Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-06-17

Sammanträde 2010-06-17

Datum
Klockan
17:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2 nb, Skärholmens centrum

Sammanträdet börjar kl. 17.00 med en sluten del som ej är öppen för allmänheten.
Klockan Läs mer...18.00 börjar det öppna mötet med frågestund för allmänheten

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utseende av protokollsjusterare för del 2.

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2010-05-20.

4 Medborgarförslag om ett medborgarförslag, dnr 1.2.4/080-2010.

5 Återemitterat ärende: Medborgarförslag om utegym: placering av dessa, dnr 002/686-2009.

6 Rapport om den kommunala hälso och sjukvården år 2009 inom Skärholmens stadsdelsförvaltnings särskilda boendeformer, dnr 1.2.1-305/2010.

7 Rapport om samverkan skola, förskola och socialtjänst, dnr 6/343-2010.

8 Nominering till Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2010, dnr 1.2.1/363-2010.

9 Revidering av Skärholmens stadsdelsnämnds tobaks-, alkohol och narkotikapolitiska program, dnr 1.3.1/353-2010.

10 Genomförd internkontroll av dokumentation i ParaSoL på LSS bostäder, dnr 8/341-2010.

11 Månadsrapport maj 2010, dnr 1.2.1/361-201.

12 Förslag till ungdomspolitiskt program för Skärholmens stadsdelsförvaltning.

13 Inkomna skrivelser och beslut.

A. Protokoll gruppledarmöte 100429.
B. Protokoll gruppledarmöte 100520.
C. Protokoll styrelsemöte Skärholmens Gård 2010-04-21.
D. Protokoll handikapprådet 2010-04-08.
E. Protokoll pensionärsrådet 2010-05-11.

14 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm/postfack.

15 Balanslista uppdrag SDN 7/ 2010-06-17

16 System för internkontroll i Skärholmens stadsdelsförvaltning, dnr 1.21/070-2010.

17 Intern revision av ekonomi och personaladministration, dnr 1.2.1/359-2010.

18 Åtgärder med anledning av äldreomsorgsinspektörernas granskning, dnr 7/227-2010.

19 Delegationsordning för Skärholmens stadsdelsnämnd, dnr 000/090-2009.

20 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2009, dnr 1.4/280-2010.

21 Semester för stadsdelsdirektören 2010, dnr 1.6/367-2010.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (131 kb)

§9 Genomgång av närvarande ledamöter – utseende av protokollsjusterare för del 2

Ordföranden Jan Jönsson (fp) utsågs att justera protokollet tillsammans med ledamoten Liliane Svensson (s)

------------------------------------------------------------------------------------------

§10 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställde dagordningen i enlighet med förslag till beslut med förändringen att ärende 20 sattes in som ärende 15B.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§11 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2010-05-20

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna anmälan av protokollsjusteringen av den öppna delen av sammanträdesprotokoll 2010-05-20

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§12 Medborgarförslag om ett medborgarförslag

Förelåg förvaltningens svar på ett medborgarförslag, dnr 1.2.4/080-2010 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna svaret.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna svaret

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§13 Återemitterat ärende: Medborgarförslag om utegym: placering av dessa

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 002/686/2009 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar på medborgarförslaget.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna förvaltningens svar på medborgarförslaget

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§14 Rapport om den kommunala hälso och sjukvården år 2009 inom Skärholmens stadsdelsförvaltnings särskilda boendeformer

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1-305/2010 med förslag till beslut att

1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att rapporten godkänns och läggs till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§15 Rapport om samverkan skola, förskola och socialtjänst

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 6/343-2010 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner rapporten

Yrkande Ledamoten Andrea Femrell (m) yrkar för alliansen (m), (fp) samt (kd) bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägget att rapporten bör tillsändas stadsdelens rektorer med önskemål om svar senast 31 augusti 2010. Ledamoten Liliane Svensson (s) yrkar tillika för minoriteten (s), (v) samt (mp) Ledamoten Rebwar Hassan (mp) anmäler ett särskilt uttalande för minoriteten (s), (v), (mp) enligt bilaga ett.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt enhälligt

att godkänna rapporten med tillägget att tjänsteutlåtandet samt protokollsutdrag tillsänds stadsdelens rektorer med önskemål om svar senast 31/8-2010

