Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-06-11

Sammanträde 2009-06-11

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2 nb, Skärholmens centrum

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utseende av protokollsjusterare för del 2.

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2009-05-14.

4 Återremitterat ärende: Handlingsprogram mot familjerelaterat våld 2009, dnr 599/264-2009.

5 Svar på remiss från KS: Införandet av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag, dnr 006/268-2009.

6 Svar på remiss om förändringar i nuvarande avgiftssystem inom äldreomsorg, dnr 006/127-2009.

7 Remissvar på Stockholms stads säkerhetsprogram, dnr 006/258-2009.

8 Redovisning av kompetensstegen inom äldreomsorgen, dnr 699/322-2009.

9 Revidering av riktlinjer för handläggning av vårdnad, boende, umgänge och namn, dnr 006/298-2009.

10 Remissvar: Anvisningar för upphandling inom omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS, dnr 006/288-2009.

11 Gemensam upphandling av sommargårdsverksamhet 2010-2011, dnr 103/325-2009.

12 Upphandling av hantverkstjänster, dnr 1037324-2009.

13 Rapport om samverkan socialtjänst- skola, dnr 599/317-2009.

14 Godkännande av bidrag till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2009 från Sätra vård- och omsorgsboende, dnr 699/277-2009.

16 Månadsrapport maj 2009. Kommer senare

17 Balanslista uppdrag SDN 6/2009-05-14. Kommer senare

18 Inkomna skrivelser/beslut.

A. Remissvar gällande ansökan från AB Vårljus om tillstånd för enskild verksamhet, dnr 503/302-2009.
B. Protokoll från pensionärsrådet 2009-04-16.
C. Protokoll från Föreningen Skärholmens Gård 2009-04-22.
D. Beslutanderätt för socialsekreterare, dnr 000/326-2009.
E. Protokoll från möte med stadsdelsnämndens gruppledare 2009-05-14.

19 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (133 kb)

§9 Utseende av protokollsjusterare för del 2.

Ordföranden Jan Jönsson (fp) utsågs att justera protokollet tillsammans med ledamoten Liliane Svensson (s)

§10 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden beslöt

att fastställa dagordningen enligt förslag till beslut

§11 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2009-05-14

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna anmälan av protokollsjustering av sammanträdesprotokoll 2009-05-14 öppna delen med anmärkningen att ersättaren Zazan Sanli saknas samt att fel datum för nämndsammanträdet angivits på sid. 24 att sats 10, skall vara 11 juni 2009.

------------------------------------------------------------------------

§12 Återremitterat ärende: Handlingsprogram mot familjerelaterat våld 2009

Bakgrund Stadsdelsnämnden har uppdragit åt Bistånd och arbete samt Social omsorg om barn och unga att utarbeta ett handlingsprogram för att uppmärksamma problematiken kring familjevåld och för att motverka detsamma.

Ärendet har tidigare behandlats i nämnd 2009-05-14, men blev återremitterat.

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 599/264-2009 med förslag till beslut

att Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner handlingsprogrammet mot familjerelaterat våld.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsförvaltning beslöt

att godkänna handlingsprogrammet mot familjerelaterat våld.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§13 Svar på remiss från KS: Införandet av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag

Bakgrund 2008-11-03 beslutade kommunfullmäktige i samband med ärendet om inrättande av Kontaktcenter Stockholm även att en gemensam växel i Stockholms stad inrättas från och med 1 maj 2009. En gemensam växelfunktion ska svara för att koppla inkommande samtal vidare till efterfrågad verksamhet eller handläggare. Ärendet är på remiss från Kommunstyrelsen.

