Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-01-21

Sammanträde 2010-01-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2 nb, Skärholmens centrum

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utseende av protokollsjusterare för del 2.

2 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2010-12-17.

5 Redovisning sommarverksamhet 2009, dnr 499/695-2009.

6 Remiss: Vision Kungens Kurva - Skärholmen, revidering och lägesrapport, dnr 006/727-2009

7 Investeringsönskemål 2011 - 2013 parker och naturområden, dnr 399/813-2010

8 Remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län med anledning av ansökan om ändring av tillstånd, dnr 006/770-2010.

9 Anmälningsärende: Verksamhetsuppföljningar avseende ledsagning och avlösning enligt SoL och LSS, på uppdrag av äldrenämnden, dnr 1.2.1/002-2010

10 Anmälningsärende: Verksamhetsuppföljningar avseende hemtjänst på uppdrag av äldrenämnden, dnr 1.2.1/003-2010

11 Anmälningsärende: Verksamhetsuppföljningar avseende vård- och omsorgsboende samt servicehus på uppdrag av äldrenämnden, dnr 1.2.1/004-2010

18 Balanslista uppdrag SDN 1/2010-01-21.

19 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm/postfack. SDN 1/2010-01-21

20 Inkomna skrivelser/beslut.

A. Protokoll Skärholmens stadsdelsförvaltnings Handikappråd 2009-10-29
B. Protokoll från Skärholmens stadsdelsförvaltnings pensionärsråd 2009-11-19
C. Stockholms idrottsnämnd. Idrottsnämndens beslut dnr 399/431-2009
D. Länsstyrelsen i Stockholms län. Enskild verksamhet upphör dnr 699/771-2009
E. Länsstyrelsen i Stockholms län. Ansökan om ändring av tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL), vid Framsteget behandlingshem Stockholm AB, dnr 503/577-2009
F. Länsstyrelsen i Stockholms län. Tillsyn enligt 13 kap. 2 Socialtjänstlagen, (SoL) dnr 602/750-2009
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (130 kb)

§6 Genomgång av närvarande ledamöter – utseende av protokollsjusterare för del 2

Ordföranden Jan Jönsson (fp) utsågs att justera protokollet tillsammans med ledamoten Liliane Svensson (s)

------------------------------------------------------------------------------------------

§7 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställde dagordningen i enlighet med förslag till beslut

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§8 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2009-12-17

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna anmälan av protokollsjusteringen av sammanträdesprotokoll 2009-12-17

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§9 Redovisning sommarverksamhet 2009

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 499/695-2009 med förslag till beslut att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna

- -------------------------------------------------------------------------------------------------

§10 Remiss: Vision Kungens Kurva – Skärholmen, revidering och lägesrapport

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 006/727-2009 med förslag till beslut

att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Yrkande Ledamoten Liliane Svensson (s) anmälde ett för (s), (mp), (fp), (m), (kd) gemensamt särskilt uttalande enligt bilaga ett samt yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ledamoten Rebwar Hassan (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga två. Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann två förslag till beslut, förvaltningens och miljöpartiets. Han ställde de bägge förslagen mot varandra och hörde bifall till förvaltningens förslag till beslut och avslag till miljöpartiets. Han yrkade och fick också bifall till omedelbar justering av protokollet samt till att ärendet även skall sändas till Stadsbyggnadskontoret.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänner förvaltningens svar på remissen.

2. sända tjänsteutlåtande samt protokollsutdrag till stadsbyggnadskontoret.

3. omedelbart justera paragrafen.

Särskilt uttalande Ledamoten Liliane Svensson (s) anmälde ett för (m), (fp), (kd), (s), (mp) gemensamt särskilt uttalande enligt bilaga ett.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Särskilt uttalande för s, mp, fp, m, kd

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2010-01-29

Liliane Svensson m.fl. (s)

Rebwar Hassan m.fl. (mp)

Jan Jönsson m.fl. (fp)

Andrea Femrell m.fl. (m)

Mikael Nordstedt (kd)

Ärende 10

Dnr.006/727-2009

Remiss: Visionen Kungens Kurva – Skärholmen, revidering och lägesrapport.

Särskilt uttalande

Vi instämmer i förvaltningens förslag till beslut och i sin helhet också i förvaltningens synpunkter och förslag.

Vi vill framhålla hur viktigt det är att prioritera och påskynda tillblivelsen av Spårväg Syd, en tvärspårväg som binder ihop de sydvästliga delarna av vår stad och som vi menar är av avgörande betydelse för dessa delar av söderorts framtida utvecklingsmöjligheter. Det är bra att tvärspårvägen återfinns i remissdokumentet, men vi menar att befintligt datum för färdigställande, 2019, är i senaste laget.

Vi anser vidare att det är viktigt att den skrivelse som samtliga partier i stadsdelsnämnden antog på nämndsammanträdet i november 2009, gällande framtida markanvisningar och byggnationer i Skärholmen, ska beaktas i visionsprojektet. Skrivelsen har förankrats brett där den lokala viljan och inställningen kommit till tals.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga två (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

Rebwar Hassan m. fl. (mp)

Ärende 10

Dnr 006/727-2009

Remiss: visionen om kungens kurva – Skärholmen, revidering och lägesrapport

Förslag till beslut

att Stadsdelsnämnden godkänner delvis förvaltnings remissvar

att Spårväg syd ska hög prioriteras och att utbyggnad av spårväg syd påbörjar snarast

att Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att avslå hela programmet för förbifart Stockholm.

