Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-08-26

Sammanträde 2010-08-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2 nb, Skärholmens centrum

Sammanträdet börjar kl. 17.00 med en sluten del som ej är öppen för allmänheten.
Klockan Läs mer...18.00 börjar det öppna mötet med frågestund för allmänheten

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utseende av protokollsjusterare för del 2.

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2010-06-17.

5 Svar på medborgarförslag - vägledning för föräldrar - Komet, dnr 1.2.4/282-2010.

6 Reviderade föreskrifter i renhållningsordningen för Stockholms kommun - Svar på remiss, dnr 1.5.3/443-2010.

7 Svar på remiss - Översyn av resursfördelningssystemet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning, dnr 1.5.1/357-2010.

8 Månadsrapport juli 2010, dnr 1.2.1/445-2010.

10 Remissvar om revidering av stadens basnyckeltal, dnr 1.2.1/450-2010.

11 Fyllnadsval till det socialdelegerade utskottet, dnr 1.1/451-2010.

18 Balanslista uppdrag SDN 8/2010-08-26

19 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm/postfack

20 Inkomna skrivelser och beslut.

A. Protokoll från pensionärsrådet 2010-06-10.
B. Svar på ansökan från Trafikverket om dispens gällande borrkärnborttagning i Sätraskogens naturreservat, dnr 3.3/449-2010.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (131 kb)

§10 Genomgång av närvarande ledamöter – utseende av protokollsjusterare för del 2

Ordföranden Jan Jönsson (fp) utsågs att justera protokollet tillsammans med ledamoten Liliane Svensson (s)

------------------------------------------------------------------------------------------

§11 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställde dagordningen i enlighet med förslag till beslut

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§12 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2010-06-17

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna anmälan av protokollsjusteringen av den öppna delen av sammanträdesprotokoll 2010-06-17

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§13 Svar på medborgarförslag - vägledning för föräldrar – Komet

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.4/282-2010 med förslag till beslut att stadsdelsnämnden beslutar att godkänna detta tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsförvaltning beslöt

att godkänna detta tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§14 Reviderade föreskrifter i renhållningsordningen för Stockholms kommun – Svar på remiss från Trafikkontoret

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.3/443-2010 med förslag till beslut att Skärholmens stadsdelsnämnd gödkänner förvaltningens svar på remissen

Yrkande Ledamoten Liliane Svensson (s) anmäler för minoriteten (s), (v), (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna förvaltningens svar på remissen

Särskilt uttalande Ledamoten Liliane Svensson (s) anmäler för minoriteten (s), (v), (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Särskilt uttalande (s), (v), (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2010-08-26

Liliane Svensson m.fl. (S)

Rudy Espinoza m.fl. (V)

Rebwar Hassan m.fl. (Mp)

Ärende 14

Dnr1.5.3/443-2010

Reviderade föreskrifter i renhållningsordningen för Stockholms kommun – svar på remiss från trafikkontoret.

Särskilt uttalande

Vi instämmer i förvaltningens svar och synpunkter. Vi vill understryka vikten av, att öka produktionen av biogas. För att åstadkomma detta behövs det resurser, som i dag inte finns.

Därför att den sittande alliansen inte har tagit det här på allvar och tillfört erforderliga resurser.

När det gäller källsortering och sophantering, så är det viktigt med skötsel av stationerna, så att sanitär olägenhet inte uppstår. För närvarande är det alltför vanligt, att det inte fungerar bra. Speciellt beträffande uppsamlingsbehållare för matavfall så är det inte ovanligt med avfallspåsar som hamnat utanför för att behållaren är fylld. När man tar sina sopor på väg till arbetet eller affären, så vänder man kanske inte hem igen om det är fullt i behållaren, utan lägger påsen bredvid. Följden blir att råttorna trivs. Därför måste det finnas ett krav, att fastighetsägaren har daglig tillsyn och att de behållare, som är mest frekventa töms oftare.

Informationen till allmänheten är viktig i sammanhanget. Den måste vara tydlig och riktad till varje hushåll. Det är också angeläget, att man informerar på olika språk. Man kan dessutom också informera via föreningslivet.

Man måste också lösa problemet för dem som är äldre och handikappade att slänga sitt köksavfall, där man ersatt sopnedkast med sopbehållare utanför fastigheten. Många kanske klarar sig bra själva hemma, men har svårt att ta sig ut, speciellt på vintern. Att då ha sopor liggande kanske i en hel vecka hemma, är sanitär olägenhet och högst otrevligt.

Detta måste kunna organiseras på något sätt utan, att man ska behöva anlita hemtjänsten för endast detta ändamål.


Skärholmens stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll 8/2010-08-26

Del II Öppna delen

§15 Svar på remiss – Översyn av resursfördelningssystemet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning

om personer med funktionsnedsättning

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/357-2010 med förslag till beslut att

1. Stadsdelnämnden godkänner förvaltningens remissvar.

2. Omedelbar justering. Protokollet skickas digitalt till R1-remissvar@stadshuset.stockholm.se samt till KF/KS kansli i pappersform

Yrkande Ledamoten Liliane Svensson (s) anmäler för minoriteten (s), (v), (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall därtill. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall även till detta yrkande.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt att

1. godkänna förvaltningens remissvar.