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 006/268-2009 med förslag till beslut

att Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till remissvar


Yrkande Ledamoten Liliane Svensson (s) yrkar för minoriteten (s), (v), (mp) om bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Han finner två förslag till beslut, förvaltningens samt minoritetens enligt bilaga ett. Han ställer förslagen mot varandra och hör bifall till förvaltningens förslag till beslut. Mot detta beslut reserverar sig ledamoten Liliane Svensson (s) för minoriteten (s), (v), (mp) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga ett.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna förvaltningens förslag till remissvar

Reservationer Mot detta beslut reserverar sig ledamoten Liliane Svensson (s) för minoriteten (s), (v), (mp) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga ett.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Minoriteten (s), (v), (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2009-06-11

Liliane Svensson m.fl. (s)

Rudy Espinoza m.fl. (v)

Rebwar Hassan m.fl. (mp)

Ärende nr 13

Dnr.006/268-2009

Svar på remiss från Kommunstyrelsen:

Införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens remissvar.

Därutöver vill vi framföra följande.

Det finns fördelar med ett gemensamt telefonnummer till stadens verksamheter. Men det är viktigt, att lokalkännedomen finns hos växeltelefonisten. För många är det svårt, att precisera vilken handläggare eller sektion som har hand om ärendet man ringer om. Särskilt svårt är det för många som inte kan svenska språket och/eller är obekanta med hur byråkratin fungerar.

Skärholmens befolkningsstruktur är sådant, att särskild hänsyn måste tas till detta. Vid invigningen av Skärholmens Servicekontor den 4 juni i år poängterade flera invigningstalare vikten av närheten till medborgarna när det gäller service. Vi menar, att det ska gälla även telefonservice.

Vi anser därför, att det måste finnas någon slags växel, som tar hand om och sorterar samtalen i Skärholmen. Vi anser också, att växelfunktionen ska vara i egen regi. Då kan man garantera kontinuitet, utbildning av egen personal och att jobben stannar i Sverige.

§14 Svar på remiss om förändringar i nuvarande avgiftssystem inom Äldreomsorg

Bakgrund De planerade förändringarna innebär att avgiftssystemet på ett tydligare sätt ska följa de bestämmelser som finns i socialtjänstlagen (SoL) angående avgifter. För den enskilde ska avgifterna och uträkningarna göras tydligare för att stärka den enskildes rättssäkerhet. De föreslagna förändringarna rör främst beräkningen av inkomst vid underskott av kapital, höjning av minimibeloppet, kostavgiften, individuellt tillägg vid fördyrande levnadskostnader samt avgiftsgrupper med timintervaller. Höjningen av de enskildas minimibelopp till lagstiftningens nivå, kommer att medföra minskade intäkter för staden och stadsdelarna i form av hemtjänstavgifter och vård- och omsorgsavgifter.

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 006/127-2009 med förslag till beslut

att

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på remissen

2. Omedelbar justering. Remissvaret skickas till RVI-remissvar@stadshuset.stockholm.se samt till KF/KS kansli, Stadshuset, 10535 Stockholm

Yrkande Ledamoten Elisabeth Johnson (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt har för alliansen (m), (fp) samt (kd) följande tilläggsförslag: att en utvärdering skall göras senast till tertialrapport 2, 2010. Efter ajournering i 4 minuter yrkar ledamoten Liliane Svensson (s) för minoriteten (s), (v), (mp) om bifall till ett eget förslag till beslut i enlighet med det särskilda uttalande som gjorts av (s), (v), (mp) i äldrenämnden. Hon yrkar även bifall till förvaltningens förslag till beslut samt för tilläggsförslaget från alliansen (m),(fp), (kd). Ordföranden Jan Jönsson (fp) ställer förvaltningens förslag samt alliansens tilläggsförslag mot avslag och hör enhälligt bifall till förvaltningens samt tilläggsförslaget. Ledamoten Liliane Svensson (s) anmäler för (s), (v), (mp) en röstförklaring. Ordföranden Jan Jönsson (fp) ställer sedan minoritetens (s), (v), (mp) förslag till beslut mot avslag och hör avslag till detta. Ledamoten Liliane Svensson (s) reserverar sig för (s), (v), (mp) mot avslaget till förmån för eget förslag till beslut i enlighet med det särskilda uttalande som gjorts av (s), (v), (mp) i äldrenämnden. Ordföranden Jan Jönsson (fp) begärde också omedelbar justering av paragrafen och fick bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt enhälligt

att

1. godkänna förvaltningens svar på remissen med tillägget att en utvärdering skall göras senast till tertialrapport 2, 2010

