi satsar 16,7 mnkr mer i Skärholmen än kommunfullmäktiges budget.

Tillgången på arbete avgör om människor kan försörja sig själva. Fler kommunala arbetstillfällen enligt vår politik skulle förbättra arbetsmarknadsläget. En del anställningar ska reserveras för unga arbetslösa och människor med funktionsnedsättningar. Stadsdelsnämnden ska återfå ansvaret för arbetsmarknadsinsatserna, så att en myndighet tar helhetsansvar för arbetslösa med ekonomiskt bistånd. Vi vill minska andelen upphandlad verksamhet och öka budgeten för egenregi, där det finns en gedigen erfarenhet. Målet är att hjälpa människor till en långsiktig anställning.

Insatser för människor som står långt från arbetsmarknaden ska prioriteras. Vi vill starta minst fyra sociala kooperativ i staden, kanske kan Skärholmen få ett, det ska ske i samverkan med brukarorganisationer. Människor med funktionsnedsättningar ska erbjudas deltagande i coaching- projekt. Dessutom fördubblar vi satsningen på feriearbeten för ungdomar. Alla unga arbetslösa ska få en coach. Verksamheten ska även riktas till ungdomar med funktionsnedsättningar. Ungdomar i riskzonen får ett heltidsprogram med mentorsstöd, fritidsaktiviteter, utbildning samt yrkespraktik i samverkan med arbetsförmedlingen, socialtjänstnämnden och utbildningsnämnden.

De lokala arbetsmarknadsverksamheterna ska fortsätta samarbetet med flyktingmottagningen, utbildningsnämnden och arbetsförmedlingen för gemensamma insatser som förkortar vägen till arbete. Alla stadens verksamheter ska ordna praktikplatser som så långt det är möjligt anknyter till flyktingens tidigare yrkesbakgrund och utbildning.


Bilaga tre

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2008-12-11

Liliane Svensson (s)

Bosse Ekvall (s)

Maria Nygård (s)

Kurt Fredriksson (s)

Oya Andersson (s)

Abdul Nasser (s)

Fanny Gustafsson (s)

Gunnar Askmark (s)

Ärende nr 16

Dnr. 102/450-2008

Budget och verksamhetsplan.

Särskilt uttalande

Ett modernt rättvist Skärholmen

Alla människor har rätt att leva som fria och jämlika individer i ett samhälle som präglas av solidaritet. Så ser dock inte verkligheten ut, varken i världen, Stockholm eller i Skärholmen.

Vi socialdemokrater vill skapa ett rättvist samhälle som har plats för alla.

Det är än viktigare när vi är mitt i en kris, som kommer att beröra många människor.

Vi tror på människors förmåga till att ta ansvar, både för sig själva och andra. Vi tror också att grunden för detta är ett samhälle, som präglas av trygghet och solidaritet. Det är då vi blir fria, jämlika människor.

Vi vill se ett samhälle, där man inte ska straffas för att man råkat bli sjuk eller arbetslös. Ett samhälle där behovet är viktigast, inte hur tjock plånbok man har. Ett samhälle, som inte tillåter, att enskilda vinster görs på att människor behöver vård och omsorg.

Vi vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal. Ett samhälle där alla har ett inflytande. Ett samhälle som tar hänsyn till människors olika förutsättningar.

Därför vill vi socialdemokrater utveckla den gemensamma sektorn. Därför väljer vi, att inte sänka skatten år 2009 utan i stället använda de pengarna till verksamhet för de behövande.

(s) budget ger 20,3 mnkr mer till Skärholmens stadsdelsnämnds budget enligt nedanstående fördelning.


Förskoleverksamhet

Skärholmen ska vara en stad där alla barn kan utvecklas och växa till fria och självständiga vuxna. Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet. Skärholmens barn ska gå vidare från förskolan övertygade om sin egen förmåga och med lust att lära. Barn som får tillgång till en bra förskola har större möjlighet att lyckas under sin fortsatta skolgång. Det är i förskolan vi kan utplåna orättvisa skillnader i barnens förutsättningar.

Förskolan ska vara en plats där barnen känner sig trygga och kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Formerna för övergången från förskola till grundskola och skolbarnomsorg ska utvecklas och förbättras. I Skärholmens förskoleverksamhet ska alla barn behandlas jämlikt. Ingen ska behandlas annorlunda på grund av kön, etnicitet, klassbakgrund eller föräldrars sexuella läggning.

- 2 -

Förskoleverksamheten ska bidra till jämställdhet och utveckla strategier och metoder för att få med jämställdhet och genusperspektiv i det dagliga pedagogiska arbetet. Lokaler och gårdar ska uppmuntra till lek och lust att lära. Antalet anställda med pedagogisk utbildning ska öka. All förskoleverksamhet ska vara organisatoriskt placerad under stadsdelsnämnderna. Barngruppernas storlek ska minskas utifrån målsättningarna, utan att det inverkar på antalet personal. En avstämning av barngruppernas storlek ska göras två gånger per år. Det ska finnas förskolor med olika pedagogiska och verksamhetsmässiga inriktningar. Vi fortsätter att satsa på barns språkutveckling.

Öppen förskoleverksamhet ska tillhandahållas, som ett komplement för dem som inte har sina barn i förskolan.

Vi vill ha en förskola med kvalité, trygghet och inflytande.

