Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-10-28

Sammanträde 2010-10-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2 nb, Skärholmens centrum

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utseende av protokollsjusterare för del 2.

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2010-09-30

4 Inkommet medborgarförslag: Borttagande av flaggstänger, dnr 1.2.4/561-2010.

5 Inkommet medborgarförslag: Anläggning av offentlig toalett istället för ljudkonst, dnr 1.2.4/560-2010.

6 Regler för uthyrning av 2.a hemmet (ungdomens hus) och öppna parker i Skärholmens stadsdelsförvaltning, dnr 5/287-2010.

7 Anmälningsärende: Ansökan om stimulansmedel 2010, dnr 2.1./421-2010

8 Redovisning av upphandling av bemanningstjänster, dnr 2.2.2/432-2010

9 Månadsrapport september 2010, dnr 1.2.1/576-2010.

10 Balanslista uppdrag SDN 10/2010-10-28.

11 Inkomna skrivelser och beslut.

A. Protokoll från gruppledarmöte 2010-09-30.
B. Protokoll från pensionärsrådet 2010-09-23.
C. Medborgarförslag vidarebefordrat till AB Storstockholms lokaltrafik, dnr 1.2.4/587-2010.
D. Protokoll Handikapprådet 2010-09-02.
E. Protokoll gruppledarmöte 2010-10-07.

12 Anmälan av av skrivelser i nämndens skrivelsepärm/postfack.

13 Framtida MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och MAR (medicinskt ansvarig rehabilitering) organisation i Stockholms stads äldreomsorg, dnr 327/1647-2010.

14 Svar på remiss om gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Stockholm, dnr 1.5.1/465-2010.

15 Genomförandeärende: Rivning och uppbyggnad av nya förskolor i Bredäng, Skärholmen och Vårberg, dnr 2.6/542-2010.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (129 kb)

§7 Genomgång av närvarande ledamöter – utseende av protokollsjusterare för del 2

Ordföranden Jan Jönsson (fp) utsågs att justera protokollet tillsammans med ledamoten Liliane Svensson (s)

------------------------------------------------------------------------------------------

§8 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställde dagordningen i enlighet med förslag till beslut

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§9 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2010-09-30

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna anmälan av protokollsjusteringen av den öppna delen av sammanträdesprotokoll 2010-09-30

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§10 Medborgarförslag: Borttagande av flaggstänger

Förelåg ett medborgarförslag ställt av Kurt Kristensson, dnr 1.2.4/561-2 010 med förslag till beslut att flaggstängerna utanför Stadsdelsförvaltningens lokaler vid Bodholmsplan 2 tas bort då förslagsställaren är missnöjd med att flaggning inte sker på helgerna

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade för majoriteten (m), (fp), (kd) att medborgarförslaget tillställs förvaltningen för utredning om möjlighet till flaggning på helger är möjligt. Ledamoten Liliane Svensson (s) yrkade för (s), (v), (mp) om bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt enhälligt

att medborgarförslaget tillställs förvaltningen för utredning om möjlighet till flaggning på helger är möjligt

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§11 Medborgarförslag: Anläggning av offentlig toalett istället för ljudkonst

Förelåg ett medborgarförslag ställt av Anki Mattsson gällande anläggandet av en offentlig toalett istället för ljudkonst, dnr 1.2.4/560-2010

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att medborgarförslaget tillställs stadsmiljöutskottet samt vad avser anläggande av toalett, förvaltningen för beredning. Han hörde enhälligt bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

medborgarförslaget tillställs stadsmiljöutskottet samt vad avser anläggande av toalett, förvaltningen för beredning

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§12 Regler för uthyrning av 2.a hemmet (ungdomens hus) och öppna parker i Skärholmens stadsdelsförvaltning

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 5/287-2010 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att godkänna förslaget till regler och priser för uthyrning av 2:a hemmet (Ungdomens Hus) och lokaler i öppna parker i Skärholmens stadsdelsförvaltning. Regler och priser ska gälla omgående

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade för majoriteten (m), (fp), (kd) om återremittering av ärendet för att oklarheter i skrivningen skall klargöras samt för att dialog med föreningarna skall tas där synpunkter inhämtas. Ledamoten Liliane Svensson (s) yrkade också om återremittering tillsammans med ledamoten Rebwar Hassan(mp) och tjänstgörande ersättaren Rudy Espinoza (v). Ordföranden fann ett förslag till beslut, återremittering och hörde enhälligt bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt enhälligt

att återremittera ärendet till förvaltning för att oklarheter i skrivningen skall klargöras samt för att dialog med föreningarna skall föras och synpunkter inhämtas

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§13 Anmälningsärende: Ansökan om stimulansmedel 2010

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 2.1./421-2010

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att anmälan godkänns och hörde enhälligt bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

godkänna anmälan

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§14 Redovisning av upphandling av bemanningstjänster

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 2.2.2/432-2010 med förslag till beslut att Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner redovisning av den genomförda upphandlingen av bemanningstjänster som genomförts av Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna redovisningen av den genomförda upphandlingen av bemanningstjänster som genomförts av Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§15 Månadsrapport september 2010

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/576-2010 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för september 2010 och lägger den till handlingarna.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt att godkänna månadsrapporten för september 2010 och lägga den till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§16 Balanslista uppdrag SDN 10/2010-10-28

Förelåg balanslistan uppdrag SDN 10/2010-10-28

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att balanslistan godkänns och hörde enhälligt bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna balanslistan uppdrag SDN 10/2010-10-28

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§17 Inkomna skrivelser och beslut.