2. omedelbar justera paragrafen. Remissvaret skickas till RVI-remissvar@stadshuset.stockholm.se samt till KF/KS kansli, Stadshuset, 10535 Stockholm

att

1. avslå minoritetens (s), (v), (mp) förslag till beslut i enlighet med det särskilda uttalande som gjorts av (s), (v), (mp) i äldrenämnden

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Reservation Ledamoten Liliane Svensson (s) reserverar sig för (s), (v), (mp) mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut i enlighet med det särskilda uttalande som gjorts av (s), (v), (mp) i äldrenämnden

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Röstförklaring (s), (v), (mp)

Ärende 14

Svar på remiss om förändringar i nuvarande avgiftssystem inom Äldreomsorg

Liliane Svensson (s) m.fl.

Rudy Espinoza (v) m.fl

Rebwar Hassan (mp) m.fl.

I första hand yrkade vi på att (s), (v), (mp:s) reservation i äldrenämnden skulle antas i sin helhet. Då vi anser att utvärdering av systemet i tertialrapport 2 är en central del av reservationen som allianspartierna kunde tänka sig stödja , valde vi att även biträda alliansens tilläggsförslag. Vi reserverar oss därför till förmån för (s), (v) och (mp) reservation i äldrenämnden i sin helhet.

§15 Remissvar på Stockholms stads säkerhetsprogram

Bakgrund Skärholmens stadsdelsförvaltning har fått in en remiss från Kommunstyrelsen om säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012. Skärholmens stadsdelsförvaltning anser att förslaget är bra.

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 006/258-2009 med förslag till beslut

att

1. Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens svar på remissen.

2. Yttrandet ska vara inkommet senast 30 juni. Det ska sändas i digital form till Finansroteln (RI-remissvar) och i pappersform till KF/KS kansli, Stadshuset, 105 35 Stockholm.

Yrkande Ledamoten Liliane Svensson (s) yrkar för minoriteten (s), (v), (mp) om bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Han finner två förslag till beslut, förvaltningens samt minoritetens enligt bilaga ett. De bägge förslagen till beslut ställs mot varandra och ordföranden Jan Jönsson (fp) hör bifall till förvaltningens förslag till beslut. Mot beslutet reserverar sig ledamoten Liliane Svensson (s) för minoriteten (s), (v), (mp) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga ett.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna stadsdelsförvaltningens svar på remissen.

2. yttrandet ska vara inkommet senast 30 juni. Det ska sändas i digital form till Finansroteln (RI-remissvar) och i pappersform till KF/KS kansli, Stadshuset, 105 35 Stockholm.

Reservationer Mot beslutet reserverar sig ledamoten Liliane Svensson (s) för minoriteten (s), (v), (mp) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga ett.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Minoriteten (s), (v), (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

Rudy Espinoza (V)

Liliane Svensson (S) m.fl

Rebwar Hassan (MP) m.fl

Ärende nr 15

Säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden tillstyrker i huvudsak förvaltnings förslag till svar på remissen.

Därutöver vill vi framföra följande.

Vi konstaterar att möjligheten för staden att värna säkerhet och trygghet för alla som bor, verkar och vistas i staden påverkas av att nästan all kommunal verksamhet som inte är strategisk ledning och myndighetsutövning ska konkurrensutsättas.

Förmågan för staden att ha total översikt över hot, risker och sårbarheter blir givetvis mindre ju fler aktörer som driver verksamhet till exempel inom äldreomsorgen. Vi efterlyser därför en utvecklad risk- och sårbarhetsanalys när det gäller samordningen av insatser som rör privat drivna verksamheter som finansieras av kommunala medel.

§16 Redovisning av kompetensstegen inom äldreomsorgen

Kompetensstegen är en flerårig nationell satsning för att stödja kommunernas långsiktiga kvalitets- och kompetensutvecklingsarbete inom omsorg och vård av äldre. Drygt en miljard kronor har avsatts till satsningen, som pågick till och med år 2008.