2. omedelbart justera protokollet. Protokollet skickas digitalt till R1-remissvar@stadshuset.stockholm.se samt till KF/KS kansli i pappersform

Särskilt uttalande Ledamoten Liliane Svensson (s) anmäler för minoriteten (s), (v), (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Särskilt uttalande minoriteten (s), (v), (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2010-08-26

Liliane Svensson m.fl. (S)

Rudy Espinoza m.fl. (V)

Rebwar Hassan m.fl. (Mp)

Ärende nr 15

D.nr. 1.5.1/357-2010

Svar på remiss- Översyn av resursfördelningssystemet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Särskilt uttalande.

De föreslagna förändringarna verkar vara ett steg i rätt riktning, och borde innebära större möjligheter för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personer med utåtagerande beteende att få sina behov tillgodosedda. Vi ser fram emot att ta del av handikapprådets synpunkter, eftersom vi anser att deras uppfattning måste väga tungt.

Tidigare har ju handikapporganisationerna riktat en hel del kritik mot det centrala bedömningskansliet och bland annat ifrågasatt att bedömningsnivåerna inte kan överklagas.

Det är därför av stor vikt att mätinstrumenten uppfattas som trovärdiga av alla parter.

§16 Månadsrapport juli 2010

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/445-2010 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för juli 2010 och lägger den till handlingarna

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att månadsrapporten godkänns och fick enhälligt bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna månadsrapporten för juli 2010 och lägga den till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§17 Slutrapport angående ledarskap i klassrummet skolfrånvaro samt motiverande samtal i skolan

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 2.1/452-2010 med förslag till beslut att

1. Nämnden godkänner slutrapporten.

2. Rapporten översändes till Länsstyrelsen.

Yrkande Ledamoten Liliane Svensson (s) yrkar för (s), (v), (mp) att nämnden till nästa sammanträde ges möjlighet att ställa frågor kring denna fråga. Ledamoten Elisabeth Johnsson (m) biträder detta yrkande för (m) samt (fp). Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelnämnd beslöt att

1. godkänna slutrapporten.

2. rapporten översändes till Länsstyrelsen.

3. nämnden till nästa sammanträde ges möjlighet att ställa frågor kring denna fråga.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§18 Remissvar om revidering av stadens basnyckeltal

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/450-2010 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande till KF/KS kansli som svar på stadsledningskontorets revidering av basnyckeltal

Yrkande Ledamoten Liliane Svensson (s) anmäler för minoriteten (s), (v), (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. överlämna detta tjänsteutlåtande till KF/KS kansli som svar på stadsledningskontorets revidering av basnyckeltal

Särskilt uttalande Ledamoten Liliane Svensson (s) anmäler för minoriteten (s), (v), (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Särskilt uttalande (s), (v), (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2010-08-26

Liliane Svensson m.fl. (S)

Rudy Espinoza m.fl. (V)

Rebwar Hassan m.fl. (Mp)

Ärende 18

D.nr. Remissvar om revidering av stadens nyckeltal.

Särskilt uttalande

Förvaltningens tjänsteutlåtande pekar på en rad osäkerheter i mätmetoderna.

Det är viktigt, tycker vi, att mätmetoderna speglar väsentliga kvalitetsaspekter utifrån lagstiftning och forskning.

Vi anser, att nyckeltalen också bör innefatta genusperspektivet och könsuppdelad statistik

Inom ekonomiskt bistånd är det viktigt ur brukarperspektiv med nyckeltal, som visar både utredningstid och väntetid. De socioekonomiska förhållandena måste också speglas i nyckeltalen. Det är viktigt, att jämförelse görs av faktiska förhållanden.

Därutöver vill vi lyfta fram behovet av nyckeltal, som inte enbart är ekonomiska, för stöd och servis till personer med funktionsnedsättningar. Exempelvis kunde antalet årsarbete per omsorgstagare i särskilt boende tas med, i likhet med vad som föreslås för äldreomsorgen.

Inom personalområdet borde det vara intressant att ha nyckeltal om till exempel andelen timanställningar och andelen heltidsanställningar samt andel av den kommunalt finansierade verksamheten, som omfattas av kollektivantal respektive den grundlagsskyddade meddelarfriheten.

 

§19 Fyllnadsval till det socialdelegerade utskottet

Förslag till beslut

Att stadsdelsnämnden beslutar att utse Jan Jönsson (fp) som ordinarie ledamot till det socialdelegerade utskottet för perioden 2010-08-26 – 2010-12-31

Att omedelbart justera paragrafen

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förslaget till beslut och får enhälligt bifall till detta. Han yrkar även om omedelbar justering av paragrafen och får bifall även till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att utse Jan Jönsson (fp) som ordinarie ledamot till det socialdelegerade utskottet för perioden 2010-08-26 – 2010-12-31 samt

att omedelbart justera paragrafen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§20 Förändring i delegationsordningen 2010-08-26

Förelåg en anmälan av ändring/rättelse i delegationsordningen i paragraf 5.10 vårdnadsbidrag från samhällsvägledare till enhetschef

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att anmälan godkänns och hörde enhälligt bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna anmälan av ändring/rättelse i delegationsordningen i paragraf 5.10 vårdnadsbidrag från samhällsvägledare till enhetschef

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

§21 Balanslista uppdrag SDN 8/2010-08-26

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande med förslag till beslut att balanslistan godkänns.

