Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-10-22

Sammanträde 2009-10-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2 nb, Skärholmens centrum

Sammanträdet börjar kl. 17.00 med en sluten del som ej är öppen för allmänheten.
Klockan Läs mer...18.00 börjar det öppna mötet med frågestund för allmänheten.

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utseende av protokollsjusterare för del 2.

2 Anmälan av protokollsjustering, öppna delen av sammanträdesprotokoll 2009-09-17

4 Gemensam upphandling avseende skötsel av plaskdammar, duschar och vattenanläggningar på parkmark, dnr.103/592-2009

5 Genomförandeärende: Rivning och uppbyggnad av nya förskolor i Skärholmen och Vårberg, dnr 499/576-2009

6 Biogas i Stockholm, dnr 099/608-2009

7 Uppföljning av internkontroll i ParaSoL - dokumentation på LSS gruppbostäder, dnr 601/286-2009

8 Remissvar: Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter, dnr 006/519-2009

9 Yttrande till Socialstyrelsens smittskyddsenhet, tillsynsavdelningen, om tillgång till vårdhygienisk kompetens, dnr 006/497-2009

10 Anmälningsärende: Verksamhetsuppföljningar på uppdrag av äldrenämnden, dnr 602/591-2009:

A) Real Omsorg i Stor Stad/ROSSAB
B) OmsorgsCompagniet i Norden AB
C) Assistansen S& M AB

11 Månadsrapport september 2009, dnr 101/599-2009

18 Balanslista uppdrag SDN 11/2009-10-22

19 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm/postfack 11/2009-10-22

20 Inkomna skrivelser/beslut.

A. Beslut 2009-09-22, Länsstyrelsen i Stockholms län. Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL), vid Pavus Omsorger - hem för vård eller boende, dnr 006/438-2009

B. Beslut 2009-09-28, Länsstyrelsen i Stockholms län. Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL), vid Byholmens vårdboende, dnr 699/581-2009

C. Beslut 2009-08-28, Länsstyrelsen i Stockholms län. Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL), vid Sandstugans äldreboende, dnr 699/525-2009

D. Beslut 2009-09-07, Länsstyrelsen i Stockholms län. Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL), vid Björksätra Vårdboende, dnr 006/201-2009

E. Protokoll från möte med stadsdelsnämndens gruppledare 2009-09-04

F. Protokoll från möte med stadsdelsnämndens gruppledare 2009-09-17

G. Protokoll från möte med stadsdelsnämndens gruppledare 2009-09-24
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (129 kb)

§8 Genomgång av närvarande ledamöter – utseende av protokollsjusterare för del 2

Ordföranden Jan Jönsson (fp) utsågs att justera protokollet tillsammans med ledamoten Liliane Svensson (s)

------------------------------------------------------------------------------------------

§9 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställde dagordningen i enlighet med förslag till beslut

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§10 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2009-09-17

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna anmälan av protokollsjusteringen av sammanträdesprotokoll 2009-09-17

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§11 Gemensam upphandling avseende skötsel av plaskdammar, duschar och vattenanläggningar på parkmark

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 103/592-2009 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att delta i en gemensam upphandling avseende skötsel av plaskdammar, duschar och vattenanläggningar på parkmark.

2. Skärholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsdirektören vid Skarpnäcks stadsdelsförvaltning att fatta samtliga för upphandlingen nödvändiga beslut, att teckna avtal med utsedd leverantör samt att besluta i övriga frågor som rör avtalet under avtalsperioden.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. delta i en gemensam upphandling avseende skötsel av plaskdammar, duschar och vattenanläggningar på parkmark.

2. uppdra åt stadsdelsdirektören vid Skarpnäcks stadsdelsförvaltning att fatta samtliga för upphandlingen nödvändiga beslut, att teckna avtal med utsedd leverantör samt att besluta i övriga frågor som rör avtalet under avtalsperioden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§12 Genomförandeärende: Rivning och uppbyggnad av nya förskolor i Skärholmen och Vårberg

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 499/576-2009 med förslag till beslut att

  1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag.

  2. Ärendet sändes till Kommunstyrelsens ekonomiutskott för godkännande

  3. Omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall till detta. Han yrkade även om omedelbar justering av ärendet och fick bifall även till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

  1. godkänna förvaltningens förslag.