Vi vill återinföra en avgiftsfri månad.

Socialdemokraternas budget innebär att Skärholmen får 9,1 mnkr mer än vad majoriteten ger till förskoleverksamheten.

Verksamhet för barn och ungdom

Skärholmen ska vara en barnvänlig stadsdel och barns perspektiv ska alltid beaktas vid planering av stadsdelen.

Skärholmens barn och unga har i dag olika förutsättningar för sin fritid. De skillnaderna måste brytas och alla barn och unga ska ges samma möjlighet till en utvecklande och rolig fritid. Fritidsverksamheten ska vara de arenor där barn och unga får möjlighet att ge uttryck för sina ambitioner, känslor och tankar i form av kultur/skapande och idrott/rörelse.

Ungdomars personliga utveckling är viktig. Det gäller förstärkning av ungdomsmottagningen, inrätta en jour i staden att ringa till. Barn och unga ska erbjudas en bred fritidsverksamhet. Arbetsformer som gör ungdomar delaktiga och inflytelserika ska utvecklas. Barn och ungdomar ska ges möjlighet till en trygg och stimulerande sommarvistelse. Alla barn mellan

9 och 16 år ska erbjudas en plats i den stadsdelsövergripande kolloverksamheten.

Möteslokaler i varje stadsdel och 2:a Hemmet ska utvecklas och säkras.

Fritidsklubbar för mellanstadiebarnen ska finnas i varje stadsdel.

Alla gymnasieungdomar ska erhålla ett SL-kort.

Verksamheten i stadens parklekar ska utvecklas och säkras.

I frågor som rör ungdomar ska Ungdomsrådet (URIS) spela en aktiv roll.

I stadens centrala budget finns säkrat byggande av en fotbollshall i Vårberg och 1-2 spontana idrottsplatser i varje stadsdel.

Socialdemokraternas budget i övrigt innebär att Skärholmen får 1,7 mnkr mer än vad majoriteten ger till verksamhet för barn och ungdom.

Äldreomsorg

Äldre har rätt till ett gott liv med god vård och omsorg, trygg tillvaro och social gemenskap.

Valfriheten i boendeformer måste garanteras de äldre och det ska vara en självklar rättighet att ha reellt inflytande över sin vardag. En eventuell social isolering måste brytas och ersättas med ett utbud av forum för ett aktivt liv där möten och aktiviteter är en del av vardagen för de äldre.

- 3 -

Personer inom vård- och omsorgsboende samt hemtjänstmottagare ska bli nöjdare. Valfrihet när det gäller inriktning på omvårdnadsboende ska öka. Tillgången på kommunala alternativ ska garanteras. Andelen heltidstjänster ska öka.

Äldre som beviljats bistånd i form av hemtjänst ska själva få avgöra om de vill ha hemlagad mat eller matlåda. Servicehusen ska behållas, utvecklas och rustas upp. För äldre som ansöker om vård- och omsorgsboende med hemtjänst ska oro, social isolering, otrygghet och den egna upplevelsen av ohälsa beaktas i bedömningen. Normerna för biståndsbedömning måste ses över, så att de som har ett behov av serviceboende, kan erbjudas detta. Personaltätheten ska vara tillfredsställande dygnet runt.

De sociala delegationerna ska få pröva äldreärenden på individnivå. Det växande behovet bland äldre av annan etnisk bakgrund än svensk ska beaktas vid informationsspridning och mötas i verksamheten. Det ska finnas ett varierat utbud av stöd- och hjälpinsatser och kompetensutveckling till dem som vårdar anhöriga och närstående. Den medicinska fotvården ska säkerställas nu när ansvaret har gått över från landstinget till stadsdelsnämnden. Vi ska följa upp genomförandeplaner och avsteg från insatser, som inte varit genomförda enligt den äldres egen vilja och önskemål, ska redovisas.

Pensionärsrådet ska spela en aktiv roll i det för dessa angelägna frågor.

Alla över 75 år ska ha rätt till 2 timmars hemtjänst per vecka med förenklad biståndsbedömning. Alla över 67 år ska erbjudas avgiftsfria ”fixartjänster”.

Socialdemokraternas budget innebär att Skärholmen får 4,3 mnkr mer än vad majoriteten ger till äldreomsorg.

Flyktingmottagande

Att kunna försörja sig själv är grundläggande för människans möjlighet att leva ett gott och självständigt liv. Alla flyktingar som kommer till Stockholm och Skärholmen är välkomna och ska erbjudas möjligheter att inkluderas i samhället genom en kvalitativ introduktion, ett bra boende och god språkundervisning. I stadens verksamheter ska ingen diskriminering förekomma.

Nyanlända flyktingar ska snabbt erbjudas ett bra boende. Introduktionen ska syfta till att vuxna flyktingar kommer ut i arbete så fort som möjligt och därmed får möjlighet till egen försörjning. Flyktingbarn- och ungdomar ska snabbt garanteras plats i förskola och skola.

Kultur- och föreningsverksamhet

Kulturen ska vara tillgänglig för alla. I arbetet med att stärka och fördjupa demokratin krävs att alla medborgare får tillgång till rika kulturupplevelser. Det handlar om allas rätt att leva ett rikt liv och vara aktiva medborgare.

Det lokala kulturutbudet ska utökas. Samarbetet mellan lokala kulturupplevelser och skolorna ska öka.