Särskilt uttalande Ledamoten Rebwar Hassan (mp) anmäler ett särskilt uttalande för minoriteten (s), (v), (mp) enligt bilaga ett

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Särskilt uttalande (s), (v), (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Rebwar Hassan m.fl. (mp)

Liliane Svensson m.fl. (s)

Margareta Johansson m.fl. (v)

Ärende 15 .Dnr 6 /343-2010

Rapport om samverkan skola, förskola och socialtjänst

Särskild uttalande

Vi tycker att handlingsplan behövs som gäller samverkan för barn och unga i Skärholmen. Vi tycker att arbetet med att hjälpa och stödja utsatta barn och familjer ska alltid prioriteras. För att upptäcka problem tidigt är de förebyggande insatserna viktiga. Beslut om barn och familjer i behov av stöd ska aldrig falla mellan stolarna i stadens olika verksamheter. Stödet ska utformas utifrån barnens behov med särskilda insatser. Socialtjänsten ska bli mer inriktad på att hjälpa barn tidigare. Det förebyggande arbetet mot missbruk ska prioriteras och särskilt lyfta fram bra förebilder. Det krävs systematiska insatser för att förebygga och minska våldet bland unga. Samverkan ska ske mellan hem, skola, staden, frivilligorganisationer och närpolis…etc..

Rebwar Hassan m.fl. (mp)

Liliane Svensson m.fl. (s)

Margareta Johansson m.fl. (v)

§16 Nominering till Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2010

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/363-2010 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd nominerar Beställarenheten, stöd till personer med funktionsnedsättning, till Stockholms stads Kvalitetsutmärkelse 2010.

2. Omedelbar justering, protokoll skickas till kvalitetsutmarkelsen@stockholm.se

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt till att ärendet omedelbart justeras och fick enhälligt bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. nominera Beställarenheten, stöd till personer med funktionsnedsättning, till Stockholms stads Kvalitetsutmärkelse 2010.

2. omedelbart justera protokollet som skickas till kvalitetsutmarkelsen@stockholm.se

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§17 Revidering av Skärholmens stadsdelsnämnds tobaks-, alkohol och narkotikapolitiska program

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.3.1/353-2010 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner den reviderade handlingsplanen samt beslutar om att förvaltningens lokaler skall vara alkoholfria

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och fick enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna den reviderade handlingsplanen samt besluta om att förvaltningens lokaler skall vara alkoholfria

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§18 Genomförd internkontroll av dokumentation i ParaSoL på LSS bostäder

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 8/341-2010 med förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner genomförd internkontroll av dokumentation i ParaSoL på LSS bostäder.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna genomförd internkontroll av dokumentation i ParaSoL på LSS bostäder

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§19 Månadsrapport maj 2010

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 121/361-2010 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för maj 2010 och lägger den till handlingarna

Yrkande Ledamoten Elisabeth Johnsson (m) yrkade för majoriteten (m), (fp), (kd) bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägget att månadsrapporterna i fortsättningen skall redovisa övertalig personal under särskild rubrik. Minoriteten (s), (v), (mp) ställer sig bakom detta yrkande genom ledamoten Liliane Svensson (s). Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner ett förslag till beslut, alliansens (m), (fp), (kd) med stöd av minoriteten (s), (v), (mp) och hör enhälligt bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna månadsrapporten för maj 2010 och lägger den till handlingarna

att månadsrapporterna fortsättningsvis skall redovisa övertalig personal under särskild rubrik

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§20 Förslag till ungdomspolitiskt program för Skärholmens Stadsdelsförvaltning

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att bifalla detta ungdomsprogram för Skärholmens stadsdelsförvaltning, att börja gälla från och med den 1 september 2010.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar för alliansen (m), (fp), (kd) bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Minoriteten (s), (v), (mp) ställer sig genom ledamoten Liliane Svensson (s) bakom detta förslag till beslut. Hon anmäler även ett särskilt uttalande för minoriteten (s), (v), (mp) enligt bilaga två. Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner ett förslag till beslut, alliansens med stöd av minoriteten och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. i huvudsak bifalla förvaltningens tjänsteutlåtande, som en inriktning att arbeta utifrån.