  2. sända ärendet till Kommunstyrelsens ekonomiutskott för godkännande

  3. omedelbart justera paragrafen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§13 Biogas i Stockholm

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 099/608-2009 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning.

2. Ärendet skickas till Miljönämnden och kommunstyrelsen för svar.

Yrkande Ledamoten Rebwar Hassan (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt anmäler för (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner ett förslag till beslut, förvaltningens och hör bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna förvaltningens redovisning.

2. ärendet skickas till Miljönämnden och kommunstyrelsen för svar.

Särskilt uttalande Ledamoten Rebwar Hassan (mp) anmäler för (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett (mp) Särskilt uttalande

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

Rebwar Hassan (mp) m.fl.

Ärende 13, Biogas i Stockholm

Dnr 099/608-2009

Särskild uttalande

Biogasproduktion och -användning är lönsamt i större städer samt i orter med mycket industri som genererar organiskt avfall och där distributionsnäten är välutbyggda. Biogas som fordonsbränsle har använts som ett alternativ till andra drivmedel främst för att kunna förbättra stadsluften genom minskningen av kväveoxider i emissionen från fordon. Dessutom ger vissa alternativa bränslen, och då även biogas, mindre utsläpp av koldioxid.

Enligt en studie utförd av Avfall Sverige producerar svenskarna genomsnittligen 1,9 kg matavfall per vecka vilket blir cirka 98,8 kg matavfall per år. Hela svenska befolkningen producerar därmed ungefär 900000 ton matavfall per år. Den totala mängden matavfall från storkök, butiker och restauranger uppskattas vara 250 kton (250000 ton) per år i Sverige. Idag används endast 17% av denna mängd matavfall till att producera biogas. Enligt Miljövårdsverkets miljömål 15, delmål 5 skall hela 35% återvinnas genom biologisk behandling vid slutet av 2010. Ett problem med biogasbilar är deras begränsade körsträcka per tankning. Tillsammans med få tankställen är det för tillfället svårt att köra långa sträckor och därför lämpar sig biogasfordon idag bäst för stadskörning i städer där det finns tankställen. (Rehnlund 2004, s. 48) Med dagens teknik kan personfordon som drivs med biogas köra mellan 20-40 mil beroende på bilmodell och hur du kör. Ifall tankmöjligheter av biogas saknas går det att tanka bensin och därmed klara sig mellan 40-70 mil extra, då dagens biogasbilar är hybridbilar med både biogas- och bensintank. (Svensk Biogas 2006)

Genom att driva bilar på biogas istället för diesel eller bensin kan man minska utsläppen av koldioxid med ca 2,5 kg per mil. För bussar och sopbilar minskar utsläppen 12-15 kg per mil.

§14 Uppföljning av internkontroll i ParaSoL – dokumentation på LSS Gruppbostäder

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 601/286-2009 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner uppföljning av internkontroll i ParaSoL.

2. LSS gruppbostäders internkontroll av dokumentation anmäls två gånger per år till stadsdelsnämnden.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsförvaltning beslöt

att

1. Stadsdelsnämnden godkänner uppföljning av internkontroll i ParaSoL.

2. LSS gruppbostäders internkontroll av dokumentation anmäls två gånger per år till stadsdelsnämnden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§15 Remissvar: Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 006/519-2009 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut att rökfri arbetstid införs i samtliga verksamheter from den 1 maj 2010.

Yrkande Ledamoten Liliane Svensson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut för (s) samt (v) samt anmäler ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Ledamoten Rebwar Hassan (mp) yrkar tillika bifall till förvaltningens förslag till beslut samt anmäler ett särskilt uttalande enligt bilaga två. Ledamoten Andrea Femrell (m) ställer sig för alliansen (m), (fp), (kd) bakom (s) och (v):s särskilda uttalande. Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner ett förslag till beslut, förvaltningens och hör enhälligt bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna förvaltningens förslag till beslut att rökfri arbetstid införs i samtliga verksamheter from den 1 maj 2010.