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 699/322-2009 med förslag till beslut

att

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning

2. Omedelbar justering. Skickas till Äldreförvaltningen, Annika Jalap-Hermansson.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall till detta. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall även till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna förvaltningens redovisning

2. omedelbart justera paragrafen för att skickas till Äldreförvaltningen, Annika Jalap-Hermansson.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§17 Revidering av riktlinjer för handläggning av vårdnad, boende, umgänge och namn

Bakgrund Kommunstyrelsen har begärt stadsdelsnämndens yttrande med anledning av att stadens riktlinjer för vårdnad, boende, umgänge och namn har reviderats. De nu gällande riktlinjerna är från 2003. Med anledning av lagändringar har det varit nödvändigt att revidera riktlinjerna. Det har även skett förändringar i föräldrabalken i syfte att göra barnperspektivet tydligare i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 006/298-2009 med förslag till beslut

att

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som sitt yttrande till Kommunstyrelsen överlämna detta tjänsteutlåtande.

2. Omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall till detta. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall även till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. som sitt yttrande till Kommunstyrelsen överlämna detta tjänsteutlåtande.

2. omedelbart justera paragrafen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§18 Remissvar :Anvisningar för upphandling inom omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 006/288-2009 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner remissvar på stadsledningskontorets förslag på anvisningar för upphandlingar inom omsorg om personer med funktionsnedsättning.

2. Tjänsteutlåtandet med protokollsutdrag skickas till KF/KS kansli.

Yrkande Ledamoten Liliane Svensson (s) lämnar för (s) och (v) ärendet utan eget ställningstagande. Ledamoten Rebwar Hassan (mp) yrkar bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och finner två förslag till beslut, förvaltningens samt (mp:s) förslag till beslut enligt bilaga ett. Han ställer de bägge förslagen till beslut mot varandra och hör bifall till förvaltningens förslag till beslut. Mot beslutet reserverar sig ledamoten Rebwar Hassan (mp) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga ett.

Beslut Skärholmens stadsdelsförvaltning beslöt

att

1. godkänna förvaltningens remissvar på stadsledningskontorets förslag på anvisningar för upphandlingar inom omsorg om personer med funktionsnedsättning.

2. tjänsteutlåtandet med protokollsutdrag skickas till KF/KS kansli.

Reservation Mot beslutet reserverar sig ledamoten Rebwar Hassan (mp) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga ett.

Utan eget ställningstagande Ledamoten Liliane Svensson (s) ställer sig för (s) och (v) utan eget ställningstagande i frågan.

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

SDN SKÄRHOLMEN

2009-06-11

Ärende 18

Remissvar :Anvisningar för upphandling inom omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Rebwar Hassan , m.fl. (mp)

Förslag till beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

1. att i huvudsak tillstyrka föreliggande förslag

2. att därutöver anföra följande

Vi anser att avtalstiden ska sättas till ett år, med möjlighet till förlängning ett år i taget, i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Då blir det möjligt att göra en utvärdering och snabbt vidta åtgärder.

Alla stockholmare, oavsett ålder, kön och eventuellt funktionshinder ska kunna välja hur den omsorg de behöver ska se ut. Detta är en självklar rättighet. Det är bra att exempelvis brukarkooperativ, föräldrakooperativ och personalkooperativ nu får möjlighet att driva verksamheter med hög kvalitet. Samtidigt är det av största vikt att det alltid är brukaren som står i centrum för verksamheterna.

Det är av stor betydelse att de kommunala utförarna finns kvar som tidigare. Sann valfrihet är att kunna välja mellan kommunala och privata, förenings- eller kooperativa alternativ, och inte enbart mellan olika företag som utförare. Kommunala alternativ är särskilt viktiga då flera handikapporganisationer uttrycker oro för att privata alternativ inte ger tillräcklig trygghet och kontinuitet. Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) känner till exempel stor trygghet i vetskapen att det är kommunen med sitt offentliga ansvar som tillgodoser de specifika behoven hos mentalt och socialt funktionshindrade personer.