Alla barn och ungdomar i stadsdelsnämndsområdet ska ges möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur. Det ska finnas arenor som möjliggör såväl uttryck som intryck.

Åtgärder måste vidtas för att nå de som inte själva söker sig till kulturen. Invånarna i Skärholmen ska erbjudas en lättillgänglig konsumentvägledning där information till barn och unga prioriteras.

Socialdemokraternas budget innebär att Skärholmen får 0,2 mnkr mer än vad majoriteten ger till kultur- och föreningsverksamhet.


Stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Ett modernt och rättvist Skärholmen ger människor med funktionshinder möjligheten att leva ett självständigt liv. Tillgängligheten och delaktigheten ska öka, eftersom det är viktiga grundstenar för ett värdigt och aktivt liv. Det är ett gemensamt ansvar att bekämpa alla former av diskriminering. Brukarinflytandet ska stärkas.

Servicen och omsorgen ska utvecklas på ett sådant sätt att personer med funktionshinder får ökad självständighet och delaktighet.

Den enskildes behov, önskemål och val ska ligga till grund för beslut om insatser. Arbetet med att förebygga och bekämpa diskriminering ska intensifieras. Riktlinjer för beslut om insatser för personer med funktionshinder ska utvecklas och tillämpas i stadens alla delar. Underhåll av gatumiljön och snöröjning ska planeras med särskilt hänsyn till personer med funktionshinder. Tillgänglighetsarbetet inom det lokala näringslivet ska stimuleras.

Handikapprådet ska spela en aktiv roll i det för dessa angelägna frågor.

Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri.

Alla människor har rätt till ett liv präglat av självständighet, delaktighet och respekt. Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. För att uppnå detta måste samhället arbeta förebyggande, i form av tidiga och rätt insatser.

Alla människor som har behov av insatser ska behandlas med värdighet. När det egna sociala skyddsnätet havererar ska samhället finnas där. I en rättvis och modern stad ska de som är hemlösa och/eller har missbruksproblem få hjälp att ändra sin livssituation. Vi ska erbjuda skydd till de kvinnor och barn som utsätts för våld och sexuella övergrepp. Kampen mot våldet i hemmet ska fortsätta. Att bekämpa prostitution är också ett gemensamt ansvar.

Andelen hemlösa ska minska. Andelen fattiga barn ska minska. Droganvändningen bland unga ska minska. Antalet våldsutsatta kvinnor och barn ska minska genom att samarbetet med frivilligorganisationer, polis, sociala och rättsvårdande myndigheter ska öka. Arbetet med att bekämpa prostitution ska öka genom närmare samarbete mellan polis och sociala myndigheter. Fler personer med funktionshinder ska ha en sysselsättning eller studera, eftersom det ökar möjligheterna till ett självständigt liv. Människor med psykosociala problem ska i ökad utsträckning uppleva sin dagliga verksamhet som meningsfull.

Nämnden ska särskilt utveckla olika stöd- och vårdboende utifrån individens behov, genom till exempel så kallade lågtröskelboenden och boende med olika former av boendestöd. Målsättningen ska vara att korta tiden mellan tränings- och försöksboende och eget kontrakt. Genom samarbete mellan hyresvärdar, socialtjänst och kronofogdemyndighet ska vräkningar motarbetas.

Förebyggande och tidiga insatser till barn och ungdomar ska prioriteras, särskilt gäller detta barn till missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar. Barnperspektivet ska alltid tas i beaktande vid bedömning av ekonomiskt bistånd. Ungdomsmottagningen ska utvecklas för att främja ungdomars hälsa och kunskaper avseende sexualitet, samlevnad och identitetsutveckling. Antalet skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor och barn ska öka. Skydd och stöd till flickor och pojkar som drabbas av hedersrelaterat våld ska utvecklas i samarbete med ideella organisationer, myndigheter och andra samhällsinstitutioner.

Psykiskt funktionshindrade ska erbjudas möjligheter till praktikplats, arbete och träffpunkter av stadsdelen. De ungas psykiskt funktionshindrades situation och behov ska särskilt uppmärksammas. Unga vuxna med psykosocial problematik ska särskilt prioriteras.

Föräldrastödverksamhet i samverkan med mödravårdscentralen och barnavårdscentralen ska utvecklas för att tidigt kunna sätta in lämpliga åtgärder.

Handikapprådet ska spela en aktiv roll i det för dessa angelägna frågor.

Socialdemokraternas budget innebär att Skärholmen får 2,2 mnkr mer än vad majoriteten ger till individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri.

Ekonomiskt bistånd

Att kunna försörja sig själv är grundläggande för människans möjlighet att leva ett gott och rikt liv. Vår grundinställning är att alla människor både vill och kan ta ansvar för sin egen försörjning. När det ekonomiska skyddsnätet saknas, ska samhället finnas som stöd. Vägen tillbaka till egen försörjning ska utgå ifrån den enskildes förutsättningar.

Antalet personer med egen försörjning boende i Skärholmen ska öka.