A. Protokoll från gruppledarmöte 2010-09-30.

B. Protokoll från pensionärsrådet 2010-09-23.

C. Medborgarförslag vidarebefordrat till AB Storstockholms lokaltrafik, dnr 1.2.4/587-2010.

D. Protokoll Handikapprådet 2010-09-02.

E. Protokoll gruppledarmöte 2010-10-07.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att skrivelserna A – E godkänns och fick enhälligt bifall till detta sitt yrkande

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna skrivelserna A – E

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§18 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm/postfack

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att skrivelserna godkänns och läggs till handlingarna och fick enhälligt bifall till detta

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna anmälan samt att de läggs till handlingarna

§19 Framtida MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och MAR (medicinskt ansvarig rehabilitering) organisation i Stockholms stads äldreomsorg

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 327-1647/2010 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner stadsdelsförvaltningens remissvar.

2. Omedelbar justering. Remissvar skickas till RVI och till KF/KS kansli

Yrkande Ledamoten Liliane Svensson (s) anmäler ett särskilt uttalande för (s), (v), samt (mp) enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör bifall till detta. Han yrkar även om omedelbar justering av paragrafen och hör bifall även till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna stadsdelsförvaltningens remissvar.

2. Omedelbart justera paragrafen. Remissvar skickas till RVI och till KF/KS kansli.

Särskilt uttalande Ledamoten Liliane Svensson (s) anmäler ett särskilt uttalande för (s), (v), samt (mp) enligt bilaga ett

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Särskilt uttalande (s), (v), (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2010-10-28

Liliane Svensson m.fl. (S)

Rudy Espinoza m.fl. (V)

Rebwar Hassan m.fl. (Mp)

Ärende 19

Dnr 327-1647/2010

Framtida Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR) organisation i Stockholms stads äldreomsorg

Särskilt uttalande

Vi instämmer i förvaltningens svar på remissen som helhet.

Vi vill särskilt uppmärksamma vikten av, att man säkerställer en god och säker hälso- och sjukvård oavsett i vilken regi verksamheten bedrivs. Kommunens ansvar måste ske fullt ut.

Vi anser också att god hälsovård ska innefatta tandhälsan. En dålig tandhälsa ger och är ofta kopplingar till infektionssjukdomar. Svårigheter att tugga gör att man får besvär med magen och kanske inte får i sig den näring man behöver. Mediciners påverkan på tandhälsan är också ett problem.

Tandvården tillhör ju Landstingets område. I förra valet lovade alliansen att införa ett s.k. ”trygghetskvitto,” som skulle garantera samverkan mellan Landsting och Kommun. I valet 2010 utlovade alliansen samma sak igen. När ska alliansens löften infrias, frågar vi oss?

För övrigt hänvisar vi till S, V och Mp särskilda uttalande i Äldrenämnden.

§20 Svar på remiss om gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Stockholm

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/465-2010 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag.

2. Omedelbar justering, remissvaret skickas till patric.rylander@stockholm.se och till KF/KS kansli, stadshuset, 105 35 STOCKHOLM

Yrkande Ledamoten Liliane Svensson (s) anmäler ett särskilt uttalande för (s), (v), samt (mp) enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör bifall till detta. Han yrkar även om omedelbar justering av paragrafen och hör bifall även till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna förvaltningens förslag.

2. omedelbart justera paragrafen, remissvaret skickas till patric.rylander@stockholm.se och till KF/KS kansli, stadshuset, 105 35 STOCKHOLM

Särskilt uttalande Ledamoten Liliane Svensson (s) anmäler ett särskilt uttalande för (s), (v), samt (mp) enligt bilaga ett

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Särskilt uttalande Bilaga ett (s), (v), (mp)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2010-10-28

Liliane Svensson m.fl. (S)

Rudy Espinoza m.fl. (V)

Rebwar Hassan m.fl. (Mp)

Ärende 20

Dnr 1.5.1/465-2010

Svar på remiss om gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Stockholm

Särskilt uttalande

Vi anser liksom förvaltningen, att ska vi ha en särskild värdegrund för äldreomsorgen, så ska den innefatta såväl kommunala som privata utförare.

Skärholmens stadsdelsnämnd har en sedan många år en värdegrund, som innefattar all verksamhet.

För oss är det en självklarhet att alla människor oavsett ålder ska ha rätt att leva sitt liv utifrån sin identitet och personlighet. Detta oavsett man behöver samhällets hjälp och stöd för att kunna det.

Det stora hotet mot en värdig äldreomsorg är inte brist på värdegrunder utan brist på resurser. Det tvingar personalen att stressa för att hinna utföra beviljade insatser inom hemtjänsten eller på vård- och omsorgsboenden. Alla ska ha möjlighet till ett socialt innehållsrikt liv med allt vad det innebär Det kan vara allt ifrån, att själv få bestämma hur ofta man vill duscha, vilken mat man vill ha och ha möjlighet till utevistelse om man vill det. Det gäller också i hög grad att få ta del av kulturella upplevelser. Ja, i stort sett få leva som alla andra.

Det viktigaste är att staden tillför de resurser som krävs för en god vård och omsorg.

I övrigt hänvisar vi till S, V och Mp särskilda uttalande i Äldrenämnden.

§21 Genomförandeärende: Rivning och uppbyggnad av nya förskolor i Bredäng, Skärholmen och Vårberg

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 2.6/542-2010 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag.

2. Ärendet sänds till Kommunstyrelsens ekonomiutskott för godkännande.

3. Omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att ärendet bordläggs och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att bordlägga ärendet

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§22 Övriga frågor

Då inga fler övriga frågor förelåg avslutade ordföranden Jan Jönsson (fp) sammanträdet kl. 19.40 med att tacka alla närvarande för visat intresse