Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-12-16

Sammanträde 2010-12-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2 nb, Skärholmens centrum

Sammanträdet börjar kl. 17.00 med en sluten del som ej är öppen för allmänheten. Klockan 1 Läs mer...8.00 börjar det öppna mötet med frågestund för allmänheten.

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utseende av protokollsjusterare för del 2.

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2010-11-25

5 Bordlagt ärende: Förslag på sammanträdesdagar för socialdelegerade 2011, dnr 1.1/647-2010.

6 Hundrastplatser och hundrastgårdar, dnr 1.2.47285-2010.

7 Redovisning av sommarjobb, dnr 5/707-2010.

8 Inkomna skrivelser och beslut.

A. Protokoll möte Bredängs centrum, dnr 3/600-2010
B. Protokoll Handikappråd 2010-11-04.
C. Protokoll gruppledarmöte den 4 november 2010.
D. Protokoll gruppledarmöte 25 november 2010.

9 Balanslista uppdrag SDN 11/2010-12-16. Kommer senare

10 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm/postfack.

11 Förslag på sammanträdesdagar i nämnden 2011, dnr 1.1/645-2010.

12 Motion om att satsa på mer forskning på stadens museer - svar på remiss, dnr 1.5/402-2010.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (125 kb)

§7 Genomgång av närvarande ledamöter – utseende av protokollsjusterare för del 2

Ordföranden Jan Jönsson (fp) utsågs att justera protokollet tillsammans med ledamoten Liliane Svensson (s)

------------------------------------------------------------------------------------------

§8 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställde dagordningen i enlighet med förslag till beslut med tillägg av en övrig fråga anmäld av ledamoten Andrea Femrell (m) under § 22 samt en skrivelse från (m) om ”Sinnena och minnenas rum” på Sätra vård och omsorgsboende under § 21.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§9 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2010-11-25

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna anmälan av protokollsjusteringen av den öppna delen av sammanträdesprotokoll 2010-11-25

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§10 Kvalitetsredovisning för Skärholmens kommunala barnomsorg 2009-2010

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/700-2010 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner denna kvalitetsredovisning för Skärholmens kommunala barnomsorg läsåret 2009-2010.

Yrkande Vice ordföranden Margareta Johansson (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann ett förslag till beslut, förvaltningens och hörde bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna denna kvalitetsredovisning för Skärholmens kommunala barnomsorg läsåret 2009-2010

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§11 Förslag på sammanträdesdagar för socialdelegerade 2011

Förelåg förvaltningens förslag till beslut att Stadsdelsnämnden fastställer sammanträdesdagar för socialdelegerade 2011 enligt förslaget

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förslaget med ändring av klockslaget sker från 14.00 till 15.00. han hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att fastställa sammanträdesdagar för socialdelegerade 2011 enligt förslaget med ändring av klockslaget från 14.00 till 15.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§12 Hundrastplatser och hundrastgårdar

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.4/285-2010 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att inte inrätta inhägnade hundrastgårdar.

Yrkande Ledamoten Liliane Svensson (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt anmälde ett särskilt uttalande enligt bilaga ett för (s), (v), (mp). Ledamoten Andrea Femrell (m) yrkade för alliansen (m), (fp) bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann ett förslag till beslut, förvaltningens och hörde enhälligt bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

2. besluta att inte inrätta inhägnade hundrastgårdar.

Särskilt uttalande Ledamoten Liliane Svensson (s) anmälde ett särskilt uttalande enligt bilaga ett för (s), (v), (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Särskilt uttalande (s), (v), (mp)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2010-12-16

Liliane Svensson m.fl. (S)

Margareta Johansson m.fl. (V)

Anne Marie Grave m.fl. (Mp)

Ärende 12

Dnr.1.2.4/285-2010

Hundrastplatser och hundrastgårdar

Särskilt uttalande

Hunden är människans bästa vän anses det. För många är det ett viktigt sällskap att ha ett husdjur, hund eller katt. Många människor mår bra av kontakten med djur.

Det är dock viktigt att det inte uppstår problem, så att människor som är hundrädda eller har allergi drabbas. För att skydda djurlivet är det bland annat viktigt med koppeltvång och att man respekterar det. Samtidigt så är det lika viktigt, att man respekterar hundens behov av att kunna röra på sig och få den motion den behöver.