En viktig del i valfriheten är att de individuella bedömningarna ges stort utrymme och att man utgår från att brukarnas inflytande över hur de beviljade insatserna utförs ska öka.

§19 Gemensam upphandling av sommargårdsverksamhet

Bakgrund Serviceförvaltningen inbjuder till samordnad upphandling för staden av sommargårdsverksamhet (kollo) 2010 med möjlighet till förlängning 2011. Syftet med upphandlingen är att tillförsäkra stadens nämnder möjlighet att tillhandahålla platser vid kolloverksamhet för barn och ungdomar boende i respektive stadsdel.

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr. 103/325-2009 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden beslutar delta i en gemensam upphandling av sommargårdsverksamhet 2010 med möjlighet till förlängning 2011.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt Serviceförvaltningen att administrera upphandlingen samt att besluta i löpande frågor i ärendet innefattandes att

- utarbeta förfrågningsunderlaget

- infordra anbud

- anta anbud och teckna ramavtal med antagna anbudsgivare

- hantera en eventuell överprövning

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och fick bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. delta i en gemensam upphandling av sommargårdsverksamhet 2010 med möjlighet till förlängning 2011.

2. uppdra åt Serviceförvaltningen att administrera upphandlingen samt att besluta i löpande frågor i ärendet innefattandes att

- utarbeta förfrågningsunderlaget

- infordra anbud

- anta anbud och teckna ramavtal med antagna anbudsgivare

- hantera en eventuell överprövning

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§20 Upphandling av hantverkstjänster

Bakgrund Det finns ett återkommande behov av tjänster för att göra ombyggnationer, anpassningar och reparationer i verksamhetslokalerna. Senaste upphandling gjordes 2005 gemensamt för 10 nämnder. Detta avtal löper ut 2010-04-30

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 103/324-2009 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden beslutar att delta i gemensam upphandling av hantverkstjänster.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören i Kungsholmens stadsdelsförvaltning att administrera upphandlingen samt besluta i löpande frågor i ärendet innefattandes att

- godkänna förfrågningsunderlaget

- infordra anbud

- anta anbud och teckna ramavtal med antagna anbudsgivare

- hantera en eventuell överprövning

3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att medverka i implantering och uppföljning under avtalstiden med Kungsholmens stadsdelsförvaltning som samordnare och avtalsförvaltare.

4. Stadsdelsnämnden delegerar till stadsdelsdirektören (förvaltningschefen) att under avtalstiden fatta beslut i mindre frågor av icke principiell karaktär.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och fick bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. delta i gemensam upphandling av hantverkstjänster.

2. uppdra åt stadsdelsdirektören i Kungsholmens stadsdelsförvaltning att administrera upphandlingen samt besluta i löpande frågor i ärendet innefattandes att

- godkänna förfrågningsunderlaget

- infordra anbud

- anta anbud och teckna ramavtal med antagna anbudsgivare

- hantera en eventuell överprövning

3. uppdra åt förvaltningen att medverka i implantering och uppföljning under avtalstiden med Kungsholmens stadsdelsförvaltning som samordnare och avtalsförvaltare.

4. Stadsdelsnämnden delegerar till stadsdelsdirektören (förvaltningschefen) att under avtalstiden fatta beslut i mindre frågor av icke principiell karaktär.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§21 Rapport om samverkan socialtjänst- skola

Stadsdelsnämnden har ställt ett antal frågor med anledning av att tidningen Södra Sidan i flera artiklar granskat stadsdelens samverkan när det gäller socialtjänsten och skolan.

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 599/317-2009 med förslag till beslut att

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och fick bifall till detta yrkande.

Beslut Skärholmens stadsdelsförvaltning beslöt

att godkänna rapporten

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§22 Återtagande av nominering till deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse för Sätra vård och omsorgsboende

Bakgrund Stadsdelsnämnden godkände i april att personalen på Sätra Vård och omsorgsboende, enhet 1C medverkar i kvalitetsutmärkelsen. Chefen för Sätra Vård och omsorgsboende har därefter övervägt enhetens deltagande och nu bestämt att återta ansökan. Enheten kommer att fortsätta sitt arbete för att eventuellt vid ett annat tillfälle återkomma med en ansökan.