Barnperspektivet ska alltid tas i beaktande vid bedömning av ekonomiskt bistånd. En aktiv arbetsmarknadspolitik ska bedrivas, som metodiskt och seriöst bidrar till ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Unga arbetslösa ska prioriteras inom arbetsmarknads- och utbildningspolitiken. Genom uppsökande verksamhet ska ungdomar, som inte påbörjat eller avbrutit sin gymnasieutbildning i förtid, följas upp. Arbetslösa med ekonomiskt bistånd ska få hjälp tillbaka till arbetslivet genom ett brett spektra av åtgärder såsom utbildningsinsatser, kommunala matchningsfunktioner eller hjälp med att ordna praktikplatser.

SL-kostnaderna ska inkluderas i levnadsomkostnaderna och således i det ekonomiska biståndet.

Socialdemokraternas budget innebär att Skärholmen får 1,0 mnkr mer än vad majoriteten ger till ekonomiskt bistånd.


Arbetsmarknadsåtgärder

Arbete och att kunna försörja sig själv är grundläggande för människors möjlighet till att leva ett gott och rikt liv. Om samhället ska ha en stark tillväxt krävs att all den kunskap och vilja till arbete som finns tas tillvara. Därför är det vår uppgift att hjälpa människor in i arbetslivet och stötta dem som är yrkesverksamma.

I en lågkonjunktur är det viktigare än någonsin, att satsa på kompetensutveckling, Komvux, SFI och annan utbildning. När konjunkturvågen vänder upp igen, så är det viktigt att vara väl rustad för att möta den.

Samverkan ska ske mellan arbetsförmedlingen, försäkringskassan, socialtjänst, flyktingintroduktion och vuxenutbildning. Samarbetet med det lokala näringslivet ska utvecklas. I samverkan med de arbetssökande ska individuella utvecklingsplaner utvecklas. Entreprenörskap ska främjas. Arbetet med att utbilda praktikhandledare ska fortsätta. Satsningar ska göras på sommarjobb för ungdomar. Vi vill återinföra stöd till arbetslösa ungdomar genom Navigatorcenter.

Socialdemokraternas budget innebär att Skärholmen får 1,5 mnkr mer än vad majoriteten ger till arbetsmarknadsåtgärder.

Stadsmiljöverksamhet

Alla har rätt att leva i en ren, fräsch och trygg miljö. Parker, lekplatser och andra grönområden ska vara rena, välskötta och ge möjlighet till rekreation, möten och naturupplevelser i närmiljö.

Vi inrättar en Agendasamordnare för miljöfrågor.

Stadsdelens invånare ska erbjudas upplevelse som erbjuder tillgängliga, inbjudande miljöer för rekreation och fritid i närområdet.

Vi vill utveckla trygghetsperspektivet i parkmiljön.

Socialdemokraternas budget innebär att Skärholmen får 0,3 mnkr mer än vad majoriteten ger till stadsmiljöverksamheten.


Bilaga fyra Särskilt uttalande (mp)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

2008-12-11

Miljöpartiet de gröna

Skärholmens stadsdelsnämnd

Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2009

Rebwar Hassan m.fl.(mp)

Särskilt uttalande

Miljöpartiet lägger gemensamt förslag tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet mot förslaget till verksamhetsplan och budget. Utöver detta vill vi i detta särskilda uttalande klargöra vad vi vill, våra ståndpunkter och vårt eget centrala förslag till budget.

Den borgerliga majoriteten i Stockholms Stadshus har valt att sänka skatten och finansierat detta genom kraftiga nedskärningar inom olika verksamheter i staden. Det framlagda förslaget till verksamhetsplan och budget för år 2009 gällande Skärholmen präglas av fortsatta stora nedskärningar i nämndens kärnverksamheter. Miljöpartiet vill behålla 2006 års skattenivå med minskning med 10 öre mindre och i vårt budgetförslag i kommunfullmäktige fanns ca 434,8 Mkr mer än i den borgerliga majoritetens tilldelningar till stadsdelarna. Detta skulle för 2009 betyda närmare ca 27 miljoner mer för Skärholmens stadsdelsnämnd än vad som finns i den föreliggande borgerliga budgeten för stadsdelen. Miljöpartiets förslag till budget innebär för Stadsdelens del bl a en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet, respekt och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal. Den tioöriga skattesänkningen finansierar miljöpartiet med en ”kommunal skatteväxling” som innebär ökade intäkter genom en p-avgiftsreform. Miljöpartiet höjer parkeringsavgifterna därför att det alltid ska löna sig för invånarna att välja de mest miljövänliga alternativen.

Miljöpartiet är det enda parti som tagit med tillräcklig pris- och lönekompensation i budgeten.

I Miljöpartiets budget för hela Stockholm finns dessutom 8 extra miljarder fördelat enligt nedanstående:

Två miljömiljarder: Ett mycket omfattande arbete för att minska vår miljöskuld till kommande generationer påbörjades inom ramen för den så kallade miljömiljarden under föregående mandatperiod. Stora resurser satsades på cirka 160 projekt inom mark- och vattenrening samt andra angelägna miljöprojekt. Denna satsning gav en mycket god grund för att gå vidare och ytterligare minska vår miljöskuld. Två miljarder vill vi satsa med särskild inriktning på att minska utsläppen av växthusgaser. Åtgärder måste vidtas för energieffektivisering, mobilitetsåtgärder, marksanering, förnybar energi och andra satsningar som minskar vår miljöbelastning och miljöskuld.