Särskilt uttalande Ledamoten Liliane Svensson (s) anmäler ett särskilt uttalande för (s) och (v) enligt bilaga ett. Ledamoten Rebwar Hassan (mp) anmäler ett särskilt uttalande för (mp) enligt bilaga två. Ledamoten Andrea Femrell (m) ställer sig för alliansen (m), (fp), (kd) bakom (s) och (v):s särskilda uttalande.

----------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Särskilt uttalande (s), (v) med stöd av alliansen (m), (fp), (kd)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2009-10-22

Liliane Svensson m.fl. (s)

Rudy Espinoza m.fl. (v)

Samt Alliansen (m), (fp), (kd)

Ärende 15

Dnr.006/519-2009

Remissvar: Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter.

Särskilt uttalande

Vi tycker, att införande av rökfri arbetstid i Stockholms verksamheter är bra och angeläget. Det är en självklarhet, att de som anlitar Stockholms stads verksamheter och de som arbetar i densamma, inte ska utsättas för tobaksrök. Detsamma bör naturligtvis råda i privat verksamhet anser vi. När det gäller medarbetare, som arbetar i brukares hem, där brukaren röker så bör man ta största möjliga hänsyn till vem som ska utföra arbetet.

Det är viktigt i sammanhanget, att arbetsgivaren uppmuntrar rökavvänjning för sina anställda. Genom information och stödinsatser på arbetsplatsen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga två Särskilt uttalande (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

Rebwar Hassan (mp) m.fl.

Ärende 15, Remissvar: införande av rökfri arbetstid i Stockholms Stads verksamheter Dnr 006/519-2009

Särskilt uttalande

Senaste tiden diskuterades bland annat det rökförbud som införts i allt fler kommuner och landsting i Sverige. Förbudet gäller rökning under arbetstid. I dessa kommuner kommer man alltså inte kunna gå ut och röka på morgonfikat.

Eftersom det inte ännu inte finns någon lag som reglerar rökförbudet på arbetsplatserna så styr kommunerna över förbudet bäst de vill. Vi ser att detta är nästa naturliga steg i och med att vi den 1 juni 2005 fick en lag som gav rökstopp på krogar och restauranger.

Självklart vänder sig de nya bestämmelserna till människors förnuft och känsla, rökning drabbar även personer i rökarens närhet. Om man verkligen vill minska kostnaderna, öka folkhälsan och få en rökfri miljö så borde det kanske lagstiftas mot rökning på arbetsplatserna istället för några förbud? Rökning förbjuds på allt fler arbetsplatser men det finns inga direkta åtgärder om någon skulle bryta mot förbudet. Vi anser att detta naturligtvis bör råda i privat verksamhet och de som anlitar Stockholms stads verksamheter, inte ska utsättas för tobaksrök.

§16 Yttrande till Socialstyrelsens smittskyddsenhet, tillsynsavdelningen, om tillgång till vårdhygienisk kompetens

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 006/497-2009 med förslag till beslut att

1. Godkänna förvaltningens förslag till yttrande till Socialstyrelsens smittskyddsenhet, tillsynsavdelningen, om tillgång till vårdhygienisk kompetens

2. Överlämna yttrandet till Socialstyrelsens smittskyddsenhet, tillsynsavdelningen

3. Omedelbar justering

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall till detta. Han yrkade även om omedelbar justering av ärendet och fick bifall även till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämn beslöt

att

1. Godkänna förvaltningens förslag till yttrande till Socialstyrelsens smittskyddsenhet, tillsynsavdelningen, om tillgång till vårdhygienisk kompetens

2. Överlämna yttrandet till Socialstyrelsens smittskyddsenhet, tillsynsavdelningen

3. Omedelbart justera ärendet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§17 Anmälningsärende: Verksamhetsuppföljningar på uppdrag av äldrenämnden

a) Real Omsorg i Stor Stad/ROSSAB

b) OmsorgsCompagniet i Norden AB

c) Assistansen S& M AB

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att anmälningsärendena läggs till handlingarna och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga anmälan av nedanstående ärenden till handlingarna

a) Real Omsorg i Stor Stad/ROSSAB

b) OmsorgsCompagniet i Norden AB

c) Assistansen S& M AB

§18 Månadsrapport september 2009

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 101/599-2009 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för september 2009 och lägger den till handlingarna

Yrkande Ledamoten Liliane Svensson (s) anmäler för minoriteten (s), (v), (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna månadsrapporten för september 2009 och lägga den till handlingarna

Särskilt uttalande Ledamoten Liliane Svensson (s) anmäler för minoriteten (s), (v), (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett

-----------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Minoriteten (s), (v), (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2009-10-22

Liliane Svensson m.fl. (s)

Rudy Espinoza m.fl. (v)

Rebwar Hassan m.fl. (mp)

Ärende 18

Dnr.101/599-2009

Månadsrapport september 2009.

