Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-03-26

Sammanträde 2009-03-26

Datum
Klockan
17:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2 nb, Skärholmens centrum

Sammanträdet börjar kl. 17.00 med en sluten del som ej är öppen för allmänheten.

Klocka Läs mer...n 18.00 börjar det öppna mötet med frågestund för allmänheten.

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utseende av protokollsjusterare för del 2.

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2009-02-12

4 Medborgarförslag: Sommarskola för invandrarelever, dnr 002/143-2009.

5 Motion om säkra cykelparkeringar, dnr 006/085-2009.

6 Motion om buller, dnr 399/128-2009.

7 Bidrag till stadsdelsnämndens handikappråd, pensionärsråd samt pensionärsorganisationer/föreningar verksamhetsåret 2009, dnr 605/020-2009.

8 Slutrapport: förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående i hemmet 2008, dnr 504/429-2007.

9 Månadsrapport februari 2009, dnr 100/147-2009.

10 Tillsynsplan för enskild verksamhet med inriktning äldreomsorg, dnr 602/793-2008.

11 Yttrande gällande Länsstyrelsens tillsyn vid Vårbergs vård och omsorgsboende avd. 33, dnr 603/120-2009.

13 Svar på remiss om förslag till riktlinjer, med anledning av inventering av kultur-, förenings- och lokalstöd i Stockholms Stad, dnr 006/043-2009.

14 Nytt hus på Vårgårdens parklek, dnr 302/162-2009.

18 Balanslista uppdrag SDN 4/2009-03-26.

19 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

20 Inkomna skrivelser/beslut.

A. Protokoll stadsdelsnämndens presidium 2009-01-22.
B. Protokoll stadsdelsnämndens presidium 2009-02-12.
C. Verksamhetsberättelse SPF Skärholmen 2008, dnr 699/141-2009.
D. Brev från Trafikkontoret angående tilläggstavlor vid 30 km/tim, dnr 006/923-2008.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (132 kb)

§16 Val av protokollsjusterare för del 2

Ordföranden Jan Jönsson (fp) utsågs att justera protokollet tillsammans med vice ordföranden Margareta Johansson (v)

§17 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden beslöt

att fastställa dagordningen enligt förslag till beslut med tillägg av ärende 8 från slutna delen av sammanträdet som går in på den vakanta punkt 15 på dagordningen.

§18 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2009-02-12

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna anmälan av protokollsjustering av sammanträdesprotokoll 2009-02-12

------------------------------------------------------------------------

§19 Medborgarförslag: Sommarskola för invandrarelever

Förelåg ett inkommet medborgarförslag om sommarskola för invandrarelever, dnr 002/143-2009

Yrkande Ledamoten Elisabeth Johnson (m) yrkar för majoriteten (m), (fp), (kd) att medborgarförslaget tillställs utbildningsnämnden, vilket även vice ordföranden Margareta Johansson (v) samt ledamoten Bosse Ekvall (s) yrkar för minoriteten (s), (v), (mp). Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner ett förslag till beslut, att förslaget tillställs utbildningsnämnden och hör enhälligt bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att medborgarförslaget om sommarskola för invandrare tillställs utbildningsnämnden

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§20 Motion om säkra cykelparkeringar

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 006/085-2009 med förslag till beslut att

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens remissyttrande.

 2. Remissvaret skickas i digital form till RIII, (RIII, remissvar, GroupWise) och i pappersform till KF/KF kansli, Stadshuset, 105 35 Stockholm.

 3. Omedelbar justering.

Yrkande Vice ordföranden Margareta Johansson (v) yrkar för minoriteten (s), (v), (mp) om bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar för majoriteten (m), (fp), (kd) om bifall till förvaltningens förslag till beslut. Han finner två förslag till beslut, minoritetens samt förvaltningens förslag till beslut. Han hör bifall till förvaltningens förslag till beslut. Mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut reserverar sig minoriteten genom vice ordföranden Margareta Johansson (v).

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

 1. godkänna förvaltningens remissyttrande.

 2. remissvaret skickas i digital form till RIII, (RIII, remissvar, GroupWise) och i pappersform till KF/KF kansli, Stadshuset, 105 35 Stockholm.

 3. omedelbart justera paragrafen

Reservation Mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut reserverar sig minoriteten genom vice ordföranden Margareta Johansson (v).