Två klimatmiljarder: Behovet av nyinvesteringar inom Stockholms infrastruktur är mycket stort. Till skillnad från den borgerliga majoriteten vill vi göra en tydlig prioritering av investeringar inom kollektivtrafiken. Två klimatmiljarder anslås för att påskynda viktiga

kollektivtrafiksatsningar inom Stockholm stad såsom utökad kollektivtrafik på vatten med biogasbåtar och spårvagnssatsningar.

Två förortsmiljarder: Miljöpartiet satsar två miljarder till miljonprogramsområdena med syfte att höja standarden på miljonprogramsområdena, inklusive satsningar på energieffektivisering och miljöteknik. Dessa investeringar skulle innebära en tydligare långsiktig investering än de begränsade resurser som nu satsas på majoritetens projekt

Järvalyftet.

Två bo- miljarder: Det behövs fler små och billiga hyresrätter i Stockholm. De nya bostäder som byggs i Stockholm måste ligga i framkant när det gäller energi- och miljöteknik.

Miljöpartiet satsar två miljarder för att skynda på byggandet av miljövänliga, klimatsmarta, små och billiga hyresrätter.

Den borgerliga majoriteten på nationell nivå gör ett stort nummer internationellt av och tar åt sig äran för tidigare satsningar i landet som Miljöpartiet i vårt samarbete med (s) och (v) drivit igenom under den föregående mandatperioden trots att man från borgerligt håll då aktivt motarbetade allting som hade med miljö- och klimatåtgärder att göra. I början av denna mandatperiod har de borgerliga i konsekvens med detta avvecklat nästan alla miljö- och Agenda 21-samordnare ute i stadsdelarna, och Miljöförvaltningens budget har skurits ned under år 2007- 2008 till hälften jämfört med år 2006. Dessutom har stadsmiljöavdelningens uppgifter centraliserats. För att kunna bedriva ett offensivt miljö-, energi- och klimatarbete krävs att dessa tjänster som samordnare inrättas igen. Dessutom behöver minst en tjänst som energirådgivare inrättas i stadsdelen, som ska arbeta mot förvaltningens egna verksamheter och mot företag och hushåll. Ambitionen måste vara att Stockholm skall vara ledande i Sverige när det gäller att hushålla med energi och investera i förnyelsebara energikällor. Alla utsläpp som påverkar miljön och jordens uppvärmning sker lokalt och måste åtgärdas handgripligen, genom attitydförändringar och genom förändringar av människors livsmönster samt genom lagstiftning mm både på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Stadsdelsförvaltningen bör föregå med gott exempel genom att t ex ha alla sina bilar i en bilpool som kan utnyttjas av invånarna på kvällar, helger och semestrar. Ett av de miljökrav som måste ställas är att inga dubbdäck får användas av dessa bilar eller av dem som utför transporter för förvaltningens räkning.

Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat är avgörande för framtida matvanor och därmed för hälsan. Det är mycket viktigt att andelen ekologiskt odlad mat som erbjuds i stadsdelens verksamheter - förskolor, äldreboenden m.m. - ökar kraftigt. Icke-ekologiskt producerade livsmedel har en mycket negativ påverkan på miljön och klimatet. Under en treårsperiod; till år 2010, bör Stockholms stad stegvis övergå till att använda övervägande ekologiskt odlad mat. Maten som serveras inom stadens verksamheter skall också i största möjlighet vara närproducerad för att minska behovet av transporter.

Genom internationaliseringen har frågan om hur olika produkter påverkar Stockholmarna som konsumenter blivit än mer aktuell. Många konsumenter undrar t ex hur de ska göra med pensionen, vilket elbolag de ska välja och många vill kunna utnyttja sin konsumentmakt. Vilka kläder, matvaror och övriga varor vi köper påverkar också klimatet och miljön i andra delar av världen där de produceras och vid transporterna. Att konsumentkunskap erbjuds barn och unga genom skolan är viktigt t ex för att förebygga att ungdomar tidigt i livet hamnar i skuldfällan. Vi vill också öka konsumentvägledningen, bl a för att kunna återinföra den s k ungdomssatsningen.

I stadsdelen ska bedrivas ett offensivt arbete mot diskriminering. Den antidiskrimineringsklausul som Miljöpartiet införde under den förra mandatperioden ska återinföras. Föreningar som diskriminerar ska på samma sätt som företag veta att de riskerar att förlora sina bidrag. Diskrimineringstester ska användas som ett sätt att kontrollera att stadens löfte och likabehandling efterlevs och anonymiserade jobbansökningar bör användas. Det behövs också kontinuerlig utbildning i diskrimineringsfrågor för stadsdelens anställda och för politiker. Alla anställda ska även utbildas i FN:s barnkonvention.

En viktig del i en god arbetsmiljö är att det finns ett bra, strukturerat sätt att hantera kränkningar, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen. Liljeholmens stadsdelsnämnd utvecklade under den förra, röd-gröna mandatperioden en utmärkt policy mot kränkningar och trakasserier. Vi vill att stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att utforma en policy, med utgångspunkt från den policy som utvecklades i Liljeholmen. En annan del i en god arbetsmiljö är att det finns en god rehabilitering. Vi anser att det behöver inrättas en tjänst med ansvar för rehabilitering i stadsdelen, en s.k. MAR (jämför; MAS - medicinskt ansvarig sjuksköterska).