Särskilt uttalande

Det är med stor oro vi tar del av de underskott, som månadsrapporten visar. Även om underskotten balanseras av överskott i andra delar av förvaltningens verksamhet. Att fritidsenheten ska minska personalen under resten av året för att hålla budgeten i balans kan vi inte acceptera. Satsning på fritid och kultur är särskilt viktig i bistra tider.

§19 Ansökan om tillstånd för enskild verksamhet

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 503/577-2009 med förslag till beslut att stadsdelsnämnden

1. godkänner ansökan om tillstånd för enskild verksamhet, i avvaktan på inflyttning den första april 2010 till Hägersten.

2. omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall till detta. Han yrkade även om omedelbar justering av ärendet och fick bifall även till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsförvaltning beslöt

att

1. godkänna ansökan om tillstånd för enskild verksamhet, i avvaktan på inflyttning den första april 2010 till Hägersten.

2. omedelbar justera ärendet.

-----------------------------------------------------------------------------------------

§20 Ansökan om medel hos Idrottsförvaltningen för upprustning av Spontanidrottsplatser i Skärholmen

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 399/431-2009 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till beslut.

2. Ärendet skickas till Idrottsnämnden.

3. Omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall till detta. Han yrkade även om omedelbar justering av ärendet och fick bifall även till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna förvaltningens förslag till beslut.

2. ärendet skickas till Idrottsnämnden.

3. omedelbart justera ärendet

-----------------------------------------------------------------------------------------

§21 Uppdrag, Se över mötesplatsernas och parklekarnas organisation

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 499/633-2009 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att ge verksamheten Förskola och Fritid i uppdrag att utreda och besvara frågorna i detta tjänsteutlåtande.

2. redovisning skall ske till Skärholmens stadsdelsnämnd 2009-12-17.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. ge verksamheten Förskola och Fritid i uppdrag att utreda och besvara frågorna i detta tjänsteutlåtande.

2. redovisning skall ske till Skärholmens stadsdelsnämnd 2009-12-17.

-----------------------------------------------------------------------------------------

§22 Balanslista uppdrag SDN 11/2009-10-22

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att balanslistan godkänns och fick bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna anmälan av balanslista uppdrag SDN 11/2009-10-22

-----------------------------------------------------------------------------------------

§23 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm/postfack

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att anmälan av skrivelserna godkänns och läggs till handlingarna och hörde bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna och lägga anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm/postfack till handlingarna

-----------------------------------------------------------------------------------------

§24 Inkomna skrivelser/beslut

A. Beslut 2009-09-22, Länsstyrelsen i Stockholms län. Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL), vid Pavus Omsorger – hem för vård eller boende, dnr006/438-2009

B. Beslut 2009-09-28, Länsstyrelsen i Stockholms län. Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL), vid Byholmens vårdboende, dnr 699/581-2009

C. Beslut 2009-08-28, Länsstyrelsen i Stockholms län. Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL), vid Sandstugans äldreboende, dnr 699/525-2009

D. Beslut 2009-09-07, Länsstyrelsen i Stockholms län. Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL), vid Björksätra Vårdboende, dnr 006/201-2009

E. Protokoll från möte med stadsdelsnämndens gruppledare 2009-09-04

F. Protokoll från möte med stadsdelsnämndens gruppledare 2009-09-17

G. Protokoll från möte med stadsdelsnämndens gruppledare 2009-09-24

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att anmälan av skrivelserna A – G godkänns och läggs till handlingarna och hörde bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna och lägga anmälan av skrivelserna A – G till handlingarna

-----------------------------------------------------------------------------------------