2. bifalla förvaltningens förslag om att anställa en medlemsombudsman från Sveriges Ungdomsråd på halvtid.

3. i övrigt avslå stycke 3.0 ”Tillämpning”

4. därutöver anföra:

Vi i Alliansen anser att ungdomars delaktighet i de lokalpolitiska frågorna behöver stärkas. Skärholmens ungdomsråd behöver utvecklas vidare. Vi ställer oss därför positiva till att stadsdelsförvaltningen inleder ett intensivt samarbete med Sveriges Ungdomsråd för att driva på denna utveckling.

Vi instämmer helt i målsättningen att Skärholmens ungdomsråd bör bli mer självständigt. I linje med detta ställningstagande menar vi att förvaltningens skrivningar om hur det ungdomspolitiska programmet ska tillämpas behöver ges en tydligare utformning och väsentligt bättre förankring bland de aktiva ungdomarna för att kunna bli slagkraftigt. Vi vill ge den anställde medlemsombudsmannen chansen att tillsammans med ungdomarna utforma förslag till hur programmet ska se ut och tillämpas, innan stadsdelsnämnden slutligen fastställer detta.

Vi ser därför det nuvarande programmet som i första hand en inriktning och förväntar oss en reviderad version när medlemsombudsmannen kommit igång med sitt arbete.

Särskilt uttalande ledamoten Liliane Svensson (s) anmäler ett särskilt uttalande för minoriteten (s), (v), (mp) enligt bilaga två.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga ett Förslag till beslut alliansen (m), (fp), (kd) med stöd av minoriteten (s), (v), (mp).

---------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2010-06-17

Förslag till ungdomspolitiskt program för Skärholmens stadsdelsförvaltning

Jan Jönsson, ordförande, m.fl. (fp)

Andrea Femrell m.fl. (m)

Mikael Nordstedt (kd)

Med stöd av minoriteten (s), (v), (mp)

Förslag till beslut:

5. Att stadsdelsnämnden beslutar att i huvudsak bifalla förvaltningens tjänsteutlåtande, som en inriktning att arbeta utifrån.

6. Att stadsdelsnämnden bifaller förvaltningens förslag om att anställa en medlemsombudsman från Sveriges Ungdomsråd på halvtid.

7. Att stadsdelsnämnden i övrigt avslår stycke 3.0 ”Tillämpning”

8. Att därutöver anföra:

Vi i Alliansen anser att ungdomars delaktighet i de lokalpolitiska frågorna behöver stärkas. Skärholmens ungdomsråd behöver utvecklas vidare. Vi ställer oss därför positiva till att stadsdelsförvaltningen inleder ett intensivt samarbete med Sveriges Ungdomsråd för att driva på denna utveckling.

Vi instämmer helt i målsättningen att Skärholmens ungdomsråd bör bli mer självständigt. I linje med detta ställningstagande menar vi att förvaltningens skrivningar om hur det ungdomspolitiska programmet ska tillämpas behöver ges en tydligare utformning och väsentligt bättre förankring bland de aktiva ungdomarna för att kunna bli slagkraftigt. Vi vill ge den anställde medlemsombudsmannen chansen att tillsammans med ungdomarna utforma förslag till hur programmet ska se ut och tillämpas, innan stadsdelsnämnden slutligen fastställer detta.

Vi ser därför det nuvarande programmet som i första hand en inriktning och förväntar oss en reviderad version när medlemsombudsmannen kommit igång med sitt arbete.