Det är mycket oroande att den borgerliga majoriteten konkurrensutsätter verksamheter utan att några egenregianbud läggs. Sådana egenregianbud bör generellt sett alltid läggas när verksamhet som drivs i kommunal regi ska konkurrensutsätta, både för att få bästa möjliga kvalitet till bästa kostnad, men bl a också för att invånarna i stadsdelen ska ha valfriheten att kunna välja mellan kommunala eller privata utförare, t.ex. inom äldreomsorg och förskola.

Den s.k. 3-3-modellen, tre dagars arbete följt av tre dagars ledighet, är den arbetsmodell som har gett oerhört bra effekter vad gäller t ex bättre hälsa hos personalen och därför också bättre kontinuitet för de äldre. En friskare och mer utvilad personal skulle också innebära en högre kvalitet på de omsorgsinsatser som de äldre får. Arbetstidsförkortning enligt 3-3-modellen bör införas i hela stadsdelens äldreomsorg och även ställas som krav vid upphandlingar och ev privatiseringar.

Vi vill erbjuda s.k. fixartjänster för alla äldre över 67 år utan gräns för antal timmar och införa fyra timmars hemtjänst per månad med förenklad biståndsbedömning för alla äldre över 75 år.

Anslag 1 och Anslag 2 måste även fortsättningsvis vara två egna ekonomiska enheter utan att sammanblandas och därmed utan krav på att resp. resurser skall omfördelas. Vad beträffar de ständiga underskotten i Skärholmen gällande försörjningsstöd så behöver den ekonomiska tilldelningen till detta anpassas efter verkligheten och det behov som finns i stadsdelen. Biståndsbedömarna kan inte göra hårdare bedömningar än de redan idag gör och som dessutom tycks vara strängare än i andra stadsdelar.

Nu har ekonomin vänt sig neråt och de borgerliga kunde inte minska arbetslösheten i den mån som var möjligt som de har lovat under valet år 2006 , nu blir det sämre tider med ökad arbetslöshet, vilket i princip kan komma i början av 2009 i Stockholm, kommer detta att innebära ytterligare tillströmning av utsatta människor som behöver samhällets ekonomiska hjälp. Många av dessa kommer förmodligen att vara utförsäkrade från Försäkringskassan och höra till dem som inte haft möjlighet att betala in de höjda A-kassepremierna som den borgerliga majoriteten i regeringen genomfört. Att SL-kortet skall ingå i den s k normen har de borgerliga tagit bort och i praktiken satt dem som är beroende av försörjningsstöd i stadsdelsarrest. SL-kortet bör snarast återföras inom normen för försörjningsstöd.

Krav på motprestation ska inte vara huvudregel för att få försörjningsstöd utan detta skall ges med respekt för individens behov och upplevelse av sin egen situation och förmåga och med hänsyn tagen till ev. handikappande trauman som vederbörande kan ha gått igenom.

Vi är emot att centralisera den här typen av verksamheter till s k jobbtorg, enligt den borgerliga majoritetens modell, utan varje stadsdelsnämnd bör ha en egen sådan verksamhet. En individuell arbetsplan ska utformas för varje arbetssökande person. Förutom stadsdelarnas egna vägledare/coacher ska även arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m. fl. aktörer vara representerade i verksamheterna, så att en helhetsbedömning kan göras tillsammans med den arbetssökande av dennes möjligheter. Målet är att komma i egen försörjning, d. v. s. arbete eller utbildning, alternativt försörjning via Försäkringskassans ersättningssystem för de som inte har arbetsförmåga.

Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Ett barnperspektiv innebär bl a att det inte ska vara möjligt att vräka barnfamiljer. Praxis för hur man hanterar och förebygger vräkningar bör ses över och förbättras så att vräkningar, inte bara av barnfamiljer, kan undvikas.

Avklarade studier i Svenska För Invandrare är en förutsättning för att läsa på Komvux och för högskolestudier. Det är därför mycket viktigt att de som studerar SFI får möjlighet att göra det nationella provet och D-kursen som föregår provet.

Vi vill att föreningslivet få det stödet som behövs i Skärholmen och får mer möjlighet att samråda, samtala med lokala politiker, få mer inflytande för att vitalisera civila samhället för att främja demokrati, jämställdhet, empowerment och social företagande i området.


Bilaga fem majoriteten (m), (fp) (kd) med stöd av minoriteten (s), (v) samt (mp) för tilläggsförslagen punkt två till tre med fortsättning.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2008-12-11

Andrea Femrell (m) m.fl

Jan Jönsson (fp) m.fl

Mikael Nordstedt (kd)

samt minoriteten punkterna två till tre med fortsättning.

Ärende 16

Dnr. 102/450-2008

Verksamhetsplan och budget för 2009

Förslag till beslut

 1. att bifalla förvaltningens förslag till beslut för verksamhetsplan och budget

 2. att hemställa hos kommunstyrelsen att se över hur eftersläpningen av statistik påverkar nyckeltalen för resurser till barn- och ungdomsvård samt undersöka hur eftersläpning kan undvikas

 3. att ge förvaltningen följande uppdrag för verksamhetsåret 2009:

- Utarbeta ett handlingsprogram för att uppmärksamma problematiken kring familjevåld och för att motverka detsamma. Handlingsprogrammet ska redovisas i samband med tertialrapport 1;

Undersökningarna Trygg i Stockholm och Trygg i Skärholmen visar att familjevåldet är ett stort problem i vår stadsdel. Detta bekräftas av att i drygt hälften av de socialtjänstutredningar som görs i stadsdelen framkommer det att våld förekommer i familjen. Programmet bör bl a syfta till att socialtjänst och polis kan agera snabbare och att personer som misstänker fall av våld i hemmet vågar anmäla samt att de vet vart de kan vända sig. Vidare bör det beröra information till nyanlända som handlar om rättigheter och skyldigheter till skydd och hjälp.