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 699/277-2009 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner att nomineringen av Sätra Vård och omsorgsboende till deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse återtas.

2. omedelbart justera paragrafen.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och fick bifall till detta. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall även till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsförvaltning beslöt

att

1. godkänna att nomineringen av Sätra Vård och omsorgsboende till deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse återtas.

2. omedelbart justera paragrafen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§23 Semester för stadsdelsdirektören

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 299/358-2009 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner semester för Stadsdelsdirektören v 27 – 31, 29/6-29/7 och vikarier för denne enligt detta förslag.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna semester för Stadsdelsdirektören v 27 – 31, 29/6-29/7 och vikarier för denne enligt detta förslag

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§24 Månadsrapport maj 2009

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 101/348-2009 med förslag till beslut att stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för maj 2009 och lägger den till handlingarna.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsförvaltning beslöt

att godkänna månadsrapporten för maj 2009 och lägga den till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§25 Balanslista uppdrag SDN 6/2009-05-14

Yrkande Ledamoten Elisabeth Johnsson (m) anmärkte att uppdraget till avdelningen Stadsmiljö gällande spontanidrottsplatser felaktigt står angivet som genomfört, felaktigt är även att uppdraget att redovisa behov av språkutbildning för äldreomsorgspersonal redovisas på denna nämnd, rätt är att detta skall redovisas på nämnd i augusti. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att balanslistan godkänns med dessa anmärkningar och fick bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna balanslistan med anmärkningarna att uppdraget till avdelningen Stadsmiljö gällande spontanidrottsplatser felaktigt står angivet som genomfört samt att uppdraget att redovisa behov av språkutbildning för äldreomsorgspersonal redovisas på denna nämnd, rätt är att detta skall redovisas på nämnd i augusti.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§26 Kassaförvaltare och ställföreträdare

Bakgrund Enligt stadens regler skall kassaförvaltare/utanordnare utses av nämnd och beslutet gälla tillsvidare. Regelmässigt utses förvaltningschef stadsdelsdirektör till kassaförvaltare. Steinunn À Håkansson tillträder befattningen som stadsdelsdirektör för Skärholmens stadsdelsförvaltning från och med 2009-06-01.

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 199/331-2009 med förslag till beslut

1. att utse Steinunn À Håkansson till kassaförvaltare/utanordnare.

2. godkänna anmälan av utsedda ställföreträdande kassaförvaltare/utanordnare.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsförvaltning beslöt

att

1. utse Steinunn À Håkansson till kassaförvaltare/utanordnare.

2. godkänna anmälan av utsedda ställföreträdande kassaförvaltare/utanordnare.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

§27 Fyllnadsval till det socialdelegerade utskottet

Förslag till beslut

att Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att utse Rudy Espinoza (v) som ordinarie ledamot för det socialdelegerade utskottet för perioden 2009-06-11 – 2009-12-31.

att omedelbart justera paragrafen

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förslaget till beslut och hörde bifall till detta. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall även till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. utse ersättaren i Skärholmens stadsdelsnämnd Rudy Espinoza (v) som ordinarie ledamot för det socialdelegerade utskottet för perioden 2009-06-11 – 2009-12-31.

2. att omedelbart justera paragrafen

§28 Inkomna skrivelser/beslut

A. Remissvar gällande ansökan från AB Vårljus om tillstånd för enskild verksamhet, dnr 503/302-2009.

B. Protokoll från pensionärsrådet 2009-04-16.

C. Protokoll från Föreningen Skärholmens Gård 2009-04-22.

D. Beslutanderätt för socialsekreterare, dnr 000/326-2009.

E. Protokoll från möte med stadsdelsnämndens gruppledare 2009-05-14.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att stadsdelsnämnden lägger handlingarna/besluten A-E till handlingarna och hörde bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga handlingarna/besluten A-E till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§29 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm/postfack till handlingarna

§30 Övriga frågor

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden Jan Jönsson (fp) sammanträdet kl. 18.39 med att önska alla en glad sommar!