Förvaltningen har uttryckt tveksamhet om allmän platsmark ska inhägnas enbart för en grupp. Det är viktigt att man kan tillgodose medborgerliga behov. Därför anser vi liksom förvaltningen, att det borde tas fram en policy centralt så att det blir en likvärdig bedömning i de olika stadsdelarna, beträffande hundrastplatser och hundrastgårdar.

§13 Redovisning av sommarjobb

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 5/707-2010 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson(fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna redovisningen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§14 Inkomna skrivelser och beslut

A. Protokoll möte Bredängs centrum, dnr 3/600-2010

B. Protokoll Handikappråd 2010-11-04.

C. Protokoll gruppledarmöte den 4 november 2010.

D. Protokoll gruppledarmöte 25 november 2010.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att protokollen A-D läggs till handlingarna och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga protokollen A-D till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§15 Balanslista uppdrag SDN 12/2010-12-16

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande balanslista uppdrag SDN 2010-12-16

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att balanslistan godkänns och hörde bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna anmälan av balanslistan uppdrag SDN 12/2010-12-16

-----------------------------------------------------------------------------------------------

§16 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm/postfack

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm/postfack godkänns och hörde bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm/postfack

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§17 Förslag på sammanträdesdagar i nämnden 2011

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.1/645-2010 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden fastställer sammanträdesdagar i nämnden 2011 enlig förslaget

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägget att ett extra nämndsammanträde hålls den 3 januari klockan 17.00. Han fick enhälligt bifall till detta yrkande

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att fastställa sammanträdesdagar i nämnden 2011 enlig förslaget med tillägget att ett extra nämndsammanträde hålls den 3 januari klockan 17.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§18 Motion om att satsa på mer forskning på stadens museer – svar på remiss

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5/402-2010 med förslag till beslut att

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till kommunstyrelsen

Yrkande Tjänstgörande ersättaren Anne-Marie Grave (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Ledamoten Liliane Svensson (s) ställer sig för (s) samt (v) bakom de tre sista satserna i miljöpartiets yrkande som ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade för majoriteten (m) samt (fp) bifall till förvaltningens förslag till beslut. Han fann två förslag till beslut, förvaltningens samt (mp:s) förslag till beslut och hörde bifall till förvaltningens förslag till beslut. Mot beslutet reserverade sig (mp) genom tjänstgörande ersättaren Anne-Marie Grave (mp)

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande till kommunstyrelsen

Särskilt uttalande Ledamoten Liliane Svensson (s) ställer sig för (s) samt (v) bakom de tre sista satserna i miljöpartiets yrkande som ett särskilt uttalande

Reservation Mot beslutet reserverade sig (mp) genom tjänstgörande ersättaren Anne-Marie Grave (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Förslag till beslut (mp) samt särskilt uttalande de tre sista satserna (s), (v)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2010-12-16

Anne Marie Grave (mp) m.fl.

Ärende 18

Remiss svaret dnr 1.5/402-2010

Motion om att satsa på mer forskning på stadens museer – svar på remiss

Förslag till beslut

att bifalla motionen

att därutöver anföra följande

Även om motionen främst berör centrala förvaltningar som Stadsmuseet o likn., så finns även inom Skärholmens förvaltning stort behov av studier inom boende, närdemokrati, hur handeln påverkats i centra sedan de utförsålts, samt en än mer förfinad undersökning om förskolans multispråkproblem.

Folkhälsan kunde också undersökas, sen vi fått utegym och puckelbollplan samt nytt ridhus. Det är viktigt att det forskas i förorterna också, och därför borde det vara en angelägenhet även för oss i Skärholmen att Stadsmuseet får ökade forskningsresurser.

Sverige och dess historia är okänd för många som flyttar till Sverige särskilt för dem som kommer från utomeuropeiska länder. Museer kan spela en stor roll för många nya svenskar, inte minstför många som bor i Skärholmen, för att lära sig om det nya landet Sverige.

Museet är viktigt som en plats för lärande och kan till skillnad från många mer formella lärandemiljöer erbjuda en rik, interaktiv och upplevelsetät miljö. Samlingarna i många museer upplevs ofta som ovanliga och inspirerande. Att kropp och sinnen deltar bidrar till vad som ofta beskrivs som inlärningssituationer.

Museilärandets starka förmåga att forma unga besökares identitet i form av självförståelse och självkänsla syntes mycket tydligt i utvärderingarna. Museer berör och formar på djupet.

§19 Nedskrivning av utestående kundfordringar

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 2.1/694-2010 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden beslutar om

1. Nedskrivning av fordringar motsvarande 983244 kronor, enligt bifogad förteckning.

2. Omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall även därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. Nedskriva fordringar motsvarande 983244 kronor, enligt bifogad förteckning.