Därutöver vill vi framföra följande:

Vi vill betona att klimathot och miljöförstöring talar för att en av de viktigaste egenskaper en översiktsplan måste ha är att vara anpassad till kollektivtrafikens krav. All idag tillgänglig kollektivtrafik bygger på en linjestruktur, oavsett om det är spårtrafik med stationer eller busstrafik mellan en rad hållplatser.

När tunnelbanenätet byggdes ut strukturerades staden efter stationernas inbördes lägen. Vi fick en stjärnformad stad med ett koncentrerat centrum i mitten. Därefter har – i och med massbilismens tillkomst - bebyggelsen spridits ut till ett mer diffust mönster.

I framtiden måste ny bebyggelse och nya stadsdelar lokaliseras i förhållande till varandra efter band med kollektivtrafikens linjer i mitten.

Spårväg Syd skulle binda ihop tunnelbanans Röda linjer mot Norsborg och Fruängen med pendeltågen i Älvsjö och Flemingsberg. Detta kan ses som ett smidigt alternativ för områdets icke bilburna besökare, som genom den lättare kan ta sig till och från området. Spårvägen finns med i den regionala planeringen för infrastrukturen i Stockholms län med finansiering från och med 2013, men något definitivt och säkert startdatum finns inte.

Vad gäller stadsutvecklingen så är det mycket viktigt att exploatering och byggnation av bostäder föregås av en områdesplanering. Att som idag bygga bostäder här och där utan en helhetssyn kring hur varje område ska utformas, är ett dåligt sätt att utveckla staden. Byggnation ska i första hand ske på redan exploaterad mark, men i de fall naturmark tas i anspråk, måste den naturen kompenseras med likvärdiga ekologiska kvaliteter.

§11 Investeringsönskemål 2011 – 2013 parker och naturområden

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 399/813-2010 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden beslutar om att ansöka om medel för nedan redovisade parkinvesteringar under perioden 2011-2013.

2. Ärendet skickas till Trafikkontoret, annelie.åhlander@tk.stockholm.se

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. ansöka om medel för nedan redovisade parkinvesteringar under perioden 2011-2013.

2. ärendet skickas till Trafikkontoret, annelie.åhlander@tk.stockholm.se

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§12 Remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län med anledning av ansökan om ändring av tillstånd

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 006/770-2010 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens yttrande.

2. Yttrandet skickas till Regionala tillsynsenheten,106 30 Stockholm

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna stadsdelsförvaltningens yttrande.

2. yttrandet skickas till Regionala tillsynsenheten,106 30 Stockholm

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§13 Anmälningsärende: Verksamhetsuppföljningar avseende ledsagning och avlösning enligt SoL och LSS, på uppdrag av äldrenämnden,

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/002-2010 med förslag till beslut att uppföljningen godkänns och läggs till handlingarna

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt att godkänna uppföljningen och lägga den till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§14 Anmälningsärende: Verksamhetsuppföljningar avseende hemtjänst på uppdrag av äldrenämnden,

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/003-2010 med förslag till beslut uppföljningen godkänns och läggs till handlingarna

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt att godkänna uppföljningen och lägga den till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§15 Anmälningsärende: Verksamhetsuppföljningar avseende vård- och omsorgsboende samt servicehus på uppdrag av äldrenämnden

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/004-2010 med förslag till beslut uppföljningen godkänns och läggs till handlingarna

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt att godkänna uppföljningen och lägga den till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§16 Balanslista uppdrag SDN 1/2010-01-21

Yrkande Ledamoten Andrea Femrell (m) påpekade att förvaltningen bör återkomma med ett nytt datum för redovisning av uppdraget att utreda mötesplatsernas organisation. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att anmälan av balanslistan godkänns med detta påpekande och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna anmälan av balanslistan med påpekandet att förvaltningen bör återkomma med ett nytt datum för redovisning av uppdraget att utreda mötesplatsernas organisation

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§17 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm/postfack

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att anmälan av skrivelser läggs till handlingarna och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga anmälan av skrivelser till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§18 Inkomna skrivelser/beslut.

A. Protokoll Skärholmens stadsdelsförvaltnings Handikappråd 2009-10-29

B. Protokoll från Skärholmens stadsdelsförvaltnings pensionärsråd 2009-11-19

C. Stockholms idrottsnämnd. Idrottsnämndens beslut dnr 399/431-2009

D. Länsstyrelsen i Stockholms län. Enskild verksamhet upphör dnr 699/771-2009

E. Länsstyrelsen i Stockholms län. Ansökan om ändring av tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL), vid Framsteget behandlingshem Stockholm AB, dnr503/577-2009

F. Länsstyrelsen i Stockholms län. Tillsyn enligt 13 kap. 2 Socialtjänstlagen, (SoL) dnr602/750-2009

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att anmälan av skrivelser/beslut läggs till handlingarna och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga anmälningarna A-F till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§19 Övriga frågor.

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden Jan Jönsson (fp) sammanträdet kl. 19.00