Bilaga två Särskilt uttalande minoriteten (s), (v), (mp)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ärende 20 D.nr /-2010

Rebwar Hassan m.fl. (mp)

Liliane Svensson m.fl. (s)

Margareta Johansson m.fl. (v)

Förslag till ungdomspolitiskt program för Skärholmens stadsdelsförvaltning

Särskild uttalande

Det är viktigt att våra unga känner sig trygga och har en hoppfull framtid. Varje barn ska utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och unga ska ha en stad utan miljöproblem, bostadsbrist och nedskärningar. Barn och unga ska ha god självkänsla och kunna påverka sin vardag. Det ska finnas tillräckligt med specialpedagoger, skolsköterskor och vikarier för eleverna. I enlighet med Barnkonventionen ska barn och unga ha ett verkligt medbestämmande i frågor som rör deras vardag och stadens framtida utveckling. Eget skapande och deltagande i kultur och idrott är viktigt.

Att unga inte kommer in på arbetsmarknaden är ett stort samhällsproblem. Stockholm ska satsa kraftfullt på fler jobb åt unga. Satsningen ska innehålla uppsökande verksamhet, individuella utvecklingsplaner och utbildning såväl som särskilt stöd till entreprenörskap i socialt utsatta områden, samarbete med ideella organisationer, fler praktikplatser, och visstidsanställningar inom stadens verksamheter. Staden ska tillsammans med företag och med flera samordna ett arbete med målet att erbjuda alla Stockholms elever med ett sommarjobb.

Jobbgarantin fungerar inte för de unga som står längst från arbetsmarknaden. Det är skrämmande många som inte får jobb. Regeringens jobbgaranti för unga är ingen garanti för jobb som regeringen utlovat. Tvärtom fastnar unga arbetslösa lätt, med risk för att passiviseras. Många av dessa långtidsarbetslösa ungdomar saknar en fullständig utbildning från gymnasiet. Det behövs en stor satsning för att de ska kunna ta igen sin gymnasieutbildning och därmed ha lättare att få anställning.

§21 Inkomna skrivelser och beslut

A. Protokoll gruppledarmöte 100429.
B. Protokoll gruppledarmöte 100520.
C. Protokoll styrelsemöte Skärholmens Gård 2010-04-21.
D. Protokoll handikapprådet 2010-04-08.
E. Protokoll pensionärsrådet 2010-05-11.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att skrivelserna och besluten A-E läggs till handlingarna och fick bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga skrivelserna och besluten A-E till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§22 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att skrivelserna läggs till handlingarna och fick bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga skrivelserna till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§23 Balanslista uppdrag SDN 7/ 2010-06-17

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att balanslistan godkänns och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt enhälligt

att godkänna balanslistan

§24 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2009

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.4/280-2010 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner detta yttrande över årsrapport 2009.

2. Yttrandet skickas till stadsrevisionen, revisorsgrupp 3.

3. Omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt till att ärendet tas med omedelbar justering av paragrafen

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna detta yttrande över årsrapport 2009.

2. yttrandet skickas till stadsrevisionen, revisorsgrupp 3.

3. Omedelbart justera paragrafen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§25 System för internkontroll i Skärholmens stadsdelsförvaltning

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.21/070-2010 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till system för internkontroll i Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade och fick bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna förslaget till system för internkontroll i Skärholmens stadsdelsförvaltning

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§26 Intern revision av ekonomi och personaladministration

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/359-2010 med förslag till beslut att rapporten om intern revision av ekonomi och personaladministration godkänns

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade och fick bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna rapporten om intern revision av ekonomi och personaladministration

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§27 Åtgärder med anledning av äldreomsorgsinspektörernas granskning

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 7/227-2010 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens åtgärder.