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Minoriteten (s), (v), (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

Margareta Johansson (v) m.fl

Liliane Svensson (s) m.fl

Anne-Marie Grave (mp) m.fl

Ärende 20 2009-03-26 Dnr 006/085-2009

Motion (2008:82) om säkra cykelparkeringar, dnr: 314-2692/2008

-remiss från kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att ställa sig bakom motionen

Remissvaret skickas i digital form till RIII, (RIII, remissvar, Group Wise) och i pappersform till KF/KF kansli, Stadshuset, 105 35 Stockholm.

Omedelbar justering.

Samt därutöver anföra:

Utöver intentionerna och yrkandena i motionen vill vi även att Skärholmens förvaltnings synpunkter och förslag i ärendet antas i behandlingen av motionen.

Vi vill även understryka hur viktigt det är att verka för att skyndsamt se till att den redan beslutade cykelplanen genomförs.

Den moderatledda alliansen måste se till att anslå de medel som behövs för detta angelägna ändamål.

§21 Motion om buller

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 399/128-2009 med förslag till beslut att

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens remissyttrande.

 2. Remissvaret skickas i digital form till RIII, (RIII, remissvar, GroupWise) och i pappersform till KF/KF kansli, Stadshuset, 105 35 Stockholm.

 3. Omedelbar justering.

Yrkande Ledamoten Bosse Ekvall (s) yrkar för minoriteten (s), (v), (mp) om bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Efter en kort ajournering mellan kl. 19.15-19.17 ställer sig även majoriteten (m), (fp), samt (kd) bakom minoritetens tilläggsförslag genom ordföranden Jan Jönsson (fp). Han finner två förslag till beslut, förvaltningens samt minoritetens (s), (v), (mp) tilläggsförslag med stöd av majoriteten (m), (fp), (kd) och hör enhälligt bifall till båda förslagen. Han yrkar även om omedelbar justering av paragrafen och får bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

 1. godkänna förvaltningens remissyttrande.

 2. Remissvaret skickas i digital form till RIII, (RIII, remissvar, GroupWise) och i pappersform till KF/KF kansli, Stadshuset, 105 35 Stockholm.

 3. godkänna minoritetens (s), (v), (mp) med stöd av majoriteten (m), (fp), (kd) tilläggsförslag enligt bilaga ett.

 4. omedelbart justera paragrafen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Minoriteten (s), (v), (mp) med stöd av (m), (fp) samt (kd)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

Liliane Svensson m.fl. (s)

Margareta Johansson m.fl. (v)

Rebwar Hassan m.fl. (mp)

Ärende 21

Dnr.399/128-2009

2009-03-26

Förslag till beslut

Ang. Svar på remiss. Motion (2008:92) om buller. Remiss från kommunstyrelsen.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Stadsdelsnämnden har i varje ärende där utemiljön på något sätt varit aktuell, sedan många år tillbaka påtalat olägenheterna med buller från tunnelbanan i Bredängs Centrum.

Nämnden har skrivit till berörda nämnder i stadshuset, men också till SL om detta.

Ingenting händer.

När det nu åter finns ett ärende ang. buller måste vi än en gång föra fram att det måste snarast till åtgärder som gör att man människor emellan kan föra ett samtal på torget i Bredäng samtidigt som ett tunnelbanetåg passerar ovanför huvudet. Som det nu är, och alltid har varit så måste samtal avbrytas till tåget passerat.

Vi hemställer därför till Kommunstyrelsen

att agera mot SL och ställa krav på åtgärder, alternativt anslå medel så trafikkontoret eller annan kommunal instans kan vidta nödvändiga åtgärder.

§22 Bidrag till stadsdelsnämndens handikappråd, pensionärsråd samt pensionärsorganisationer/föreningar verksamhetsåret 2009

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 605/020-2009 med förslag till beslut att Skärholmens stadsdelsförvaltning föreslår att stadsdelsnämnden beviljar bidrag till handikapprådet, pensionärsrådet samt till pensionärsorganisationer/ föreningar enligt förvaltningens förslag till fördelning.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att bevilja bidrag till handikapprådet, pensionärsrådet samt till pensionärsorganisationer/ föreningar enligt förvaltningens förslag till fördelning

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§23 Slutrapport: förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående i hemmet 2008

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 504/429-2007 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner rapporten samt att rapporten skickas till Länsstyrelsen i Stockholms Län efter omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Han yrkar även om omedelbar justering av paragrafen och får bifall till dessa yrkanden.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna rapporten samt

att rapporten skickas till Länsstyrelsen i Stockholms Län

att omedelbart justera paragrafen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§24 Månadsrapport februari 2009

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 100/147-2009 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för februari 2009 och lägger den till handlingarna

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till att stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för februari 2009 och lägger den till handlingarna. Han hörde bifall därtill.