§25 Övriga frågor

Skrivelse om framtida markanvisningar och byggnationer i Skärholmens stadsdel

Yrkande Ledamoten Andrea Femrell (m) yrkade bifall till en skrivelse enligt bilaga ett från hela nämnden (m), (fp), (kd), (s), (v) (mp). Ordföranden Jan Jönsson (fp) hörde enhälligt bifall till detta. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. stadsdelsnämnden tillkännager för exploateringsnämnden, exploateringskontoret, finansroteln, stadsbyggnadsnämnden, stadsbyggnadskontoret, fastighetsnämnden, fastighetskontoret, stadsbyggnads- och fastighetsroteln, ytterstadsroteln, idrottsnämnden, idrottsförvaltningen och kultur- och idrottsroteln som sin mening vad som anförs nedan ( i bilagan) om markanvisningar och byggnationer i Skärholmens stadsdel

2. omedelbart justera ärendet.

Bilaga 1. Skrivelse från hela stadsdelsnämnden (m), (fp), (kd), (s), (v), (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Skrivelse från hela stadsdelsnämnden (m), (fp), (kd), (s), (v), (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2009-10-22

Andrea Femrell (m) m.fl.

Jan Jönsson (fp) m.fl.

Mikael Nordstedt (kd)

Liliane Svensson (s) m.fl.

Rebwar Hassan (mp) m.fl.

Rudy Espinoza (v) m.fl.

Skrivelse om framtida markanvisningar och byggnationer i Skärholmens stadsdel

Förslag till beslut:

1. att stadsdelsnämnden tillkännager för exploateringsnämnden, exploateringskontoret, finansroteln, stadsbyggnadsnämnden, stadsbyggnadskontoret, fastighetsnämnden, fastighetskontoret, stadsbyggnads- och fastighetsroteln, ytterstadsroteln, idrottsnämnden, idrottsförvaltningen och kultur- och idrottsroteln som sin mening vad som anförs nedan om markanvisningar och byggnationer i Skärholmens stadsdel

2. att omedelbart justera ärendet

Skärholmens stadsdel har likt övriga stadsdelar kontinuerligt varit föremål för en översyn av såväl exploateringskontoret som stadsbyggnadskontoret när det gäller att hitta lämpliga platser att bygga bostäder på och därmed ta ansvar för att Stockholm kan växa och bli en stad i världsklass. Processen har varit lång och tidvis hård där flera intressen har vägts mot varandra. Som exempel kan nämnas naturvärden, boendes och byggföretags önskemål samt olika politiska majoriteter.

I brytningen mellan innevarande och förra mandatperioden fattades två olika beslut efter en lång tids processande, förhandlande och kompromissande; beslutet om att inrätta Sätraskogens naturreservat och områdesprogrammet för Skärholmen. Samtliga partier i Skärholmens stadsdelsnämnd var och är i princip överens om de kompromisser som ledde fram till de båda besluten. Besluten föregicks av en lång förankringsperiod bland boende, olika organisationer och föreningar som alla haft och fortfarande har synpunkter på resultatet. En viktig hållning för oss politiker i Skärholmen har därför varit att värna de två fattade besluten och de kompromisser som ledde fram till dessa och sålunda bejaka de områdesförslag till markanvisningar som följer i spåren av områdesprogrammet, samtidigt som reservatet ska hållas fritt från ytterligare exploatering.

Särskilt viktigt och omhuldat av samtliga boende, intresseorganisationer och politiker i stadsdelen blev den del av områdesprogrammet som avsåg bostadsbyggande och utveckling av området kring Skärholmsvägen. Äntligen skulle det genomföras som så många gånger tidigare utlovats och diskuterats.

Efter en tid, av vad som får förmodas vara förberedande arbete på framförallt exploateringskontoret, började flera förslag till markanvisningar i stadsdelen presenteras och behandlas i exploateringsnämnden. Anmärkningsvärt är att flertalet av dessa markanvisningar inte ingår i områdesprogrammet utan är nya och okända både för oss lokalpolitiker och allmänheten. Dessutom berör delar av dessa anvisningar områden som idag är idrottsplatser och spontanidrottsplatser, dvs. områden som är mycket viktiga för stadsdelens yngre medborgare, vilka inte har lika stor organiseringsgrad i sitt idrottsutövande jämfört med andra stadsdelar. Vidare lyser en utav områdesprogrammets tyngdpunkter, Skärholmsvägen, med sin frånvaro.