- Utarbeta ett åtgärdsprogram för att bekämpa narkotikabruket bland stadsdelens ungdomar. Uppdraget ska redovisas i samband med tertialrapport 1;

Mot bakgrund av den drogvaneundersökning som gjorts ser vi tydligt att bruket av narkotika ökat bland våra ungdomar i stadsdelen. Detta samtidigt som en tendens till en mer tillåtande inställning till droger kan skönjas bland stadens ungdomar. Vi ser det som nödvändigt att få igång ett långsiktigt arbete som bromsar upp denna utveckling. Arbetet bör vara både preventivt och i direkt samarbete med polis, frivilligorganisationer, fältassistenter m.fl. så att ett aktivt arbete mot langning upprätthålls.

- Utarbeta ett handlingsprogram för att minska sjukfrånvaron bland förvaltningens anställda. Handlingsprogrammet ska redovisas i samband med tertialrapport 1. Därefter ska rapportering ske kvartalsvis till nämnden. I samband med bokslutet för 2008 samt månadsrapporterna varje kvartal 2009 ska det även redovisas hur och i vilken utsträckning stadsdelens anställda använt den friskvårdstimma de har rätt till;

Skärholmens anställda toppar sjukstatistiken i Stockholm. Kostnaden för detta kan räknas i miljontals kronor. Oberoende av vilken majoritet som suttit har de anställda haft hög sjukfrånvaro. Av Skärholmens 1200 anställda är 12, 6 procent sjukskrivna vilket motsvarar ca 150 personer. Av dessa har 90 personer varit sjukskrivna över 90 dagar. Som arbetsgivare har stadsdelen en skyldighet att hjälpa dessa personer tillbaka på ett seriöst sätt samtidigt som den ska motverka att ytterligare personer blir sjukskrivna. Det finns flera andra arbetsgivare som haft samma problematik som Skärholmen, ex Posten och Roslagståg och som lyckats få ner sjuktalen. Förvaltningen bör därför med fördel skaffa sig kunskap om vilka åtgärder och program dessa och andra aktörer vidtagit och som kan ligga till grund för förvaltningens eget handlingsprogram.

- Ta fram ett förslag på lämpliga platser att anlägga nya spontanidrottsplatser på samt ge förslag på befintliga idrottsplatser som skulle kunna byggas ut eller som har behov av upprustning. I uppdraget ingår att samråda med ungdomsrådet. Uppdraget ska redovisas i samband med tertialrapport 1.

- Utvärdera vilka effekter den om -/nyorganiserade mottagningsenheten fått för mottagningsverksamheten. Utvärderingen, som ska redovisas i samband med tertialrapport 2, ska bl a besvara följandefrågeställningar:

· Har ärendena behandlats annorlunda i den nya organisationen jämfört med den gamla?

· Har tillgängligheten för allmänheten ändrats efter omorganisationen?

· Har det uppstått någon konflikt mellan föreslagen åtgärd och ekonomiska/personella resurser?

· Har mottagningsenheten fått nya direktiv/riktlinjer jämfört med den gamla organisationen?

· Har det förekommit att personalen på mottagningsenheten har suttit på ”dubbla stolar” och därmed kan ha påverkats i sina beslut?

· Vilka ekonomiska resultat har omorganisationen medfört?

· Vilka kvalitativa resultat har omorganisationen medfört?

· Hur har handläggningstiderna/genomströmningstiderna förändrats?

· Vilka skillnader kan man se i de föreslagna besluten till insats innan och efter omorganisationen?

· Är den nya mottagningsenheten självständig utöver vad som är lagstadgat eller måste de ta hänsyn till andra aspekter såsom arbetsbelastning, ekonomi etc.?

§17 Kvalitetsgarantier för verksamheten 2009

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 099/668-2008 med förslag till beslut att

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bordläggning av ärendet vilket bifölls enhälligt.

Beslut Skärholmens stadsdelsförvaltning beslöt

att bordlägga ärendet

§18 Enheternas Verksamhetsplan och Budget för 2009

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 100/733-2008 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner anmälan av enheternas verksamhetsplan för 2009.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna anmälan av enheternas verksamhetsplan för 2009

§19 Remissvar på Stockholms stads förskoleplats- förskola i världsklass

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 006/672-2008 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att godkänna detta remissvar till Kommunstyrelsen.

Yrkande Vice ordföranden Margareta Johansson (v) anmälde för minoriteten (s), (v), (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Hon yrkade även om bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade även han om bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna detta remissvar till Kommunstyrelsen

Särskilt uttalande Vice ordföranden Margareta Johansson (v) anmälde för minoriteten (s), (v), (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Minoriteten (s), (v), (mp)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

Margareta Johansson (v)

Liliane Svensson (s) m.fl

Rebwar Hassan (mp) m.fl

Ärende 19 2008-12-11 Dnr 006/672-2008

Remissvar på Stockholms stads förskoleplan- en förskola i världsklass

Särskilt uttalande

Utöver det som förvaltningen framhållit i sitt remissvar vill vi lyfta följande frågor:

I förskoleplanen bör det skrivas in att alla barn ska ha rätt att regelbundet ta del av kultur.