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna månadsrapporten för februari 2009 och lägga den till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§25 Tillsynsplan för enskild verksamhet med inriktning äldreomsorg

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 602/793-2008 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna förvaltningens förslag till beslut

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§26 Yttrande gällande Länsstyrelsens tillsyn vid Vårbergs vård och omsorgsboende avd. 33

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 603/120-2009 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens yttrande till Länsstyrelsen med omedelbar justering

Yrkande Ledamoten Elisabeth Johnson (m) yrkar för majoriteten (m), (fp), (mp) om bifall till eget förslag till beslut samt anmäler ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Vice ordföranden Margareta Johansson (v) ställer sig för minoriteten (s), (v), (mp) bakom punkt ett, två samt tre i detta förslag till beslut samt anmäler för minoriteten (s), (v), (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga två. Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner två förslag till beslut, förvaltningens samt majoritetens tilläggsförslag och hör bifall till bägge förslagen till beslut. Han yrkar även om omedelbar justering av paragrafen och får bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsförvaltning beslöt

att godkänna stadsdelsförvaltningens yttrande till Länsstyrelsen

att omedelbart justera paragrafen

att bifalla majoritetens tilläggsförslag enligt bilaga ett

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Särskilda uttalanden Majoriteten (m), (fp), (kd) enligt bilaga ett samt minoriteten (s), (v), (mp) enligt bilaga två.
Bilaga ett majoriteten (m), (fp), (kd) med stöd av minoriteten (s), (v), (mp) på punkt ett, två samt tre.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2009-03-26

Andrea Femrell (m) m.fl

Jan Jönsson (fp) m.fl.

Mikael Nordstedt (kd)

Ärende 26

Yttrande gällande Länsstyrelsens tillsyn vid Vårbergs vård- och omsorgsboende

Förslag till beslut

 1. att i huvudsak instämma i förvaltningens förslag till beslut

 2. att ge förvaltningen i uppdrag att tillse att ansvariga chefer aktivt diskuterar rapporten och liksom den av stadsdelen framtagna värdegrunden med medarbetarna på avdelning 33.

 3. att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa en tids- och åtgärdsplan för hur stadsdelens medarbetare inom äldreomsorgen som har bristande kompetens i svenska, på kort och lång sikt kommer att få hjälp och utbildning så att de bl. a. kan klara av de dokumentationskrav som staden ställer. Planen ska redovisas och beslutas om på nämndens sammanträde i juni och innehålla ett datum för när utbildningsinsatserna ska anses vara avslutade och personalen färdigutbildad.

Särskilt uttalande

I samband med länsstyrelsens granskning av avdelning 33 på Vårbergs vård- och omsorgsboende har det än en gång konstaterats att kvaliteten inom äldreomsorgen brustit. Brukarna har i detta fall blivit negativt behandlade av vår personal och fått sårande ord tillslängda såsom ”Du har ju blöja – använd den”. Vidare framkommer att det finns klara brister i den sociala dokumentationen. Detta är oacceptabelt och vi politiker menar att de brister som framkommit bl. a. är en lednings- och styrningsfråga.

I dagsläget behärskar tyvärr en relativt stor del av våra anställda inom äldreomsorgen inte det svenska språket i tal och skrift. Detta innebär att de inte kan dokumentera händelser i det av staden framtagna dokumentationsverktyget, vilket i sin tur skapar rättsosäkerhet för brukarna. Vidare synes det värdegrundsdokument som stadsdelen tagit fram ännu inte fått fullt genomslag då de brister som uppdagats nu och i viss mån tidigare även berör etik och omsorg.

Vi ser det därför som oerhört angeläget att skyndsamt rätta till ovanstående brister.


Bilaga två Minoriteten (s), (v), (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

Margareta Johansson (v) m.fl

Liliane Svensson (s) m.fl

Anne-Marie Grave (mp) m.fl

Ärende 26

Särskilt uttalande

När länsstyrelsens rapport kommer på stadsdelsnämndens bord har redan en tid förflutit sedan tillsynen gjordes. Det är viktigt att vi skriftligt får ta del av det arbete som förvaltningen gjort och kommer att göra för att förebygga de brister som påtalats, ett arbete som vi vet inleddes direkt efter länsstyrelsens besök.