Vid ett möte mellan företrädare för stadsdelsnämndens och exploateringsnämndens politiker och tjänstemän erhölls en bruttolista över alla pågående och planerade anvisningar i stadsdelen. Den bekräftade att flertalet anvisningar ligger utanför programmet och att Skärholmsvägen nedprioriterats av olika orsaker.

Eftersom situationen enligt oss politiker i Skärholmen därmed blivit ohållbar, har vi i och med detta övervägt exploateringskontorets olika förslag, värderat dessa i förhållande till stadens olika mål och fattade beslut och kommit fram till följande ställningstagande på såväl principiell nivå (processen och huvudprioriteringar) som konkret nivå (ställningstagande för och emot enskilda markanvisningar). Dessa ställningstaganden kommer att vara vägledande i våra remissyttranden till stadens centrala förvaltningar och nämnder när det gäller den fortsatta processen men också genomsyra de informella politiska kontakterna i de fall då stadsdelsnämnden formellt sett inte kan eller får yttra sig.

Ställningstagandena är följande:

Områdesprogrammet ska följas och prioriteras.

Trovärdigheten såväl politiskt som gentemot allmänheten blir starkt ifrågasatt om staden först genomför ett förankringsarbete som tar tid och kraft från medborgare, fattar beslut om detsamma och därefter struntar i att genomföra det. Områdesprogrammet som finns ska därför följas och prioriteras av stadens nämnder och styras upp gentemot förvaltningarna.

Skärholmsvägen måste utredas och prioriteras inom ramen för områdesprogrammet

Under flera decennier har staden talat om att göra om Skärholmsvägen och bygga bostäder. Inget har hänt. I och med områdesprogrammet har beslut fattats i stadsbyggnadsnämnden om att gå vidare. Detta måste genomföras och prioriteras, om inte före så samtidigt, med övriga anvisningar. Ett nytt Skärholmsvägen kommer att betyda mycket för stadsdelens utveckling. Den bör även ingå som en punkt i arbetet med söderortsvisionen.

Markanvisningar som enligt stadsdelsnämnden inte ska genomföras/leda till byggnation

Stadsdelsnämnden har utifrån den bruttolista (karta 2009-03-12) som presenterats av exploateringskontoret övervägt samtliga markanvisningar och förespråkar nedan att de mest kritiska utgår. Detta innebär att nämnden säger ja till övriga markanvisningar på bruttolistan, vare sig de ingår eller inte i områdesprogrammet. Det senare ska även ses i ljuset av att nämnden är mån om att ta sitt ansvar för Stockholms bostadsbyggande. Följande anvisningar/byggplaner anser vi ska utgå:

Bredängs Centrum (Ingår inte i områdesprogrammet. Idag anvisad för 90 hyresrätter/lgh)

Bredängs bollplan (Ingår inte i områdesprogrammet)

Johannedals bollplan i Vårberg (Ingår inte i områdesprogrammet)

Markanvisningar där stadsdelsnämnden har invändningar/villkor för att acceptera bebyggelse

Stadsdelnämnden har i och med områdesprogrammet accepterat att nedan angivna anvisningar/områden ska ingå i programmet. Däremot måste föreslagen typ av bebyggelse och verksamhet ändras för att nämnden ska tillstyrka fortsatt exploatering. Dessa anvisningar/områden är följande:

Björksätravägen i Sätra- området mellan Sätragårdsvägen och Örnsätrabacken.. Ingår i områdesprogrammet. Om bebyggelse ska ske på föreslagen plats måste det vara radhus, annars inget alls.

Vårbergstoppen. Ingår i områdesprogrammet. Här får bebyggelsen inte utformas så att uppfarter till toppen hindras eller begränsas, eller att aktivitetsytan (för bl a teater m.m.) försvinner

Kullholmen i Vårberg. Här bör byggas bostäder istället för som nu ett industriupplag.

Då inga ytterligare övriga frågor förelåg tackade ordföranden Jan Jönsson (fp) för visat intresse och avslutade sammanträdet kl. 19.45

--------------------------------------------------

Vid Protokollet Erik Odenlid

Nämndsekreterare

Skärholmens SDN