2. Omedelbar justera protokollet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§20 Månadsrapport november 2010

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/734-2010 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för november 2010 och lägger den till handlingarna

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna månadsrapporten för november 2010 och lägga den till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§21 ”Sinnena och minnenas rum” på Sätra vård och omsorgsboende skrivelse från (m)

Förelåg en skrivelse från (m) enligt bilaga ett med förslag till beslut att förvaltningen utreder om det kan tillskapas andra och bättre utrymmen för ”sinnenas och minnenas rum” på Sätra vård och omsorgsboende än de befintliga

Yrkande Ledamoten Andrea Femrell (fp) yrkade för (m) och (fp) bifall till (m:s) skrivelse enligt bilaga ett. Ledamoten Liliane Svensson (s) yrkade för (s), (v), (mp) tillika bifall till denna skrivelse. Ordföranden Jan Jönsson (fp) hörde enhälligt bifall till denna skrivelse.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att ge förvaltningen i uppdrag att utreda om det kan tillskapas andra och bättre utrymmen för ”sinnenas och minnenas rum” på Sätra vård och omsorgsboende än de befintliga

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Skrivelse (m) med stöd av (fp), (s), (v), (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2010-12-16

Andrea Femrell m.fl. (M)
Elisabeth Johnson (M)
Mika Eskelinen (M)
Lill Stonegård (M)

Skrivelse om sinnenas och minnenas rum på Sätra vård- och omsorgsboende

Stadsdelsnämnden beslöt för ett antal år sedan att skapa två rum på Sätra vård- och omsorgsboende för att stimulera de dementas sinnen och minnen. Beslutet föranleddes av ett projekt som visade att ett sådant rum skulle vara ett positivt och utvecklande inslag för boendets dementa.

Stadsdelsnämnden har flera gånger efterfrågat och fått information om att rummen är färdiga. Dock kan de inte användas bl. a för att de inte uppfyller gällande brandskyddskrav samt för att diskussioner med MICASA om ev. åtgärder dragit ut på tiden.

Några av de moderata ledamöterna i nämnden gjorde i oktober 2010 ett besök för att själva bilda sig en uppfattning om rummens beskaffenhet och orsakerna till varför de inte kan användas. Under besöket kunde de bl a konstatera att rummen var förlagda i källarplanet med mörka och trånga gångar i anslutning till dessa. Helhetsintrycket ingav en känsla av skyddsrum snarare än rum för att stimulera sinnena och minnena. Rummen kändes också trånga och kalla. Vidare saknade de fönster och bra ventilation.

Genom att rummen är förlagda i källarplanet och utrymningsvägarna går via trånga trappor som måste breddas och troligen också jämnas ut för att uppfylla gällande krav på utrymning, är det enligt vårt förmenande orimligt att tro att dessa rum kan komma att användas i närtid eller över huvudtaget.

Mot bakgrund av ovan anförda vill vi att nämnden beslutar att förvaltningen utreder om det inte kan skapas andra och bättre utrymmen för sinnenas och minnenas rum på Sätra vård- och omsorgsboende så att dessa kan användas.

§22 Övriga frågor

Moderaternas gruppledare Andrea Femrell (m) tackade för de år han suttit med i stadsdelsnämnden med anledning av att han slutar i stadsdelsnämnden för att gå vidare till andra uppdrag bl. a i stadsbyggnadsnämnden. Han riktade ett särskilt tack till sina partikamrater i nämnden men även till oppositionen och förvaltningens personal.

Ordföranden Jan Jönsson (fp) tackade i sin tur ledamoten Andrea Femrell (m) för hans insatser och goda ledarskap för den moderata gruppen samt för det goda samarbete som utvecklats under åren. Han tackade även speciellt vice ordförande Margareta Johansson (v) som slutar i stadsdelsnämnden för det långa och fina samarbete han haft med henne över partigränserna, Margareta har varit både ordförande och vice ordförande för Stadsdelsnämnden under åren. Tack riktades också till Kristdemokraternas gruppledare Mikael Nordstedt (kd), som även han slutar i stadsdelsnämnden, samt till socialdemokraternas gruppledare Liliane Svensson (s), för de insatser hon gjort under året.

Han önskade även alla medborgare, förtroendevalda och anställda i Skärholmens stadsdelsnämnd en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Sammanträdet avslutades kl. 19.10

-------------------------------------------------