Yrkande Ledamoten Elisabeth Johnsson (m) yrkade att uppdraget att bereda medborgarförslaget om att anlägga en hundgård skall redovisas till nästa nämndsammanträde. Även uppdraget att redovisa uppföljningen av de äldre på Sätra vård och omsorgsboendes måltider och nattfasta samt aktiviteter bör ske till nästa nämndsammanträde, slutna delen. Ordföranden Jan Jönsson hörde bifall till dessa yrkanden och yrkade och fick bifall till att balanslistan SDN 8/2010-08-26 godkänns med dessa tillägg.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna balanslistan med tilläggen att uppdraget att bereda medborgarförslaget om att anlägga en hundgård skall redovisas till nästa nämndsammanträde. Uppdraget att redovisa uppföljningen av de äldre på Sätra vård och omsorgsboendes måltider och nattfasta samt aktiviteter skall ske till nästa nämndsammanträde, slutna delen.


Skärholmens stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll 8/2010-08-26

Del II Öppna delen

§22 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm/postfack

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att skrivelserna godkänns och läggs till handlingarna och fick enhälligt bifall till detta

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna anmälan samt

att lägga dem till handlingarna


Skärholmens stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll 8/2010-08-26

Del II Öppna delen

§23 Inkomna skrivelser och beslut

A. Protokoll från pensionärsrådet 2010-06-10.

B. Svar på ansökan från Trafikverket om dispens gällande borrkärnborttagning i Sätraskogens naturreservat, dnr 3.3/449-2010.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att skrivelserna A – B godkänns samt läggs till handlingarna och fick enhälligt bifall till detta sitt yrkande.

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna skrivelserna A – B

att lägga skrivelserna A – B till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Skärholmens stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll 8/2010-08-26

Del II Öppna delen

§24 Övriga frågor

A. Skrivelse angående Försäkringskassans flytt till Södermalm

Ledamoten Liliane Svensson (s) yrkar för (s) bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Förslaget stöds i sin helhet av Rebwar Hassan (mp) för (mp) och tjänstgörande ersättaren Rudy Espinoza (v) för (v). Ledamoten Elisabeth Johnsson (m) stödjer för (m) och (fp) förslaget men ej tredje stycket andra meningen. Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner att nämnden antagit (s) skrivelse som sin med undantaget för (m) och (fp) gällande tredje stycket, andra meningen.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att skicka skrivelsen till generaldirektören för Skatteverket och Nationella Ledningsgruppen

Särskilt yttrande (m) och (fp) ställer sig bakom skrivelsen, med undantagför andra meningen i tredje stycket.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Då inga fler övriga frågor förelåg avslutade ordföranden Jan Jönsson (fp) sammanträdet kl. 19.15 med att tacka alla närvarande för visat intresse

Vid Protokollet Erik Odenlid

Nämndsekreterare

Skärholmens SDN


Bilaga ett skrivelse från (s) med stöd av (mp) och (v) samt av (m) och (fp) med undantag av andra meningen tredje stycket

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

2010-08-26

Liliane Svensson m.fl. (S)

Skrivelse angående Försäkringskassans eventuella flytt till Södermalm

Det är med stor bestörtning man får läsa i Södra Sidan, att försäkringskassan i Skärholmen ska flytta till Södermalm. Någon information till oss nämndledamöter har inte givits.

För oss är detta en angelägen fråga, då medborgarkontoret med sin service till medborgarna är viktigt. Att ha allt samlat på ett ställe är också en fördel. Man spar tid om man ska besöka medborgarkontoret i flera ärenden. Man spar också tid och pengar om man slipper resa in till staden för att uträtta viktiga ärenden. Det är särskilt besvärligt för dem, som har det svårt att ta sig fram.

Orsaken till att Försäkringskassan måste flytta är, att det är så många som besöker Servicekontoret och att det blir trångt. Att det är många som besöker kontoret visar ju på, att det är ännu viktigare att servicen finns lokalt där efterfrågan finns. Skärholmen är så pass stort, att det är nödvändigt med service lokalt. För många skärholmsbor är det viktigt, att känna sig hemma i omgivningen.

Enligt uppgift i tidningen är skälet till att det ska flyttas, att man inte hittar några lokaler i Skärholmen som passar för verksamheten. Vi inser att det har blivit besvärligare att hitta ändamålsenliga lokaler nu när centrumet i Skärholmen har blivit privatiserat.

Vi anser, att medborgarkontorets verksamhet är så viktig för medborgarna, så att det är ett måste, att hitta lokaler för att verksamheten ska vara kvar i Skärholmen.

Därför vill vi, att nämnden beslutar skicka denna skrivelse till Generaldirektören för Skatteverket och Nationella Ledningsgruppen.