2. Omedelbar justering skickas därefter till Äldreförvaltning.

Yrkande Ledamoten Elisabeth Johnsson (m) yrkar för alliansen (m), (fp), (kd) om bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Ledamoten Liliane Svensson (s) yrkar för minoriteten (s), (v), (mp) om bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner två förslag till beslut, alliansen enligt bilaga ett samt förvaltningens. Han hör bifall till alliansens förslag till beslut. Mot beslutet reserverar sig (s), (v), (mp) genom ledamoten Liliane Svensson med hänvisning till (s), (v), (mp) egna budgetförslag.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

2. därutöver anföra

Under senaste halvåret har förbättringar av vården och omhändertagandet av våra äldre påbörjats och vi ser klara förbättringar. Vi vill dock snabbare prioritera förbättringar inom områdena nattfasta, aktiviteter för de äldre samt dokumentation.

- Att vara utan mat i 16 timmar är inte rimligt. Frukt- och yoghurtdrycker är som vi ser det inte tillräckligt.

- Regelbunden aktivitet för våra äldre gör att de mår bättre och får en bra livskvalitet.

- Bristande dokumentation är en fara för den äldre ur rättsäkerhetsperspektiv. Förbättringar och åtgärder måste ske snarast

Vi önskar därför en redovisning och uppföljning på nästa informationsnämnd av hur de äldre på Sätra vård- och omsorgsboende får sina behov tillgodosedda vad avser måltider/nattfasta och aktiviteter. Vidare önskar vi en redovisning av hur de brister i dokumentationen som äldreinspektörerna identifierat har åtgärdats.

Reservation Mot beslutet reserverar sig (s), (v), (mp) genom ledamoten Liliane Svensson med hänvisning till (s), (v), (mp) egna budgetförslag.

-----------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Förslag till beslut Alliansen (m), (fp), (kd)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2010-06-17

Andrea Femrell m.fl. (m)

Jan Jönsson m.fl. (fp)

Mikael Nordstedt (kd)

Ärende 27

Åtgärder med anledning av äldreomsorgsinspektörernas granskning

Förslag till beslut:

1. att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

2. att därutöver anföra

Under senaste halvåret har förbättringar av vården och omhändertagandet av våra äldre påbörjats och vi ser klara förbättringar. Vi vill dock snabbare prioritera förbättringar inom områdena nattfasta, aktiviteter för de äldre samt dokumentation.

- Att vara utan mat i 16 timmar är inte rimligt. Frukt- och yoghurtdrycker är som vi ser det inte tillräckligt.

- Regelbunden aktivitet för våra äldre gör att de mår bättre och får en bra livskvalitet.

- Bristande dokumentation är en fara för den äldre ur rättsäkerhetsperspektiv. Förbättringar och åtgärder måste ske snarast

Vi önskar därför en redovisning och uppföljning på nästa informationsnämnd av hur de äldre på Sätra vård- och omsorgsboende får sina behov tillgodosedda vad avser måltider/nattfasta och aktiviteter. Vidare önskar vi en redovisning av hur de brister i dokumentationen som äldreinspektörerna identifierat har åtgärdats.

§28 Delegationsordning för Skärholmens stadsdelsnämnd

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 000/090-2009 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till delegationsordning att gälla from 2010-07-01

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt om omedelbar justering av paragrafen.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna förvaltningens förslag till delegationsordning att gälla from 2010-07-01

att omedelbart justera paragrafen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§29 Semester för stadsdelsdirektören 2010

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande med förslag till beslut att

Stadsdelsnämnden godkänner semester för stadsdelsdirektören v. 25 samt v.27, 29 och 30

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna förvaltningens förslag till beslut om semester för stadsdelsdirektören samt om tf. stadsdelsdirektör under denna ledighet

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§30 Övriga frågor

Då inga övriga frågor fanns avslutade ordföranden Jan Jönsson (fp) sammanträdet med att önska alla medborgare och anställda i Skärholmens stadsdelsförvaltning en trevlig sommar och informerade om att Stadsdelsnämnden skall ha en valdebattkväll den 9 september 2010, kl. 18.00 i andra hemmets lokaler i Skärholmen och önskade all välkomna till detta!

Sammanträdet avslutades kl. 19.40