Det är även viktigt att den styrande majoriteten avsätter de resurser som behövs för att förbättringsarbetet ska kunna genomföras på ett sätt som inte drabbar de boende på Vårbergs sjukhem. Detta för att ett utvecklingsarbete ska kunna ske, samtidigt som sjukhemmet håller på att avvecklas.

§27 Tillsynsplan 2009 för enskild vårdverksamhet

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 502/130-2009 med förslag till beslut att

 1. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar godkänna tillsynsplanen för enskild vårdverksamhet för år 2009 och överlämna den till Länsstyrelsen i Stockholms län, Socialavdelningen.

 2. Uppdra till Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen att utföra tillsynen och återkomma till stadsdelsnämnden med rapport för godkännande.

 3. Omedelbar justering

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör bifall till detta. Han yrkar även om bifall till omedelbar justering av paragrafen och hör bifall även till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsförvaltning beslöt

att

 1. godkänna tillsynsplanen för enskild vårdverksamhet för år 2009 och överlämna den till Länsstyrelsen i Stockholms län, Socialavdelningen.

 2. uppdra till Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen att utföra tillsynen och återkomma till stadsdelsnämnden med rapport för godkännande.

 3. omedelbart justera paragrafen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§28 Svar på remiss om förslag till riktlinjer, med anledning av inventering av kultur-, förenings- och lokalstöd i Stockholms Stad

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 006/043-2009 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att godkänna detta remissvar till Kommunstyrelsen.

Yrkande ledamoten Liliane Svensson (s) anmäler för minoriteten (s), (v), (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna detta remissvar till Kommunstyrelsen

Särskilt uttalande ledamoten Liliane Svensson (s) anmäler för minoriteten (s), (v), (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Minoriteten (s), (v), (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2009-03-26

Liliane Svensson (s) m.fl.

Margareta Johansson (v) m.fl.

Rebwar Hassan (mp) m.fl.

Ärende 28

Dnr. 006/043-2009

Svar på remiss om förslag till riktlinjer, med anledning av inventering av kultur-, förenings- och lokalstöd i Stockholms stad.

Särskilt uttalande:

Vi ansluter oss rent generellt till oppositionens särskilda uttalande i Kulturnämnden.

” Som resultat av den borgerliga majoritetens prioriteringar görs besparingar och neddragningar på stadsdelsnämndernas kulturverksamhet. När vi ser de stora nedskärningarna, så blir vår slutsats att riktlinjer för kulturverksamheterna i stadsdelarna inte kommer att fylla någon funktion.”

Och anför ytterligare:

Med anledning av försäljning av våra centrumfastigheter till privata intressenter så har möjligheten till att hyra eller låna lokaler starkt begränsats. Skärholmens befolkningsstruktur och att medelinkomsten är mycket lägre här än i andra delar av Stockholms stad, gör det svårare för gemene man att betala höga medlemsavgifter och/eller hyra lokaler.

Inkomsterna har för de allra flesta blivit mindre och samtidigt har kostnaderna ökat.

Inte minst våra pensionärsföreningar har påtalat detta.

För föreningslivets behov är det väldigt viktigt, att behålla våra kulturgårdar, Skärholmens Gård och Jakobsbergs Gård

Om man vill befrämja kultur och demokrati måste också tillgången på lokaler med noll- taxa vara en realitet.

§29 Nytt hus på Vårgårdens parklek

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 302/162-2009 med förslag till beslut att

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut.

 2. Omedelbar justering

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör bifall till detta. Han yrkar även om bifall till omedelbar justering av paragrafen och hör bifall även till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsförvaltning beslöt

att

 1. godkänna förvaltningens förslag till beslut.

 2. omedelbart justera paragrafen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§30 Gemensam upphandling av vård och behandling för barn ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 103/292-2008 med förslag till beslut att anmälan godkänns och läggs till handlingarna

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna anmälan samt att lägga den till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§31 Balanslista uppdrag SDN 4/2009-03-26

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att balanslistan godkänns och läggs till handlingarna och fick bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna balanslistan samt

att lägga den till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§32 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga anmälan till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§33 Inkomna skrivelser/beslut

A. Protokoll stadsdelsnämndens presidium 2009-01-22.

B. Protokoll stadsdelsnämndens presidium 2009-02-12.

C. Verksamhetsberättelse SPF Skärholmen 2008, dnr 699/141-2009.

D. Brev från Trafikkontoret angående tilläggstavlor vid 30 km/tim, dnr 006/923-2008.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga anmälan av skrivelserna A-D till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§34 Övriga frågor

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden Jan Jönsson (fp) mötet kl. 19.45