Förskolorna ska samverka med biblioteken för att uppmuntra läslust och stärka barns kunskapsutveckling.

Förskolan har en viktig uppgift när det gäller att möta de barn som i sin vardag inte får tillgång till kultur. Planen bör även definiera vad man menar med kultur, där bör man se vilken definition som anges i Kultur i ögonhöjd.

Planen anger ingenstans hur stora barngrupperna ska vara.

I planen synliggör man inte övriga personalgrupper som barnskötare, kökspersonal och deras funktion inom förskolan.

När man fastställer en förskoleplan så måste det ändå vara den som gäller och resurser tilldelas för att kunna hålla planen. Det är därför märkligt med skrivningen där man understryker att budgeten är överordnad och styrande.

§20 Val till det socialdelegerade utskottet

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 000/027-2008 med förslag till beslut

att stadsdelsnämnden beslutar utse socialdelegerade för perioden 2009-01-01 till och med 2009-12-31

att antalet ordinarie ledamöter i socialdelegerade fastställs till 5 stycken och antalet ersättare fastställs till 3 stycken, bland ledamöterna utses en ordförande respektive en vice ordförande

att till ordförande utse Ulf Colliander (m)

att till vice ordförande utse Liliane Svensson (s)

att till ordinarie ledamöter utse Bayram Kaya (m), Gustav Åkerblom (fp) samt Amineh Kakabaveh (v)

att till ersättare utse Mika Eskelinen (m).

att fyllnadsval av en ersättare för majoriteten och en ersättare för oppositionen görs i samband med socialdelegerades sammanträden den 7 januari 2009.

att omedelbart justera paragrafen

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut. Han yrkade även om omedelbar justering av protokollet och fick bifall till båda dessa yrkanden.

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att utse socialdelegerade för perioden 2009-01-01 till och med 2009-12-31

att antalet ordinarie ledamöter i socialdelegerade fastställs till 5 stycken och antalet ersättare fastställs till 3 stycken, bland ledamöterna utses en ordförande respektive en vice ordförande

att till ordförande utse Ulf Colliander (m)

att till vice ordförande utse Liliane Svensson (s)

att till ordinarie ledamöter utse Bayram Kaya (m), Gustav Åkerblom (fp) samt Amineh Kakabaveh (v)

att till ersättare utse Mika Eskelinen (m).

att fyllnadsval av en ersättare för majoriteten och en ersättare för oppositionen görs i samband med socialdelegerades sammanträden den 7 januari 2009.

att omedelbart justera paragrafen

§21 Motion av Ann- Margarethe Livh (v) om stadens arbete med riskbedömningar i samband med ändring av verksamheten

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 006/704-2008 med förslag till beslut att

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens remissvar.

 2. Remissvaret skickas till Finansroteln i digital form och till KF/KS kansli i pappersform.

 3. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Yrkande Vice ordföranden Margareta Johansson (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade även han bifall till förvaltningens förslag till beslut samt till förvaltningens begäran om omedelbar justering av paragrafen och hörde bifall till detta samt till begäran om omedelbar justering av paragrafen.

Beslut Skärholmens stadsdelsförvaltning beslöt

att

 1. godkänna förvaltningens remissvar.

 2. remissvaret skickas till Finansroteln i digital form och till KF/KS kansli i pappersform.

 3. omedelbart justera paragrafen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§22 Månadsrapport november 2008

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 100/770-2008 med förslag till beslut att stadsdelsnämnden godkänner anmälan av månadsrapport för november 2008 och lägger den till handlingarna.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkande bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall till detta

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna anmälan av månadsrapport för november 2008 och lägga den till handlingarna

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§23 Balanslista uppdrag SDN 12/2008-12-11

Förelåg balanslistan uppdrag SDN 12/2008-12-11 med förslag till beslut att den godkänns

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkande bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall till detta

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna anmälan av balanslistan

-----------------------------------------------------------------------------------------

§24 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm/postfack

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna anmälan av skrivelser

---------------------------------------------------------------------------------------------

§25 Inkomna skrivelser/beslut

A. Beslut, Länsstyrelsen i Stockholms Län, dnr 699/746-2008.

B. Protokoll pensionärsrådets sammanträde 2008-11-10.

C. Rapport från Äldre direkt, dnr 601/704-2008.

D. Uttalande från SRF, Stockholms Stad, dnr 699/752-2008.

Yrkande Ordförande Jan Jönsson (fp) yrkade att skrivelserna/besluten A – D läggs till handlingarna och fick bifall till sitt yrkande.

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att lägga skrivelserna/besluten A – D till handlingarna

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§26 Övriga frågor

Då inga övriga frågor fanns avslutade ordföranden Jan Jönsson (fp) sammanträdet kl. 19.50 med att önska alla åhörare, medborgare, personal samt ledamöter och ersättare i stadsdelsnämnden en God Jul och ett Gott Nytt år! Tillika gjorde nämndens vice ordförande Margareta Johansson (v)